Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2018

Προκήρυξη θέσεων ευθύνης

Ερώτηση : Στο Δήμο τοποθετήθηκαν οι προϊστάμενοι Δ/νσων και τμημάτων την 11-2-2015. Η τοποθέτηση πραγματοποιήθηκε μετά από την κρίση του υπηρεσιακού συμβουλίου. Οι θέσεις προκηρύχθηκαν την 23-9-2014, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του ν. 3839/10 και του άρθρου 3 του ν. 4147/13. Η θητεία των παραπάνω θέσεων ευθύνης λήγει στα τρία ή στα πέντε χρόνια, ή έχει λήξει αυτοδίκαια μετά την ενεργοποίηση του νόμου 4369/16; Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ν. 4369/16 και τις προηγούμενες ημερομηνίες προκήρυξης και τοποθέτησης προϊσταμένων, πότε πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία επαναπροκήρυξης για την πλήρωση εκ νέου των θέσεων ευθύνης για τις δ/νσεις και τα τμήματα, δεδομένου ότι ο δήμος μας δεν διαθέτει γενικές Δ/νσεις;

Απάντηση :
Όσον αφορά το πρώτο ερώτημά σας, οι νομίμως υπηρετούντες Προϊστάμενοι του Δήμου σας κατά την 27-2-2016, θα εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως την επιλογή νέων Προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4369/2016, οπότε και θα λήξει αυτοδικαίως η θητεία τους (περ. α) και β) παρ. 1 άρθρου 30 Ν.4369/2016).

Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημά σας, με τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν.4483/2017 ήρθησαν οι χρονικοί περιορισμοί των περ. β’ των παρ. 3 και 4 του άρθρου 89 του Ν.3584/2007, όπως ισχύει και προκηρύσσονται αρχικά οι θέσεις Προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης. Εφόσον οι θέσεις αυτές δεν προβλέπονται στον ΟΕΥ του Δήμου σας, η διαδικασία των κρίσεων θα ξεκινήσει με την επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξή της. Η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης Προϊσταμένων Τμημάτων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τεσσάρων (4) μηνών από την τοποθέτηση των Προϊσταμένων Διευθύνσεων.

ΠΗΓΗ: ΔΗΜΟΣΝΕΤ (από ερώτηση κάποιου συναδέλφου) 

Να υπενθυμίσουμε ότι στην πλειοψηφία των ΟΤΑ Α' Βαθμού εξακολουθεί το απαράδεκτο γεγονός να υπηρετούν σε θέσεις ευθύνης συνάδελφοι με ανάθεση μετά από εντολή Δημάρχου μετά από 5 και 6 και 7  χρόνια ενώ σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει προκηρυχθεί ΠΟΤΕ η πλήρωση θέσεων ευθύνης....

Δεν υπάρχουν σχόλια: