Πέμπτη, 24 Μαΐου 2018

Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε υπαλλήλους ΔΕ υδραυλικών

ΠΗΓΗ: ΔΗΜΟΣΝΕΤ 
Στο άρθρο 98 παρ. 1 και 2 του ν. 4483/2017 προβλέπεται ότι:
«1. Στους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, όπως αυτό είχε προβλεφθεί στο άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 4024/2011 (Α' 226), εξακολούθησε να καταβάλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4354/2015 (Α' 176), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 54 του ν. 4384/2016 (Α' 78) και εξειδικεύθηκε, κατά ποσό, ανά κατηγορία δικαιούχων και ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής, με τις, κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων αυτών, εκδοθείσες και ισχύουσες αποφάσεις, προστίθενται οι μόνιμοι και δόκιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου και ορισμένου χρόνου, των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, που υπάγονται στις ειδικότητες ή παρέχουν τις εργασίες που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες της παραγράφου 2.
2. Στην κατηγορία Α' συμπεριλαμβάνεται οι υδραυλικοί, τεχνίτες και εργάτες που απασχολούνται στην κατασκευή και συντήρηση δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και τηλεθέρμανσης, στα αντλιοστάσια αποχέτευσης,»

Κατόπιν σχετικού ερωτήματος σχετικά με την καταβολή επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε υπαλλήλους ΔΕ υδραυλικών το ΥΠ.ΕΣ με το υπ’ αριθ. 20876/18.05.2018  έγγραφο του επισημαίνει ότι:
Η απασχόληση στην κατασκευή και συντήρηση δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και τηλεθέρμανσης και στα αντλιοστάσια αποχέτευσης αποτελεί προϋπόθεση για τους τεχνίτες και εργάτες και όχι για τους υδραυλικούς, οι οποίοι υπάγονται ανεξαιρέτως στους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στην ειδικότητα αυτή.”

Με το ανωτέρω έγγραφο το ΥΠ.ΕΣ. εκφράζει την άποψη ότι το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας δικαιούνται όχι μόνο οι υδραυλικοί που απασχολούνται στην κατασκευή και συντήρηση δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και τηλεθέρμανσης και στα αντλιοστάσια αποχέτευσης αλλά όλοι ανεξαιρέτως, εφόσον απασχολούνται πλήρως και αποκλειστικά στην ειδικότητα αυτή.

Η απασχόληση στην κατασκευή και συντήρηση δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και τηλεθέρμανσης και στα αντλιοστάσια αποχέτευσης αποτελεί προϋπόθεση, κατά το ανωτέρω έγγραφο, μόνο για τους τεχνίτες και εργάτες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: