Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022

Αναγνώριση προϋπηρεσίας για ανανέωση παράτασης συμβάσεων υπαλλήλων ΙΔΟΧ

 ΠΗΓΗ: ΔΗΜΟΣΝΕΤ

Με το υπ’ αριθ. 2/63925/ΔΕΠ/12.01.2018 έγγραφο το Υπ. Οικ. επισημαίνει ότι για την προϋπηρεσία σε άλλους φορείς που υποβάλλεται από νεοδιόριστους με αρχική σύμβαση στο Δήμο μετά την 1.1.2016, θα πρέπει να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη στις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 11 του ν.4354/2015 και στην υπ’ αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 διευκρινιστική εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, διαδικασία.

 

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι μετά την περάτωση της εν λόγω διαδικασίας αναφορικά με τη αναγνώριση των προϋπηρεσιών, στις περιπτώσεις των υπαλλήλων ΙΔΟΧ που υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης παράτασης των συμβάσεών τους και επαναπρόσληψης αυτών στον ίδιο φορέα με την ίδια σχέση εργασίας και με τα ίδια τυπικά προσόντα, δεν απαιτείται η εκ νέου κάθε φορά αναγνώριση του ανωτέρω χρόνου από το οικείο Υ.Σ για την αποδεδειγμένη προϋπηρεσία αυτών στον εν λόγω φορέα. Εξυπακούεται ότι προϋπηρεσία που έχει διανυθεί από 1/1/2016 έως 31/12/2017 δεν αναγνωρίζεται για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων που εμπίπτουν στις μισθολογικές διατάξεις του ν.4354/2015.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: