Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018

Χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστασίας στις καθαρίστριες σχολικών μονάδων

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 97 του ν. 4483/2017 οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, καθώς και οι συμβασιούχοι μίσθωσης έργου των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών που απασχολούνται στις εργασίες που αναφέρονται στην αριθ. 53361/11.10.2006 κ.υ.α. (1503 Β΄), όπως ισχύει, δικαιούνται των αντίστοιχων Μ.Α.Π., με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση.

Με το υπ’ αριθμ. οικ.4632/16.02.2018 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., το οποίο σας κοινοποιήσαμε με το από 16.02.2018 ενημερωτικό δελτίο της ΔήμοςΝΕΤ, επισημαίνεται πως όσον αφορά στη χορήγηση των Μέσων Ατομικής Προστασίας στις καθαρίστριες που απασχολούνται με συμβάσεις μίσθωσης έργου στις σχολικής μονάδες της Χώρας μέσω των σχολικών επιτροπών, όπως προκύπτει από τη ρητή γραμματική διατύπωση της άνω διάταξης, η οποία αναφέρεται στους συμβασιούχους μίσθωσης έργου εν γένει και χωρίς διάκριση, αλλά και για λόγους ίσης μεταχείρισης προσωπικού, το οποίο απασχολείται στους ίδιους χώρους εργασίας με την ίδια ειδικότητα και τα ίδια καθήκοντα, το προσωπικό αυτό λαμβάνει τα Μ.Α.Π. από το έτος 2018 και μετά την ισχύ του ν.4483/2017 (Α΄107/31-7-2017).

Προς τούτο, το Υπουργείο Εσωτερικών, με την υπ΄ αριθ. 1364/12-02-2018 Α΄ Απόφαση Κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) έτους 2018 προς τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους, προχώρησε στην αύξηση του σχετικού κονδυλίου, το οποίο ανήλθε στο ποσό των 28.000.000,00 ευρώ, έχοντας λάβει υπόψη μεταξύ άλλων και τις αυξημένες υποχρεώσεις των Δήμων για την κάλυψη δαπανών των ΜΑΠ και του γάλακτος των καθαριστριών με σύμβαση έργου, δυνάμει της προαναφερθείσας διάταξης. Οι σχετικές υποχρεώσεις, άλλωστε, αναφέρονται ρητά μεταξύ των δαπανών των σχολικών επιτροπών και στο άρθρο 1 παρ. 6 της Υπουργικής Απόφασης οικ. 1940/02-02-2018 (Β΄310), με την οποία αντικαταστάθηκε η περ. γ΄ της παρ. 12 του άρθρου 3 της ΥΑ 8440/2011 (Β΄318) «καθορισμός Λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών». 


ΠΗΓΗ: ΔΗΜΟΣΝΕΤ

Δεν υπάρχουν σχόλια: