Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2018

Αναγνώριση προϋπηρεσίας σε συμμόρφωση με δικαστική απόφαση

Ως προϋπηρεσία για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων, που υπάγονται στο ν. 4354/2015, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι υπάλληλοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ΙΔΑΧ των ΟΤΑ α’ βαθμού, λαμβάνεται η υπηρεσία, που έχει διανυθεί στους φορείς, του άρθρου 7 παρ. 1 του ίδιου νόμου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή έχει προσφερθεί με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, και όχι με σύμβαση μίσθωσης έργου (2/1015/ΔΕΠ/05.01.2016 εγκύκλιος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους). Η δε αναγνώριση της προϋπηρεσίας πραγματοποιείται με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου του φορέα, στον οποίο υπηρετεί ο υπάλληλος, εφόσον δεν ορίζεται άλλο αρμόδιο όργανο, ενώ τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, συνοδευόμενης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Εάν με τελεσίδικη απόφαση πολιτικού δικαστηρίου, διαγιγνώσκεται αυθεντικώς η αληθής φύση της σχέσης που συνδέει έναν εργαζόμενο με τον φορέα στον οποίο εργάζεται και, ειδικότερα, ότι υφίσταται σύμβαση ΙΔΑΧ, αντί σύμβασης «εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου» ή «μίσθωσης έργου», πρέπει, σε συμμόρφωση με την εν λόγω απόφαση, να υπολογισθεί ο χρόνος της σύμβασης αυτής ως διανυθείς με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για όλες τις έννομες συνέπειες. (ν. 3068/2002  και ν. 4129/2013) Νόμιμη δαπάνη. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 1 Πράξη 267/2017)
ΠΗΓΗ: ΔΗΜΟΣΝΕΤ

Δεν υπάρχουν σχόλια: