Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο.Γ.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Αθήνα 21/03/2016
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΛΑΔΟΣ : Ι’ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ : Ι’2 ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
--------------- 
Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 30
 Ταχ. Κώδικας : 101 70 – Αθήνα 
Τηλεφ. Κέντρο : 213 15 19 353 
E-mail : www.oga.gr 
                                                               ΠΡΟΣ: 1. Τους κ. κ. Ανταποκριτές του ΟΓΑ 
                                                                          2. Τα Περιφερειακά Υποκαταστήµατα ΟΓΑ 


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 3 
ΘΕΜΑ: “Επανακαθορισµός δικαιολογητικών για τη χορήγηση της παροχής των εξόδων κηδείας.” 

Σας ενηµερώνουµε ότι, εκδόθηκε η αρ. Φ15/8/4588 κοινή υπουργική απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 656/Β/10-03-2016), µε την οποία: - Συµπληρώθηκε η µε αρ. Α1/387/02-12-1986 (Β΄848) κοινή υπουργική απόφαση “∆ικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση των παροχών του ΟΓΑ”, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει και - Τροποποιήθηκε η ∆ΙΑ∆Π/Ε/10264 (ΦΕΚ726/Β/2003) κοινή υπουργική απόφαση “Καθορισµός διοικητικών διαδικασιών και αντίστοιχων εντύπων τους, αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων -ΟΓΑ που διεκπεραιώνονται και µέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)”. 


Συγκεκριµένα, µε τη νέα κοινή Υπουργική Απόφαση: Α. Συµπληρώνεται η αριθµ. Α1/387/02-12-1986 κοινή Υπουργική Απόφαση “∆ικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση των παροχών του ΟΓΑ”, όπως τροποποιήθηκε µε την υπ' αριθµ. Φ8000/11624/762 (ΦΕΚ 1849/Β/07-07-2014) κοινή υπουργική απόφαση, ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Ι’ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ : Ι’2 ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ --------------- Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 30 Ταχ. Κώδικας : 101 70 – Αθήνα Τηλεφ. Κέντρο : 213 15 19 353 E-mail : www.oga.gr Αθήνα 21/03/2016 ΠΡΟΣ: 1. Τους κ. κ. Ανταποκριτές του ΟΓΑ 2. Τα Περιφερειακά Υποκαταστήµατα ΟΓΑ 2 - Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 «ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24 ΕΞΟ∆Α ΚΗ∆ΕΙΑΣ» στο δικαιολογητικό µε αριθµό 94, το οποίο αναριθµείται σε 95 (πρωτότυπο τιµολόγιο του γραφείου τελετών ή δελτίο παροχής υπηρεσιών), προστίθενται τα ακόλουθα: “Στις περιπτώσεις που λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων και πολιτιστικών χαρακτηριστικών κατά την τελετή ταφής-κηδείας ασφαλισµένου ή συνταξιούχου του ΟΓΑ, δεν γίνεται χρήση γραφείου τελετών, αντί του τιµολογίου του γραφείου τελετών ή των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, θα υποβάλλονται κατά περίπτωση τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Βεβαίωση της αρµόδιας Μουφτείας ή της Ισραηλιτικής Κοινότητας ή της Ιεράς Μονής του Αγίου Όρους, από την οποία να προκύπτει η τέλεση της κηδείας και το ποσό της δαπάνης και 2. Όπου απαιτείται, διπλότυπο είσπραξης της οικείας ∆ΟΥ τελών χαρτοσήµου, επί του συνόλου της βεβαιωθείσας δαπάνης. Η απόφαση αυτή έχει εφαρµογή και για εκκρεµείς αιτήσεις χορήγησης εξόδων κηδείας για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπου τιµολογίου ή δελτίου παροχής υπηρεσιών. Β. Τροποποιείται η περ. Ε4 “Χορήγηση εξόδων κηδείας και ανείσπρακτων συντάξεων ΟΓΑ” της κοινής υπουργικής απόφασης ∆ΙΑ∆Π/Ε/10264 (ΦΕΚ 726/Β/2003) λόγω αλλαγής στα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας. Το έντυπο της εν λόγω διαδικασίας και τα δικαιολογητικά που αποτυπώνονται σε αυτό αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας ΚΥΑ και είναι αυτό το οποίο χρησιµοποιείται εφεξής από τα ΚΕΠ και τις καθύλην αρµόδιες υπηρεσίες του ΟΓΑ. Λεπτοµερώς, ανάλογα το θρήσκευµα και τον ιδιαίτερο τρόπο ταφής-κηδείας, παραθέτουµε τα δικαιολογητικά που γίνονται δεκτά αντί του πρωτότυπου τιµολογίου ή των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών και αγοράς αγαθών. Ι. Περιπτώσεις κηδείας - ταφής Μουσουλµάνων Στις περιπτώσεις ταφής των Μουσουλµάνων, δαπανώνται από τα οικεία συγγενικά πρόσωπα κάποια χρήµατα για λογαριασµό του εκλιπόντος (“εξαγορά” του χώρου στο νεκροταφείο, αφιέρωση χρηµατικού ποσού στη διαχειριστική επιτροπή εκάστου ιερού τεµένους, πλύση της σωρού από τους θρησκευτικούς λειτουργούς, αγορά σαβάνου και οικοδοµικών υλικών του µνηµείου). Το όλο πρακτικό της κηδείας τελείται υπό τον έλεγχο του διορισµένου από την Μουφτεία Ιµάµη και η γνησιότητα και νοµιµότητά του επικυρώνεται µε επίσηµο έγγραφο της Μουφτείας. Λόγω της ιδιαιτερότητας που υπάρχει κατά την εκτέλεση του όλου τελετουργικού της κηδείας της θρησκευτικής αυτής µειονότητας, που γίνεται σύµφωνα µε το τυπικό και τα έθιµα της θρησκείας του Ισλάµ, αντί του πρωτότυπου τιµολογίου του Γραφείου Τελετών ή του δελτίου παροχής Υπηρεσιών γίνονται δεκτά από τον δικαιούχο τα εξής δικαιολογητικά: 3 - Βεβαίωση Μουφτείας: Η Μουφτεία, εκδίδει βεβαίωση, στην οποία αναγράφονται: το πρόσωπο που κατέβαλε τη δαπάνη, το συνολικό ύψος της δαπάνης και αναλυτικά τα ποσά της δαπάνης α) για την αγορά των αγαθών (π.χ. υφάσµατα) και β) την παροχή Υπηρεσιών. - ∆ιπλότυπο είσπραξης της οικείας ∆ΟΥ, τελών χαρτοσήµου, επί του συνόλου της βεβαιωθείσας δαπάνης. Ο δικαιούχος προσκοµίζει τη βεβαίωση αυτή στην οικεία ∆.Ο.Υ. η οποία εκδίδει διπλότυπο είσπραξης και µε βάση το ποσό που αναγράφεται, καταβάλλονται από τον δικαιούχο, τέλη χαρτοσήµου. ΙΙ. Περιπτώσεις κηδείας-ταφής µελών της Ισραηλιτικής Κοινότητας Σύµφωνα µε τον Κανονισµό της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών, για την ταφή των µελών της Ισραηλιτικής Κοινότητας δεν επιλαµβάνονται τα Γραφεία Τελετών, αλλά η Κοινότητα. Η κηδεία- ταφή γίνεται από τα άτοµα που αποτελούν την ειδική επιτροπή κηδειών και δεν µπορεί να γίνει από άλλα άτοµα ή από άλλη υπηρεσία ή µε άλλο τρόπο. Για την κηδεία-ταφή των νεκρών καταβάλλονται δικαιώµατα-έξοδα κηδείας, όπως αυτά καθορίζονται από το Κοινοτικό Συµβούλιο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών. Για τα δικαιώµατα αυτά, εκδίδονται από την Κοινότητα αποδείξεις. Οι αποδείξεις αυτές είναι δηµόσια έγγραφα, αφού εκδίδονται από Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου και αποδεικνύουν την καταβολή των εξόδων κηδείας-ταφής. Στις περιπτώσεις αυτές για την καταβολή σε τρίτους των εξόδων κηδείας ως δικαιολογητικό δαπάνης γίνεται δεκτή η απόδειξη της Ισραηλιτικής Κοινότητας, στην οποία αναφέρεται ποιος πλήρωσε σ' αυτήν τα δικαιώµατα κηδείας και το ποσό που καταβλήθηκε. ΙΙΙ. Περιπτώσεις συνταξιούχων/ασφαλισµένων, οι οποίοι έχουν ασπασθεί τον µοναχικό βίο και ο θάνατός τους επήλθε στο Άγιο Όρος. Στις περιπτώσεις αυτές υποβάλλεται αντί του τιµολογίου ή των αποδείξεων ως δικαιολογητικά α) το Έγγραφο της Ιεράς Μονής και β) Βεβαίωση από την οποία προκύπτει το ποσό που δαπανήθηκε για την τέλεση της κηδείας-ταφής. Επισηµαίνεται ότι απαραίτητα, σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, η αίτηση για την απόδοση της δαπάνης των εξόδων κηδείας θα συνοδεύεται και από τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, όπως αυτά καθορίζονται αναλυτικά στην αρ. 2/04-09-2014 εγκύκλιο του ΟΓΑ. ∆ιευκρινίζεται ότι, η Υπουργική Απόφαση στο σκέλος Β αφορά σε καθαρά διαδικαστικά θέµατα υποβολής των αιτήσεων, σε περίπτωση που υποβληθούν µέσω ΚΕΠ. 4 Σηµειώνουµε ότι, η µέχρι σήµερα ακολουθούµενη διαδικασία υποβολής της αίτησης στον κατά τόπο αρµόδιο Ανταποκριτή του ΟΓΑ, δεν αναιρείται µε την νέα υπουργική απόφαση.

 Συνηµµένα: Η αριθµ. Φ15/8/4588 (ΦΕΚ656/Β΄/10/03/2013 κοινή Υπουργική Απόφαση 

 Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 
 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: