Τρίτη 19 Ιουλίου 2022

Υπολογισμός ποσοστού κάλυψης 65% των θέσεων για συμμετοχή στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας

 Κατόπιν ερωτήματος σχετικά με το αν προσμετρώνται οι υπάλληλοι, που υπηρετούν σε άλλον φορέα με μετακίνηση κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4257/2014*, όπως ισχύει, για τον υπολογισμό του ποσοστού κάλυψης 65% των θέσεων του οικείου κλάδου, το ΥΠ.ΕΣ. με το υπ’ αριθ. 43946/27.06.2022 έγγραφό του, διαβιβάζει στους φορείς το υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1025/6481/09.06.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού του ΥΠ.ΕΣ. με το οποίο διευκρινίζεται ότι

 οι υπάλληλοι που έχουν μετακινηθεί σε άλλον φορέα κατά τα ανωτέρω δεν υπολογίζονται στο ποσοστό κάλυψης 65% των θέσεων του οικείου κλάδου, ούτε της υπηρεσίας της οργανικής τους θέσης, ούτε της υπηρεσίας στην οποία υπηρετούν με μετακίνηση.

 

 *Άρθρο 15 του Ν. 4257/2014
1.Επιτρέπεται η μετακίνηση υπαλλήλων από δήμο σε νομικά πρόσωπα ή ιδρύματα του ιδίου δήμου, ή σε σύνδεσμο στον οποίο συμμετέχει ο δήμος, και αντίστροφα, καθώς και μεταξύ των φορέων αυτών και η διάθεσή τους για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, για χρονικό διάστημα έως δύο (2) έτη, που μπορεί να παραταθεί για δύο (2) ακόμα έτη εφόσον υφίσταται η υπηρεσιακή ανάγκη. Εξαιρείται το προσωπικό του κλάδου διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών των ΚΕΠ το οποίο μπορεί να μετακινείται με την ίδια διαδικασία σε αντίστοιχη υπηρεσία (ΚΕΠ) εντός του ιδίου δήμου και διέπεται από τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012.
2.Η μετακίνηση διενεργείται με απόφαση του οικείου Δημάρχου, μετά από αίτημα του φορέα υποδοχής. Ειδικά η μετακίνηση υπαλλήλου από ή προς σύνδεσμο Ο.Τ.Α., διενεργείται με κοινή απόφαση του οικείου Δημάρχου και του προέδρου του Συνδέσμου.
3.Με την απόφαση μετακίνησης καθορίζεται ο φορέας καταβολής των αποδοχών του προσωπικού που μετακινείται.
4.To προσωπικό μετακινείται με την σχέση που υπηρετεί και εξακολουθεί να διέπεται από το υπηρεσιακό, μισθολογικό, ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς στο οποίο υπαγόταν πριν τη μετακίνησή του.
5.Η απόφαση μετακίνησης υπόκειται στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας των άρθρων 225 και 238 του ν. 3852/2010.
6.Μετακινήσεις που έχουν ήδη συντελεστεί, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θεωρούνται νόμιμες και εντάσσονται στις ανωτέρω ρυθμίσεις.

 Να υπενθυμιστεί ότι για τους δήμους που προέκυψαν με την διάσπαση του "Καλλικράτη" το ποσοστό κάλυψης είναι 90% και όχι 65%.

Δεν υπάρχουν σχόλια: