Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018

ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ: Άμεση Κατάρτιση Περιγραμμάτων θέσεων Εργασίας.

Αριθ. Πρωτ.: οικ. 9614
Αθήνα, 29 Μαρτίου 2018

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Περιγραμμάτων θέσεων Εργασίας.

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. 3/2018 (ΑΔΑ:945Χ465ΧΘ7-9Θ0) εγκύκλιός μας.

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου της υπηρεσίας μας, με την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της χώρας για την κατάρτιση των ειδικών περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Στο πλαίσιο εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και με δεδομένο ότι επίκειται ο επόμενος κύκλος της κινητικότητας, τονίζεται η αναγκαιότητα οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού να ολοκληρώσουν τη διαδικασία κατάρτισης των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας των φορέων τους και εν συνεχεία την εισαγωγή τους στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα, ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν ως φορείς υποδοχής στο σύστημα αυτό και να αποφευχθεί η  αποψίλωση τους από προσωπικό.
Άμεσος στόχος είναι, μέχρι το τέλος Μαΐου 2018, να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σε αρκετά μεγάλο αριθμό ΟΤΑ, με απώτερο στόχο τη σταδιακή περάτωση των περιγραμμάτων των θέσεων στο σύνολο των ΟΤΑ.
Για το λόγο αυτό παρακαλούμε για τις κατά προτεραιότητα ενέργειές σας, για την άμεση κατάρτιση των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που αναλυτικά περιγράφεται στην αριθμ. 3/2018 (ΑΔΑ:945Χ465ΧΘ7-9Θ0) εγκύκλιό μας.

Σε κάθε περίπτωση, σας υπενθυμίζουμε ότι, μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία κατάρτισης των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, θα πρέπει να μας το γνωστοποιήσετε με σχετικό έγγραφό σας και να μας αποστείλετε τα περιγράμματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση d.pta@ypes.gr προκειμένου να προβούμε σε δειγματοληπτικό έλεγχο, κυρίως ως προς την ορθή τήρηση της μεθοδολογίας.

Το Υπουργείο παραμένει στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία και διευκρίνιση, ως προς την παροχή της αναγκαίας τεχνογνωσίας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Υπενθυμίζουμε ότι ο Σ.Υπ.ΟΤΑ Ν.Κοζάνης έχει απευθύνει έγγραφο προς τους δήμους Βοίου και Σερβίων-Βελβεντού με το οποίο ζητά όχι μόνο την εισαγωγή των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα, αλλά επίση την ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ των ΟΕΥ τους. Σκοπός είναι η δυνατότητα των ΟΕΥ να ανταποκριθούν στις σύγχονες ανάγκες των ΟΤΑ Α' Βαθμού , η συμμετοχή τους στην Κινητικότητα και η ΑΜΕΣΗ προκήρυξη ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ.


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: