Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018

Για την βεβαίωση προυπηρεσίας για την προκήρυξη 3Κ/2018


Με έγγραφό του προς τους Δήμους της Χώρας, ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, ζητά την άμεση χορήγηση βεβαίωσης απόδειξης εμπειρίας σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας προς τους ενδιαφερομένους, που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Προκήρυξη 3K/2018 του ΑΣΕΠ, για την πλήρωση των 8.166 κενών οργανικών θέσεων σε ΟΤΑ α΄ βαθμού και ΝΠΙΔ αυτών.
Στο έγγραφο καταγράφονται οι προϋποθέσεις της ειδικής μοριοδότησης του άρθρου 24 παρ. 1 του ν.4479/2017 της εμπειρίας των υποψηφίων με δεκαεπτά (17) μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μήνες, εφόσον έχει διανυθεί σε αντίστοιχες θέσεις σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ ή νομικών προσώπων αυτών (ΦΟΔΣΑ είτε με την μορφή Συνδέσμου ΟΤΑ, είτε ΑΕ), καθώς και ότι, εξαιρείται και δεν προσμετράται στην ειδική μοριοδότηση, το χρονικό διάστημα που διανύθηκε με συμβάσεις που καταρτίστηκαν μετά τη δημοσίευση του ν. 4479/2017, δηλαδή μετά την 29η-06-2017.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΕΣ


Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 4/τ.ΑΣΕΠ/02-02-18 δημοσιεύτηκε η 3Κ/2018 προκήρυξη
πλήρωσης, οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) κενών οργανικών θέσεων σε ΟΤΑ α΄
βαθμού και ΝΠΙΔ αυτών, με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του ν. 2190/1994, σε συνδυασμό με το άρθρο 24 του ν. 4479/2017.
Πέραν της προβλεπόμενης στο άρθρο 18 παρ. 2 περ. Β΄ του ν. 2190/94, όπως ισχύει,
μοριοδοτούμενης εμπειρίας, στο άρθρο 24 παρ. 1 του ν.4479/2017 (ΦΕΚ 94 Α΄) προβλέπεται ειδική μοριοδότηση της εμπειρίας των υποψηφίων στο αντικείμενο των θέσεων, με δεκαεπτά (17) μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μήνες, εφόσον έχει διανυθεί σε αντίστοιχες θέσεις σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ ή νομικών προσώπων αυτών (ΦΟΔΣΑ είτε με την μορφή Συνδέσμου ΟΤΑ, είτε ΑΕ).
Για την ειδική μοριοδότηση θα ληφθούν υπόψη α) συμβάσεις ορισμένου χρόνου που
έχουν καταρτισθεί για την εξυπηρέτηση ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.2190/1994 όπως ισχύει, του άρθρου 206 παρ.1 του ν.3584/2007 όπως ισχύει (καθώς και λοιπές περιπτώσεις απασχόλησης π.χ. κοινωφελούς εργασίας ή με δικαστικές Αποφάσεις) και
β) συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου οι οποίες παρατάθηκαν με
σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις (άρθρο 167 του ν.4099/2012 και τροποποιήσεις αυτού).
Εξαιρείται και δεν προσμετράται στην ειδική μοριοδότηση το χρονικό διάστημα που
διανύθηκε με συμβάσεις που καταρτίστηκαν μετά τη δημοσίευση του ν. 4479/2017, δηλαδή μετά  την 29η -06-2017, εφόσον αυτές καταρτίστηκαν σε εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν.4479/2017, κατ΄ επίκληση εξαιρετικών λόγων δημόσιας υγείας. Προσμετράται κανονικά το χρονικό διάστημα που έχει διανυθεί με λοιπές συμβάσεις, σύμφωνα με τα προπαρατεθέντα στο σημείο (α).
Επισημαίνεται ότι η ως άνω ειδική μοριοδότηση λαμβάνεται υπόψη για το σύνολο των
προσλήψεων τακτικού προσωπικού που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της προκήρυξης
αυτής.
Προκειμένου λοιπόν να χορηγήσετε στους υποψήφιους τη βεβαίωση που προβλέπεται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ «ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ –
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ» περίπτωση 4.(Δ) σελ. 343, και επειδή οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία, τόσο των ηλεκτρονικών, όσο και των ταχυδρομικών, είναι αποκλειστικές, παρακαλούμε να καταβάλετε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι σχετικές
βεβαιώσεις να χορηγούνται από τις υπηρεσίες σας άμεσα, εάν είναι δυνατόν και αυθημερόν
στους υποψήφιους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαγωνιστική διαδικασία.
Για την ομοιομορφία των χορηγούμενων βεβαιώσεων, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το
υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο παρόν, προς διευκόλυνσή σας, προσαρμόζοντας το
περιεχόμενο κατά περίπτωση.
Στη βεβαίωση θα πρέπει να αναγράφονται και οι διατάξεις βάσει των οποίων
παρασχέθηκε η υπηρεσία.


ΠΗΓΗ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: