Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022

Συνταγματικότητα μείωσης αποδοχών υπαλλήλων Δ.Ε.Υ.Α. με μνημονιακούς νόμους

 Περικοπή μηνιαίων αποδοχών και επιδομάτων εορτών και αδείας υπαλλήλων ΙΔΑΧ με βάση τους μνημονιακούς νόμους 3833/2010, 3845/2010, 4042/2011 και 4093/2012. Οι Δ.Ε.Υ.Α. υπάγονται στο ρυθμιστικό πεδίο αυτών και ειδικότερα συγκαταλέγονται στα ΝΠΙΔ των άρθρων 1 § 5 & 2 § 2 ν. 3833/2010, 3 §§ 4 & 6 ν. 3845/2010, 31 §§ 1α, 3 & 4 ν. 4024/2011, καθώς και στην περίπτωση 12 της υποπαρ. Γ1 της § Γ του άρθρου πρώτου ν. 4093/2012, αφού είναι επιχειρήσεις ΟΤΑ ειδικού σκοπού, έχουν κοινωφελή χαρακτήρα, παρέχοντας ζωτικής σημασίας για το κοινωνικό σύνολο υπηρεσίες (ύδρευση-αποχέτευση) και πληρούν το κριτήριο που τάσσεται διαζευκτικά και από τους τέσσερις νόμους, ήτοι ανήκουν σε συγκεκριμένο ΟΤΑ, κατά την έννοια της επίτευξης αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της διοίκησής τους και ως εκ τούτου, η γενομένη, κατ' εφαρμογή τους, μείωση των αποδοχών του προσωπικού τους είναι νόμιμη. Περαιτέρω οι ως άνω διατάξεις των ν. 3833/2010, 3845/2010, 4024/2011 και 4093/2012 δεν αντίκεινται προς τις διατάξεις του Συντάγματος και του άρθρου 1 ΠΠΠ της ΕΣΔΑ. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης. (ΑΠ Β2' Πολιτικό Τμήμα 738/2020)

Όμως

Οι Δ.Ε.Υ.Α. δεν υπάγονται στην κατηγορία των ΟΤΑ ούτε στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, από τον οποίο αντιθέτως ρητά εξαιρούνται. Συνακόλουθα οι εργαζόμενοι σ` αυτές, όπως εν προκειμένω, δεν υπόκεινται στις μειώσεις αποδοχών των ν. 3833/2010 και 3845/2010 αλλά μόνο σ’ εκείνες του ν. 4024/2011 που ισχύουν από την 1-11-2011 και εφεξής, προβλέπουν δε άμεση περικοπή έως και του 25% των αποδοχών τους και κατανομή της τυχόν επιπλέον μείωσης σε ισόποσες μεταξύ τους δόσεις την 1-11-2012 και την 1-11-2013. (ΑΠ B1' Πολιτικό Τμήμα 848/2020)

 

ΠΗΓΗ ΔΗΜΟΣΝΕΤ

Δεν υπάρχουν σχόλια: