Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021

Κινητικότητα: Κατάργηση διατάξεων κατά παρέκκλιση του ΕΣΚ (ν. 4440/2016) – Μεταβατικές διατάξεις του ν. 4829/2021 (Α΄ 166)

Εκδόθηκε η εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ /865/οικ.18073/21.09.2021 με την οποία δίνονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν.4829/21 όπου περιλαμβάνονται ρυθμίσεις, με τις οποίες καταργούνται ή τροποποιούνται διατάξεις μετακίνησης υπαλλήλων κατά παρέκκλιση του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ν.4440/2016).

 Επισημαίνεται ότι με τις διατάξεις της παρ. 10 του αρ. 20 του ν. 4829/2021 θεσπίζονται μεταβατικές ρυθμίσεις που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν μετακινηθεί βάσει των διατάξεων που καταργούνται με τις παρ. 1-9 του αρ. 20 του ίδιου νόμου.

 Σχετικά με την ολοκλήρωση των εκκρεμών αποσπάσεων ή μετατάξεων υπαλλήλων των φορέων που αφορά η διάταξη, η οποία πρέπει να γίνει το αργότερο έως 10/11/2021, επισημαίνεται ότι ειδικά για τις αποφάσεις μετάταξης στην έννοια της ολοκλήρωσης περιλαμβάνεται και η αποστολή εντός της ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας της σχετικής απόφασης για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι μέχρι 10/11/2021 θα πρέπει να έχουν λάβει Κωδικό Αριθμό Δημοσίευσης.

Σχετικά με την μετάταξη αποσπασμένων υπαλλήλων στους φορείς αυτούς, για την οποία θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση έως και την 24η/9/2021, επισημαίνεται ότι ως απώτατη προθεσμία για την ολοκλήρωση των εν λόγω μετατάξεων ορίζεται η 24η/11/2021, εφόσον η αίτηση του υπαλλήλου υποβληθεί την 24η/9/2021. 

Διευκρινίζεται προς άρση αμφισβητήσεων και προς τήρηση της νομιμότητας, ότι το δίμηνο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετάταξης υπολογίζεται από την υποβολή της σχετικής αίτησης του υπαλλήλου, οπότε και βάσει αυτής της ημερομηνίας προσδιορίζεται περαιτέρω και η εμπρόθεσμη δημοσίευσή της ή η λήψη εμπροθέσμως Κωδικού Αριθμού Δημοσίευσης.

Επιπλέον για τις συγκεκριμένες μετατάξεις διευκρινίζονται τα εξής:

-δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρ. 7 του ν. 4440/2016 (ιδίως περί ποσοστού κάλυψης 65% του οικείου κλάδου, μοναδικότητα στον κλάδο κλπ). 

-απαιτείται οπωσδήποτε η ύπαρξη κενής οργανικής θέσης ίδιας κατηγορίας σε υφιστάμενο κλάδο της Υπηρεσίας υποδοχής για τον οποίο ο υπάλληλος θα πρέπει να έχει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα (Π.Δ. 50/2001). 

-Οι πράξεις μετάταξης εκδίδονται με μόνη απόφαση του αρμοδίου οργάνου του φορέα υποδοχής και δημοσιεύονται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

-αφορούν αποκλειστικά και μόνο τους υπαλλήλους που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής αυτών και αποκλειστικά και μόνο εφόσον αυτοί είναι αποσπασμένοι κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν. 4829/2021 βάσει των διατάξεων των παρ. 1-9 του αρ. 20 του ν. 4829/2021. Η μετάταξη διενεργείται με την ίδια σχέση εργασίας και σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση. Ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η αλλαγή εργασιακής σχέσης, ήτοι η μετάταξη μονίμου υπαλλήλου σε κενή οργανική θέση ΙΔΑΧ και αντιστρόφως.

 

Καλούνται οι φορείς, στους οποίους θα υποβληθεί αίτηση μετάταξης από υπάλληλο που ανήκει σε φορέα εκτός Γενικής Κυβέρνησης να ενημερώσουν αμελλητί και το αργότερο έως 27-9-2021 τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών (email: dipp@ydmed.gov.gr) για τα στοιχεία που ζητούνται στην εγκύκλιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: