Πέμπτη, 3 Μαΐου 2018

Τι ισχύει για τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση δημοσίων υπαλλήλων

ΠΗΓΗ 

H εφαρμοστέα διάταξη για τη συμμετοχή των υπαλλήλων σε προγράμματα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης είναι η διάταξη του άρθρου 47 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), στην οποία δεν υπάρχει πρόβλεψη για όριο ηλικίας και ο μόνος περιορισμός που προβλέπεται είναι ο χρόνος που απομένει μετά το πέρας της άδειας να μην είναι μικρότερος του τετραπλάσιου της διάρκειας αυτής.
Αυτό   τονίζει το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε έγγραφο, μετά από σχετική ερώτηση της  ο της Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α.
Άρθρο 47 Υπηρεσιακή εκπαίδευση
1.Η υπηρεσιακή εκπαίδευση είναι δικαίωμα του υπαλλήλου. Η εκπαίδευση γίνεται με τη συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα εισαγωγικής εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, μετεκπαίδευσης και προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης. Τα προγράμματα εκτελούνται στην Ελλάδα ιδίως στο πλαίσιο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ή στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.
2.Η εισαγωγική εκπαίδευση είναι υποχρεωτική, τόσο για την υπηρεσία όσο και για τον υπάλληλο. Γίνεται κατά την πρώτη διετία από το διορισμό του υπαλλήλου και έχει ως σκοπό την εξοικείωση του υπαλλήλου με τα αντικείμενα της υπηρεσίας του και τα καθήκοντα του ως δημοσίου υπαλλήλου γενικότερα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες υποχρεούνται να φροντίζουν για την πρόβλεψη των αναγκαίων πιστώσεων στον οικείο προϋπολογισμό. Δεν γίνεται προαγωγή υπαλλήλου στον επόμενο του εισαγωγικού βαθμό εάν δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την εισαγωγική εκπαίδευση. Ευθύς ως ο υπάλληλος ολοκληρώσει την εισαγωγική εκπαίδευση, η προαγωγή διενεργείται αναδρομικώς με όλες τις συνέπειες.
3.Η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να μεριμνά για την επιμόρφωση των υπαλλήλων της σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους ανεξάρτητα από την κατηγορία, τον κλάδο, την ειδικότητα και το βαθμό τους. Η επιμόρφωση μπορεί να είναι γενική ή να έχει τη μορφή εξειδίκευσης σε αντικείμενα της υπηρεσίας του υπαλλήλου. Η συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα επιμόρφωσης μπορεί να ορίζεται και ως υποχρεωτική.
4.Η μετεκπαίδευση έχει ως σκοπό την απόκτηση από τον υπάλληλο των ειδικών γνώσεων που είναι απαραίτητες για την άσκηση των καθηκόντων του. Γίνεται σε φορείς δημόσιους ή ιδιωτικούς, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ιδίως σε Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι. και στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. Η μετεκπαίδευση μπορεί να ορίζεται και ως υποχρεωτική.
5.Η μεταπτυχιακή εκπαίδευση γίνεται με τη συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακών σπουδών που εκτελούνται σε αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια του εσωτερικού ή του εξωτερικού, είτε αυτοτελώς είτε σε σύμπραξη με Τ.Ε.Ι.. Ως προγράμματα ή κύκλοι μεταπτυχιακών σπουδών νοούνται όσα καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την ανώτατη εκπαίδευση.
Ειδικότερα το έγγραφο του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αναφέρει τα εξής:
Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν.1943/1991, η οποία κωδικοποιήθηκε στην παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 57/2007, «1. Η μεταπτυχιακή εκπαίδευση των υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ γίνεται σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (π.δ. 611/1977), για τη λήψη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συναφούς με τα αντικείμενα του υπουργείου ή του ν.π.δ.δ., στο οποίο ο υπάλληλος ανήκει οργανικώς. Για τη συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, δεν πρέπει αυτός να έχει υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας του».
Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 58 του προϊσχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα (ν.2683/1999), «1. Για τη συμμετοχή του σε προγράμματα μετεκπαίδευσης και προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης,
ο υπάλληλος δικαιούται να ζητήσει άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης. Άδεια δεν χορηγείται αν ο υπάλληλος έχει υπερβεί κατά το χρόνο, για τον οποίο ζητείται η άδεια, το 50ό έτος της ηλικίας του ή δεν έχει συμπληρώσει τρία (3) χρόνια πραγματικής υπηρεσίας. Προκειμένου για συμμετοχή σε προγράμματα μετεκπαίδευσης με διάρκεια μικρότερη του έτους, άδεια δεν χορηγείται εάν ο υπάλληλος έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του».
Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 47 του ισχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), «5. Η μεταπτυχιακή εκπαίδευση γίνεται με τη συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακών σπουδών που εκτελούνται σε αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια του εσωτερικού ή του εξωτερικού, είτε αυτοτελώς είτε σε σύμπραξη με Τ.Ε.Ι.. Ως προγράμματα ή κύκλοι μεταπτυχιακών σπουδών νοούνται όσα καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την ανώτατη εκπαίδευση».
Από την ως άνω διαχρονική επισκόπηση των διατάξεων για τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση των υπαλλήλων προκύπτει ότι ήδη με τις διατάξεις του προϊσχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα, με τον οποίον ρυθμίστηκαν συνολικά τα ζητήματα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση και στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των υπαλλήλων που υπάγονταν στο πεδίο εφαρμογής του, το προβλεπόμενο στην επικαλούμενη διάταξη του ν.1943/1991 όριο ηλικίας για τη συμμετοχή σε προγράμματα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και τη χορήγηση σχετικής άδειας αυξήθηκε, ενώ με τις διατάξεις του ισχύοντος πλέον Υπαλληλικού Κώδικα και στο πλαίσιο της σταδιακής αύξησης των ορίων ηλικίας για τη συνταξιοδότηση των υπαλλήλων και της παροχής ίσων ευκαιριών δεν προβλέφθηκε κανένα όριο ηλικίας για τη συμμετοχή σε προγράμματα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης.
Ακόμη, σύμφωνα με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 57/2007 με το εν λόγω Π.Δ.
«Κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις που διέπουν το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, καθώς και κάθε άλλη συναφής διάταξη η οποία τροποποιεί ή συμπληρώνει τις ανωτέρω διατάξεις, ως εξής:...». Όπως προκύπτει δε από τις ανωτέρω διατάξεις τα ζητήματα συμμετοχής των δημοσίων υπαλλήλων σε προγράμματα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης ήδη από το 1999 αποτέλεσαν ζήτημα που εντάχθηκε στο περιεχόμενο του εκάστοτε ισχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα και όχι ζήτημα που αφορά τη λειτουργία του Ε.Κ.Δ.Δ.Α..
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η Υπηρεσία μας έχει την άποψη ότι η εφαρμοστέα εν προκειμένω διάταξη για τη συμμετοχή των υπαλλήλων σε προγράμματα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης είναι η διάταξη του άρθρου 47 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), στην οποία δεν υπάρχει πρόβλεψη για όριο ηλικίας και ο μόνος περιορισμός που προβλέπεται είναι ο χρόνος που απομένει μετά το πέρας της άδειας να μην είναι μικρότερος του τετραπλάσιου της διάρκειας αυτής. Όσον αφορά στους υπαλλήλους των οτα α’ βαθμού τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3584/07 όπου προβλέπεται αντίστοιχος περιορισμός.

Δεν υπάρχουν σχόλια: