Τετάρτη, 9 Μαΐου 2018

Αρμόδιο όργανο εκδίκασης των προσφυγών που ασκούνται κατά αποφάσεων συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού, μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α..

Αρμόδιο όργανο για την εκδίκαση προσφυγών που ασκούνται κατά αποφάσεων συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού, μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., είναι η Επιτροπή Ελέγχου των Πράξεων του άρθρου 68 του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (κωδικοποιητικού π.δ. 30/1996), κατά των αποφάσεων της οποίας δεν προβλέπεται πλέον η άσκηση της, κατ’ άρθρο 8 του ν. 3200/1955, προσφυγής νομιμότητας ενώπιον του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, και οι αποφάσεις της υπόκεινται σε προσβολή μόνο στα αρμόδια Δικαστήρια (ομόφ.). (ΓνΝΣΚ 74/2018)

ΠΗΓΗ: ΔΗΜΟΣΝΕΤ

Δεν υπάρχουν σχόλια: