Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2018

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!!! Αναστολή μισθολογικής εξέλιξης σε περίπτωση μετάταξης σε ανώτερη κατηγορία

Με την Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.1 Πράξη 48/2017 ,την οποία σας είχαμε αποστείλει με παλιότερο ενημερωτικό δελτίο της ΔήμοςΝΕΤ στις 07.11.2017, είχαν κριθεί τα εξής  ιδιαιτέρως σημαντικά όσον αφορά τον τρόπο μισθολογικής κατάταξης υπαλλήλου που μετατάχθηκε από την κατηγορία ΔΕ στην κατηγορία ΠΕ, υπό το καθεστώς του Ν.4354/2015:
1) Η τοποθέτηση σε οργανική θέση ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας υπαλλήλου, μετά τη μετάταξή του δεν συνιστά κατ’ ουσίαν διορισμό, ώστε να δύναται να διενεργηθεί η πρώτη κατάταξη για τους νεοδιοριζόμενους στα ΜΚ του ν. 4354/2015, αλλά υπηρεσιακή μεταβολή ήδη υπηρετούντος, και καταταγέντος, βάσει των, ισχυόντων στις 31.12.2015, μισθολογικών δεδομένων υπαλλήλου στα μισθολογικά κλιμάκια, η δε, αντιστοιχούσα στην εν λόγω μεταβολή, μισθολογική εξέλιξη αναστέλλεται από 01.01.2016 έως 31.12.2017 (άρθρο 26 ν. 4354/2015), μετατιθεμένων των αποτελεσμάτων της στην 1η Ιανουαρίου 2018, χωρίς να μπορεί να συνυπολογισθεί η διαδραμείσα στη νέα θέση υπηρεσία μέχρι τη λήξη της αναστολής (31.12.2017).
2) Ως αναγνωριζόμενες, χωρίς χρονικό περιορισμό, προϋπηρεσίες, για την επανακατάταξη μετατασσόμενου σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα υπαλλήλου στο, αντίστοιχο των τυπικών προσόντων της νέας θέσης, μισθολογικό κλιμάκιο, νοούνται όσες έχουν διανυθεί με το κατεχόμενο και διακριτικό του αντίστοιχου μισθολογικού κλιμακίου τυπικό προσόν (τίτλο σπουδών), αποκλεισμένης της αναγνώρισης, κατ’ εξομοίωση, προϋπηρεσίας που έχει διανυθεί σε κατώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα για την κατάταξη, μετά από μετάταξη, σε μισθολογικό κλιμάκιο ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας. Περαιτέρω, κατ’ ορθή ερμηνεία του άρθρου 11 ν. 4354/2015, η κατάταξη υπαλλήλου στο μισθολογικό κλιμάκιο της νέας εκπαιδευτικής κατηγορίας πρέπει να λαμβάνει χώρα δια της ποσοτικής αντιστοίχησης του νέου βασικού μισθού με τον λαμβανόμενο πριν τη μετάταξη, σε περίπτωση δε μη ακριβούς αντιστοίχησης, με κατάταξη στο ανώτερο πλησιέστερο, και την, εντεύθεν, εξέλιξη του σε αυτό.
Όμως, με την Ελ.Συν.Τμ.1 Πράξη 40/2017 η ανωτέρω πράξη ανακαλείται κατά το μέρος που δέχθηκε ότι η αναστολή του άρθρου 26 του Ν. 4354/2015 εφαρμόζεται και στη μετάταξη υπαλλήλου σε ανώτερη κατηγορία λόγω κτήσης του αντίστοιχου τίτλου σπουδών.
Ειδικότερα, στην πράξη αυτή κρίθηκε ότι η αναστολή της μισθολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2016 έως 31.12.2017, αφορά αποκλειστικά στις μισθολογικές ωριμάνσεις, τη χορήγηση δηλαδή ανώτερου μισθολογικού κλιμακίου λόγω συμπλήρωσης του απαιτούμενού χρόνου υπηρεσίας (τρία έτη για τους υπαλλήλους ΔΕ και ΎΕ και δύο έτη για τους υπαλλήλους ΠΕ και ΤΕ) στο αμέσως προηγούμενο και δεν έχει εφαρμογή σε περίπτωση μετάταξης υπαλλήλου σε ανώτερη κατηγορία, κατά την οποία ο υπάλληλος κατατάσσεται σε μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας αυτής και τα οικονομικά αποτελέσματα της υπηρεσιακής μεταβολής έχουν άμεση εφαρμογή από την ημερομηνία της μετάταξής του.
Όσον αφορά το μέρος που αφορά στον υπολογισμό για την κατάταξη σε μισθολογικό κλιμάκιο, της προϋπηρεσίας του φερόμενου ως δικαιούχου υπαλλήλου λόγω μετάταξής του σε ανώτερη κατηγορία, η πράξη δεν ανακαλείται συνεπώς η κρίση παραμένει η ίδια.

ΠΗΓΗ: ΔΗΜΟΣΝΕΤ

Δεν υπάρχουν σχόλια: