Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2018

Μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία- Απόδειξη γνώσης χειρισμού Η/Υ

Μισθοδοσία μεταταχθέντων υπαλλήλων σε ανώτερη κατηγορία. Μη νόμιμες οι μετατάξεις 9 υπαλλήλων διότι οι αντίστοιχες κρίσεις του Υ.Σ. στερούνται νόμιμης αιτιολογίας. Ειδικότερα,  διότι για τη μεν μετάταξη υπαλλήλου στην κατηγορία Π.Ε. είναι εκ του νόμου αναγκαία η υποβολή εκ μέρους του αιτούντος τη μετάταξη υπαλλήλου των πιστοποιητικών απόδειξης χειρισμού γνώσης Η/Υ του άρθρου 26 π.δ/τος 50/2001, στην περίπτωση όμως της ΕΕΕ, η οποία μετατάχθηκε από τον κλάδο ΔΕ Διοικητικών –Γραμματέων στον κλάδο ΠΕ Διοικητικός-Οικονομικός δεν προσκομίσθηκε το απαιτούμενο πιστοποιητικό. Περαιτέρω, στην περίπτωση που η μετάταξη υπαλλήλου που ανήκει στην κατηγορία Υ.Ε. στην κατηγορία Δ.Ε. του κλάδου Διοικητικών-Γραμματέων διενεργείται μετά από αίτηση υπαλλήλου, το υπηρεσιακό συμβούλιο μπορεί να λάβει υπόψη του, πέραν των τίτλων πιστοποιήσεως του άρθρου 27 παρ. 1 π.δ/τος 50/2001, και άλλα στοιχεία, όπως η εμπειρία των υπαλλήλων από την άσκηση σχετικών καθηκόντων, η απόδοση των υπαλλήλων, ο χρόνος συνολικής υπηρεσίας στο βαθμό και τον κλάδο, καθώς και τα λοιπά στοιχεία του προσωπικού τους μητρώου προκειμένου να σταθμίσει την καταλληλότητα των υποψήφιων προς μετάταξη, πλην, οφείλει, κατά τον σχηματισμό της γνώμης του, να κρίνει, μεταξύ άλλων, αιτιολογημένα τη γνώση αυτών και στα τρία αντικείμενα του προαναφερθέντος άρθρου, ήτοι τη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων, (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Εν προκειμένω, για τη μετάταξη 8 υπαλλήλων ελήφθησαν υπόψη βεβαιώσεις των Προϊσταμένων αυτών, από τις οποίες δεν προκύπτει η γνώση χειρισμού Η/Υ και στα τρία ως άνω αντικείμενα. (άρθρο 35 παρ. 5 ν. 4024/2011) (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 1 Πράξη 322/2017)
ΠΗΓΗ:ΔΗΜΟΣΝΕΤ

Δεν υπάρχουν σχόλια: