Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2018

Aνακήρυξη υποψηφιοτήτων των συνδυασμών που θα κατέλθουν στις εκλογές της 24/01/2018 για την ανάδειξη Αντιπροσώπων στην ΠΟΕ-ΟΤΑ

Συνάδελφοι,
οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν 24/01/2018 Τετάρτη μεταξύ 9πμ -1 μμ στις έδρες των δήμων Σερβίων-Βελβεντού και Βοίου και στα γραφεία του συλλόγου στην Κοζάνη.
Στην Σιάτιστα θα ψηφίσουν τα μέλη -εργαζόμενοι στο Δήμο Βοίου, στα Σέρβια τα μέλη -εργαζόμενοι του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού και στα γραφεία του συλλόγου τα μέλη -εργαζόμενοι του δήμου Κοζάνης.

Παρακαλούμε οπωσδήποτε να έχετε μαζί σας την ταυτότητα σας και το βιβλιάριο υγείας ή τουλάχιστον τον αριθμό του βιβλιαρίου υγείας.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΤΑ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ        


   ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1Ο

Αριθμός απόφασης :1/2018

                     ΠΕΡΙΛΗΨΗ


Περί ανακήρυξης υποψηφιοτήτων των συνδυασμών που θα κατέλθουν στις εκλογές της 24/01/2018 για την ανάδειξη Αντιπροσώπων στην ΠΟΕ-ΟΤΑ

            Σήμερα την 22α του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 16:00  το Δ.Σ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα Γραφεία του Συλλόγου ,ύστερα από  πρόσκληση του Προέδρου, για λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά (7) μελών,  ήταν:
                ΠΑΡΟΝΤΕΣ
  ΑΠΟΝΤΕΣ
1
Δαλαγιώργος Γεώργιος (Πρόεδρος)
1
Ρήγας Δημήτριος (Μέλος
2
Καραμάνης Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)


3
Μιχαηλίδης Ιωσήφ (Γ.Γραμματέας)

                             
4
Τσαλουκίδης Ευστάθιος (Ταμίας)


5
Στεργιόπουλος Ιωάννης (Μέλος)


6
Γκαραγκούνης Βασίλειος (Μέλος)


7
)


       
Θ έ μ α : 1ο
Αριθμός Απόφασης: 1/2018
Για το ανωτέρω  θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος  είπε τα εξής:
Πρότεινε όπως γίνει ανακήρυξη των υποψηφιοτήτων των συνδυασμών που υποβλήθηκαν μέχρι 15-1-2018 , για τις εκλογές  ανάδειξης ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΕ-ΟΤΑ στις 24-1-2018.
Όλες οι υποψηφιότητες των συνδυασμών που κατατέθηκαν πληρούν τις διατάξεις  του καταστατικού και κατά συνέπεια πρέπει να γίνουν δεκτές.
Στη συνέχεια κάλεσε το Συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, τις αιτήσεις των υποψηφίων των συνδυασμών,  και ύστερα από διαλογική συζήτηση
                                      Αποφασίζει  ΟΜΟΦΩΝΑ.
Ανακηρύσσει τους παρακάτω υποψηφίους ανά συνδυασμό, σύμφωνα με τις υποβληθείσες αιτήσεις και ως εξής:
 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
«ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»

 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΕ-ΟΤΑ


ΑΛΑΦΟΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

ΙΩΣΗΦ


ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ

ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ


ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΤΑΣΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΕ-ΟΤΑ


ΚΑΤΣΑΝΟΣ
ΖΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΑΤΣΑΩΡΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΚΟΥΤΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΛΑΒΔΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΥΛΩΝΑΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ
ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ

 

 
   ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
«ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»

 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΕ-ΟΤΑ


ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ


ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό,υπογράφεται  ως εξής:
             
                Ο    Πρόεδρος                Ο Γεν. Γραμματέας                          Τα     Μέλη
                   (Τ.Σ.)Υπογραφή                     Υπογραφή                               Υπογραφές
                 
Ακριβές απόσπασμα
Κοζάνη 22-01-2018
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 


               Γεώργιος Δαλαγιώργος                                                  

Δεν υπάρχουν σχόλια: