Τρίτη 9 Αυγούστου 2016

Δημόσιο: Διευκρινίσεις για την αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα (εγκύκλιος)

Τις προϋποθέσεις και τις κατηγορίες των δημοσίων υπαλλήλων που μπορούν να προχωρήσουν σε «αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα», παρουσιάζει με ΕΓΚΥΚΛΙΟ του, το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασύγκροτησης. Η προθεσμία για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας είναι μέχρι 31/8/2016.
Με τις διατάξεις του Π.Δ. 69/2016 αποδεδειγμένη προϋπηρεσία, αναγνωρίζεται αυτή που έχει αποκτηθεί στην Ελλάδα ή σε άλλος κράτος της ΕΕ και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά χρόνια.

Κατά προτεραιότητα οι ΠΕ, ΤΕ

Παράλληλα στην εγκύκλιο τονίζεται ότι “δεδομένου ότι η αναγνώριση προϋπηρεσίας κατ΄ άρθρο 98 του Υ.Κ. και η επαγόμενη βαθμολογική ένταξη, δημιουργεί προϋποθέσεις συμμετοχής και λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων, η οποία θα διενεργηθεί το προσεχές διάστημα κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 4369/2016, είναι εύλογη η κατά προτεραιότητα εξέταση των υποβληθεισών αιτήσεων αναγνώρισης προϋπηρεσίας για βαθμολογική ένταξη των υπαλλήλων κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ και ΤΕ, δεδομένου ότι κατά τα οριζόμενα στις προαναφερόμενες διατάξεις θα προκηρυχθούν αρχικά οι θέσεις προϊσταμένων γενικής διεύθυνσης, στις οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 84 του Υ.Κ. (ν.3528/2007), όπως ισχύει, και βάσει των ειδικώς οριζομένων στις οικείες οργανικές διατάξεις ως Προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ
Δεν αναγνωρίζονται τα stage
Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο:
 Ως προϋπηρεσία κατά την έννοια του Π.Δ. αναγνωρίζεται:
α) η άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος ή η απασχόληση με έμμισθη εντολή
β) η εξαρτημένη μισθωτή εργασία.
 Προκειμένου να αναγνωριστεί η προϋπηρεσία πρέπει:
α) να έχει διανυθεί μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών της κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας, στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος κατά το χρόνο της ένταξης, και μετά την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται,
β) να είναι συναφής προς τα αντικείμενα, στα οποία απασχολούνται οι υπάλληλοι ή είναι δυνατόν κατά τις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους να απασχοληθούν.
Διευκρινίζεται ότι η πρακτική άσκηση και η απασχόληση με προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (stage) δεν αναγνωρίζονται βάσει των διατάξεων του άρθρου 98 του Υ.Κ. (ν.3528/2007) και του Π.Δ. 69/2016, καθώς αποτελούν συμβάσεις μαθητείας και όχι εξαρτημένη εργασία.
Οδηγίες προς τους ασφαλιστικούς φορείς
Τέλος το υπουργείο Εσωτερικών μετά την αποκάλυψη της aftodioikisi.gr για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι δημόσιοι υπάλληλοι με το ΙΚΑ διευκρινίζει “προς διευκόλυνση τόσο των ενδιαφερομένων υπαλλήλων όσο και των αρμόδιων ασφαλιστικών φορέων, ότι:
o στις σχετικές βεβαιώσεις που θα χορηγούνται από τους ασφαλιστικούς φορείς για την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 69/2016 δύναται να συμπεριλαμβάνονται τόσο ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης όσο και η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών, ήτοι να χορηγείται μία βεβαίωση.
o Καταρχήν με τον όρο κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 69/2016 νοείται και ο εν ισχύ διακανονισμός/ρύθμιση των εκκρεμών ασφαλιστικών εισφορών για το χρονικό διάστημα που ζητείται να αναγνωριστεί ως προϋπηρεσία.
 Λαμβάνοντας περαιτέρω υπόψη ότι και για τα προσκομιζόμενα και απαιτούμενα κατά τα ανωτέρω δικαιολογητικά διενεργείται ο προβλεπόμενος έλεγχος γνησιότητας κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.4305/2014, παρακαλούνται οι αρμόδιοι ασφαλιστικοί φορείς, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου υπαλλήλου, η οποία θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, να αποστέλλουν τη σχετική βεβαίωση στην αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού, όπου θα υποβληθεί το αίτημα για αναγνώριση προϋπηρεσίας βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 69/2016
Δείτε όλη την εγκλύκλιο και τις προϋποθέσεις ΕΔΩ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΠΗΓΗ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: