Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2018

Εγκύκλιος του Υπ.Εσ. για τα Περιγράμματα θέσεων εργασίας των ΟΤΑ

ΟΛΗ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΔΩ

Εκδόθηκε η εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. εγκ.3/οικ.2573/26.01.2018 με την οποία δίνονται διευκρινίσεις σχετικά με τα περιγράμματα θέσεων εργασίας των ΟΤΑ.
 Ειδικότερα δίνονται οδηγίες για τη συμπλήρωση των περιγραμμάτων και παρατίθενται προτεινόμενα βήματα για την κατάρτιση των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας η μεθοδολογία της οποίας βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα apografi.gov.gr/index.php/esk/jobdescription.html.
 Η περιγραφή των θέσεων εργασίας θα πρέπει να βασιστεί στον κατάλογο των καταγεγραμμένων Γενικών Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας (επαγγελμάτων - ρόλων) ανά τομέα πολιτικής, όπως αποτυπώνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της εγκυκλίου.
 Στην εγκύκλιο γίνονται οι εξής σημαντικές παρατηρήσεις:
-Τα περιγράμματα αποτελούν παράρτημα στον ΟΕΥ του κάθε φορέα, ωστόσο δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
-Τα περιγράμματα ΔΕΝ θίγουν τους υφισταμένους κλάδους, ούτε τα επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από την κατάταξη των υπαλλήλων σε αυτούς. Απλώς αποτυπώνουν την υπάρχουσα κατάσταση.
-Τα περιγράμματα περιλαμβάνουν, ως απαιτούμενα, μόνο τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στο προσοντολόγιο (π.δ. 50/2001, όπως ισχύει) και στους οικείους Οργανισμούς και λειτουργούν, ως συμπληρωματικό εργαλείο, για την αξιοποίηση των υπαλλήλων στις θέσεις που είναι συμβατές με την επαγγελματική τους φυσιογνωμία.
-Τα Περιγράμματα των θέσεων ευθύνης θα ληφθούν υπόψη για τις επιλογές προϊσταμένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 4369/2016, όπως ισχύουν.
 Για την κατάρτιση των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας, προτείνεται να οριστούν ομάδες εργασίας εντός των φορέων, στις οποίες είναι σκόπιμη η συμμετοχή, ως μέλη, των προϊσταμένων οργανικών μονάδων, καθώς και η ενεργή εμπλοκή των υπαλλήλων του φορέα.
Για τον ορισμό των ομάδων αυτών δεν προβλέπεται η έκδοση απόφασης από το αρμόδιο για το διορισμό όργανο.
 Επιπλέον επισημαίνεται ότι και τα Νομικά Πρόσωπα των Δήμων και των Περιφερειών πρέπει να ακολουθήσουν την ίδια διαδικασία κατάρτισης των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας, με ευθύνη του οικείου φορέα. Ωστόσο, προτείνεται οι Δήμοι και οι Περιφέρειες που ήδη θα έχουν εμπλακεί στην εφαρμογή της μεθοδολογίας για την σύνταξη των Περιγραμμάτων και θα έχουν αποκτήσει επαρκή εμπειρία, να λειτουργήσουν υποστηρικτικά στους εποπτευόμενους φορείς τους.

Στην εγκύκλιο περιλαμβάνονται προσυμπληρωμένα, Ειδικά Περιγράμματα Εργασίας για θέσεις που απαντώνται στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού, τα οποία σε κάθε περίπτωση θα πρέπει οι ΟΤΑ να προσαρμόσουν ανάλογα με τις θέσεις των φορέων τους.
 Τέλος καλούνται οι ΟΤΑ, αφού ολοκληρώσουν τη σύνταξη των περιγραμμάτων εργασίας να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση hrd@ydmed.gov.gr τα στοιχεία του/των υπαλλήλου/ων που θα είναι υπεύθυνος/οι για την καταχώρηση των στοιχείων και την ανάρτηση των Ειδικών Περιγραμμάτων στην εφαρμογή του Ψηφιακού Οργανογράμματος κατά τα προβλεπόμενα στις αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/180/οικ.42334/8-12-2017 και ΔΟΜ/Φ.20/οικ.32644/3-10-2017 εγκυκλίους του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, και να γνωστοποιήσουν στο ΥΠ.ΕΣ. την ολοκλήρωση των ενεργειών τους με σχετικό έγγραφο.

ΠΗΓΗ: ΔΗΜΟΣΝΕΤ

Δεν υπάρχουν σχόλια: