Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022

«Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, ρυθμίσεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες διατάξεις»

 Ν. 4940/2022 «Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, ρυθμίσεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες διατάξεις»

 

 ΦΕΚ 112Α/14.06.2022/

  Αναστολή μείωσης προσωπικής διαφοράς κατά την μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων

 Στο άρθρο 28 ορίζεται ότι αναστέλλεται από 1ης.6.2022 και μέχρι τις 31.5.2024, η εφαρμογή του τέταρτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).

 Στην παρ.13 του άρθρου 62 ορίζεται ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να αναπροσαρμόζεται η καταληκτική ημερομηνία αναστολής της προσωπικής διαφοράς.

 Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου:

«H προσωπική διαφορά θεσμοθετήθηκε ως μια προστατευτική μεταβατική διάταξη για τη διασφάλιση των αποδοχών των υπαλλήλων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 7 και της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015. Ωστόσο, λόγω της διατήρησης της προσωπικής διαφοράς, η μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων δεν αντανακλάται στις καταβαλλόμενες αποδοχές. Για τον λόγο αυτό, με την αξιολογούμενη ρύθμιση, για τους υπάλληλους οι οποίοι διατήρησαν ως προσωπική τη διαφορά μεταξύ των αποδοχών που δικαιούνταν στις 31.12.2015 και του βασικού μισθού ή των τακτικών μηνιαίων αποδοχών που προέκυψαν σε εφαρμογή του ν. 4354/2015, αναστέλλεται ο συμψηφισμός, από 1.6.2022 έως 31.5.2024, της προσωπικής διαφοράς από οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών τους, προκειμένου να μην αποτελεί ο ως άνω συμψηφισμός επιβαρυντικό παράγοντα κατά τη μισθολογική τους εξέλιξη.»

  

Ενιαίο Πλαίσιο Δεξιοτήτων

 Με το άρθρο 3 οριοθετείται το πεδίο εφαρμογής του Μέρους Α’ του Τμήματος Β΄ και ορίζεται ότι θεσπίζεται Ενιαίο Πλαίσιο Δεξιοτήτων για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στους φορείς του δημόσιου τομέα που υπάγονται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6) και το οποίο λαμβάνεται υπόψη κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση, ιδίως, των διαδικασιών επιλογής προσωπικού, επιλογής προϊσταμένων, αξιολόγησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού τους.

 Στο άρθρο 4 παρατίθενται οι δεξιότητες, οι οποίες συγκροτούν το Ενιαίο Πλαίσιο Δεξιοτήτων οι οποίες είναι οι εξής:

α) προσανατολισμό στον πολίτη,

β) ομαδικότητα,

γ) προσαρμοστικότητα,

δ) προσανατολισμό στο αποτέλεσμα,

ε) οργάνωση και προγραμματισμό,

στ) επίλυση προβλημάτων και δημιουργικότητα,

ζ) επαγγελματισμό και ακεραιότητα,

η) διαχείριση γνώσης και

θ) ηγετικότητα

και προσδιορίζεται το περιεχόμενο κάθε μίας εξ αυτών.

Στην παρ.1 του άρθρου  62 ορίζεται ότι με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών δύναται να τροποποιείται το περιεχόμενο του Ενιαίου Πλαισίου Δεξιοτήτων του άρθρου 4.

 

  Αξιολόγηση και Στοχοθεσία

 

Α. Έναρξη ισχύος νέου πλαισίου αξιολόγησης και στοχοθεσίας

Στην παρ.2 του άρθρου 65 ορίζεται ότι η ισχύς των άρθρων 5 έως 15 αρχίζει από 1.1.2023.

 

Β. Πεδίο εφαρμογής

Με το άρθρο 5 οριοθετείται το πεδίο εφαρμογής των ρυθμίσεων του Μέρους Β’ του Τμήματος Β, στο οποίο υπάγονται, μεταξύ άλλων, και υπάλληλοι των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (Π.Ε.Δ.), της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.).

 

Γ. Σύστημα Αξιολόγησης- Αξιολογητές

Με το άρθρο 6 προσδιορίζονται οι βασικές έννοιες στο πλαίσιο εφαρμογής του Μέρους Β’ του Τμήματος Β.

 

Στο άρθρο 7 σκοπείται ο καθορισμός των Αξιολογητών των υπαλλήλων και των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων, που αναφέρονται ρητώς σε αυτό, καθώς και η ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την αξιολόγηση των αποσπασμένων υπαλλήλων.

 

Στην παρ.1 του άρθρου 7 ορίζεται ότι ως Αξιολογητής των υπαλλήλων και των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων, ορίζεται ο άμεσα ιεραρχικά προϊστάμενός τους. Στην περίπτωση των προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, ως Αξιολογητής ορίζεται ο αρμόδιος Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας ή ο Υπηρεσιακός Γραμματέας του Υπουργείου ή το ανώτερο μονοπρόσωπο διοικητικό όργανο της Υπηρεσίας.

 

Στην παρ.6 του άρθρου 7 ορίζεται ότι ως Αξιολογητής των προϊσταμένων των διευθύνσεων, των αυτοτελών τμημάτων ή των αυτοτελών γραφείων, καθώς και των υπαλλήλων των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, των νομικών προσώπων αυτών, ορίζεται ο οικείος Δήμαρχος ή Περιφερειάρχης ή ο Πρόεδρος του νομικού προσώπου, αντιστοίχως, εφόσον οι ανωτέρω υπάλληλοι υπάγονται απευθείας σε αυτόν.

 

Στην παρ.7 του άρθρου 7 ορίζεται ότι για την περίπτωση αποσπασμένου υπαλλήλου, ως Αξιολογητής ορίζεται ο προϊστάμενος της υπηρεσίας, στην οποία είναι αποσπασμένος ο υπάλληλος, εφόσον  υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του νόμου αυτού.

 

Στις παρ.8 και 9 του άρθρου 7 ρυθμίζεται, η περίπτωση λύσης της υπαλληλικής σχέσης του Αξιολογητή, καθώς και η πραγματική αδυναμία του να διενεργήσει κάποιο από τα στάδια της αξιολόγησης.

 

Στο άρθρο 8 επιδιώκεται ο καθορισμός των βασικών αρχών, οι οποίες διέπουν το νέο σύστημα αξιολόγησης. Επιπρόσθετα, προβλέπεται ότι η αξιολόγηση υπαλλήλων και προϊσταμένων διενεργείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής πλατφόρμας που εντάσσεται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, την οποία διαχειρίζεται η καθ’ ύλην αρμόδια για θέματα αξιολόγησης προσωπικού μονάδα της Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών. Τέλος, προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες της ως άνω μονάδας της Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

Στην παρ.2 του άρθρου 62 ορίζεται ότι με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται η εξειδίκευση των διορθωτικών μέτρων που μπορεί να λάβει η Επιτροπή Εποπτείας Αξιολόγησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 8.

 

Δ. Στοχοθεσία

Στο άρθρο 9 σκοπείται ο προσδιορισμός της διαδικασίας καθορισμού, αναθεώρησης και κατανομής των στόχων.

 

Στην παρ.3 του άρθρου 9 ορίζεται ότι με απόφασή του, που εκδίδεται έως την 20ή Δεκεμβρίου κάθε έτους, το όργανο διοίκησης κάθε φορέα, του οποίου οι υπάλληλοι υπάγονται στο άρθρο 5, εκτός των υπουργείων, καθορίζει και κατανέμει στις οικείες υπηρεσίες τις προτεραιότητες και τους στόχους του για το επόμενο ημερολογιακό έτος.

 

Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 9 η διαδικασία εξειδίκευσης και επιμερισμού των στόχων σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα ολοκληρώνεται μέχρι τη 15η Ιανουαρίου κάθε έτους.

 

Περαιτέρω, στην παρ.5 του άρθρου 9 εισάγεται ελάχιστος υποχρεωτικός αριθμός τριών (3) στόχων ανά οργανική μονάδα σε όλα τα επίπεδα διοίκησης, εκ των οποίων ένας (1) σε κάθε μία εκ των ακόλουθων κατηγοριών:

α) Παρεχόμενες υπηρεσίες της οργανικής μονάδας,

β) εσωτερική οργάνωση και λειτουργία της οργανικής μονάδας,

γ) γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες των υπαλλήλων της οργανικής μονάδας

 

Για κάθε στόχο καθορίζονται, επιπλέον, κατ’ ελάχιστο, οι δείκτες μέτρησης του βαθμού επίτευξής του, καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του.

 

Επιπρόσθετα, στην παρ.10 του άρθρου 9 προβλέπεται η καταχώριση των στόχων ανά ιεραρχικό επίπεδο και οργανική μονάδα σε ειδική πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, την οποία διαχειρίζεται η καθ’ ύλην αρμόδια για θέματα στοχοθεσίας μονάδα της Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

Τέλος, στην παρ.11 του άρθρου 9 προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες της ως άνω μονάδας της Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

Στην παρ.2 του άρθρου 62 ορίζεται ότι με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται η εξειδίκευση των διορθωτικών μέτρων που μπορεί να λάβει η Επιτροπή Εποπτείας Αξιολόγησης σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 9, και το περιεχόμενο των κατηγοριών στοχοθεσίας, που προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 9, καθώς και ειδικότερα θέματα που άπτονται της διαδικασίας και της μεθοδολογίας καθορισμού στόχων, δεικτών μέτρησης και της αναθεώρησης αυτών.

 

Στην παρ.2 του άρθρου 63 ορίζεται ότι κατά την πρώτη εφαρμογή της διαδικασίας καθορισμού και αναθεώρησης στόχων του άρθρου 9, δεν εφαρμόζεται η παρ. 6 του άρθρου 9.

 

Ε. Αξιολόγηση προϊσταμένων

Στο άρθρο 10 επιδιώκεται η αναλυτική περιγραφή της νέας διαδικασίας αξιολόγησης προϊσταμένων, η οποία πραγματοποιείται σε τρία (3) διαδοχικά στάδια, κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς, το πρώτο στάδιο τον μήνα Ιανουάριο, το δεύτερο στάδιο τον μήνα Μάιο και το τρίτο στάδιο τον μήνα Δεκέμβριο.

 

Η διαδικασία αξιολόγησης που περιγράφεται έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα για όλους τους εμπλεκόμενους.

 

Η διαδικασία καταλήγει στη σύνταξη και υποβολή:

α) έκθεσης αξιολόγησης προϊσταμένου με τη βαθμολογία που προκύπτει από τη βαθμολόγηση της επίτευξης στόχων και των δεξιοτήτων του από τον Αξιολογητή του, αλλά και από τον σφυγμό ομάδας των υφισταμένων του,

β) σχεδίου ανάπτυξης με επίκεντρο τις δεξιότητες εκείνες που ο Αξιολογητής του κρίνει ως έχουσες προστιθέμενη αξία για τη λειτουργία της μονάδας και της υπηρεσίας.

 

Στην παρ.2 του άρθρου 62 ορίζεται ότι με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται ο τύπος και το ελάχιστο περιεχόμενο των εντύπων σφυγμού ομάδας, επίτευξης στόχων, αποτύπωσης δεξιοτήτων προϊσταμένου, αποτύπωσης δεξιοτήτων υπαλλήλου και του Σχεδίου Ανάπτυξης, ο τύπος της έκθεσης αξιολόγησης προϊσταμένου και της έκθεσης αξιολόγησης υπαλλήλου, η διαδικασία, ο ακριβής χρόνος και τρόπος υποβολής των ανωτέρω, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τη εφαρμογή των άρθρων 10 έως 12, και ο ακριβής τρόπος και χρόνος διενέργειας των υποχρεωτικών συζητήσεων για τον προγραμματισμό εργασιών, την επισκόπηση προόδου και την αξιολόγηση της ετήσιας απόδοσης των άρθρων 10 και 12.

 

Στην παρ.2 του άρθρου 63 ορίζεται ότι κατά την πρώτη εφαρμογή της διαδικασίας αξιολόγησης προϊσταμένων και υπαλλήλων των άρθρων 10 και 12 οι διαδικασίες των περ. α) και β) της παρ. 1 των άρθρων 10 και 12 διενεργούνται ελλείψει Σχεδίου Ανάπτυξης.

 

Στο άρθρο 11 ρυθμίζονται τα σχετικά με τη βαθμολόγηση των αξιολογούμενων προϊσταμένων σε συνάρτηση με την επίτευξη στόχων, τις δεξιότητες και τον σφυγμό ομάδας. Οι βαθμολογίες προσδιορίζονται συνολικώς και ανά επιμέρους στοιχείο. Επισημαίνεται ότι τόσο οι ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στο έντυπο αποτύπωσης σφυγμού ομάδας όσο και η βαθμολόγηση αυτών είναι σαφώς προσανατολισμένες στην αξιολόγηση του τρόπου λειτουργίας της οργανικής μονάδας και όχι των δεξιοτήτων του προϊσταμένου.

 

Στην παρ.3 του άρθρου 62 ορίζεται ότι με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών δύναται να τροποποιείται η πενταβάθμια περιγραφική κλίμακα βαθμολογίας του άρθρου 11.

 

ΣΤ. Αξιολόγηση υπαλλήλων

Στο άρθρο 12 καθορίζεται λεπτομερώς η νέα διαδικασία αξιολόγησης των υπαλλήλων, η οποία πραγματοποιείται σε τρία (3) διαδοχικά στάδια, κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς (το πρώτο στάδιο τον μήνα Ιανουάριο, το δεύτερο στάδιο τον μήνα Μάιο και το τρίτο στάδιο τον μήνα Δεκέμβριο)  και έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα.

 

Η διαδικασία καταλήγει στη σύνταξη και υποβολή:

α) έκθεσης αξιολόγησης υπαλλήλου χωρίς βαθμολογία αλλά με επιλογή από τον Αξιολογητή του τριών δεξιοτήτων προς ανάπτυξη, ως έχουσες προστιθέμενη αξία για τη λειτουργία της μονάδας και της υπηρεσίας,

β) σχεδίου ανάπτυξης με επίκεντρο τις ως άνω τρεις προς ανάπτυξη δεξιότητες.

 

Στην παρ.2 του άρθρου 63 ορίζεται ότι κατά την πρώτη εφαρμογή της διαδικασίας αξιολόγησης προϊσταμένων και υπαλλήλων των άρθρων 10 και 12 οι διαδικασίες των περ. α) και β) της παρ. 1 των άρθρων 10 και 12 διενεργούνται ελλείψει Σχεδίου Ανάπτυξης.

 

Στο άρθρο 13 επιδιώκεται η ρύθμιση των σχετικών ζητημάτων, που άπτονται της αξιολόγησης των υπαλλήλων που επιδεικνύουν, κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς, όλως εξαιρετική απόδοση.

Στην περίπτωση αυτή η έκθεση αξιολόγησης περιέχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία με καταγραφή συγκεκριμένων πραγματικών περιστατικών, που στοιχειοθετούν τη συγκεκριμένη κρίση του Αξιολογητή και υποβάλλεται προς έλεγχο και έγκριση στην Επιτροπή Εποπτείας Αξιολόγησης.

 

Στην παρ.2 του άρθρου 62 ορίζεται ότι με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται ο τύπος και το ελάχιστο περιεχόμενο των εντύπων σφυγμού ομάδας, επίτευξης στόχων, αποτύπωσης δεξιοτήτων προϊσταμένου, αποτύπωσης δεξιοτήτων υπαλλήλου και του Σχεδίου Ανάπτυξης, ο τύπος της έκθεσης αξιολόγησης προϊσταμένου και της έκθεσης αξιολόγησης υπαλλήλου, η διαδικασία, ο ακριβής χρόνος και τρόπος υποβολής των ανωτέρω, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τη εφαρμογή των άρθρων 10 έως 12, και ο ακριβής τρόπος και χρόνος διενέργειας των υποχρεωτικών συζητήσεων για τον προγραμματισμό εργασιών, την επισκόπηση προόδου και την αξιολόγηση της ετήσιας απόδοσης των άρθρων 10 και 12 και η εξειδίκευση των θεματικών πεδίων του άρθρου 13, καθώς και το περιεχόμενό τους.

 

Ζ. Ενστάσεις- Επιτροπές Εποπτείας Αξιολόγησης

Στο άρθρο 14 ρυθμίζονται η διαδικασία υποβολής ενστάσεων, οι προϋποθέσεις και η προθεσμία άσκησής τους, το ελάχιστο περιεχόμενο αυτών, καθώς και ο τρόπος υποβολής τους. Επιπλέον, διασφαλίζονται τα συνταγµατικής περιωπής δικαιώματα του αξιολογουµένου, δηλαδή της αναφοράς και ακρόασης ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού οργάνου.

 

Στο άρθρο 15 ορίζονται τα σχετικά με τη σύσταση και τη συγκρότηση των Επιτροπών Εποπτείας Αξιολόγησης, καθώς και τη θητεία των μελών τους. Περαιτέρω, εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες των Επιτροπών Εποπτείας Αξιολόγησης και προσδιορίζονται οι προθεσμίες εντός των οποίων αυτές αποφαίνονται.

 

Η. Αξιολόγηση προσωπικού αξιολογικής περιόδου έτους 2022

Στην παρ.1 του άρθρου 63 ορίζεται ότι η αξιολόγηση του προσωπικού που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 5, για την αξιολογική περίοδο του έτους 2022, διενεργείται σύμφωνα με τα άρθρα 14 έως 23 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33).

 


V. Σύμβουλος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

 

Στο άρθρο 16 εισάγεται η έννοια του Συμβούλου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και καθορίζονται οι φορείς στους οποίους ορίζονται οι Σύμβουλοι με σχετικές αποφάσεις. Διασφαλίζεται η διακριτική ευχέρεια ορισμού Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και σε ανεξάρτητες αρχές, σε Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, σε αυτοτελείς υπηρεσίες, σε αποκεντρωμένες διοικήσεις, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο λόγω των αρμοδιοτήτων του φορέα και του αριθμού των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτόν.

 

Στην παρ.4 του άρθρου 62 ορίζεται ότι με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή του επικεφαλής του φορέα, είναι δυνατός ο ορισμός Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στους φορείς της παρ. 3 του άρθρου 16.

 

Στο άρθρο 17 καταγράφονται λεπτομερώς οι αρμοδιότητες του Συμβούλου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, ιδίως, αναφορικά με θέματα εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης, τα σχέδια ανάπτυξης των υπαλλήλων και των προϊσταμένων, καθώς και την παροχή υποστήριξης αλλά και τη συνεργασία του με την αρμόδια για θέματα διοικητικής υποστήριξης και ανθρώπινου δυναμικού οργανική μονάδα του οικείου φορέα.

 

Στην παρ.5 του άρθρου 62 ορίζεται ότι με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών δύναται να ανακαθορίζονται οι αρμοδιότητες του Συμβούλου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του άρθρου 17.

 

Στο άρθρο 18 ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στο Μητρώο Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, στο οποίο εντάσσονται οι υποψήφιοι για την κάλυψη των σχετικών θέσεων.  Στο Μητρώο εγγράφονται, κατόπιν αίτησής τους, μόνιμοι ή με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι, κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε. ή ειδικό επιστημονικό προσωπικό, οι οποίοι ανήκουν οργανικά σε υπουργεία ή σε αυτοτελείς υπηρεσίες ή σε ανεξάρτητες αρχές ή αποκεντρωμένες διοικήσεις ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, έχουν τον Α΄ βαθμό και πενταετή κατ’ ελάχιστο πραγματική δημόσια υπηρεσία, και διαθέτουν το πιστοποιητικό επάρκειας Συμβούλου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του άρθρου 19.

 

Στο άρθρο 19 ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στην πιστοποίηση των Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την εγγραφή τους στο σχετικό Μητρώο. Η εν λόγω πιστοποίηση χορηγείται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).

 

Στην παρ.6 του άρθρου 62 ορίζεται ότι με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ορίζονται το περιεχόμενο, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα πιστοποίησης του άρθρου 19, ο τρόπος, η διάρκεια, η διαδικασία παρακολούθησης, ο τύπος του πιστοποιητικού που χορηγείται, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

Στο άρθρο 20 ρυθμίζονται τα θέματα κάλυψης των θέσεων των Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

 

Στο άρθρο 21 ορίζεται η θητεία των Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και διευκρινίζεται ότι ο χρόνος που διανύεται σε θέση Συμβούλου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου επιπέδου Τμήματος, χωρίς να καταβάλλεται το μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης, περιγράφονται οι διοικητικές διαδικασίες που έπονται μετά την επιλογή του υπαλλήλου στη θέση του Συμβούλου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, προβλέπεται ότι η μισθοδοσία των Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού καταβάλλεται από τη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών ενώ γίνεται πρόβλεψη και για διατήρηση της προσωπικής διαφοράς του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην αξιολόγηση των Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και στην πειθαρχική τους ευθύνη και τέλος, περιγράφονται ποια είναι τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια για ζητήματα χορήγησης αδειών, χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, ζητήματα τήρησης του ωραρίου εργασίας και λοιπά θέματα της υπηρεσιακής τους κατάστασης.

 

Στο άρθρο 22 ορίζεται ότι η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα είναι ο φορέας που αναλαμβάνει τον συντονισμό των δράσεων των Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

 

Στην παρ.7 του άρθρου 62 ορίζεται ότι με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ρυθμίζονται: α) Ο τρόπος άσκησης των αρμοδιοτήτων των Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, οι διαδικασίες που ακολουθούνται για την επιλογή τους, τα κριτήρια ανανέωσης της θητείας τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, β) θέματα που αφορούν στην εξειδίκευση των κριτηρίων επιλογής των Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και πρόσθετων επιθυμητών προσόντων που μπορούν να περιλαμβάνονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στον τρόπο αξιολόγησης των κριτηρίων, γ) θέματα που αφορούν στην τήρηση του Μητρώου Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, στην εγγραφή και διαγραφή των μελών του, τον έλεγχο και την επικαιροποίηση των τηρουμένων στοιχείων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα και δ) θέματα που αφορούν στη λειτουργία του Δικτύου Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του άρθρου 22.

 


VI. Κίνητρα και ανταμοιβή υπαλλήλων

 

Καθιερώνεται η εφαρμογή πιλοτικού συστήματος κινήτρων και ανταμοιβής υπαλλήλων που:

-υλοποιούν συγκεκριμένους στόχους του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής όπου εντάσσονται τα Ετήσια Σχέδια Δράσης των υπουργείων, και το οποίο εγκρίνεται κάθε Δεκέμβριο από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 52 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133). (άρθρο 23)

- εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»  (περιλαμβάνονται και όσοι απασχολούνται στις τεχνικές υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού)(άρθρο 24)

 

Στις παρ.8 και 9 του άρθρου 62 ορίζεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, λαμβανομένης υπόψη της απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 23, εξειδικεύονται η μέθοδος και το σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης, το ύψος της επιπλέον ανταμοιβής, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής της, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 23 και με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ορίζονται οι υπηρεσίες, τα συλλογικά όργανα, οι φορείς υλοποίησης στους οποίους εφαρμόζεται το σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής, εξειδικεύονται η μέθοδος, τα κριτήρια και το σύστημα στοχοθεσίας, το ύψος της επιπλέον ανταμοιβής, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής της, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 24.

 


VII. Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.)

 

Στο Μέρος Ε’ του Τμήματος Β’ (άρθρα 29 έως 35) εισάγεται η έννοια της αυτοαξιολόγησης των δημοσίων υπηρεσιών μέσω της καθιέρωσης του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.) ως προτύπου ολιστικής ανάλυσης της απόδοσης μιας οργάνωσης με σκοπό τη βελτίωση της διοικητικής της ικανότητας, καθώς και την ενίσχυση της διαδικασίας υιοθέτησης κουλτούρας ποιότητας. 

 

Στο άρθρο 29 οριοθετείται το πεδίο εφαρμογής του Μέρους Ε’ του Τμήματος Β του νόμου, το οποίο εφαρμόζεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), άρα και στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης.

 

Στο άρθρο 30 προσδιορίζονται οι βασικές έννοιες στο πλαίσιο εφαρμογής του Μέρους Ε’ του Τμήματος Β.

 

Με την παρ.1 του άρθρου 31 προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο στην παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224), περί αρμοδιοτήτων της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας, και ορίζεται ότι για την αξιολόγηση των αιτημάτων των φορέων, καθώς και την τεκμηρίωση σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, συνεκτιμάται η προσκόμιση από τον φορέα πιστοποιητικού ορθής και ολοκληρωμένης εφαρμογής του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης.

 

Με την παρ.2 του άρθρου 31 προστίθεται εδάφιο στο τέλος της περ (α) της παρ. 6 του άρθρου 51 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) στο οποίο ορίζεται ότι για την τεκμηρίωση αναγκαιότητας πρόσληψης προσωπικού συνεκτιμάται η προσκόμιση από τον φορέα πιστοποιητικού ορθής και ολοκληρωμένης εφαρμογής του Κ.Π.Α.

 

Στην παρ.14 του άρθρου 62 ορίζεται ότι με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται: α) Τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στα κίνητρα για την ορθή και ολοκληρωμένη εφαρμογή του Κ.Π.Α. του άρθρου 31, β) τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στη συμμετοχή των δημόσιων οργανώσεων στη διαδικασία πιστοποίησης της ορθής και ολοκληρωμένης εφαρμογής του Κ.Π.Α., γ) η μορφή, ο τύπος, το περιεχόμενο, η διαδικασία απονομής, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την πιστοποίηση της ορθής και ολοκληρωμένης εφαρμογής του Κ.Π.Α., δ) οι αρμοδιότητες, οι υποχρεώσεις και η ιδιότητα των μελών του Κύκλου Ποιότητας Δημόσιων Οργανώσεων, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία αυτών.

 

Στο άρθρο 32 ορίζεται η διαδικασία πιστοποίησης μιας δημόσιας οργάνωσης για την ορθή και ολοκληρωμένη εφαρμογή του Κ.Π.Α. που πραγματοποιείται δύο φορές το έτος και, στο πλαίσιο αυτό, προσδιορίζονται οι ειδικότερες αρμοδιότητές της αρμόδιας για θέματα ποιότητας οργανικής μονάδας της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

Στο άρθρο 33 καθιερώνεται η απονομή διακρίσεων για εξαιρετικές επιδόσεις σε δημόσιες οργανώσεις που έχουν εφαρμόσει το Κ.Π.Α. και προσδιορίζονται οι επιμέρους λεπτομέρειες της σχετικής διαδικασίας.

 

Στην παρ.15 του άρθρου 62 ορίζεται ότι με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης, οι διαδικασίες, το είδος της διάκρισης και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την απονομή των διακρίσεων εξαιρετικών επιδόσεων του άρθρου 33. Αν η διάκριση είναι οικονομικής φύσης, εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.

 

Στο άρθρο 34 καθορίζεται ο τρόπος απονομής του πιστοποιητικού ορθής και ολοκληρωμένης εφαρμογής του Κ.Π.Α., καθώς και των διακρίσεων για εξαιρετικές επιδόσεις.

 

Με το άρθρο 35 συστήνεται ο Κύκλος Ποιότητας Δημοσίων Οργανώσεων και επιδιώκεται να ρυθμιστούν τα σχετικά με τους στόχους του και τα εν δυνάμει μέλη του.

 


VIII. Κωλύματα και ασυμβίβαστα μετακλητών υπαλλήλων και ειδικών συμβούλων

 

Με το άρθρο 38 τροποποιείται το άρθρο 76 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

Η τροποποίηση επιδιώκει την εφαρμογή των σχετικών ρυθμίσεων όχι μόνο στους μετακλητούς υπαλλήλους αλλά και στους (άμισθους) ειδικούς συμβούλους. Για τον λόγο αυτό προστίθεται η αναφορά στους ειδικούς συμβούλους στον τίτλο του άρθρου και στις σχετικές υποχρεώσεις που θέτει.

 

Δεδομένης της μη υποχρέωσης αναστολής άσκησης του οικείου ελευθέριου επαγγέλματος ή λειτουργήματος που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 76 και με στόχο την ενίσχυση της ακεραιότητας και της λογοδοσίας των μετακλητών υπαλλήλων και των ειδικών συμβούλων, προστίθεται η υποχρέωση υποβολής δήλωσης εντός ενός (1) μηνός από την ανάληψη των καθηκόντων τους σχετικά με τις επαγγελματικές δραστηριότητες τις οποίες διατηρούν.

 

Επιπλέον, προβλέπεται ότι τόσο οι μετακλητοί όσο και οι ειδικοί σύμβουλοι, υποχρεούνται να μην συνάπτουν οποιασδήποτε μορφής σύμβασης με το Δημόσιο. Πρόκειται για υποχρέωση η οποία εξειδικεύεται στην παρ. 4 του άρθρου 70 του Ν.4622/19 και ίσχυε μέχρι πρότινος μόνο για τα πρόσωπα του άρθρου 68 του ν. 4622/2019.

 

Στην παρ.4 του άρθρου 63 ορίζεται ότι η παρ. 4Β του άρθρου 76 του ν. 4622/2019, όπως προστίθεται με το άρθρο 38 του ν.4940/22 (περί υποχρέωσης υποβολής δήλωσης  μετά τη λήξη των καθηκόντων τους για την επαγγελματική δραστηριότητα την οποία θα ασκήσουν και περί υποχρέωσης λήψης άδειας για 12 μήνες από την αποχώρησή τους από την Επιτροπή Δεοντολογίας  για οποιαδήποτε επαγγελματική ή επιχειρηματική δραστηριότητα που σχετίζεται με τη δραστηριότητα του φορέα στον οποίο απασχολήθηκαν, εφόσον αυτή μπορεί να δημιουργήσει σύγκρουση συμφερόντων) , εφαρμόζεται για τους μετακλητούς υπαλλήλους που διορίζονται και τους ειδικούς συμβούλους στους οποίους ανατίθενται καθήκοντα από τη δημοσίευση του ν.4940/22 (ημερ. δημοσ. 14.06.2022)

 

Στην παρ.3 του άρθρου 65 ορίζεται ότι η ισχύς των άρθρων 36 έως 38 αρχίζει από 1.9.2022.

 


IX. Ανάθεση λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών

 

Με την παρ.2 του άρθρου 40 τροποποιούνται τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 4795/2021 με την προσθήκη αναφοράς στην αδυναμία λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου για την ανάθεση σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών.

 


Χ. Σύμβουλος Ακεραιότητας

 

Με το άρθρο 44 προστίθεται εδάφιο στην παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4795/2021 (Α’ 62), με το οποίο προβλέπεται ότι ο υπάλληλος που επιλέγεται και τοποθετείται σε θέση Συμβούλου Ακεραιότητας διατηρεί το σύνολο των αποδοχών της οργανικής του θέσης.

 

Με το άρθρο 46 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 82 του ν. 4795/2021 (A΄ 62) και διευρύνεται η δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής Συμβούλου Ακεραιότητας και σε υπαλλήλους που προέρχονται από όλους τους φορείς της γενικής κυβέρνησης.

 


Δεν υπάρχουν σχόλια: