Δευτέρα, 13 Αυγούστου 2018

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για αναπλήρωση προισταμένων, ΟΕΥ και προβάδισμα κατηγοριών

ΑΠΟ ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ
Ερώτηση : Πώς θα γίνει η αναπλήρωση θέσης Προϊσταμένου Τμήματος που κενώθηκε; Με βάση τον συνδυασμό των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 100 του Ν. 3584/2007 αναθέτει ο Δήμαρχος καθήκοντα Πρ/νου σε υπάλληλο που α) ανήκει σε κάποιο εκ των κλάδων που οι υπάλληλοι -σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ)- μπορούν να προΐστανται και β) έχει περισσότερο πλεονάζοντα χρόνο στον ανώτερο βαθμό. Έτσι, μπορεί να ανατεθεί η αναπλήρωση Πρ/νου και σε υπάλληλο κατηγορίας ΔΕ, εάν αυτός ο κλάδος προβλέπεται στον ΟΕΥ και εάν αυτός ο υπάλληλος έχει περισσότερο χρόνο στο βαθμό από τους υπόλοιπους που υπηρετούν στην ίδια μονάδα; Ή για την αναπλήρωση ανατρέχουμε στο προβάδισμα των κατηγοριών, άρα αναθέτει ο Δήμαρχος στον ΠΕ ή ΤΕ, και αναπληρώνει αυτός, ακόμα και εάν έχει λιγότερο χρόνο στον Α΄βαθμό από κάποιον ΔΕ;

Απάντηση :
Σε περίπτωση κένωσης θέσης Προϊσταμένου οργανικής μονάδας και έως την πλήρωση αυτής κατόπιν επιλογής-κρίσης βάσει προκήρυξης, σύμφωνα με τις ισχύουσες προς τούτο διατάξεις (εν προκειμένω Ν.4369/2016), εφαρμόζονται αναλογικά οι ρυθμίσεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του Ν.3584/2007. (άρθρο 100 παρ.4 του Ν.3584/2007).

Η παρ. 2 του άρθρου 100 του Ν.3584/2007, ορίζει ότι τον Προϊστάμενο Τμήματος που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο ανώτερος κατά βαθμό υπάλληλος που υπηρετεί στην ίδια οργανική μονάδα. Αν υπηρετούν περισσότεροι υπάλληλοι με τον ίδιο βαθμό, αναπληρώνει αυτός που έχει περισσότερο χρόνο στο βαθμό. Σε περίπτωση αδυναμίας αναπλήρωσης κατά το προηγούμενο εδάφιο, αναπληρώνει αυτός που έχει ορισθεί από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο.

Σε περίπτωση αδυναμίας αναπλήρωσης του Προϊσταμένου Τμήματος, κατά την προηγούμενη παράγραφο, το αρμόδιο προς διορισμό όργανο μπορεί με απόφαση του να ορίσει ως αναπληρωτή τον Προϊστάμενο άλλου Τμήματος του Δήμου (παρ. 3 του άρθρου 100 του Ν.3584/2007, όπως ισχύει).

Σε κάθε περίπτωση αναπλήρωσης Προϊσταμένου, σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους, ο υπάλληλος θα πρέπει να ανήκει σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι μπορούν να προΐστανται σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις (παρ. 5 του άρθρου 100 του Ν.3584/2007) (YΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2257/οικ.26574/14.10.2016).

Συνεπώς εφόσον στον ισχύοντα ΟΕΥ του Δήμου σας προβλέπεται διαζευκτική διατύπωση των κατηγοριών/εκπαιδευτικών βαθμίδων (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ) για την πλήρωση της αναφερόμενης στο ερώτημά σας θέσης Προϊσταμένου Τμήματος, ήτοι εφόσον οι οικείες οργανικές διατάξεις του Δήμου σας δεν προβλέπουν την τήρηση του προβαδίσματος των κατηγοριών/εκπαιδευτικών βαθμίδων των υπαλλήλων, ως αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των παρ. 2 και 5 του άρθρου 100 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α'), θα τοποθετηθεί ο αναφερόμενος στο ερώτημά σας υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ που υπηρετεί στο Τμήμα και έχει τον περισσότερο χρόνο στο βαθμό, παρόλο που έπεται κατά το προβάδισμα.

Τέλος επισημαίνεται ότι κατόπιν της πρόσφατης εκδόσεως αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας (ενδεικτικά 2816/2017, 2817/2017) με τις οποίες ακυρώθηκαν διατάξεις οργανισμών εσωτερικής υπηρεσίας των Περιφερειών που προέβλεπαν την επιλογή διαζευκτικώς υπαλλήλων διαφορετικής κατηγορίας (ΠΕ ή ΤΕ) ως προϊσταμένων στις οικείες οργανικές μονάδες, καταργώντας αδιακρίτως το προβάδισμα των κατηγοριών και σύμφωνα με το υπ’ αρ. 26109/5-6-2018 (ΑΔΑ: Ω59Ρ465ΧΘ7-Υ4Ι) έγγραφο του ΥΠΕΣ, είναι δεδομένο ότι οι εν λόγω δικαστικές αποφάσεις  θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τη Διοίκηση κατά την κατάρτιση και τροποποίηση των οργανισμών εσωτερικής υπηρεσίας αλλά και κατά τη διαδικασία της έγκρισης αυτών, προκειμένου να υπάρχει εναρμόνιση των οικείων οργανικών διατάξεων των ΟΤΑ με τα κριθέντα από το ΣτΕ. Συνεπώς, ενόψει της επικείμενης διενέργειας επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με τις διατάξεις του Ν.4369/2016, θα πρέπει οι φορείς άμεσα να προχωρήσουν στις αναγκαίες προσαρμογές των διατάξεων των Οργανισμών τους, σύμφωνα με τα κριθέντα στις ανωτέρω δικαστικές αποφάσεις, όπου συντρέχει περίπτωση (βλ. σχετ. και υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2412/οικ.21795/18-6-2018 (ΑΔΑ: ΨΤΜΓ465ΧΘΨ-ΣΟΔ) έγγραφο του ΥΠ.Δ.Α.)

Δεν υπάρχουν σχόλια: