Τρίτη, 24 Ιουνίου 2014

Κανονικά (στις γνωστές ασφυκτικές προθεσμίες) η κατάρτιση προυπολογισμού 2015

- Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού των ΟΤΑ, έτους 2015.Στο άρθρο 77 του ν. 4172/2013 τίθενται συγκεκριμένες προθεσμίες για τις ενέργειες στις οποίες οφείλουν να προβούν τα οριζόμενα όργανα των δήμων, για την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού τους, ώστε αυτό να ενσωματωθεί έγκαιρα (έως την 5η Σεπτεμβρίου) στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠ.ΕΣ. και να υποβληθεί στο οικείο συμβούλιο, προς ψήφιση.Οι ειδικές προθεσμίες που τίθενται με το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 δεν αναιρούνται ή τροποποιούνται με τη γενικότερη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010, σύμφωνα με την οποία «Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης». Κατά συνέπεια, τα εκ του νόμου αρμόδια όργανα προβαίνουν στις περιγραφόμενες ενέργειες εντός των προθεσμιών αυτών, ενόσω ακόμη διαρκεί η θητεία της απερχόμενης δημοτικήςαρχής.Σε κάθε περίπτωση, οι νέες δημοτικές αρχές που θα αναλάβουν καθήκοντα, έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν το σχέδιο προϋπολογισμού. (ΥΠ.ΕΣ. οικ.24823/19.06.2014

Δεν υπάρχουν σχόλια: