Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016

Προσωπική διαφορά του Ν.4024/2011

Σε ερώτηση Δήμου σχετικά με τη διατήρηση ή μη της προσωπικής διαφοράς υπαλλήλου που μετατάσσεται σε άλλο φορέα, η αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση με το 100638/28.01.2016 έγγραφό τάσσεται υπέρ της καταβολής της υπερβάλλουσας μείωσης, βασιζόμενη στο γνωστό υπ’ αριθ. οικ. 36871/26-09-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ’αριθ. 122/2015 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Επιπλέον, επικαλείται και βασίζεται και στο παλαιότερο υπ’ αριθ. 2/97387/0022/12-11-2013 έγγραφο του ΓΛΚ, με το οποίο το τελευταίο δέχτηκε όσα αναφέρονται στο 73845/11-10-2013  έγγραφο της Αποκετρωμένης Διοίκησης για τη δεσμευτικότητα των αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για ένα θέμα που είχε προκύψει τότε σχετικά με τις μειώσεις στις αμοιβές των έμμισθων δικηγόρων. Συγκεκριμένα, δέχεται ότι οι εν λόγω αποφάσεις παράγουν δεσμευτικότητα ως προς την εφαρμογή τους και για το λόγο τούτο οι Δήμοι δύνανται να τις επικαλούνται και σε ομοειδείς περιπτώσεις εφόσον δε διαφοροποιούνται τα πραγματικά περιστατικά.

Πηγή: dimosnet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: