Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2017

Προαγωγές υπαλλήλων στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθµού

ΠΗΓΗ: dimosnet
Το Υπ. Εσωτερικών με την υπ’ αριθ. 37192/30.12.2016 εγκύκλιό του, μας ενημερώνει ότι καθίσταται άµεση υποχρέωση της ∆ιοίκησης η κατάρτιση των πινάκων προακτέων, στην περίπτωση κατά την οποία αυτοί δεν έχουν ακόµη καταρτιστεί. Για την εγγραφή στους εν λόγω πίνακες κρίνονται οι υπάλληλοι που συµπληρώνουν τον απαιτούµενο για την προαγωγή χρόνο από 1-5-2016 έως 30-4-2017 ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία οριστικοποίησής τους σύµφωνα µε το άρθρο 92 του ΚΚ∆ΚΥ.
Το προσωπικό των ΟΤΑ α΄ βαθµού δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρµογής της ρύθµισης του άρθρου 35 του ν.4440/2016 σχετικά µε την έναρξη ισχύος των πινάκων προακτέων.


Ι. Προϋποθέσεις προαγωγής

1. Χρόνος και ουσιαστικά προσόντα
Οι υπάλληλοι προάγονται στον αμέσως επόμενο βαθμό, εφόσον:
- έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο στο βαθμό που κατέχουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 και
- έχουν σε υψηλό επίπεδο τα ουσιαστικά προσόντα που αναφέρονται στις εκθέσεις αξιολόγησής τους.

Ειδικά, για την προαγωγή στον Α΄ βαθμό πρέπει ο υπάλληλος να έχει σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο προσόντα που μαρτυρούν διοικητική ικανότητα, όπως αυτά καθορίζονται από την κλίμακα του συστήματος αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων των υπαλλήλων. (άρθρο 86 παρ.1 του Ν.3584/2007, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.6 του άρθρου 25 του Ν. 4369/2016)(ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.52/2266/οικ.9165/30.03.2016)2. Κρίση υπηρεσιακού συμβουλίου
Οι προαγωγές γίνονται ύστερα από απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, προκειμένου να διαπιστώσει τη συνδρομή των ουσιαστικών προσόντων, λαμβάνει υπόψη όλα τα στοιχεία του προσωπικού Μητρώου του υπαλλήλου, από τα οποία προκύπτει η δραστηριότητα του στην υπηρεσία, η επαγγελματική του επάρκεια, η πρωτοβουλία και η αποτελεσματικότητα του. Για το σχηματισμό της κρίσης του, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη του τις εκθέσεις ουσιαστικών προσόντων της τελευταίας πενταετίας. (άρθρο 86 παρ.1 του Ν.3584/2007, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.6 του άρθρου 25 του Ν. 4369/2016)(ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.52/2266/οικ.9165/30.03.2016)ΙΙ. Πίνακες προακτέων

1. Καταστάσεις υπαλλήλων
Τον Ιανουάριο κάθε έτους συντάσσονται από την αρμόδια υπηρεσία καταστάσεις στις οποίες καταγράφονται όλοι οι υπάλληλοι κατά κατηγορία, βαθμό και κλάδο και με βάση το χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό. Οι καταστάσεις αυτές συντάσσονται με βάση τα στοιχεία της 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους και περιλαμβάνουν και στοιχεία δηλωτικά της ηλικίας, της συνολικής υπηρεσίας, του μισθολογικού κλιμακίου και των τίτλων σπουδών. (άρθρο 90 παρ.1 του Ν.3584/2007)

Οι καταστάσεις αυτές κοινοποιούνται υποχρεωτικά στους υπαλλήλους κατά το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου κάθε έτους. Διόρθωση των στοιχείων που αναγράφονται στις καταστάσεις γίνεται από την υπηρεσία ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου, η οποία υποβάλλεται εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση. Αν η υπηρεσία απορρίψει την αίτηση ή δεν απαντήσει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της, επιτρέπεται η υποβολή αίτησης διόρθωσης στο υπηρεσιακό συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την πάροδο της παραπάνω δεκαήμερης προθεσμίας ή από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης της υπηρεσίας, αν αυτή γίνει νωρίτερα. Το υπηρεσιακό συμβούλιο αποφασίζει μέσα σε έναν (1) μήνα από την υποβολή της αίτησης διόρθωσης. (άρθρο 90 παρ.2 του Ν.3584/2007)


2. Χρόνος κατάρτισης πινάκων
Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο τον Απρίλιο κάθε έτους καταρτίζει, με βάση τις καταστάσεις του άρθρου 90, πίνακα προακτέων με αλφαβητική σειρά κατά βαθμό, κλάδο και ειδικότητα, καθώς και πίνακες μη προακτέων.

Για την εγγραφή στους πίνακες αυτούς κρίνονται οι υπάλληλοι που συμπληρώνουν έως τις τριάντα (30) Απριλίου του επόμενου έτους τον απαιτούμενο για την προαγωγή χρόνο υπηρεσίας. (άρθρο 86 παρ.2 του Ν.3584/2007, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.6 του άρθρου 25 του Ν. 4369/2016) (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.52/2266/οικ.9165/30.03.2016)

Πρώτη εφαρμογή του Ν.4369/2016:
Λαμβάνοντας υπόψη ότι στο τέλος Απριλίου του τρέχοντος έτους (2016) θα πρέπει να καταρτιστούν από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια οι πίνακες προακτέων, καλούνται οι αρμόδιες Υπηρεσίες Προσωπικού για την άμεση κατάταξη των υπαλλήλων τους στους νέους βαθμούς σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016, δεδομένου ότι κατά την πρώτη εφαρμογή οι προαγωγές θα πραγματοποιηθούν βάσει των διαπιστωτικών πράξεων κατάταξης του άρθρου 27 του ν. 4369/2016 και όχι βάσει των καταστάσεων του άρθρου 88 του Υ.Κ. [άρθρο 90 του Ν.3584/2007], οι οποίες αναφέρονται σε βαθμολογικό σύστημα διάφορο του ισχύοντος σήμερα.

Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι αρμόδιες Υπηρεσίες Προσωπικού να κοινοποιήσουν τις σχετικές διαπιστωτικές πράξεις κατάταξης του ν.4369/2016 στους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους, προβλέποντας το δικαίωμα υποβολής αίτησης διόρθωσης των στοιχείων της κατάταξης αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 88 του Υ.Κ. (Ν.3528/2007) [άρθρο 90 παρ.2 του Ν.3584/2007]. (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.52/2266/οικ.9165/30.03.2016) Τα ίδια ισχύουν και για τους ΟΤΑ (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. οικ. 17428/18.05.2016)3. Πίνακες μη προακτέων
Στους πίνακες μη προακτέων περιλαμβάνονται οι υπάλληλοι που κρίνονται ως μη προακτέοι. Ως μη προακτέοι κρίνονται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, βάσει ραγματικών στοιχείων, οι υπάλληλοι που δεν πληρούν τις ουσιαστικές προϋποθέσεις να ασκήσουν τα καθήκοντα του ανώτερου βαθμού. (άρθρο 86 παρ.4 του Ν.3584/2007, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.6 του άρθρου 25 του Ν. 4369/2016) (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.52/2266/οικ.9165/30.03.2016)

Υπάλληλος ο οποίος εγγράφεται σε δύο διαδοχικούς πίνακες μη προακτέων στον ίδιο βαθμό, παραπέμπεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την κύρωση του οικείου πίνακα υποχρεωτικώς προς κρίση στο υπηρεσιακό συμβούλιο, το οποίο, με αιτιολογημένη απόφαση του και μετά από προηγούμενη κλήση αυτού, για να παράσχει εγγράφως ή προφορικώς τις αναγκαίες διευκρινίσεις, μπορεί να τον απολύσει ή να τον υποβιβάσει κατά έναν βαθμό. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται να υποβληθεί ένσταση στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο. (άρθρο 97 του Ν.3584/2007 και άρθρο 28 παρ.1 του Ν.4369/2016)


4. Μη εγγραφή σε πίνακα προακτέων
Το υπηρεσιακό συμβούλιο, με αιτιολογημένη απόφαση του, μπορεί να μην εγγράφει στους πίνακες προακτέων υπάλληλο σε βάρος του οποίου εκκρεμεί ποινική ή πειθαρχική κατηγορία. (άρθρο 94 παρ.1 του Ν.3584/2007 και άρθρο 28 παρ.1 του Ν.4369/2016)

Όταν η κατηγορία αποδειχθεί αβάσιμη, ο υπάλληλος, είτε είχε αναβληθεί η κρίση είτε είχε κριθεί υπό το βάρος της εκκρεμοδικίας, κρίνεται εκ νέου από το υπηρεσιακό συμβούλιο μέσα σε έναν (1) μήνα από την κοινοποίηση στην αρμόδια υπηρεσία της τελεσίδικης απαλλακτικής κρίσης επί της κατηγορίας και εγγράφεται, με βάση τα προσόντα του, στους οικείους πίνακες που προβλέπονται στο άρθρο 86 του Ν.3584/2007. (άρθρο 94 παρ.2 του Ν.3584/2007 και άρθρο 28 παρ.1 του Ν.4369/2016)

Οι ανωτέρω εγγραφόμενοι στους πίνακες προακτέων σε σειρά προαγωγής, προάγονται αναδρομικά. (άρθρο 94 παρ.3 του Ν.3584/2007 και άρθρο 28 παρ.1 του Ν.4369/2016)5. Διαγραφή από πίνακα
Το υπηρεσιακό συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση του να διαγράψει από πίνακα προακτέων, κατά τη διάρκεια της ισχύος του, υπάλληλο λόγω τελεσίδικης ποινικής καταδίκης τουλάχιστον για πλημμέλημα ή επιβολή πειθαρχικής ποινής προστίμου μεγαλύτερου από τις αποδοχές ενός (1) μηνός.

Ο υπάλληλος, που διαγράφεται, κατατάσσεται στον πίνακα μη προακτέων. (άρθρο 95 παρ.1 του Ν.3584/2007 και άρθρο 28 παρ.1 του Ν.4369/2016)

Αν ανατραπεί αμετάκλητα η πειθαρχική ποινή ή η ποινική καταδίκη, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 94. (άρθρο 95 παρ.2 του Ν.3584/2007 και άρθρο 28 παρ.1 του Ν.4369/2016)6. Ειδικές περιπτώσεις εγγραφής σε πίνακες προακτέων
Υπάλληλοι οι οποίοι μετατάσσονται ή εντάσσονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74, 75, 76, 77, 78 και 102 του Ν.3584/2007, καθώς και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη, μετά την κύρωση των πινάκων προακτέων, κρίνονται από το υπηρεσιακό συμβούλιο και εγγράφονται στους οικείους πίνακες προακτέων κατά το άρθρο 86 του Ν.3584/2007. (άρθρο 93 του Ν.3584/2007 και άρθρο 28 παρ.1 του Ν.4369/2016)

7. Έλεγχος νομιμότητας πινάκων προακτέων
Οι πίνακες προακτέων, που καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 86, υποβάλλονται για κύρωση μέσα σε δέκα (10) ημέρες στον οικείο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. Ο ανωτέρω εξετάζει εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή τους μόνο τη νομιμότητα της διαδικασίας κατάρτισης των πινάκων και, εφόσον διαπιστώσει παράβαση των σχετικών διατάξεων, αναπέμπει τους πίνακες στο υπηρεσιακό συμβούλιο, το οποίο υποχρεούται να αποφασίσει εντός δέκα (10) ημερών. (άρθρο 92 παρ.1 του Ν.3584/2007 και άρθρο 28 παρ.1 του Ν.4369/2016)

Οι πίνακες που καταρτίζονται σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι οριστικοί και ανακοινώνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες. (άρθρο 92 παρ.2 του Ν.3584/2007 και άρθρο 28 παρ.1 του Ν.4369/2016)8. Ισχύς των πινάκων
Η ισχύς των πινάκων αρχίζει την 1η Μαΐου του έτους κατάρτισης τους, ανεξάρτητα από την ημερομηνία οριστικοποίησης τους, σύμφωνα με το άρθρο 92. (άρθρο 86 παρ.2 του Ν.3584/2007, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.6 του άρθρου 25 του Ν. 4369/2016)(ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.52/2266/οικ.9165/30.03.2016)

ΙΙΙ. Προαγωγή

1. Χρόνος προαγωγής
Οι υπάλληλοι που περιλαμβάνονται στους πίνακες προακτέων προάγονται υποχρεωτικά μέσα σε ένα (1) μήνα από την κύρωση των πινάκων ή από την ημέρα που συμπληρώνουν τον απαιτούμενο για την προαγωγή χρόνο υπηρεσίας.

Η προαγωγή θεωρείται ότι συντελείται από την ημέρα που συμπληρώνει ο υπάλληλος το χρόνο υπηρεσίας που απαιτείται για να προαχθεί στον επόμενο βαθμό, όχι όμως πριν από την έναρξη ισχύος του οικείου πίνακα προακτέων. (άρθρο 86 παρ.3 του Ν.3584/2007, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.6 του άρθρου 25 του Ν. 4369/2016)(ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.52/2266/οικ.9165/30.03.2016)2. Δημοσίευση αποφάσεων προαγωγών
Οι αποφάσεις προαγωγών δεν αναρτώνται στη Διαύγεια ούτε δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (άρθρο 86 παρ.5 του Ν.3584/2007, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.6 του άρθρου 25 του Ν. 4369/2016) (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.52/2266/οικ.9165/30.03.2016) 3. Παράλειψη από προαγωγή
Το υπηρεσιακό συμβούλιο, με αιτιολογημένη απόφαση του, μπορεί να παραλείψει από τις προαγωγές υπάλληλο ο οποίος περιλαμβάνεται στους πίνακες προακτέων, αν κατά το χρόνο της προαγωγής εκκρεμεί σε βάρος του ποινική ή πειθαρχική κατηγορία. (άρθρο 96 παρ.1 του Ν.3584/2007 και άρθρο 28 παρ.1 του Ν.4369/2016)

Αν αποφασισθεί η παράλειψη, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 94. (άρθρο 96 παρ.2 του Ν.3584/2007 και άρθρο 28 παρ.1 του Ν.4369/2016)

Δεν υπάρχουν σχόλια: