Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2018

Με την μισθοδοσία "αστειάκια" και απειλές δεν γίνονται δεκτά

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, από συγκεκριμένο δήμο, κυκλοφόρησαν "απειλές", "προειδοποιήσεις" περί μη κανονικής καταβολής της μισθοδοσίας λόγω δεσμεύσεων λογαριασμών/ επιχορηγήσεων ή/ και μειωμένων εσόδων από τέλη και λοιπές ανταποδοτικές χρεώσεις.

Δεν θα μπούμε στα "τεχνικά" θέματα όπως "τα ανταποδοτικά έσοδα για συγκεκριμένες παρεχόμενες υπηρεσίες καλύπτουν τις δαπάνες για αυτές και μόνο τις υπηρεσίες" ή "οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (τακτική επιχορήγηση) καλύπτει δαπάνες μισθοδοσίας, αντιμισθίες και ανελαστικές λειτουργικές δαπάνες". 

Θα τονίσουμε απλά ότι η χρηματική ανταπόδοση της εργασίας μας είναι ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ

το Δ.Σ. του Σ.Υπ.ΟΤΑ Ν. Κοζάνης

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΟΕ-ΟΤΑ προς Σ.ΥΠ.ΟΤΑ Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ:
αρ.πρ. 828 02/07/2018 


Σε απάντηση του ερωτήματος που αποστείλατε στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. σχετικά με την δυνατότητα κατάσχεσης ποσών που προορίζονται για την τακτική μισθοδοσία των εργαζόμενων σας ενημερώνουμε για τα εξής:
Τα ποσά που προορίζονται για την κάλυψη των υποχρεωτικών δαπανών του Δήμου και έχουν συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό αυτού κατά τις διατάξεις του άρθρου 158 επ. Ν.3463/2006 
(αποδοχές προσωπικού, γραφική ύλη, δαπάνες κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, τέλη ταχυδρομικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, κ.λ.π.), συνεπώς και τα ποσά που προορίζονται για την εξυπηρέτηση της μισθοδοσίας των υπαλλήλων των Δήμων και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου είναι εκ του νόμου ακατάσχετα.
Για την διασφάλιση των ανωτέρω είναι επιβεβλημένο τα εν λόγω ποσά που προορίζονται για τον σκοπό αυτό (μισθοδοσία) να κατατίθενται σε αυτοτελή λογαριασμό ο οποίος θα συνδέεται με την Ε.Α.Π. (Ενιαία Αρχή Πληρωμών) διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο τόσο την καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού και την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών που αναλογούν σε αυτήν και αποτρέποντας δυσάρεστες νομικές ενέργειες τρίτων.
Είναι επίσης σαφές πως σε κάθε περίπτωση, η επιβολή κατασχέσεως σε τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου δεν αποτελεί επαρκή λόγο για την μη καταβολήτης μισθοδοσίας του προσωπικού, η οποία αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση τηςεκάστοτε Δημοτικής Αρχής. 
Πρωταρχική επίσης υποχρέωση κάθε Δημοτικής Αρχής είναι ακόμη και σε απόπειρα κατάσχεσης ποσών που προορίζονται για την μισθοδοσία των εργαζομένων, η εξάντληση κάθε νομικού 
μέσου για την αποφυγή και την αντιμετώπιση της καταστάσεως, που απειλείται να δημιουργηθεί εις βάρος των μελών μας. 
Σε κάθε περίπτωση η μη καταβολή της τακτικής μισθοδοσίας στους εργαζόμενους υπέχει πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες για τους αρμοδίους. 
Σας αποστέλλουμε συνημμένο σύντομο γνωμοδοτικό σημείωμα της Νομικής Συμβούλου της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με το οποίο δεν είναι δυνατή η κατάσχεση χρημάτων των ΟΤΑ, όταν αυτά αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση βασικών λειτουργικών αναγκών τους.
Σε μια εποχή που η μισθοδοσία των εργαζομένων αποτελεί μοναδικό πόρο βιοπορισμού των εργαζομένων κανείς δεν μπορεί να παίζει με αυτή.
Και αυτό θα το διασφαλίσουμε εάν χρειαστεί τόσο συνδικαλιστικά με το σύνολο των εργαζομένων όσο και νομικά.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας

Νίκος Τράκας           Βασίλης Πετρόπουλος

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ι. Επί του ερωτήματος.

Μου ζητήθηκε να γνωμοδοτήσω υπό ποιους όρους μπορεί να νοηθεί κατάσχεση χρημάτων Δήμων, που προορίζονται για την μισθοδοσία του προσωπικού τους;

ΙΙ. Επί των εφαρμοστέων διατάξεων.

Σύμφωνα με το άρ. 158 ν. 3463/20016 οι δαπάνες, που αφορούν στις κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού είναι υποχρεωτικές και εγγράφονται στους Προϋπολογισμούς των Δήμων. Η περιουσία των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, στους οποίους συγκαταλέγονται και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης διακρίνεται: Α) σε πράγματα (ενσώματα αντικείμενα), τα οποία έχουν ως προορισμό να εξυπηρετούν δια της χρήσεως τους σκοπούς δημοσίου συμφέροντος και δεν είναι δεκτικά μονομερούς επαύξησης και Β) στην ιδιωτική περιουσία, η οποία περιλαμβάνει τα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία εμμέσως μόνο δια της αξίας ή των προσόδων τους παρέχουν στα οικονομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου οικονομικά μέσα για την αντιμετώπιση των αναγκών και τη λειτουργία τους [ΟλΑΠ 17/2002, ΑΠ 2354/2009]. Κατά τη διάταξη του άρθρου 4 παρ 1 ν. 3068/2002 «Η αναγκαστική εκτέλεση για να ικανοποιηθεί χρηματική απαίτηση κατά του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου γίνεται με κατάσχεση της ιδιωτικής περιουσίας αυτών. Αποκλείεται η κατάσχεση απαιτήσεων που πηγάζουν από έννομη σχέση δημοσίου δικαίου ή απαιτήσεων χρηματικού ή μη αντικειμένου το οποίο έχει ταχθεί για την άμεση εξυπηρέτηση ειδικού δημοσίου σκοπού». Για τη διάκριση δε ανάμεσα στη δημόσια και ιδιωτική περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου, Δήμων, Κοινοτήτων και εν γένει ΟΤΑ, αναγκαία είναι, κατ` αρχήν, η ανίχνευση των εκτός συναλλαγής πραγμάτων, έτσι όπως τα ορίζει η διάταξη του άρθρου 966 ΑΚ. Στη διάταξη αυτήν ορίζεται ότι «πράγματα εκτός συναλλαγής είναι τα κοινά σε όλους, τα κοινόχρηστα και τα προορισμένα στην εξυπηρέτηση δημοτών, δημοτικών, κοινοτικών ή θρησκευτικών σκοπών». Το άρθρο 966 ΑΚ κηρύσσει τα δημόσια πράγματα εκτός συναλλαγής και απαγορεύει επομένως κάθε πράξη, όπως η κατάσχεση ή η αναγκαστική εκτέλεση που μπορεί να οδηγήσει στην απαλλοτρίωση τους, χωρίς βέβαια να αποκλείεται η μεταβίβαση τους από ένα δημόσιο οργανισμό σε άλλο, που άλλωστε δεν αποτελεί αναγκαστική απαλλοτρίωση κατά την έννοια του άρθρου 17 του Συντάγματος. 
Εξαιρούνται, ως εκ τούτου, τα δημόσια πράγματα, από τις συναλλαγές και έτσι δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο αναγκαστικής εκτελέσεως για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων, χάριν ακριβώς του εξυπηρετουμένου αυτού συμφέροντος, το οποίο, ειδικότερα, διαφέρει ανάλογα με την κατηγορία: Για τα κοινά σε όλους το εξυπηρετούμενο συμφέρον συνίσταται, κυρίως, στην απόλαυση από όλους βασικών στοιχείων του περιβάλλοντος (αέρας, θάλασσα), για τα κοινόχρηστα στην εξυπηρέτηση της κοινής χρήσης υδάτων, οδών, πλατειών, αιγιαλών, λιμανιών, όρμων, οχθών πλεύσιμων ποταμών, μεγάλων λιμνών και οχθών τους (ΑΚ 967), για τα πράγματα που είναι προορισμένα για την εξυπηρέτηση δημόσιων, δημοτικών, κοινοτικών ή θρησκευτικών σκοπών στη δυνατότητα ειδικής χρήσης τους κατά το σκοπό τους. Τα πράγματα ειδικής χρήσεως, που είναι προορισμένα για την εξυπηρέτηση δημόσιων, δημοτικών και κοινοτικών σκοπών, συνθέτουν την έννοια τους υπό το πρίσμα δύο στοιχείων: α) το σκοπό που τα πράγματα αυτά εξυπηρετούν και β) τον προορισμό τους προς εξυπηρέτηση. Δημόσιος γενικά σκοπός είναι εκείνος που έχει αναχθεί σε σκοπό της πολιτείας και επιδιώκεται μέσα από τον μηχανισμό μιας δημόσιας υπηρεσίας με τη χρήση των μέσων του δημοσίου δικαίου. Συνεπώς, δημόσιος σκοπός είναι ο σκοπός μιας δημόσιας υπηρεσίας, αλλά και οι επιδιωκόμενοι σκοποί από όλα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, που ασκούν διοίκηση. 
Περαιτέρω, η έννοια του προορισμού του πράγματος σε εξυπηρέτηση σημαίνει την ειδική, αποκλειστική και ουσιαστική αφιέρωση του πράγματος στις ανάγκες της δημόσιας υπηρεσίας, ώστε να εξυπηρετείται καλύτερα ο δημόσιος σκοπός [Σπ. Παππάς σε Κατ" άρθρο Ερμηνεία ΑΚ, Γεωργιάδη - Σταθόπουλου, τόμος V, 2004, υπό άρθρο 966]. Εξάλλου, η δημόσια περιουσία του κράτους περιλαμβάνει τα πράγματα που υπηρετούν αυτούσια δημόσιους σκοπούς και είναι αμέσως απαραίτητα για την εκπλήρωση των λειτουργιών του κράτους, ενώ η ιδιωτική περιουσία του κράτους αποτελείται από τα πράγματα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία συμβάλλουν στην εκπλήρωση δημόσιων σκοπών όχι αυτουσίως και άμεσα αλλά έμμεσα με τις προσόδους και την αξία τους. Κρίσιμο λοιπόν κριτήριο εν προκειμένω είναι ο σκοπός που εξυπηρετεί το πράγμα. 
Τέλος, τα περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν μέσο ασκήσεως κρατικής οικονομικής πολιτικής, ανήκουν στη δημόσια περιουσία και όχι στην ιδιωτική (ορ. Π. Δαγτόγλου, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, 1997, σελ. 667 επ.). Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και τα χρήματα που προορίζονται για την κάλυψη των υποχρεωτικών δαπανών του Δήμου και έχουν συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό αυτού κατά τις διατάξεις των άρθρων 159 επ. Ν. 3463/2006 [αποδοχές προσωπικού, γραφική ύλη, δαπάνες κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, τέλη ταχυδρομικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, κ.λ.π.]. Τα χρήματα αυτά, είναι ακατάσχετα διότι είναι αφιερωμένα στην εξυπηρέτηση των ανωτέρω αναγκών, μη υποκείμενα σε επαύξηση, ενώ ενδεχόμενη κατάσχεση τους θα είχε βαρύτατες κοινωνικές επιπτώσεις, αφού στην ουσία θα οδηγούσε στην αναστολή της λειτουργίας του Δήμου, δεδομένου ότι τα έργα και οι υπηρεσίες που πρέπει να εκτελούνται (ακόμη και αυτές που έχουν σχέση με την αντιμετώπιση της απλής καθημερινότητας των πολιτών) δε θα μπορούν να εκτελεσθούν ελλείψει της επερχόμενης ανικανότητας του δήμου να προμηθευθεί ακόμη και πρώτη ύλη [Ειρ.Πρέβεζ. 52/2013, ΝΟΜΟΣ, ΜΠΠρεβ 223/2012 ΝΟΜΟΣ]. Έτσι, χρήματα, τα οποία προορίζονται για την εξυπηρέτηση της μισθοδοσίας των υπαλλήλων των Δήμων και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου είναι εκ του νόμου ακατάσχετα. 
Μολαταύτα, είναι επιβεβλημένη για την αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων και δικαστικών διενέξεων, η τήρηση εκ μέρους του κάθε Δήμου ειδικού λογαριασμού για την μισθοδοσία του προσωπικού, ο οποίος μάλιστα, θα είναι συνδεδεμένος με την ΕΑΠ. Σε κάθε περίπτωση, μη καταβολή μισθοδοσίας εξαιτίας κατασχέσεως εις βάρος του Δήμου δεν μπορεί να νοηθεί, αφού κάτι τέτοιο θα συνεπάγονταν την αδυναμία του Δήμου να επιτελέσει τον σκοπό του. Συνεπεία αυτού, εάν εξαιτίας πράξεων ή παραλείψεων της Διοικήσεως των Δήμων, επέλθει κατάσχεση λογαριασμών μισθοδοσίας με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η έγκαιρη εξόφληση των αποδοχών και των ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού, τα αρμόδια όργανα, που οδήγησαν σε μία τέτοια κατάσταση υπέχουν πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών


Παραμένω στην διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.
Με εκτίμηση,
Μαρία Μαγδαληνή Τσίπρα
Δικηγόρος
Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2018

ΑΔΕΔΥ: Η αυτογελοιοποίηση και ο αυτοεξευτελισμός του Υπουργού

Για τη μη συνάντηση με τον κ. Τσακαλώτο
Η αυτογελοιοποίηση και ο αυτοεξευτελισμός του Υπουργού
 
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καταγγέλλει τον Υπουργό Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτο, για τη μη πραγματοποίηση της σημερινής συνάντησης για τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα (ΒΑΕ).
Ο Υπουργός δεν παρέστη στη συνάντηση την οποία είχε κλείσει ο ίδιος με την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και Ομοσπονδίες του Δημοσίου κατά την κατάληψη που έγινε στο Υπουργείο Οικονομικών τη Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2018 και ύστερα από αίτημα που είχε υποβάλει η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στις 3 του Μάη.
Επισημαίνουμε ότι για το θέμα των ΒΑΕ έγιναν από την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και τις Ομοσπονδίες δυο κινητοποιήσεις, στις 3 του Απρίλη και στις 3 του Μάη 2018.
Είναι πρωτοφανές στα συνδικαλιστικά χρονικά Υπουργός, ο οποίος κλείνει συνάντηση με το Τριτοβάθμιο Όργανο των Δημοσίων Υπαλλήλων καθώς και με Ομοσπονδίες του Δημοσίου Τομέα, να μην παρευρίσκεται σε αυτήν χωρίς καμιά δικαιολογία. Οι δικαιολογίες που ψέλλισε ο Διευθυντής του γραφείου του, ότι δήθεν δεν τον βρίσκει στο τηλέφωνο, το μόνο που καταφέρνουν είναι να οδηγούν στην αυτογελοιοποίηση και στον αυτοεξευτελισμό του ίδιου του Υπουργού.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., αλλά και οι Ομοσπονδίες που παρέστησαν δηλώνουμε ότι ο Υπουργός, θέλει ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ, θα δεχθεί την αντιπροσωπεία των εργαζομένων και δεν θα κρυφτεί πίσω από τα κάγκελα του Υπουργείου για να μην απαντήσει για τις περικοπές που σχεδιάζει η Κυβέρνηση και ο ίδιος στα ΒΑΕ.
Τέλος, να σημειωθεί ότι την ώρα που οι εκπρόσωποι των εργαζομένων ανέβαιναν τα σκαλιά του Υπουργείου, αποχωρούσε ο Αμερικανός Πρέσβης, Τζέφρι Πάιατ.
Τα συμπεράσματα δικά σας!!!
Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2018

Το πρόγραμμα του 7ου αντιρατσιστικού φεστιβάλ της Άρσις στην ΚοζάνηΤο πρόγραμμα του Φεστιβάλ:


1η Ημέρα – 29 Ιουνίου: «Προτάσεις για μια αντισεξιστική κοινωνία»
17:00-19:00
Παιδικό Φεστιβάλ
·       Όλοι στο ρυθμό - κόντρα στο ρατσισμό
Διάπλαση Plus, γυμναστήριο
·       Ταξίδι στις 5 ηπείρους με το αλεξίπτωτο της «Διδώ» (μουσικοκινητικά και διαδραστικά παιχνίδια)
Διδώ, Παιδί και Πολυχώρος
17:00-19:00
Παράλληλα Εργαστήρια
Τι κάνουν τρεις ξανθιές πάνω σε ένα… Επ! …Πόσο αθώο είναι το σεξιστικό χιούμορ;
Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών, Δήμου Κοζάνης
19:00-20:00
Προβολές Ταινιών-Ντοκιμαντέρ
·       Το Παγόβουνο (2018), του Μάνου Παπαδάκη
Προλογίζει και συζητά ο ίδιος ο σκηνοθέτης
·       Η συνέντευξη στο Μωβ της Ισραηλινής ακτιβίστριας Σαχάρ Βαρντί (01/04/2018), μαζί με πλάνα του Μωβ από τη διαδήλωση στα σύνορα με τη Γάζα στις 31/03/2018, που διοργάνωσε η «Συμμαχία Γυναικών για την Ειρήνη»
·       Η συνέντευξη στο Μωβ του Παλαιστίνιου ακτιβιστή Μπασέμ Ταμίμι (06/04/2018), πατέρα της φυλακισμένης 17χρονης ακτιβίστριας Αχέντ Ταμίμι, μαζί με πλάνα του Μωβ από την επίθεση του Ισραηλινού στρατού κατοχής στο χωριό Νάμπι Σάλεχ, Δυτική Όχθη, Παλαιστίνη
Δρώμενα
Εργαστήριο γυναικείας αυτοάμυνας
Αριστοτέλης Σαββίδης, Sensei Shidokan Karate

Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2018

Επιβράβευση 85.000 συνεπών δανειοληπτών του Ταμείου Παρακαταθηκών

Την έναρξη της σταδιακής καταβολής σε περίπου 85.000 συνεπείς δανειολήπτες, υπόχρεους πάσης φύσεως δανείων στεγαστικού τομέα του αναλογούντος της επιβράβευσης ποσού για το δεύτερο εξάμηνο του 2017 από την Δευτέρα 18 Ιουνίου, ανακοίνωσε το Ταμείο Παρακαταθηκών και ΔανείωνΤην έναρξη της σταδιακής καταβολής σε περίπου 85.000 συνεπείς δανειολήπτες, υπόχρεους πάσης φύσεως δανείων στεγαστικού τομέα του αναλογούντος της επιβράβευσης ποσού για το δεύτερο εξάμηνο του 2017 από την Δευτέρα 18 Ιουνίου, ανακοίνωσε το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Το μέτρο της επιβράβευσης εφαρμόστηκε για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 2017 και προβλέπει την επιστροφή τόκων λόγω μείωσης του επιτοκίου των στεγαστικών δανείων των συνεπών δανειοληπτών του Ταμείου, σε ποσοστό 1% μεσοσταθμικά επί του άληκτου κεφαλαίου αυτών σε ετήσια βάση.
Το μέτρο θα επαναλαμβάνεται ανά εξάμηνο.
Επιπλέον, επισημαίνεται ότι κατ’ εφαρμογή της υπ. αρ. 3626/8/26-10-2017 απόφασης του ΔΣ του Ταμείου, στο μέτρο της επιβράβευσης έχουν ενταχθεί, ήδη από το προηγούμενο εξάμηνο, και οι συνεπείς δανειολήπτες τιτλοποιημένων δανείων.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι δανειολήπτες του Ταμείου, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια ένταξης στον ορισμό τού «συνεπούς δανειολήπτη» και δεν έχουν μέχρι σήμερα γνωστοποιήσει τον IBAN αριθμού λογαριασμού τους, ατομικού ή κοινού, που τηρούν σε τραπεζικό ίδρυμα της χώρας, θα πρέπει να προβούν άμεσα στη γνωστοποίηση αυτού μέσω του συνδέσμου «e-Services/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» της ιστοσελίδας του Ταμείου (www.tpd.gr).

Περί "αξιολόγησης"

Το κάτωθι απόσπασμα προέρχεται από την εγκύκλιο  ΔΑΠΔΕπ/φ.2/41/οικ.22046 του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης και αφορά τη νόμιμη διαδικασία της "αξιολόγησης":


"...............Στην περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας δεν καθίσταται δυνατή η διενέργεια της συνέντευξης ο αξιολογητής Α' θα πρέπει να συμπληρώσει στο πεδίο “Βασικά στοιχεία που διατυπώθηκαν κατά τη συνέντευξη” την ειδική αιτιολογία μη διενέργειας της συνέντευξης και την ημερομηνία καταγραφής της αιτιολογίας.
Η τυχόν υποβολή απόψεων - αντιρρήσεων εκ μέρους του αξιολογούμενου γίνεται εγγράφως με εμπιστευτικό πρωτόκολλο. Ο αξιολογητής Α' συμπληρώνει στην ηλεκτρονική φόρμα τον αριθμό πρωτοκόλλου της κατάθεσης των απόψεων αντιρρήσεων και την ημερομηνία κατάθεσης αυτών."

Είμαστε βέβαιοι ότι   α) έχουν ενημερωθεί όλοι οι αξιολογούμενοι για την διαδικασία        β) έχει τηρηθεί η διαδικασία -συνεντεύξεις, παρατηρήσεις κλπ- όπως νόμιμα προβλέπεται.

Διότι αρκετοί  συμμετέχοντες στην αξιολόγηση  συνάδελφοι  μας ερωτούν "περί τήρησης νομιμότητας"....


ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΘΩΜΑ ΡΟΥΣΣΗ ΠΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ "ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ" ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ


Αθήνα, 19 Ιουνίου 2018

                                                                                        Αριθμ. Πρωτ.:794

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


          Η Εκτελεστική Επιτροπή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.), καταγγέλλει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τον Δήμαρχο Ωρωπού Θωμά Ρούσση για το «ξεπούλημα» που ετοιμάζει στο Δημοτικό Φωτισμό με την ολοκληρωτική παραχώρησή του στα Ιδιωτικά συμφέροντα για δώδεκα (12) ολόκληρα χρόνια!

          Δεν του έφτασε φαίνεται η περσινή ιδιωτικοποίηση της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Ωρωπού έναντι του ποσού των τεσσάρων και πλέον εκατομμυρίων ευρώ (4.000.000 €) συνολικά για δύο χρόνια, συνεχίζει και φέτος ακάθεκτος το έργο του, βάζοντας στο στόχαστρό του και την υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού που σχεδιάζει να την παραχωρήσει σε Ιδιώτη εργολάβο έναντι του ποσού των εννέα και πλέον εκατομμυρίων ευρώ (9.000.000 €) για δώδεκα (12) ολόκληρα χρόνια και μάλιστα με την παραχώρηση των Δημοτικών Τελών!
  
          Σύμφωνα με την Ανακοίνωση - Καταγγελία του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Ωρωπού, ο Δήμαρχος Θωμάς Ρούσσης «ταγμένος» στην παραχώρηση βασικών Δημοτικών υποδομών του Δήμου στα Ιδιωτικά συμφέροντα, αδιαφορεί πλήρως για τις τραγικές συνέπειες που έχουν αυτές οι ενέργειες στους εργαζόμενους, στην οικονομική διαχείριση και τις Υπηρεσίες του Δήμου αλλά και στους ίδιους τους Δημότες που θα κληθούν να βάλουν βαθιά το χέρι στη τσέπη για να καλύψουν τα έξοδα μιας τέτοιας άσκοπης, άστοχης και πανάκριβης απόφασης.

          Έκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι η Υπηρεσία Καθαριότητας, την οποία ο Δήμαρχος έσπευσε να ιδιωτικοποιήσει στο πρόσφατο παρελθόν, είναι οργανωμένη, στελεχωμένη με έμπειρο προσωπικό ενώ προσλαμβάνει και νέους μόνιμους εργαζόμενους μέσω της προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. 3Κ/2018! Γεγονός που οδηγεί στο αυτονόητο συμπέρασμα πως η υπηρεσία θα έπρεπε να λειτουργεί με ίδια μέσα και όχι να «εκχωρείται» σε εργολάβους.

          Το ίδιο έκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι, για την αναβάθμιση του Δημοτικού Φωτισμού (αντικατάσταση σε λάμπες τεχνολογίας LED) επιλέγει την πιο δαπανηρή, αναποτελεσματική και μη βιώσιμη επιλογή για τον Δήμο εκχωρώντας βασικά έσοδα του Δήμου στις τσέπες  ιδιωτών εργολάβων.


          Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., καλεί τον Δήμαρχο Ωρωπού Θωμά Ρούσση να ανακαλέσει ΑΜΕΣΑ και να ακυρώσει κάθε σχεδιασμό για ιδιωτικοποίηση, αποδυνάμωση και διάλυση υπηρεσιών του Δήμου Ωρωπού, κατάργηση του Δημόσιου και Κοινωνικού Χαρακτήρα τους και επιπλέον οικονομική επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Δήμου και των Δημοτών.
          Σε διαφορετική περίπτωση, θα βρει σθεναρά απέναντί του τους εργαζόμενους στη Τοπική Αυτοδιοίκηση με την παρέμβαση της Ομοσπονδίας μας να προμηνύεται μαζική και δυναμική.


Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Ο Πρόεδρος                                             Ο Αναπλ. Γραμματέας              Νίκος Τράκας                                                 Γιάννης Τσούνης

20 Ιουνίου

20 Ιουνίου Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων
(Δεν είναι οι πρόσφυγες το πρόβλημα, η προσφυγιά είναι το πρόβλημα)

Μια οφειλόμενη απάντηση

Στις 21 Μαρτίου εκδώσαμε ένα δελτίο τύπου (Ζητούμε την άμεση επικαιροποίηση των ΟΕΥ των Δήμων) με το οποίο ζητούσαμε να γίνουν άμεσα επικαιροποιήσεις/τροποποιήσεις στους ΟΕΥ των δήμων Σερβίων-Βελβεντού και Βοίου καθώς και να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες για την πλήρωση θέσεων προισταμένων τμημάτων και διευθύνσεων.
Ο δήμος Σερβίων-Βελβεντού μας «απάντησε» (τα εισαγωγικά τοποθετούνται διότι δεν μπορεί να λογιστεί σαν απάντηση ένα κείμενο ανυπόγραφο, χωρίς πρωτόκολλο , που δεν ήρθε ποτέ στον Σ.Υπ.ΟΤΑ επίσημα παρά απλά αναρτήθηκε σε κάποιες ιστοσελίδες).


Στη «απάντησή» του αυτή ο δήμος αναφέρει: «ο/ οι συντάκτες του κειμένου, με προκάλυμμα ένα γενικότερο ζήτημα που αφορά όλους τους δήμους της χώρας, επιδιώκουν να εμφανίσουν το Δήμο Σερβίων-Βελβεντού ότι δεν έχει προχωρήσει σε συγκεκριμένα θέματα έστω και αν κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Αντίθετα μάλιστα ο Δήμος Σερβίων-Βελβεντού είναι από εκείνους του δήμους που είτε έχουν επιλύσει νωρίτερα είτε έχουν προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό θέματα τα οποία αναφέρονται στην επιστολή. Το γιατί αυτοί που συνέταξαν και ενέκριναν την σχετική επιστολή προχωρούν σε ανυπόστατες διαπιστώσεις το γνωρίζουν καλά οι ίδιοι, όπως το γνωρίζουν πολύ καλύτερα βέβαια και οι υπάλληλοι του δήμου.» (http://efkozani.gr/%CE%B1%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%83%CE%B5%CF%81%CE%B2%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%B2%CE%B5%CE%BB%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%8D-%CF%83%CE%B5-%CE%B4/).  Το γεγονός ότι με την τελευταία πρόταση ο δήμος φιλοδοξεί να παίξει και ρόλο συνδικαλιστικού εκπροσώπου των εργαζομένων του, το αφήνουμε ασχολίαστο. Πληροφοριακά πάντως οι ανακοινμώσεις του Σ.Υπ.ΟΤΑ εγκρίνονται από το 7μελές Δ.Σ. του συλλόγου.


Πριν καν στεγνώσει το μελάνι, έρχεται η εγκύκλιος Σκουρλέτη (ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ: Εφαρμογή του προβαδίσματος κατηγοριών κατά την επιλογή προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού) απλά για να απαντήσει και να δικαιώσει την ανακοίνωσή μας. Υπενθυμίζουμε ότι δεν έχει γίνει καμία επικαιροποίηση στον ΟΕΥ του δήμου Σερβίων-Βελβεντού και φυσικά δεν έχουν προκηρυχθεί θέσεις προισταμένων τμημάτων από την ίδρυση του νέου Καλλικρατικού δήμου ενώ οι θέσεις προισταμένων διευθύνσεων προκηρύχθηκαν προ πενταετίας. Φυσικά απαραίτητες τροποποιήσεις είναι αναγκαίες και στον δήμο Βοίου όπου δεν έχουν προκηρυχθεί ποτέ θέσεις προισταμένων.


Στο τελικό σχέδιο του νέου ΟΕΥ (9/5/2018) του δήμου Κοζάνης ελήφθησαν υπ’όψιν αυτές οι παρατηρήσεις μας κατά την διαβούλευση του νέου ΟΕΥ. Είχαμε επισημάνει επίσης την ανάγκη προβαδίσματος με βάση την συνάφεια πτυχίου και αντικειμένου σε συγκεκριμένα τμήματα που δυστυχως δεν ελήφθη υπόψιν.


Η παρακολούθηση της νομοθεσίας και των τάσεων στην δημόσια διοίκηση είναι απαραίτητη για την ορθή διοίκηση κάθε οργανισμού, πόσο μάλλον όταν αυτός είναι δημοσίου συμφέροντος. Εμείς σαν Σ.Υπ.ΟΤΑ Ν. Κοζάνης δεν ενδιαφερόμαστε μόνο για την προάσπιση των συμφερόντων των μελών μας σε στενά «συντεχνιακά» πλαίσια. Μας ενδιαφέρει η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον πολίτη, η αξιοκρατία και η σύγχρονη διοίκηση με σεβασμό στους εργαζόμενους οι οποίοι θα πρέπει να έχουν ρόλο συνεργάτη της διοίκησης εφαρμόζοντας και τις αρχές της σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης.


Ελπίζουμε οι διοικήσεις των δήμων να ασπάζονται τις ίδιες αξίες.

                                                   Το ΔΣ του Σ.Υπ.ΟΤΑ Ν. Κοζάνης

Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018

Προβάδισμα κατηγοριών - προϊστάμενοι οργανικών μονάδων- Νέο έγγραφο


ΠΗΓΗ: ΔΗΜΟΣΝΕΤ

Με το από 07.06.2018 Ενημερωτικό Δελτίο μας, σας ενημερώσαμε για την έκδοση του υπ’ αριθ. 26109/05.06.2018 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με το θέμα.

Επί του ίδιου θέματος, εκδόθηκε σήμερα το υπ’ αριθ ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2412/οικ.21795/18.06.2018 έγγραφο του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το οποίο καταλήγει στο εξής συμπέρασμα: η πρόσφατη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, αναφερόμενη σε αδιάκριτη κατάργηση του προβαδίσματος των κατηγοριών και λαμβάνοντας υπ' όψη το γράμμα του άρθρου 97 του Υ.Κ. («Όπου από τις οικείες οργανικές διατάξεις επιτρέπεται η τοποθέτηση προϊσταμένου κατηγορίας που έπεται κατά το προβάδισμα δεν ισχύει το προβάδισμα των κατηγοριών»), δεν έχει την έννοια ότι η διαζευκτική διατύπωση των κατηγοριών στις οικείες διατάξεις (π.χ. ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ) ή ακόμη και η πρόβλεψη ως αποκλειστικής κατηγορίας για ορισμένη θέση ή θέσεις ευθύνης μιας κατώτερης με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 97 Υ.Κ. κατηγορίας συγκεκριμένου-ων κλάδου- ων/ειδικότητας-ων, αντιστρατεύεται τη ρύθμιση του άρθρου αυτού. Αντίθετα, η χρήση των διατυπώσεων αυτών εξακολουθεί να παραμένει δυνατή και εντός των πλαισίων των εξουσιοδοτικών διατάξεων, ωστόσο, προκειμένου να συμμορφώνονται οι φορείς στην εν λόγω νομολογία, θα πρέπει:
α) να μην αξιοποιούν την εξαιρετική διατύπωση του άρθρου 97 περ. δ' του Υ.Κ. αδιακρίτως σε όλες τις περιπτώσεις θέσεων ευθύνης, δηλ. να περιορίζονται σε όσες περιπτώσεις μπορεί να τεκμηριωθεί η αναγκαιότητα και σκοπιμότητά της, και
β) να προκύπτει σχετική τεκμηρίωση, είτε από το σώμα της πράξης είτε από τα στοιχεία του φακέλου, ώστε να διασφαλίζεται ότι η εξαίρεση που υλοποιείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 περ. δ' του Υ.Κ., δεν οδηγεί σε αδιάκριτη κατάργηση του προβαδίσματος των κατηγοριών, αλλά είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με την εξυπηρέτηση της αρχής της αποτελεσματικότητας της διοίκησης και εντός του πλαισίου των εξουσιοδοτικών διατάξεων.
Κατά τη σύνταξη των οργανισμών των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ., θα πρέπει επομένως να λαμβάνονται υπόψη κατ' αρχήν οι υπηρεσιακές ανάγκες σε συνδυασμό με την πρόβλεψη του προβαδίσματος των κατηγοριών του άρθρου 97 του Υ.Κ., με επιτρεπτή την άσκηση της διακριτικής ευχέρειας της διοίκησης, στο πλαίσιο της οποίας δύναται η διοίκηση να ορίζει διαζευκτικά τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ ή και να περιορίζει τις κατηγορίες και τους κλάδους από τους οποίους θα προέρχονται οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων, προκειμένου να επιτυγχάνεται κατά τρόπο αποτελεσματικό η άσκηση των αρμοδιοτήτων των εν λόγω οργανικών μονάδων προς εξυπηρέτηση πρωτίστως του δημοσίου συμφέροντος, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη το δικαίωμα των υπαλλήλων για υπηρεσιακή εξέλιξη. Σε κάθε περίπτωση, η αξιοποίηση της εξαιρετικής διατύπωσης του άρθρου 97 περ. δ' του Υ.Κ. δεν μπορεί να γίνεται αδιακρίτως και χωρίς τεκμηρίωση, η οποία θα προκύπτει είτε από το σώμα της πράξης είτε από τα στοιχεία του φακέλου.

Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018

Ε.Ε. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΠΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΕΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ


Αθήνα, 18  Ιουνίου 2018

                                                                                          Αριθμ. Πρωτ.:792


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

          Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., εκφράζει την συμπαράσταση και αλληλεγγύη της στο συνάδελφο Μηχανικό που εργάζεται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Θερμαϊκού, ο οποίος δικάζεται την Τρίτη 19 Ιουνίου 2018 στο Β΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

          Ο συνάδελφος Μηχανικός – αναπληρωτής προϊστάμενος, οδηγείται αδίκως στο εδώλιο του κατηγορουμένου για ένα ατύχημα που συνέβη τον Αύγουστο του 2017 και συγκεκριμένα στις 16 του μήνα, ημέρα Σάββατο, στον προαύλιο χώρο του 1ου Γυμνασίου Ν. Μηχανιώνας, όταν αποδεδειγμένα δεν είχε καμία απολύτως σχετική αρμοδιότητα ενώ παράλληλα είχε εκδοθεί άτυπη, προφορική και «κρυφή» απόφαση από την πλευρά της Διοίκησης, για παραχώρηση του προαυλίου χώρου του Γυμνασίου καθώς και να παραμείνει ανοικτή η εξωτερική καγκελόπορτα η οποία προκάλεσε το ατύχημα και όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, έχριζε άμεσων επισκευών, χωρίς κανείς να το γνωρίζει.

          Είναι πια σχεδόν καθημερινό και θλιβερό φαινόμενο συνάδελφοί μας, ιδιαίτερα του κλάδου των Μηχανικών, να σέρνονται στις δικαστικές αίθουσες ως κατηγορούμενοι εγκληματίες ή να διώκονται πειθαρχικά επειδή απλά εκτελούν τα καθήκοντά τους με συνέπεια και ευσυνειδησία. Επίσης θλιβερό, τραγικό και απαράδεκτο είναι το φαινόμενο οι εργαζόμενοι να είναι πάντα το εύκολο θύμα όλων αυτών των υποθέσεων και παραλείψεων όταν την αποκλειστική ευθύνη τις περισσότερες φορές, αν όχι όλες, έχουν οι αιρετοί προϊστάμενοι που μοιράζουν αφειδώς «αόρατες» εντολές και εκδίδουν αποφάσεις «φαντάσματα» για να εξυπηρετήσουν «καταστάσεις» πέρα από κάθε νομιμότητα και μένουν πάντα στο απυρόβλητο.

          Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την ποινικοποίηση της εργασίας και τον προσωπικό, υπηρεσιακό και οικονομικό διασυρμό που υπόκεινται οι εργαζόμενοι στη Τοπική Αυτοδιοίκηση που προσπαθούν καθημερινά κάτω από αντίξοες συνθήκες με λιγοστά ως ανύπαρκτα μέσα, να αντεπεξέλθουν στα καθήκοντά τους και να εξυπηρετήσουν καθημερινά τον Πολίτη.          Στηρίζει και καλύπτει συνδικαλιστικά τη Στάση Εργασίας που αποφάσισε να πραγματοποιήσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Θερμαϊκού, την Τρίτη 19 Ιουνίου 2018, από τις 10.00 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου.

          Καλεί τους εργαζόμενους του Δήμου Θερμαϊκού να συμμετέχουν μαζικά στην κινητοποίηση, να παραστούν και να συμπαρασταθούν στον διωκόμενο συνάδελφο, την ίδια ημέρα, στο Β΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης (στον 1ο όροφος).


Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.

Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018

Υποδείγματα αιτήσεων συμμετοχής στην αποχή-απεργία της ΑΔΕΔΥ/ΠΟΕ-ΟΤΑ από τις διαδικασίες "αξιολόγησης"


Συνάδελφοι, όσοι συμμετέχετε στην αποχή-απεργία από την "αξιολόγηση" , παρακαλούμε συμπληρώστε τα δύο υποδείγματα συμμετοχής και παραδώστε τα στα μέλη του δ.σ. Σ.Υπ.ΟΤΑ .
Το υπόδειγμα 1 αφορά στην μη συναίνεση για καταγραφή προσωπικών στοιχείων και το υπόδειγμα 2 στην συμμετοχή στην απεργία-αποχή της ΑΔΕΔΥ.


 Υπόδειγμα 1«Δήλωσης Συμμετοχής στην Προκηρυγμένη Απεργία-Αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης»:
    
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος …………………………………………, που υπηρετώ ως………………………………………... στο Δήμο …………………………….  δηλώνω ότι συμμετέχω στην απεργία-αποχή που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ και τα άλλα συνδικαλιστικά μου όργανα (ΠΟΕ-ΟΤΑ, ΣΥΠΟΤΑ) από κάθε διαδικασία ή ενέργεια, που συνδέεται με την αξιολόγηση. Ως εκ τούτου δεν δύναμαι να συμμετέχω στις προπαρασκευαστικές ενέργειες και την καταγραφή των απαιτούμενων στοιχείων στην ηλεκτρονική εφαρμογή Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου και να υποβάλω καμία έκθεση αξιολόγησης ως αξιολογητής ή αξιολογούμενος.
          Σημειώνεται ότι η συμμετοχή μου στην ως άνω νομίμως προκηρυχθείσα απεργιακή κινητοποίηση αποτελεί νόμιμο και συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά μου και συνεπεία αυτού δεν μπορεί να επιφέρει εις βάρος μου καμία έμμεση ή άμεση μορφή διοικητικής ή άλλης συνέπειας. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μου.

Ημερομηνία………………..                                         Ο δηλών

  Υπόδειγμα2


«Δήλωση Συμμετοχής στην Προκηρυγμένη Απεργία-Αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης»

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος …………………………………………, που υπηρετώ ως………………………………………... στο Δήμο …………………………….,  δηλώνω ότι συμμετέχω στην απεργία-αποχή που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ και τα άλλα συνδικαλιστικά μου όργανα (ΠΟΕ-ΟΤΑ, ΣΥΠΟΤΑ) από κάθε διαδικασία ή ενέργεια, που συνδέεται με την αξιολόγηση. Ως εκ τούτου δεν δύναμαι να υποβάλω καμία έκθεση αξιολόγησης ως ………………………………. (αξιολογητής ή αξιολογούμενος ή ως αξιολογητής και αξιολογούμενος).
          Σημειώνεται ότι η συμμετοχή μου στην ως άνω νομίμως προκηρυχθείσα απεργιακή κινητοποίηση αποτελεί νόμιμο και συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά μου και συνεπεία αυτού δεν μπορεί να επιφέρει εις βάρος μου καμία έμμεση ή άμεση μορφή διοικητικής ή άλλης συνέπειας. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μου.
    
       Ημερομηνία………………..                                Ο δηλών