Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2018

Βεβαίωση απόδειξης εμπειρίας σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ α’ βαθμού για τη συμμετοχή στην Προκήρυξη 3Κ/2018 του ΑΣΕΠΣτην Προκήρυξη 3Κ/2018 (ΦΕΚ 4/02.02.2018 τεύχος ΑΣΕΠ) του ΑΣΕΠ  για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 8.166 θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, και ΥΕ σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και ΝΠΔΔ αυτών καθώς και σε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ προβλέπεται, πέραν της προβλεπόμενης στο άρθρο 18 παρ. 2 περ. Β του ν. 2190/94, όπως ισχύει, μοριοδοτούμενης εμπειρίας, ειδική μοριοδότηση της εμπειρίας στο άρθρο 24 παρ. 1 του ν.4479/2017 (ΦΕΚ 94 Α') των υποψηφίων στο αντικείμενο των θέσεων, με 17 μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι 24 μήνες, εφόσον έχει διανυθεί σε αντίστοιχες θέσεις σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ ή νομικών προσώπων αυτών (ΦΟΔΣΑ είτε με την μορφή Συνδέσμου ΟΤΑ, είτε ΑΕ).

Για την προσμέτρηση των μονάδων του κριτηρίου της εμπειρίας, οι φορείς απασχόλησης των υποψηφίων χορηγούν βεβαίωση απόδειξης της εμπειρίας τους σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ α βαθμού, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4479/2017.

Για την ομοιομορφία των χορηγούμενων βεβαιώσεων, το ΥΠ.ΕΣ. επισυνάπτει στο υπ’ αριθ. 4105/12.02.2018 έγγραφό του σχετικό υπόδειγμα βεβαίωσης της οποίας το περιεχόμενο θα πρέπει οι φορείς να προσαρμόζουν κατά περίπτωση.
Στη βεβαίωση θα πρέπει να αναγράφονται και οι διατάξεις βάσει των οποίων παρασχέθηκε η υπηρεσία.

Για την ειδική μοριοδότηση θα ληφθούν υπόψη:
α) συμβάσεις ορισμένου χρόνου που έχουν καταρτισθεί για την εξυπηρέτηση ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.2190/1994 όπως ισχύει, του άρθρου 206 παρ.1 του ν.3584/2007 όπως ισχύει (καθώς και λοιπές περιπτώσεις απασχόλησης π.χ. κοινωφελούς εργασίας ή με δικαστικές αποφάσεις) και
β) συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου οι οποίες παρατάθηκαν με σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις (άρθρο 167 του ν.4099/2012 και τροποποιήσεις αυτού).

Εξαιρείται και δεν προσμετράται στην ειδική μοριοδότηση το χρονικό διάστημα που διανύθηκε με συμβάσεις που καταρτίστηκαν μετά τη δημοσίευση του ν. 4479/2017, δηλαδή μετά την 29η-06-2017, εφόσον αυτές καταρτίστηκαν σε εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4479/2017, κατ' επίκληση εξαιρετικών λόγων δημόσιας υγείας. Προσμετράται κανονικά το χρονικό διάστημα που έχει διανυθεί με λοιπές συμβάσεις, σύμφωνα με τα προπαρατεθέντα στο σημείο (α).
Επισημαίνεται ότι η ως άνω ειδική μοριοδότηση λαμβάνεται υπόψη για το σύνολο των προσλήψεων τακτικού προσωπικού που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της προκήρυξης αυτής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: