Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ.


1.       Υπουργό Εσωτερικών
      κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο
      Βασ. Σοφίας 15
      106 74 - Αθήνα
2.       Υφυπουργό Εσωτερικών
      κ. Θεόδωρο Λιβάνιο
      Σταδίου 27
      101 83 - Αθήνα

                                                                Κοινοποίηση:
                                                                Υπουργείο Εσωτερικών
                                                                Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου
                                                                Δυναμικού Δημόσιας Διοίκησης
                                                                Διεύθυνση Προσωπικού Τ.Α.
                                                                Σταδίου 27
                                                                101 83- Αθήνα

Κύριε Υπουργέ,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 218 του Ν.4555/2018, στο Ν.3852/2010 προστίθεται παρ.6 στο άρθρο 244α ως εξής «Οι Ο.Τ.Α. Α΄ και  Β΄ Βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών υποχρεούνται να παρέχουν νομική υποστήριξη στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε αυτούς, ενώπιον των Δικαστηρίων ή των Δικαστικών Αρχών, σε περίπτωση διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή άσκησης ποινικής δίωξης αυτών για αδικήματα, που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση  των καθηκόντων τους. Η ανωτέρω νομική υποστήριξη δεν παρέχεται σε περίπτωση ποινικής δίωξης αυτών ύστερα από καταγγελία εκ μέρους της υπηρεσίας. Η νομική εκπροσώπηση τους συντελείται από δικηγόρο του Δήμου ή της Περιφέρειας ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου προς τον οικείο Δήμαρχο ή Περιφερειάρχη, θετική εισήγηση της Υπηρεσίας και απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Αν δεν υπηρετεί δικηγόρος με πάγια έμμισθη εντολή, η εκπροσώπηση γίνεται από πληρεξούσιο δικηγόρο που προσλαμβάνεται, σύμφωνα με την περίπτωση ιε΄ της παρ.1 του άρθρου 72 και σύμφωνα με την περίπτωση ιγ΄ της παρ. 1 του άρθρου 176 αντιστοίχως. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και για τους αιρετούς των Δήμων και των Περιφερειών».
Στην πράξη έχει παρατηρηθεί, ότι η άσκηση ποινικής δίωξης εις βάρος εργαζομένων για αδικήματα, που τους αποδίδονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους συνοδεύεται από την υποβολή και αγωγών για την ικανοποίηση επικαλούμενων αστικών αξιώσεων. Στις περιπτώσεις αυτές κατά κανόνα οι αγωγές ενάντια στον εργαζόμενο εκδικάζονται χρονικά πολύ πιο σύντομα από την ποινική δίωξη, λόγω και της εφαρμογής των διατάξεων της νέας  Τακτικής Διαδικασίας.
Με δεδομένο δε, ότι η διατύπωση της ως άνω διατάξεως σε πολλές περιπτώσεις θεωρείται, ότι δεν καλύπτει τις αστικές αξιώσεις, που απορρέουν από το αποδιδόμενο στους υπαλλήλους ποινικό αδίκημα, ο διωκόμενος υπάλληλος μένει ουσιαστικά νομικά ακάλυπτος, αφού η απόφαση επί της αστικής αγωγής, που θα προηγηθεί κινδυνεύει να προκαταβάλει  την εξέλιξη της ποινικής δίκης.
Άποψη της Ομοσπονδίας είναι πως επιβάλλεται η τροποποίηση της σχετικής διάταξης, ώστε με σαφήνεια να προβλέπεται η δυνατότητα  παροχής νομικής υποστήριξης από τους ίδιους νομικούς παραστάτες, που χειρίζονται και τις ποινικές υποθέσεις υπαλλήλων στις περιπτώσεις, όπου η ποινική δίωξη συνδέεται άρρητα και ενιαία με τις ασκηθείσες εις βάρος των υπαλλήλων αστικές αξιώσεις. Διαφορετικά, αποδυναμώνεται ουσιαστικά η κάλυψη, που παρέχεται στους υπαλλήλους και οδηγούμαστε σε ανοίκειες καταστάσεις.

Κύριε Υπουργέ,
Προς το σκοπό αυτό ζητάμε την τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 244Α, παρ.6 του Ν.3852/2010 ως εξής:
«Οι Ο.Τ.Α. Α΄ και  Β΄ Βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών υποχρεούνται να παρέχουν νομική υποστήριξη στους υπαλλήλους, που υπηρετούν σε αυτούς, ενώπιον των Δικαστηρίων ή των Δικαστικών Αρχών, σε περίπτωση διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή άσκησης ποινικής δίωξης αυτών για αδικήματα, που τους αποδίδεται, ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση  των καθηκόντων τους. Η νομική υποστήριξη αφορά σε κάθε είδους δικαστική ενέργεια, η οποία συνδέεται ή απορρέει από την διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης ή την άσκηση ποινικής διώξεως, ακόμα δε και σε αγωγές για την ικανοποίηση αστικών αξιώσεων εις βάρος των υπαλλήλων. Η ανωτέρω νομική υποστήριξη δεν παρέχεται σε περίπτωση ποινικής δίωξης αυτών ύστερα από καταγγελία εκ μέρους της υπηρεσίας. Η νομική εκπροσώπηση τους συντελείται από δικηγόρο του Δήμου ή της Περιφέρειας ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου προς τον οικείο Δήμαρχο ή Περιφερειάρχη, θετική εισήγηση της Υπηρεσίας και απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Αν δεν υπηρετεί δικηγόρος με πάγια έμμισθη εντολή, η εκπροσώπηση γίνεται από πληρεξούσιο δικηγόρο που προσλαμβάνεται, σύμφωνα με την περίπτωση ιε΄ της παρ.1 του άρθρου 72 και σύμφωνα με την περίπτωση ιγ΄ της παρ. 1 του άρθρου 176 αντιστοίχως. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και για τους αιρετούς των Δήμων και των Περιφερειών»

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
 Ο Πρόεδρος                                                                           Ο Γεν. Γραμματέας

Νίκος Τράκας                                                                     Βασίλης Πετρόπουλος

Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019

Σχετικά με το ασφαλιστικό καθεστώς των προσλαμβανόμενων υπαλλήλων με την προκήρυξη 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΙΣΦΟΡΩΝ (Δ15)
ΤΜΗΜΑ:Β'
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας : 10110 Αθήνα
Πληροφορίες : Στ. Γ ιωτάκου
stgiotakou@ypakp.gr
Τηλέφωνο : 2131516783


Αθήνα 20/ 11/2019
Αρ. Πρωτ.: Φ10042/45119/1199


ΘΕΜΑ: « Σχετικά με το ασφαλιστικό καθεστώς των προσλαμβανόμενων υπαλλήλων με την προκήρυξη 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ».

Με αφορμή την προκήρυξη 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ, με την οποία διορίσθηκαν τακτικοί υπάλληλοι στις Υπηρεσίες Υγιεινής των Δήμων και προκειμένου να αποσαφηνιστεί το ασφαλιστικό τους καθεστώς καθώς και οι ασφαλιστικές τους εισφορές, δεδομένου ότι έχουν ανακύψει σχετικά ζητήματα, των οποίων η υπηρεσία μας είναι αποδέκτης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Με τις διατάξεις του αρ. 55 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει, στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. υπάγονται υποχρεωτικά:
α. Οι μέχρι την ένταξη ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών αυτών των εντασσόμενων φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών, καθώς και οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του Δημοσίου και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών αυτών, οι οποίοι καθίστανται αντιστοίχως ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του Ε.Φ.Κ.Α.
β. Όσοι για πρώτη φορά από την κατά τα ανωτέρω ένταξη των φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών αναλαμβάνουν ασφαλιστέα εργασία ή αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα βάσει των γενικών ή ειδικών ή καταστατικών διατάσεων αυτών, καθώς και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών αυτών.
Οι ασφαλισμένοι των ανωτέρω εντασσόμενων φορέων, κλάδων, τομέων και λογαριασμών, καθώς και του Δημοσίου, εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάσεις της νομοθεσίας αυτών, όπως ισχύουν, εκτός όσων ειδικά ορίζει με τις διατάξεις του ο παρόν νόμος. Συνεπώς, γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, που ρυθμίζουν θέματα υπαγωγής στην ασφάλιση των ενταχθέντων στον ΕΦΚΑ φορέων, τομέων και κλάδων, εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την 1.01.2017. Ως προς τις ασφαλιστικές εισφορές, έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις του ν. 4387/2016 για τους μισθωτούς.

B. i) Με τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 1 του ν. 3865/2010, οι οποίες εξακολουθούν -κατά τα ανωτέρω- να είναι σε ισχύ, οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι του Δημοσίου, της Βουλής, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, καθώς και οι ιερείς και οι υπάλληλοι των εκκλησιαστικών ΝΠΔΔ, οι οποίοι προσλαμβάνονται για πρώτη φορά από 1.01.2011 και εφεξής, υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον κλάδο κύριας σύνταξης του πρώην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ή του πρώην ΕΤΑΑ, εφόσον προκύπτει υποχρεωτική ασφάλισής τους από τις καταστατικές διατάξεις του εν λόγω πρώην Ταμείου.

Με την με αριθμ. 13725/0092/26.01.2011 (ΑΔΑ: 4ΑΡΠΗ-54) εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, διευκρινίστηκε ότι όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν προϋπηρεσία στο Δημόσιο, σε ΟΤΑ ή σε ΝΠΔΔ έως 31.12.2010 με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (τακτικός υπάλληλος, συμβασιούχος ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ, ημερομίσθιος κλπ), δεν υπάγονται ως προς την κύρια σύνταξη στην ασφάλιση του πρ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, αλλά σε αυτή του Δημοσίου ή του ειδικού συνταξιοδοτικού καθεστώτος του πρ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (για όσους θα προσληφθούν σε ΝΠΔΔ, το τακτικό προσωπικό του οποίου διέπεται από τις συνταξιοδοτικές διατάξεις του ν. 3163/1955 και ν.δ. 4277/1962).
Για υγειονομική περίθαλψη, επικουρική σύνταξη και εφάπαξ παροχή τα ως άνω πρόσωπα, σύμφωνα με την περ. β' της παρ. 1 του εν λόγω νόμου, ασφαλίζονται στους οικείους φορείς, στους οποίους υπάγονται όσοι έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά από 1.01.1993 και εφεξής στο Δημόσιο ή σε πρώην φορείς κύριας ασφάλισης.
ii) Με τις διατάξεις της παρ. 4 του αρ. 2 του ν. 3865/2010, παρασχέθηκε η δυνατότητα στα πρόσωπα, τα οποία υπηρετούσαν ή είχαν προσληφθεί έως 31.12.2010 στους φορείς της παρ. 1 του αρ. 2 του εν λόγω νόμου, να επιλέξουν προαιρετικά την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του πρώην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.
Για λόγους, ωστόσο, ορθολογικής εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου και ίσης μεταχείρισης μεταξύ των υπαλλήλων που υπηρετούσαν ή προσλήφθηκαν μέχρι 31.12.2010 στο Δημόσιο αλλά προσλήφθηκαν σε άλλη υπηρεσία του Δημοσίου από 1.1.2011 και εκείνων που υπηρετούσαν ή προσλήφθηκαν μέχρι 31.12.2010 και παρέμειναν στην ίδια υπηρεσία, το Υπουργείο μας με σχετικά έγγραφά του (ενδεικτικά αναφέρουμε τα έγγραφα Φ11221/25753/1694/29-11-2011 και Φ11221/30269/1205/21-07-2016) έδωσε την δυνατότητα επιλογής υπαγωγής στην ασφάλιση του πρ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ αντί του δημοσίου και στους υπαλλήλους με ΦΕΚ διορισμού από 1.1.2011 και μετά, εφόσον έχουν προϋπηρεσία με οποιαδήποτε σχέση εργασίας πριν την ανωτέρω ημερομηνία στο Δημόσιο, σε ΝΠΔΔ, ΟΤΑ α' και β' βαθμού και εν γένει στους φορείς του αρ. 2 του εν λόγω νόμου. Κατόπιν των ανωτέρω, σημειώνουμε ότι όσοι από τους νεοπροσλαμβανόμενους με την προκήρυξη 3Κ υπαλλήλους, έχουν προϋπηρεσία στο Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ κλπ. πριν την 1.01.2011, έχουν το δικαίωμα αντί της υπαγωγής τους στην ασφάλιση του πρώην Δημοσίου να επιλέξουν -κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης τους προς την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου- την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του κλάδου κύριας σύνταξης του πρ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

Γ) Δεδομένου ότι οι προσληφθέντες με την προκήρυξη 3Κ/2018, θα απασχοληθούν στις Υπηρεσίες Υγιεινής και σε εργασίες και ειδικότητες, οι οποίες από την ισχύουσα νομοθεσία, ανήκουν στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, διακρίνουμε -ως προς την υπαγωγή τους στην ασφάλιση- τις ακόλουθες περιπτώσεις:
i) Όσοι (παλαιοί ή νέοι ασφαλισμένοι, άνδρες - γυναίκες) υπαχθούν στην ασφάλιση του πρ. Δημοσίου και απασχοληθούν αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο στις περιοριστικά αναφερόμενες ειδικότητες και εργασίες του αρ. 4 του ν. 3660/2008, όπως ισχύει, υπάγονται στις διατάξεις αυτές ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης τους (βαριά & ανθυγιεινά επαγγέλματα) και υποχρεούνται στην καταβολή πρόσθετης ειδικής εισφοράς ποσοστού 4,3% επί του βασικού μισθού και του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.
ii) Όσοι υπαχθούν αυτοδίκαια ή επιλέξουν κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα στην περ. Β ii) την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του πρ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, διακρίνουμε τις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Εάν είναι παλαιοί ασφαλισμένοι (άνδρες - γυναίκες) και απασχοληθούν στις περιοριστικά αναφερόμενες εργασίες και ειδικότητες του αρ. 36 του ν. 1694/1987, όπως ισχύει, υπάγονται στις διατάξεις αυτές ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησες τους και καταβάλουν τις ακόλουθες εισφορές:

Για τον κλάδο κύριας σύνταξης:
20% (6,67% ο ασφαλισμένος και 13,33% ο Δήμος)
Πρόσθετες εισφορές βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων (ΒΑΕ):
3,60% (2,20% ο ασφαλισμένος και 1,40 ο Δήμος) και 3,40% (2,1% ο ασφαλισμένος και 1,3% ο Δήμος)
Σύνολο πρόσθετης εισφοράς ΒΑΕ ασφαλισμένου 4,3% και Δήμου 2,7%.

- Όσοι από τους ανωτέρω, ωστόσο, απασχοληθούν σε εργασία ή ειδικότητα, η οποία δεν εμπίπτει στις αναφερόμενες στο αρ. 36 του ν. 1694/1987, αλλά ανήκει στις περιοριστικά αναφερόμενες του Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων του πρώην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (ΥΑ Φ10221/οικ.26816/929/2.11.2011 - ΦΕΚ Β' 2778/2011), υπάγονται ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας του πρ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και καταβάλουν τις ακόλουθες εισφορές:

Για τον κλάδο κύριας σύνταξης:
20% (6,67% ο ασφαλισμένος και 13,33% ο Δήμος) και
Πρόσθετη ειδική εισφορά ΒΑΕ
3,60% (2,20% ο ασφαλισμένος και 1,40% ο Δήμος).

- Εάν είναι νέοι ασφαλισμένοι, υπάγονται μόνο στον προαναφερόμενο Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων του πρώην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (ΥΑ Φ10221/οικ.26816/929/2.11.2011 - ΦΕΚ Β' 2778/2011) εφόσον απασχολούνται στις αναφερόμενες σε αυτόν εργασίες και ειδικότητες και υπάγονται ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους στις διατάξεις του αρ. 24 παρ. 3 και 4 του ν. 2084/1992, όπως ισχύει και καταβάλουν επίσης τις ακόλουθες εισφορές:

Για τον κλάδο κύριας σύνταξης:
20% (6,67% ο ασφαλισμένος και 13,33% ο Δήμος) και Πρόσθετη ειδική εισφορά ΒΑΕ:
3,60% (2,20% ο ασφαλισμένος και 1,40% ο Δήμος).

Σχετικά με την εισφορά επαγγελματικού κινδύνου ποσοστού 1%, την οποία επιβαρύνεται ο εκάστοτε Δήμος, σας γνωρίζουμε ότι υπόχρεοι είναι οι Δήμοι που απασχολούν προσωπικό, το οποίο υπάγεται στην ασφάλιση του πρ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και απασχολείται σε Υπηρεσίες Υγιεινής (υπόνομοι, αποκομιδή απορριμμάτων, χρησιμοποίηση και καταστροφή απορριμμάτων, εκκένωση βόθρων), όπως ρητά ορίζεται στις διατάξεις του αρ. 1 του Β.Δ. 473/1961.

Σημειώνουμε ότι η εισφορά για την κύρια σύνταξη, είτε βάσει των προαναφερόμενων προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στο Δημόσιο είτε στο πρ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, υπολογίζεται επί των συντάξιμων αποδοχών για τους έως 31.12.1992 ασφαλισμένους και επί των τακτικά καταβαλλόμενων αποδοχών για τους από 1.01.1993 ασφαλισμένους (σχετ. η αριθμ. 2/24112/ΔΕΠ/31.03.2017- ΑΔΑ:7ΦΘΨΗ-ΟΒΛ και την αριθμ. Φ10042/οικ. 13567/329/8.06.2018 - ΑΔΑ: 7ΑΛ2465Θ1Ω-Α46).
Επί της ανωτέρω βάσης υπολογίζεται και η πρόσθετη εισφορά ΒΑΕ για όσους έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις του αρ. 36 του ν. 1694/1987 ή του Κανονισμού ΒΑΕ (ΥΑ Φ10221/οικ.26816/929/2.11.2011 - ΦΕΚ Β' 2778/2011).

Δ) Σε ό,τι αφορά την επικουρική ασφάλιση, σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4387/2016, το οποίο τροποποίησε το άρθρο 35 του ν. 4052/2012, από την 1.1.2017 στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. λειτουργεί Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια και με: i) ενιαία ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών, ii) ενιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών και iii) ενιαίο τρόπο υπολογισμού επικουρικής σύνταξης για όλους τους ασφαλισμένους των εντασσόμενων σε αυτό φορέων, τομέων και κλάδων. Επιπλέον, στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 4052/2012, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4387/2016, μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι, στην ασφάλιση του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. υπάγονται υποχρεωτικά όσοι αναλαμβάνουν ασφαλιστέα εργασία - απασχόληση ή αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα, για την οποία ασφαλίζονται υποχρεωτικά σε φορέα κύριας ασφάλισης και δεν υπάγονται για την εργασία - απασχόλησή τους αυτή ή την ιδιότητά τους στην ασφάλιση άλλου φορέα επικουρικής ασφάλισης ή επαγγελματικής υποχρεωτικής ασφάλισης ή των εξομοιούμενων βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας με αυτούς, ανεξαρτήτως νομικής μορφής.

Τέλος, επισημαίνεται ότι, με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4225/2014, όπως ισχύει, (σχετική η Φ80020/οικ.36225/1183/7-01-2014/ΑΔΑ:   ΒΙ65Λ-ΟΨ5, εγκύκλιος)
καθορίσθηκαν, μεταξύ άλλων, ενιαία ποσοστά πρόσθετης ειδικής εισφοράς για όλους τους ασφαλισμένους, παλαιούς και νέους, μισθωτούς του πρώην Ε.Τ.Ε.Α. και νυν Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. από 1.12.2013.

Από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι, ασφαλισμένοι που καταβάλλουν τις πρόσθετες εισφορές βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων για κύρια ασφάλιση, καθόσον απασχολούνται σε εργασίες ή ειδικότητες οι οποίες ανήκουν, βάσει διατάξεων είτε του πρώην Δημοσίου είτε του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, θα καταβάλλουν και στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4225/2014, όπως ισχύει, πρόσθετες εισφορές περί βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, ποσοστού 2% (1,25% για τον ασφαλισμένο και 0,75% για τον εργοδότη) επί της ίδιας βάσης υπολογισμού με αυτή που λαμβάνεται υπόψη για την κύρια ασφάλιση.

Ε) Σε ό,τι αφορά την εφάπαξ παροχή, καθώς και την υγειονομική περίθαλψη και σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 1β του ν. 3865/2010, τα ανωτέρω πρόσωπα υπάγονται στους αντίστοιχους πρώην φορείς που έχουν υπαχθεί και οι συνάδελφοι τους που έχουν ήδη διορισθεί στο Δημόσιο και έχουν ασφαλισθεί σε φορέα κύριας ασφάλισης μετά την 1-1-1993.
Στην προκειμένη, επομένως, περίπτωση -ως τακτικοί υπάλληλοι Δήμων- υπάγονται ως προς την εφάπαξ παροχή στον κλάδο Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ (πρ. ΤΠΔΚΥ) και ως προς την υγειονομική περίθαλψη στο πρ. ΤΥΔΚΥ.

Στ) Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι τα Πακέτα Κάλυψης, καθώς και κάθε άλλη τεχνική λεπτομέρεια που αφορά στην ασφάλιση των ανωτέρω υπαλλήλων, θα ρυθμιστούν με την έκδοση της εγκυκλίου για την ΑΠΔ του Δημοσίου από την αρμόδια υπηρεσία της Διοίκησης του ΕΦΚΑ.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Κ.Α.
Δρ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΑΜΗ

Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019

Έγκριση της αριθμ. 56/2019 απόφασης του Δημάρχου Σερβίων περί τροποποίησης της αριθμ. 11/2019 (ΦΕΚ 3691/τ.Β΄/4-10-2019) απόφασής του ως προς την κατάταξη των μόνιμων υπαλλήλων του Δήμου Σερβίων.

Τροποποιήσεις Ποινικού Κώδικα για δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλων

N. 4637/19 (ΦΕΚ 180/18.11.2019 τεύχος Α’): Τροποποιήσεις Ποινικού Κώδικα για δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλων

Δημοσιεύθηκε ο N. 4637/19 (ΦΕΚ 180/18.11.2019 τεύχος Α’): Τροποποιήσεις Ποινικού Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και συναφείς διατάξεις.
Με την παρ.18 του άρθρου 3 αντικαθίσταται η παρ.4 του άρθρου 235 του Ποινικού Κώδικα ώστε να είναι απολύτως σαφές ότι οι προϊστάμενοι υπηρεσιών ή επιθεωρητές ή πρόσωπα που έχουν την εξουσία λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε υπηρεσίες του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου θα πρέπει να καλύπτουν με δόλο την παραβίαση συγκεκριμένων καθηκόντων τους, λόγω της οποίας, από αμέλειά τους καθίσταται δυνατή μια πράξη δωροληψίας.

Με την παρ.21 του άρθρου 3 προστίθεται νέο άρθρο 237Β στον Ποινικό Κώδικα με το οποίο ορίζεται ότι για την εφαρμογή των άρθρων 235 και 236, υπάλληλοι θεωρούνται και όσοι υπηρετούν μόνιμα ή μη και με οποιαδήποτε ιδιότητα ή σχέση σε οργανισμούς ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής που ανήκουν εξ ολοκλήρου ή κατά την πλειοψηφία των μετοχών τους στο Κράτος, σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή των οποίων τη διοίκηση διορίζει εξ ολοκλήρου ή κατά πλειοψηφία το Κράτος ή οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης ή τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.»
ΠΗΓΗ :   ΔΗΜΟΣΝΕΤ

Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΩΡΙΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΝΑ ΕΚΧΩΡΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΗ, ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 178 ΤΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ» ΝΟΜΟΥ.


Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2019

                                                                                 Αριθμ. Πρωτ.: 671ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Ακόμη μία Δημοτική Αρχή έσπευσε να εκδηλωθεί και να δηλώσει προσταγή στα ιδιωτικά-επιχειρηματικά συμφέροντα, υπονομεύοντας ανοιχτά τον Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αδιαφορώντας για το μέλλον των εργαζομένων και τα συμφέροντα των Δημοτών.
  Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καταγγέλλει την Δημοτική Αρχή του Δήμου Δωρίδος, με επικεφαλής τον Γεώργιο Καπεντζώνη που πριν καλά καλά στεγνώσει το μελάνι του «Αναπτυξιακού Νόμου» που ψήφισε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, σπεύδει να εφαρμόσει το άρθρο 178, το οποίο δίνει στα Δημοτικά Συμβούλια, χωρίς αιτιολογημένη απόφαση και με μειοψηφίες, τη δυνατότητα να εκχωρούν τις Υπηρεσίες Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού και Πράσινου σε ιδιώτες.
  Η Δημοτική Αρχή Δωρίδος προχώρησε σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού της και προέβλεψε ποσό ύψους 24.000 ευρώ για υπηρεσίες αποκομιδής των απορριμμάτων. Ξεκίνησε, όπως γίνεται σαφώς αντιληπτό, τις διαδικασίες για την εκχώρηση της υπηρεσίας Καθαριότητας σε ιδιωτικά συμφέροντα.
  Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. που είχε προβεί σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις προκειμένου να μην ψηφιστεί το άρθρο 178, το οποίο είχε συμπεριληφθεί στο «Αναπτυξιακό Νομοσχέδιο»,  καλεί τον Δήμαρχο Δωρίδος, που τρέχει πρόθυμος να επιβάλλει τη νεοφιλελεύθερη πολιτική της κυβέρνησης, να αποσύρει την απόφασή του για εκχώρηση της αρμοδιότητας της υπηρεσίας καθαριότητας σε ιδιώτες και στηρίζει το Σύλλογο Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Ναυπακτίας και Δωρίδας στις όποιες αποφάσεις λάβει προκειμένου να διασφαλίσει το Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα των υπηρεσιών του Δήμου και τα δικαιώματα των εργαζομένων. 
  Όπως είχε τονίσει η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ο αγώνας μετά την ψήφιση του άρθρου 178 μεταφέρεται στα Δημοτικά Συμβούλια και στρέφεται κατά των όποιων Δημοτικών Αρχών επιχειρήσουν να εκχωρήσουν υπηρεσίες των Δήμων στους ιδιώτες. Ο αγώνας λοιπόν συνεχίζεται για την διασφάλιση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των θέσεων εργασίας και των συμφερόντων των Δημοτών που θα κληθούν να πληρώσουν την εξυπηρέτηση προς τα ιδιωτικά συμφέροντα από την κυβέρνηση και τις Δημοτικές Αρχές με αύξηση των Δημοτικών Τελών.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο.Τ.Α. ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΕΚΑ (10) ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΒΟΛΟΥ.


Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2018

                                                                                 Αριθμ. Πρωτ.: 668
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. εκφράζει την αμέριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη της προς την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Νομού Μαγνησίας Θάλεια Στάχτου που θα βρεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου γιατί θέλησε να προασπίσει την νομιμότητα και τα δικαιώματα των εργαζομένων στο Δήμο της.
  Την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019, εκδικάζεται στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου η μηνυτήρια αναφορά δέκα (10)  Δημοτικών Συμβούλων της πλειοψηφίας του Δήμου Βόλου κατά της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Νομού Μαγνησίας. Η μήνυση έχει κατατεθεί χρόνια πριν και στρέφεται κατά της δράστης και των αγώνων των εργαζομένων να προασπίσουν τα δικαιώματα τους που βάλλονταν.
  Η Ομοσπονδία εκφράζει επίσης τη στήριξη της και καλύπτει τους εργαζόμενους που αποφάσισαν να προκηρύξουν Στάση Εργασίας, από τις 11:30 έως και 13:30 το μεσημέρι για τις πρωινές βάρδιες και τις δύο πρώτες ώρες για τις απογευματινές βάρδιες, με στόχο να παρευρεθούν έξω από τα Δικαστήρια του Βόλου και να εκφράσουν τη συμπαράσταση τους στην Πρόεδρο του Συλλόγου τους.
  Η τρομοκρατία, οι απειλές και οι εκφοβισμοί των εργαζομένων που διεκδικούν τα δίκαια αιτήματα τους είναι καταδικαστέες. Πόσο μάλλον σε μία περίοδο κατά την οποία επιχειρείται ο περιορισμός των συνδικαλιστικών ελευθεριών και η ποινικοποίηση των αγωνιστικών κινητοποιήσεων.


ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.