Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2016

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2015
Αριθμ. Πρωτ.:
ΔΙΔΑΔ/Φ.35.44 /2185 /34157
ΠΡΟΣ:
1 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Σταδίου 27, Αθήνα
info@ypes.gr
2) Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας Θράκης
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
Διεύθυνση Διοίκησης
Τμήμα Προσωπικού
tdo-evr@damt.gov.gr
ΚΟΙΝ.:
Υπουργείο Οικονομικών
Γενική Γραμματεία Οικονομικής και Δημοσιονομικής Πολιτικής
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Γεν. Δ/νση Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού
Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής
d22@glk.gr
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15
106 74, Αθήνα
Πληροφορίες : Α. Λέρα
Τηλέφωνο : 213 1313215
Fax : 213 1313389
e-mail : a.lera@ydmed.gov.gr
Σας διαβιβάζουμε, λόγω αρμοδιότητας, το ανωτέρω σχετικό και παρακαλούμε για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες. Συναφώς, αναφορικά με την αναπλήρωση προϊσταμένων οργανικών μονάδων στην Υπηρεσία σας και τη χορήγηση επιδόματος θέσης ευθύνης, σας πληροφορούμε τα κάτωθι, όσον αφορά σε θέματα αρμοδιότητας μας :
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 18 του ν. 4024/2011, «Σε περίπτωση νόμιμης αναπλήρωσης των προϊσταμένων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το επίδομα της αντίστοιχης βαθμίδας καταβάλλεται μετά την παρέλευση διμήνου στους αναπληρωτές των θέσεων αυτών. Ειδικότερα, στην περίπτωση κένωσης ή σύστασης θέσης προϊσταμένου οργανικής μονάδας καταβάλλεται το ως άνω επίδομα στο νόμιμο αναπληρωτή, από την έναρξη της αναπλήρωσης».
Επισημαίνεται ότι η αναπλήρωση διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 87 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν.3839/2010.
Περαιτέρω, κατά τη γραμματική διατύπωση της διάταξης του άρθρου 87 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει, και σύμφωνα με την ερμηνεία του Υπαλληλικού Κώδικα (Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα Α.Ι. Τάχος-Ι.Λ. Συμεωνίδης, Άρθρα πρώτο-105, Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2007, σελ. 1114-1115), η αναπλήρωσηπροϊσταμένων είναι αναγκαία ενόψει της αρχής της συνέχειας της λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας, αφορά δε περιπτώσεις όπου ο προς αναπλήρωση προϊστάμενος είτε απουσιάζει είτε κωλύεται είτε έχει κενωθεί η θέση του. Ο αναπληρωτής προϊστάμενος οργανικής μονάδας με υποκείμενες οργανικές μονάδες (ήτοι Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης) πρέπει α) να είναι προϊστάμενος σε οργανική μονάδα, β) η οργανική μονάδα να είναι υποκείμενη στην μονάδα της οποίας αναπληρώνεται ο προϊστάμενος, δηλ. ο αναπληρωτής του Διευθυντή να είναι ο προϊστάμενος Τμήματος και γ) ο αναπληρωτής να είναι κατά κυριολεξία προϊστάμενος, δηλ. να μην είναι αναπληρωτής προϊσταμένου.
Εκ των ανωτέρω, προκύπτει ότι όσον αφορά στα ερωτήματά σας, τον προϊστάμενο Διεύθυνσης, του οποίου έχει κενωθεί η θέση, αναπληρώνει ένας από τους υπαλλήλους που έχουν επιλεγεί ως προϊστάμενοι των Τμημάτων που υπάγονται στην εν λόγω Διεύθυνση, σύμφωνα με τα ανωτέρω, κατά τη διάρκεια δε της αναπλήρωσης, που αποτελεί προσωρινό τρόπο πλήρωσης της κενωθείσας θέσης μέχρι την επιλογή προϊσταμένου με τις ισχύουσες διατάξεις περί επιλογής προϊσταμένων ή μέχρι τη μετακίνηση στη θέση αυτή άλλου Προϊσταμένου, ο αναπληρωτής προϊστάμενος συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του ως προϊσταμένου Τμήματος. Αναπλήρωση δε, του Προϊσταμένου Τμήματος εν προκειμένω δεν θα ήταν εφικτή, καθόσον η θέση αυτή δεν έχει κενωθεί.
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι ειδικότερα για τη χορήγηση επιδομάτων θέσης ευθύνης, όπως και για την αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, αρμόδια υπηρεσία να σας απαντήσει είναι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, προς το οποίο κοινοποιείται το παρόν έγγραφο.
Συνημμένα:
-Το υπ’ αριθ. 77080/21-10-2015 έγγραφο

Δεν υπάρχουν σχόλια: