Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022

Διάρκεια απασχόλησης στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

 

Το ΥΠΕΣ σε απάντηση, με Αριθ. Πρωτ.:43167/29-06-2022 και ΘΕΜΑ: Διάρκεια απασχόλησης στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έδωσε τις παρακάτω διευκρινίσεις.

 

ΣΧΕΤ: Το αριθ. πρωτ. 435/3-2-2022 έγγραφό σας, το αριθ. πρωτ. 2/12-1-2022 έγγραφο του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ελλάδας.

 

Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος σας γνωρίζουμε τα εξής:

Τόσο με τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 2 του ν.4765/2021, όσο και με τις προϊσχύσασες του άρθρου 21 παρ. 3 του ν. 2190/1994 παρέχεται η δυνατότητα ανανέωσης/παράτασης των συμβάσεων των εργαζομένων ΙΔΟΧ που απασχολούνται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένης της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», ώστε να μην αναστέλλεται η λειτουργία του προγράμματος και να παρέχονται αδιαλείπτως υπηρεσίες στους ωφελούμενους.

Προφανώς η ανανέωση/παράταση προϋποθέτει να μην υπάρχουν κενά μεταξύ των συμβάσεων, γεγονός άλλωστε για το οποίο τόσο η υπηρεσία σας όσο και ο εν λόγω φορέας είχαν ενημερωθεί με σχετική αλληλογραφία ήδη από το 2019.

Η Διευθύντρια

Α. Διαμαντοπούλου

Δεν υπάρχουν σχόλια: