Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2016

Επίδοση αιτήματος στον Αν. Υπ.. Εσωτερικών Χρ. Βερναρδάκη

Την Τετάρτη ο αν.υπ. Εσωτερικών  Χρ. Βερναρδάκης παραβρέθηκε και ήταν βασικός ομιλητής σε εκδήλωση με θέμα "Μεταρρύθμιση του κράτους με κοινωνικό πρόσημο".
Στην εκδήλωση παρεβρέθηκαν εκπρόσωποι των συλλόγων υπαλλήλων των δήμων του νομού μας.

Επιδόθηκε στον υφυπουργό αίτημα για την 
i) διατήρηση του χαρακτηρισμού "προβληματικής περιοχής" στο νομό Κοζάνης και   
ii) την ένταξη σε αυτή την κατηγορία και των πόλεων της Κοζάνης και Πτολεμαίδας.
Ακολουθεί το κείμενο που επιδόθηκε:
                                                                                                     
    ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΤΑ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΟΡΔΑΙΑΣ


ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Με την ΚΥΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.50/265/29847/30-10-1992/ΦΕΚ 667/11-11-1992/Τεύχ.Β έγινε ο καθορισμός των προβληματικών περιοχών σε εφαρμογή του άρθρου 9 του Ν.2085/1992.
Ο Ν. Κοζάνης σύμφωνα με την ΚΥΑ ανήκει στην κατηγορία Α πλην των πόλεων Κοζάνης και Πτολεμαΐδας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4024/2011, στους υπαλλήλους που υπηρετούσαν σε απομακρυσμένες παραμεθόριες και προβληματικές περιοχές, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, χορηγείται επίδομα Απομακρυσμένων - Παραμεθόριων περιοχών, οριζόμενο σε εκατό (100) ευρώ μηνιαίως. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι του προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στην Υπηρεσία της περιοχής που δικαιολογεί την καταβολή του. Επίσης καταβάλλεται και για όσο διάστημα οι υπάλληλοι τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες (κανονικές, συνδικαλιστικές, ειδικές, εκπαιδευτικές μικρής διάρκειας έως δύο (2) μηνών, διευκόλυνσης υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας και ανατροφής παιδιού), σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως έξι (6) ημέρες κατ' έτος, καθώς και αυτής που χορηγείται από δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας του Δημοσίου, πανεπιστημιακές κλινικές, νοσηλευτικούς σχηματισμούς του Ι.Κ.Α. και ιδιωτικές κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία σε αυτές, η οποία αποδεικνύεται με σχετικό παραστατικό στοιχείο (εισαγωγή, εξιτήριο κ.λπ.). Για τη συνδρομή όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων εκδίδεται κάθε μήνα βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου, η οποία συνοδεύει τη μισθοδοτική κατάσταση.
Το επίδομα των απομακρυσμένων - παραμεθορίων περιοχών της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4024/2011 εξακολουθεί να καταβάλλεται στους δικαιούχους που προέβλεπε η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 30 του ίδιου ως άνω νόμου, στο ίδιο ύψος και με τις ίδιες προϋποθέσεις. (άρθρο 19 Ν.4354/15)

Με την υπ' αριθ. ΔΙΔΑΔ /Φ.48/51/οικ. 13129/07.06.2012 εγκύκλιο του το ΥΠ. Δ.Μ.&ΗΔ. ζήτησε από τους Γενικούς Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων να προτείνουν αιτιολογημένα πόλεις ή χωριά που εμπίπτουν στη χωρική αρμοδιότητα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της οποίας προΐστανται και πληρούν ένα (1) τουλάχιστον από τα κριτήρια που επισημαίνονται στην εγκύκλιο, προκειμένου να εκδιδόταν η προβλεπόμενη από την παρ.2 του άρθρου 15 του Ν.4024/11 κοινή υπουργική απόφαση για τον καθορισμό των απομακρυσμένων παραμεθόριων και προβληματικών περιοχών για τη χορήγηση του αντίστοιχου επιδόματος στους υπηρετούντες στις υπηρεσίες που εδρεύουν & αυτές τις περιοχές υπαλλήλους με τη θέσπιση ενιαίων κριτηρίων προκειμένου να μην δημιουργούνται φαινόμενα άνισης μεταχείρισης υπαλλήλων που υπηρετούν σε περιοχές με ανάλογα χαρακτηριστικά.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, η οποία θα εκδοθεί μέχρι τις 31.3.2016 θα καθοριστούν εκ νέου οι περιοχές που δικαιολογούν τη χορήγηση του επιδόματος με κριτήριο τη δυσκολία πρόσβασης λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της νησιωτικότητας και της ορεινότητας των περιοχών. (άρθρο 19 Ν.4354/15)

Σε όλους τους υπαλλήλους των πρώην Δήμων (ΑΙΑΝΗΣ, ΔΗΜ.ΥΨΗΛΑΝΤΗ, ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ και ΕΛΙΜΕΙΑΣ) που αποτέλεσαν το νέο Καλλικρατικό Δήμο Κοζάνης καταβαλλόταν το επίδομα προβληματικής περιοχής πλην του  Δήμου Κοζάνης .
Θεωρούμε  άδικο κατ΄αρχάς να αποκλείεται η πόλη της Κοζάνης αλλά και της Πτολεμαΐδας από την υπουργική απόφαση.
Στον ΟΕΥ του Δήμου προβλέπονται αποκεντρωμένα γραφεία παροχής υπηρεσιών χωρίς όμως  τη δυνατότατα στελέχωσής τους λόγω ελλείψεως προσωπικού. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα υπάλληλοι τοποθετημένοι σε υπηρεσίες του δήμου να παρέχουν εργασία σε διαφορετικές Τοπικές Κοινότητες πλην πόλεως Κοζάνης και να μη λαμβάνουν το επίδομα με την αιτιολογία ότι δεν είναι τοποθετημένοι (απόφαση Δημάρχου) στη συγκεκριμένη αποκεντρωμένη υπηρεσία (σχετικό το υπ. αριθμ. 2/40928/ΔΕΠ, έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους).
                                                                   
Με δεδομένο ότι ο Δήμος είναι ενιαίος και οι υπηρεσίες του παρέχονται σε όλους τους δημότες του (Πόλη και Τοπικές Κοινότητες), θεωρούμε αναγκαία την άρση της  καταφανούς ανισότητας που δημιουργεί υπαλλήλους δυο ταχυτήτων και προκαλεί εντάσεις μεταξύ των υπηρεσιών.
Κρίνουμε ότι πρέπει το εν λόγω επίδομα να καταβληθεί σε όλους τους υπαλλήλους  του Δήμου, χωρίς τον περιορισμό της πλήρους - αποκλειστικής απασχόλησής τους στην Πόλη ή σε Τοπικές Κοινότητες.

Με βάση τα παραπάνω ζητούμε :

1.   Nα διατηρηθούν οι περιοχές του Ν. Κοζάνης ως προβληματικές περιοχές  ως έχουν και να συμπεριληφθεί στην υπό έκδοση ΚΥΑ και η πόλη της Κοζάνης και της Πτολεμαΐδας στις προβληματικές περιοχές της κατηγορίας Α’.

2.   Να καταργηθεί η παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4024/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του Ν.4354/2015  και να δοθεί το επίδομα σε όλους τους υπηρετούντες υπαλλήλους του Δήμου χωρίς εξαίρεση.

3.   Να μην επιστραφούν τυχόν καταβαλλόμενα ποσά σε υπαλλήλους ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.


Με εκτίμηση

Οι Σύλλογοι Δημοτικών Υπαλλήλων Νομού Κοζάνης
              

Δεν υπάρχουν σχόλια: