Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018

Αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας

Στην παρ.1 του άρθρου 10 του Ν.4440/16 ορίζεται ότι επιτρέπεται, ύστερα από αίτηση, η αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν.4440/16 με την προϋπόθεση να ανήκουν στην ίδια κατηγορία / εκπαιδευτική βαθμίδα και να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου / ειδικότητας στον οποίο μετατάσσονται.

Στην παρ.3 του άρθρου 10 του Ν.4440/16 ορίζεται ότι η διαδικασία γνωστοποίησης των αιτημάτων αμοιβαίας μετάταξης, τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν τις αιτήσεις των υπαλλήλων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στη διαδικασία εφαρμογής του άρθρου 10 καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η απόφαση Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/129/οικ.9359/06.03.2018 (ΦΕΚ 883/14.03.2018 τεύχος Β’).

ΠΗΓΗ: ΔΗΜΟΣΝΕΤ

Δεν υπάρχουν σχόλια: