Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022

Οδηγίες για την τήρηση των ασυμβιβάστων στους λοιπούς (πλην Κεντρικής Διοίκησης) φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση     : Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2

Ταχ. Κώδικας  : 115 26 ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο      : 210 6987749,705,731,732,796

email   : dd26@glk.gr

 

Αθήνα 11−11−2022

Α.Π.:165472 ΕΞ 2022

 

 

 ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την τήρηση των ασυμβιβάστων στους λοιπούς (πλην Κεντρικής Διοίκησης) φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν τεθεί στην Υπηρεσία μας σε σχέση με την τήρηση των ασυμβιβάστων στους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, και προκειμένου να παρασχεθούν οδηγίες για το θέμα αυτό, έχει συνταχθεί από την Δ/νσή μας το κείμενο−οδηγία που βρίσκεται στο παράρτημα του παρόντος. Καθώς στο πεδίο εφαρμογής του περιλαμβάνονται οι ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα, παρακαλούμε να το κοινοποιήσετε στους εν λόγω φορείς.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΟΔΗΓΙΑ

 

 

Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού

 

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΛΑΜΠΡΟΣ ΛΙΟΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: