Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ"


Με την εγκύκλιο ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.10/559/οικ. 15261/16.06.2014 επισημαίνεται ότι το αρμόδιο όργανο για την έκδοση απόφασης επιμερισμού ποσοστών ανά κλίμακα βαθμολόγησης θα πρέπει, εφόσον κριθεί ότι απαιτείται, ιδίως όσον αφορά στους φορείς που διαθέτουν αποκεντρωμένες ή περιφερειακές υπηρεσίες, να συνεργασθεί με τους προϊσταμένους των υποκείμενων οργανικών μονάδων, οι οποίοι ενεργούν κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του Π.Δ.318/1992, όπως ισχύει, ως αξιολογητές, προκειμένου ο επιμερισμός των ποσοστών ανά κλίμακα βαθμολόγησης να πραγματοποιηθεί με αντικειμενικότητα και αμεροληψία, καθώς εκείνοι διαθέτουν ασφαλέστερη εικόνα για τους υπαλλήλους που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους και για τη λειτουργία των οργανικών μονάδων των οποίων προΐστανται.
Επιπλέον όπως προκύπτει από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 32 του κεφαλαίου Γ' του ν. 4250/2014 οι εκθέσεις αξιολόγησης έτους 2013 δεν λαμβάνονται υπόψη για τη διαδικασία αποτίμησης των προσόντων των υπαλλήλων για τη θέση τους σε διαθεσιμότητα κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 90 και 91 του ν. 4172/2013 (Α' 167).
Τέλος επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις υφιστάμενες ρυθμίσεις του Π.Δ. 318/1992, όπως ισχύει, η αξιολόγηση των υπαλλήλων δεν συνδέεται κατ' ουδένα τρόπο με τη βαθμολογική- μισθολογική κατάσταση αυτών, ούτε επιφέρει οποιαδήποτε άλλη συνέπεια στην υπηρεσιακή τους κατάσταση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: