Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018

Ανάληψη οφειλών, δημοτικών επιχειρήσεων που έχουν λυθεί, προς τρίτους από το Δήμο

Απορρίπτεται η αγωγή του εργαζόμενου λυθείσας Δημοτικής Επιχείρησης κατά του Δήμου για την καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών του. Ειδικά ως προς τις οφειλές δημοτικών επιχειρήσεων, που έχουν λυθεί, προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, με τον ν. 4047/2012 (άρθρο 2) καθίσταται υποχρεωτική η ανάληψη τέτοιων οφειλών από τους Δήμους που τις συνέστησαν, ενώ για τις οφειλές των επιχειρήσεων προς τρίτους εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 109 παρ. 7 του ν. 3852/2010 και εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσει με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, την ανάληψη και εξόφληση τέτοιων οφειλών προς τρίτους, λαμβάνοντας υπόψη πάντα τις οικονομικές δυνατότητες του ίδιου του Δήμου, (αρ. 109 παρ. 7β του ν. 3852/2010 σε συνδυασμό προς το άρθρο δεύτερο του ν. 4047/2012 (ΦΕΚ 31 Α)). Ο Δήμος δεν υπεισέρχεται αυτοδικαίως στις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων αυτών προς τρίτους. Συνυπόχρεος για την καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών προσωπικού της λυθείσας δημοτικής επιχείρησης δεν τυγχάνει ο εκκαλών Δήμος, δοθέντος ότι, είναι αυτοτελές νομικό πρόσωπο και ενέχεται για τις δεδουλευμένες αποδοχές του προσωπικού των επιχειρήσεων, που έχουν συστήσει ή διαθέτουν την πλειοψηφία του εταιρικού κεφαλαίου μόνο εφόσον το δημοτικό συμβούλιο με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του αποφασίσει αιτιολογημένα, ότι υφίστανται οι απαιτούμενοι για το σκοπό αυτόν πόροι. 

ΠΗΓΗ: ΔΗΜΟΣΝΕΤ

Δεν υπάρχουν σχόλια: