Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016

Ποιο είναι το αγωνιστικό διεκδικητικό πλαίσιο της ΠΟΕ ΟΤΑ

  • Απελευθέρωση των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού στις υπηρεσίες κοινωνικής προσφοράς και παρέμβασης (Παιδικοί Σταθμοί, εργατοτεχνικό προσωπικό κ.λπ.).
  • Άμεση καταγραφή των ελλείψεων προσωπικού σε όλους τους Δήμους. Προκήρυξη των θέσεων και οικονομική ενίσχυση των Δήμων.
  • Αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού των Δήμων που μέσω της απαξίωσής του αποτελεί σημαντικό παράγοντα επικινδυνότητας για εργαζόμενους και δημότες.
  • Αυστηρή τήρηση της Νομοθεσίας για την Υγιεινή και Ασφάλεια. Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας και του Σ.ΕΠ.Ε. για συστηματικούς ελέγχους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση προκειμένου να μη προστεθούν και άλλα θύματα στον μακρύ κατάλογο εργατικών ατυχημάτων.
  • Τήρηση της δέσμευσης για την μονιμοποίηση των εργαζομένων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.).
  • Κατάργηση των ευέλικτων μορφών εργασίας. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη των αυξημένων καθημερινών αναγκών.
  • Άμεσα υπογραφή Σ.Σ.Ε. για το προσωπικό Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου.
  • Καμιά ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών των Ο.Τ.Α.
  • Η κινητικότητα και η αξιολόγηση να εξυπηρετούν τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας με αξιοκρατία και αντικειμενικά κριτήρια και όχι τις μνημονιακές δεσμεύσεις που επιβάλλουν την συρρίκνωση και την κατάργηση δομών-υπηρεσιών των Δήμων.

Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2016

Κινητικότητα στο δημόσιο: Ποιες οι προϋποθέσεις συμμετοχής. Τι προβλέπει το Σχέδιο Νόμου

Στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας που θα θεσπιστεί με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου υπάγονται οι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι, μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) που ανήκουν στο κράτος κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους ή επιχορηγούνται τακτικά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει συγκεκριμένες προϋποθέσεις συμμετοχής. Αναλυτικότερα: 
Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των φορέων ως υπηρεσιών υποδοχής στο ΕΣΚ είναι η σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις προηγούμενη έκδοση Οργανισμών κατόπιν αξιολόγησης των δομών τους και η αντίστοιχη κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, καθώς και η καταχώριση των ως άνω στοιχείων εκ μέρους των φορέων στο ψηφιακό οργανόγραμμα του άρθρου 16. 
Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των υπαλλήλων στο ΕΣΚ είναι: 

α) η συμπλήρωση διετίας από το διορισμό ή , εφόσον ο διορισμός έγινε με μοριοδότηση λόγω εντοπιότητας, η συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου παραμονής στην υπηρεσία τοποθέτησης και

β) η συμπλήρωση διετίας από προηγούμενη μετάταξη ή από προηγούμενη απόσπαση. Από την υποχρέωση συμπλήρωσης διετίας από προηγούμενη μετάταξη ή απόσπαση εξαιρούνται όσοι αποσπώνται ή μετατάσσονται σε υπηρεσία απομακρυσμένης- παραμεθόριας περιοχής. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι υπάλληλοι του οικείου φορέα, εφόσον έχουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. 
Για τη διενέργεια μετάταξης ή απόσπασης απαιτείται στο φορέα προέλευσης να έχουν καλυφθεί οι θέσεις του κλάδου, στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος, σε ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό ( 65%), καθώς και ο αιτών υπάλληλος να μην είναι ο μοναδικός που υπηρετεί στον οικείο κλάδο. Ειδικά για τη διενέργεια μετάταξης από ΟΤΑ α΄ βαθμου απαιτείται η γνώμη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου του φορέα προέλευσης. 

Εξαιρέσεις

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι από τις διατάξεις του νομοσχεδίου εξαιρούνται οι δικαστικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι όλων των κλάδων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ, πλην των διοικητικών υπαλλήλων και των υπάλληλων ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων, οι οποίοι μετά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα μεταφέρθηκαν σε θέσεις Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού σε νοσοκομεία.

Πηγή: aftodioikisi.gr

Το νερό...


ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ.... ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ!! ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Τ.Π.Δ.Κ.Υ.)-Β΄ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΟΣΩΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1-9-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Τ.Π.Δ.Υ.

Β΄ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
T.Π.Δ.Κ.Υ.


           Αθήνα 23/9/2016 
     Αριθ. Πρωτ. 30193/7276                  ΠΡΟΣ:
Όλους τους Ο.Τ.Α.

Ταχ. Δ/νση: Σοφοκλέους 4
                  Τ.Κ.105 59 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: κα Τσομπανίδου Καλ.
Τηλέφωνο    : 210 3270440
Fax             : 210 5247019
Email          : ktsopanidou@tpdy.gr

          
                    
   
  


ΘΕΜΑ: «Ζητούνται συμπληρωματικά στοιχεία για τον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος όσων αποχώρησαν από την υπηρεσία μετά την 1/9/2013». 

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 4 και 5, του άρθρου 35 του Ν.4387/2016, το εφάπαξ βοήθημα για στους αποχωρήσαντες από την υπηρεσία από 1.9.2013 και εφεξής ισούται με το άθροισμα του τμήματος της εφάπαξ παροχής που αντιστοιχεί για τα έτη ασφάλισης μέχρι την 31/12/2013 και του τμήματος της εφάπαξ παροχής που αντιστοιχεί για τα έτη ασφάλισης από 1.1.2014 και εφεξής. 
Από την παράγραφο 4 α.αα. προβλέπεται ότι «Για το χρόνο ασφάλισης που έχει διανυθεί έως και την 31/12/2013: Ως αποδοχές για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής νοείται ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα πέντε (5) τελευταία πριν από την αποχώρηση εκ της υπηρεσίας του έτη, οι οποίες υπεβλήθησαν σε ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς να υπολογίζονται τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας…».  Από δε την παράγραφο 4 β. προβλέπεται ότι: «Για το χρόνο ασφάλισης που πραγματοποιείται από την 1.1.2014 και εφεξής…το τμήμα της εφάπαξ παροχής υπολογίζεται με βάση το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση… Με βάση την αρχή της ισοδυναμίας το ποσό της εφάπαξ παροχής ισούται με τη συσσωρευμένη αξία των εισφορών κατά την ημερομηνία αποχώρησης…».

Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΑΝΝΑΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 – ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΜΕΡΑ ΔΙΩΞΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
 

Τo γαϊτανάκι των διώξεων σε βάρος πρώην και νυν Μελών του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. συνεχίζεται, σε μια προσπάθεια τρομοκράτησης των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. και ποινικοποίησης των αγώνων τους.
Η ενόχληση των κυβερνήσεων, που επέβαλαν την Μνημόνια φτώχειας και εξαθλίωσης της Ελληνικής κοινωνίας και βεβαίως των επιχειρηματικών-εργολαβικών συμφερόντων, ξένων και εγχώριων, καταδεικνύεται από το γεγονός ότι για υποθέσεις του 2010 και του 2011, η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και τα συνδικαλιστικά της στελέχη εξακολουθούν να σέρνονται στα Δικαστήρια.

Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. - ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ


Αθηνά, 26 Σεπτεμβρίου 2016
Αριθμ. Πρωτ.: 760

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καμία απόλυση εργαζόμενου που έχει προσληφθεί με τους προσωρινούς πίνακες

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α με το υπ΄ αριθμ. πρωτ.:517/8-6-2016 έγγραφό της ζήτησε την άμεση παρέμβαση του αρμόδιου Υφυπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Γιάννη Μπαλάφα για την αποτροπή της απόλυσης των εργαζομένων που υπηρετούν για πάρα πολλά χρόνια στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με προσωρινούς πίνακες διαγωνισμών. Αίτημα το οποίο τέθηκε επιτακτικά και στην συνάντηση που είχε η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στις 30 Αυγούστου 2016. 

Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2016

ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΕΙΠΩΘΗΚΕ

Από το βήμα της Βουλής η Ντόρα Μπακογιάννη περιέγραψε τη ζοφερή εικόνα της πόλης:
Είναι δυνατόν σήμερα σε πολυκατοικίες της Αθήνας να υπάρχουν κρεμασμένα μπουκάλια σε κάθε όροφο να βγαίνει η συνταξιούχος η γιαγιά να βλέπει τη σακούλα, να ξέρει ότι τη σακούλα θα την πάρει ο αναρχικός της γειτονιάς της για να μπορέσει να τη βάλει σε μια ταράτσα και να μπορέσει από πάνω από την ταράτσα να επιτεθεί στην αστυνομία ή σε οτιδήποτε άλλο όποτε θέλει;
 

Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΟΕ-ΟΤΑ: ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΚΕΔΕ

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2016
Αριθμ. Πρωτ.: 756
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιήθηκε την ΤΡΙΤΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016, συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Ε. με βάση συζήτησης τα οξυμένα προβλήματα που ο θεσμός και οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν σήμερα.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. έθεσε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Ε. το πλαίσιο διεκδίκησης για το οποίο άμεσα όχι μόνο ζητάμε απαντήσεις αλλά και συγκεκριμένες ενέργειες-παρεμβάσεις επίλυσης.

Συγκεκριμένα:

Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2016

Απόφαση Συνεδρίασης Δ.Σ.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Ο.Τ.Α Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

                                   
             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Aπό το πρακτικό της αριθ. 8/2016 συνεδρίασης του  Διοικητικού Συμβουλίου
Αριθμός απόφασης : 22/2016

                     ΠΕΡΙΛΗΨΗ


Περί  συζήτηση και λήψη απόφασης σχετική με την παραίτηση από το δικόγραφο της από 24-2-2016 αίτησης των ασφαλιστικών μέτρων με αριθμό έκθεσης κατάθεσης Μασφ31/24-2-2016 (ανάκληση της αίτησης) που ασκήθηκαν κατά της από 23-2-2016 απόφασης του Δ.Σ. του συλλόγου, με την οποία δεν είχαν ανακηρυχθεί ως υποψήφιοι με τον συνδυασμό «Ενωτική Δημοτική Αγωνιστική Συνεργασία» οι Ζήσης Κατσάνος, Σωτήρης Μυλωνάς, Χρυσάνθη Λαβδού και  Χρήστος Κουτσής. Στην Κοζάνη και στα γραφεία του συλλόγου (Ζαφειράκη 6) σήμερα την 19η του  μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2016 , ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 20:00΄ το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.ΥΠ.Ο.Τ.Α. Ν. Κοζάνης, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 59/15-09-2016 πρόσκληση του Προέδρου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

           Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 07 μελών ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.     
Δαλαγιώργος Γεώργιος (Πρόεδρος)

1.

Στεργιόπουλος Ιωάννης (Μέλος)

2.     
Καραμάνης Γεώργιος    (Αντιπρόεδρος)


3.     
Μιχαηλίδης Ιωσήφ        (Γ.Γραμματέας)


4.     
Τσαλουκίδης Ευστάθιος    (Ταμίας)


5.     
Γκαραγκούνης Βασίλειος  (Μέλος)


6.     
Κατσάνος Ζήσης                (Μέλος)            Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:          

Θ έ μ α   1ο     
Αριθμός Απόφασης:  22/2016
Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος είπε τα εξής: 
   Κατά τη συνεδρίαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης στις 08.06.2016, οι αιτούντες [ 1)Ζήσης Κατσάνος, 2)Σωτήρης Μυλωνάς 3)Χρυσάνθη Λαβδού 4) Χρήστος Κουτσής] μέλη του σωματείου  παραιτήθηκαν από το δικόγραφο της από 24.2.2016 αιτήσεως των ασφαλιστικών μέτρων με αριθμό έκθεσης κατάθεσης  Μασφ31/24.02.2016)(ανάκληση της αιτήσεως) που άσκησαν κατά της από 23.02.2016 απόφασης του Δ.Σ. του σωματείου, με την οποία δεν είχαν ανακηρυχθεί ως υποψήφιοι με τον συνδυασμό «Ενωτική Δημοτική Αγωνιστική Συνεργασία» .
Η παραίτηση αυτή η οποία καταχωρήθηκε στα πρακτικά της δίκης με αριθμό 141/08.06.2016 έχει ως αποτέλεσμα ότι η αίτηση θεωρείται πως δεν ασκήθηκε καν, άρα ούτε η προσωρινή διαταγή του δικαστηρίου με την οποία τους επετράπη να λάβουν μέρος στις εκλογές ισχύει. Δηλαδή η παύση της ισχύος της προσωρινής διαταγής είναι αναδρομική, οπότε δεν μπορεί να δικαιολογήσει  την έναρξη αναγκαστικής εκτέλεσης, που είχε αρχίσει νόμιμα πριν από την παύση της ισχύος της.
Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι με την ενέργεια τους αυτή, ουσιαστικά επικυρώθηκε η απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου, η οποία ορθώς δεν είχε ανακηρύξει αυτούς (τους αιτούντες) ως υποψηφίους στις εκλογές του σωματείου 26.02.2016 και επομένως η συμμετοχή τους στις εκλογές είναι άκυρη. Δηλαδή έγινε αποδεκτή και απο τα τέσσερα αυτά μέλη η απόφαση του ΔΣ με βάση την οποία δεν έγινε επιτρεπτό να συμμετέχουν σαν υποψήφιοι στις εκλογές διότι δεντηρούσαν τις απαιτήσεις που προέβλεπε το καταστατικό του συλλόγου.
Στην προκειμένη περίπτωση συντρέχει λόγος ανάκλησης του μέλους του Δ.Σ. του Σωματείου Κατσάνου Ζήση, ο οποίος έλαβε μέρος στις εκλογές της 26.02.2016 του σωματείου δυνάμει της προσωρινής διαταγής που εξέδωσε ο Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης, αφού το Δ.Σ. του σωματείου με την από 23.02.2016 απόφασή του δεν είχε ανακηρύξει αυτόν και τους λοιπούς αιτούντες Σωτήρη Μυλωνά, Χρυσάνθη Λαβδού, Χρήστο Κουτσή ως υποψηφίους με τον συνδυασμό «Ενωτική Δημοτική Αγωνιστική Συνεργασία» .
Επειδή στα πλαίσια της λειτουργίας του Δ.Σ. ανήκει η πιστή τήρηση του νόμου και του καταστατικού του σωματείου, δημιουργείται πλέον μείζον ζήτημα σχετικά με την συνέχιση ή μη της συμμετοχής του Ζήση Κατσάνου ως μέλους του Δ.Σ., δικαίωμα το οποίο απέκτησε μετά τις αρχαιρεσίες της  26.02.2016.
Στην προκειμένη  περίπτωση και σύμφωνα με τα προαναφερθέντα πραγματικά περιστατικά συντρέχει λόγος αντικατάστασης του μέλους του Δ.Σ. Κατσάνου Ζήση, για το λόγο ότι μετά την παραίτηση του από το δικόγραφο της αίτησης έπαυσε αναδρομικά η ισχύς της προσωρινής διαταγής του δικαστηρίου, δυνάμει της οποίας συμμετείχε ως υποψήφιος στις εκλογές. Αυτό διότι η απόφαση του Δ.Σ. που ανακήρυξε τις υποψηφιότητες των μελών του Σωματείου για τις αρχαιρεσίες της 26-2-2016 στην οποία (ανακήρυξη) δεν συμπεριλαμβανόταν και ο κ.Κατσάνος Ζήσης επικυρώθηκε με την παραίτηση του δικογράφου και πλέον δεν είναι δυνατή η προσβολή της, λόγω παρόδου της προθεσμίας.
Επομένως συντρέχει λόγος αντικατάστασης του μέλους Κατσάνου Ζήση από  το αμέσως επόμενο μέλος που εκλέχθηκε κατά σειρά από τον συνδυασμό που αυτός μετείχε και πληρούσε τις προϋποθέσεις, πλην των λοιπών αιτούντων (Σωτήρης Μυλωνάς, Χρυσάνθη Λαβδού, Χρήστος Κουτσής) οι οποίοι και αυτοί δεν πληρούν τις προϋποθέσεις.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να τοποθετηθούν επί του θέματος και να ληφθεί σχετική απόφαση.

Το Δ.Σ. ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη του α) Την 141/08-06-2016 παραίτηση από το δικόγραφο της από 24-2-2016 αιτήσεως των ασφαλιστικών μέτρων των   Ζήση Κατσάνο, Σωτήρη Μυλωνά, Χρυσάνθη Λαβδού, Χρήστο Κουτσή
β) Το καταστατικό του Συλλόγου

(Πριν την έναρξη της ψηφοφορίας το μέλος του Δ.Σ. Ζήσης Κατσάνος  αποχώρησε από την συνεδρίαση)

                                                                    
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ομόφωνα)

Α. Την αντικατάσταση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.ΥΠ.Ο.Τ.Α. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ του μέλους Κατσάνου Ζήση από  τον αμέσως επόμενο αναπληρωτή Ρήγα Δημήτριο που εκλέχθηκε  κατά σειρά ψήφων από τον ίδιο συνδυασμό «Ενωτική Δημοτική Αγωνιστική Συνεργασία» στις εκλογές του συλλόγου που πραγματοποιήθηκαν στις 26-2-2016  και που αυτός μετείχε και πληρούσε τις προϋποθέσεις, πλην των λοιπών αιτούντων (Σωτήρης Μυλωνάς, Χρυσάνθη Λαβδού, Χρήστος Κουτσής) οι οποίοι και αυτοί δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση του Προέδρου. Η πρόταση υπερψηφίστηκε από  τον πρόεδρο Δαλαγιώργο Γ.,  Καραμάνη Γ., Μιχαηλίδη Ι., Τσαλουκίδη Σ., (της παράταξης Αυτόνομη Ενωτική Κίνηση) και το μέλος Γκαραγκούνη Β. (της παράταξης Ενωτική Δημοτική Αγωνιστική Συνεργασία).

Β. Την αντικατάσταση του Κατσάνου Ζήση από αντιπρόσωπο στο Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Ν.Κοζάνης από  τον αμέσως επόμενο αναπληρωτή Ρήγα Δημήτριο που εκλέχθηκε  κατά σειρά ψήφων από τον ίδιο συνδυασμό «Ενωτική Δημοτική Αγωνιστική Συνεργασία» στις εκλογές του συλλόγου που πραγματοποιήθηκαν στις 26-2-2016  και που αυτός μετείχε και πληρούσε τις προϋποθέσεις, πλην των λοιπών αιτούντων (Σωτήρης Μυλωνάς, Χρυσάνθη Λαβδού, Χρήστος Κουτσής) οι οποίοι και αυτοί δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση του Προέδρου.

Γ. Της παραπάνω απόφασης να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι: Ρήγας Δημήτριος, Κατσάνος Ζήσης,  Σωτήρης Μυλωνάς, Χρυσάνθη Λαβδού, Χρήστος Κουτσής.

Δ. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και τον Γ.Γραμματέα για κάθε άλλη ενέργεια.   
           
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται  ως εξής:
      
         Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
                 (Τ.Σ.)Υπογραφή                                            Υπογραφές
                           Ακριβές απόσπασμα
                             Σέρβια  20-09-2016
                              Ο     Πρόεδρος                                 Ο Γεν.Γραμματέας
                               
                                       Γεώργιος Δαλαγιώργος                       Ιωσήφ Μιχαηλίδης

Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΟΕ-ΟΤΑ: Παρατηρήσεις στο σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Σύσταση και Οργάνωση Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων της χώρας».

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2016
Αριθμ. Πρωτ.: 725

Προς:
Υπουργό Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης
κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή

Σταδίου 27
101 83 – Αθήνα

Κοινοποίηση:
Υπουργείο Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Γενική Γραμματεία Συντονισμού
Διαχείρισης Αποβλήτων
κ. Ευάγγελο Καπετάνιο
Ευαγγελιστρίας 2
105 63 – Αθήνα

Θέμα: Παρατηρήσεις στο σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Σύσταση και Οργάνωση Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων της χώρας».

Κύριε Υπουργέ,

Με αφορμή το πιο πάνω σχέδιο Νόμου που δόθηκε μέσω διαδικτύου σε Δημόσια διαβούλευση έχουμε να κάνουμε και τις δικές μας παρεμβάσεις και αφού τις λάβετε υπόψιν σας, θα επιθυμούσαμε την πραγματοποίηση συνάντησης μαζί σας. Αναλυτικά οι παρατηρήσεις αλλά και οι προτάσεις μας είναι:

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ

                                                                        
Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2016
Αριθμ. Πρωτ.: 730ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΘΥΜΑΤΑ ΣΤΟ ΒΩΜΟ ΤΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ!!!

Μόνο αδιαφορία και περιφρόνηση μπορεί να διακατέχει την Δημοτική Αρχή του Δήμου Φυλής αν αναλογιστούμε την στάση που τηρεί στο ζήτημα του σοβαρού εργατικού ατυχήματος συναδέλφου-συμβασιούχου που είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του (νοσηλεύεται στην εντατική του Θριασίου φέροντας σοβαρό τραύμα στο κεφάλι).

Αναμέναμε μία δήλωση εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής για τον σοβαρό τραυματισμό του συναδέλφου-συμβασιούχου, αλλά μάταια!

Η σιωπή των αρμοδίων και η προφανής απόπειρα συγκάλυψης του ατυχήματος δημιουργεί εύλογα ερωτήματα όχι μόνο για την τήρηση των προβλεπόμενων Μέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας αλλά για την πλημμελή τήρηση της νομιμότητας. Δεν είναι παράξενο αν αναλογιστεί κανείς πως ο συνάδελφος δεν είναι καν εργάτης καθαριότητας αλλά εργάτης πρασίνου!!!

Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016

Στις 13/12/2016 οι εκλογές για τα υπηρεσιακά

Σύμφωνα με το α.π. 129803/05.09.2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, οι εκλογές για την ανάδειξη δύο αιρετών μελών για τα υπηρεσιακά συμβούλια υπαλλήλων Ο.Τ.Α. στις Π.Ε. Κοζάνης,  Καστοριάς, Γρεβενών, Φλώρινας

θα διεξαχθούν την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016.

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α:.ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2016
Αριθμ. Πρωτ.: 721


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η τρόικα… εσωτερικού προκαλεί και εμπαίζει την Ελληνική κοινωνία. Τη στιγμή που οι συντάξεις γκρεμίζονται, τα όρια συνταξιοδότησης τείνουν να ευθυγραμμιστούν με τα όρια θνησιμότητας, τα ασφαλιστικά δικαιώματα ισοπεδώνονται και οι πολίτες της χώρας βρίσκονται σε εξαθλίωση το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα οργανώνει εκδήλωση με θέμα «… τα κοινωνικά δικαιώματα και την προάσπιση τους».
Καλεί μάλιστα ως ομιλητές εκπροσώπους ξένων χωρών. Αυτούς δηλαδή που επέβαλαν τις πολιτικές των μνημονίων με τα καταστροφικά αποτελέσματα για τη χώρα και τους πολίτες της. Όλοι μαζί, εγχώριοι και ξένοι εκπρόσωποι των συμφερόντων, στον τόπο του εγκλήματος. Την ΤΡΙΤΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016, στις 9.00 το πρωί, στο Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα (Β. Αμαλίας 8).
Επέλεξαν δε μία χρονική συγκυρία που συνιστά τουλάχιστον πρόκληση. Την ώρα δηλαδή που η συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. δρομολογεί κατ’ εντολή της τρόικας εξωτερικού την κατάργηση των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων και των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, το γκρέμισμα του ασφαλιστικού, ή μάλλον ότι έχει απομείνει, την λήψη νέων μέτρων που διαφαίνονται εν’ όψει της δεύτερης αξιολόγησης για να αποφευχθεί ο «κόφτης» των μισθών και των συντάξεων.
Στην πρόσκληση της εκδήλωσης, μνημείο εμπαιγμού και υποκρισίας προσκαλούν πέρα από κυβερνητικά στελέχη και Υπουργούς (που είναι δεδομένο ότι θα παραστούν) και τους εργαζόμενους, ως άλλοθι για την καταστροφική πολιτική των μνημονίων που εφαρμόστηκε και συνεχίζει. Οι άνθρωποι δηλαδή που «εκτέλεσαν» τους εργαζόμενους, έρχονται τώρα να στήσουν φιέστες δήθεν για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. δεν είναι διατεθειμένη να δεχθεί αυτή την προσβολή. Θα παραστεί στην εκδήλωση που έχει προσκληθεί για τις 13 Σεπτεμβρίου 2016, αλλά με σκοπό να απαντήσει με τον τρόπο που οι εργαζόμενοι στους Ο.Τ.Α. γνωρίζουν σε αυτούς που κατέστρεψαν τις ζωές των ίδιων, αλλά και των υπολοίπων Ελλήνων πολιτών.
Κάλεσε μάλιστα η Ομοσπονδία και όλα τα συνδικαλιστικά στελέχη να συγκεντρωθούν έξω από το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δώσουν από κοινού το μήνυμα τους στη «συμμορία» της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εγχώριων εκπροσώπων τους.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

ΥΠΕΣΔΑ: Διευκρινήσεις για τις εκλογές στα υπηρεσιακά συμβούλια ΟΤΑ (εγκύκλιος)

                                                                         ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 
                                                                                          Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2016
                                                                                           Αριθ.Πρωτ.: 27195 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ &ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ       ΠΡΟΣ: 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ                  1. κ.κ. Ασκούντες καθήκοντα Γεν. 
ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                               Γραμματέων Αποκ/μένων Δ/σεων
                                                                                     2.Αποκ/μένες Δ/σεις της χώρας 
Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27                                                      Δ/νσεις Διοίκησης 
Τ.Κ. : 10183 Αθήνα                                                  (Για άμεση ενημέρωση των ΟΤΑ της                                                                                                     χωρικής τους αρμοδιότητας)
 Πληροφορίες : Ιωάννα Τζήμα                                           3. Δήμο Αθηναίων 
Τηλέφωνο : 213-1364399                                                 4.Δήμο Πειραιώς 
FAX : 213-1364383                                                           5.Δήμο Θεσσαλονίκης

 ΘΕΜΑ: Διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη των δύο (2) αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του προσωπικού των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού

   Σε συνέχεια της αριθμ. οικ. 20700/17-6-2016 εγκυκλίου της υπηρεσίας μας (ΑΔΑ: ΩΜ8Θ465ΦΘΕ-ΔΑΞ) αναφορικά με την εκλογή των αιρετών μελών στα υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα :
     Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 της αριθμ. 24405/20-5-2011 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β 1271) « τα μέλη των υπηρεσιακών συμβουλίων του άρθρου 5 παρ. 1β του ν. 3584/2007, τα οποία εκπροσωπούν τους υπαλλήλους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται ημέρα Τρίτη του τρέχοντος έτους. Η ημερομηνία εκλογής ορίζεται με προκήρυξη που εκδίδει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή για τους δήμους Αθηναίων, Πειραιά και Θεσσαλονίκης ο οικείος δήμαρχος, το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους. Η ημέρα εκλογής δεν μπορεί να ορισθεί νωρίτερα από τρεις μήνες από την έκδοση της προκήρυξης». 
   Ωστόσο, όπως μας γνώρισε η ΠΟΕ – ΟΤΑ με σχετικό έγγραφό της, στις 5, 6 και 7 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους έχει προκηρυχθεί η διεξαγωγή του 44ου Καταστατικού – Οργανωτικού και του 45ου Ενδιάμεσου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας, στα οποία θα συμμετέχουν εκατοντάδες συνδικαλιστικά στελέχη της που έχουν άμεση και ενεργή συμμετοχή στην εν λόγω εκλογική διαδικασία. 
     Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να διεξαχθούν απρόσκοπτα οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβούλιων του προσωπικού των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού  παρακαλούμε όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε η ημερομηνία εκλογής να μην συμπέσει με αυτή των εν λόγω Συνεδρίων της ΠΟΕ – ΟΤΑ. 
      Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ 


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΚΕΔΕ 
2. ΠΟΕ – ΟΤΑ
 (Επί του αριθμ. 694/31-8-2016 σχετικού εγγράφου) 
3. ΠΟΠ – ΟΤΑ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
- Γραφείο Υπουργού 
- Γραφείο Υφυπουργού 
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα 
- Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Αποκέντρωσης & Τοπ. Αυτοδιοίκησης 
- Δ/νσή μας (2)

Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2016


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ
Α.Δ.Ε.Δ.Υ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ    
                                Κοζάνη, 1 Σεπτεμβρίου 2016 
Σ. Μπλιούρα 2 Τηλ. 24615-01122, fax 24615-01121
Πρόεδρος:6972819973-Γραμματέας: 6937808239                 
Προς: Σωματεία Μέλη μας
e-mail:ntadedykoz@yahoo.gr
site: www.ntadedykozanis.blogspot.com


ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑ!

 Το Ν.Τ. της  ΑΔΕΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ   απευθύνει  αγωνιστικό προσκλητήριο προς όλα τα σωματεία μέλη μας να πάρουν μαζικά µέρος στο ενωτικό, εργατικό συλλαλητήριο της  ΔΕΘ  το Σάββατο 10 Σεπτεµβρίου 2016 και ώρα 18.00 στο Άγαλμα του Βενιζέλου, στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ και στην πορεία διαμαρτυρίας που θ’ ακολουθήσει..
Παρακαλούμε να  κινητοποιήσετε όλους τους εργαζομένους των σωματείων σας για μαζική συμμετοχή στη Θεσσαλονίκη! Δηλώστε άμεσα συμμετοχή στα παρακάτω τηλέφωνα 6972819973- 6937808239 και στο Εργατικό Κέντρο Κοζάνης.  Αναχώρηση  Λεωφορείου το Σάββατο 10-09-2016 και ώρα 14:30 από την κεντρική πλατεία της Κοζάνης για τη Θεσσαλονίκη.  
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Οι φετινές κινητοποιήσεις, με αφορμή τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.Θ.), στις 10 Σεπτεμβρίου, συμπίπτουν με τον ένα χρόνο από τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015, την υπογραφή του 3ου μνημονίου από την κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. και τη συνέχιση της λιτότητας, της φοροληστείας, της εκποίησης του Δημόσιου πλούτου της χώρας και της μετατροπής της σε «οικόπεδο» και προτεκτοράτο των δανειστών.
Η υπερφορολόγηση, η ανεργία, η «μαύρη» και αδήλωτη εργασία, οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, οι ιδιωτικοποιήσεις, η παράδοση των «κόκκινων» δανείων στα funds και οι κατασχέσεις σπιτιών, αποτελούν την πολιτική μιας κυβέρνησης, πλήρως υποταγμένης στους δανειστές, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο κεφάλαιο. Το περίφημο «παράλληλο πρόγραμμα» είναι μια φενάκη, ένα ιδεολόγημα και μια απάτη. Αποτελεί στην καλύτερη των περιπτώσεων την αναγκαστική πολιτική που εφαρμόζεται στις περιπτώσεις της πλήρους φτωχοποίησης και περιθωριοποίησης κοινωνικών ομάδων σε περιόδους οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που παίρνει τα χαρακτηριστικά της ανθρωπιστικής κρίσης.
Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση ετοιμάζει για το επόμενο διάστημα νέες ανατροπές στα εργασιακά μας δικαιώματα. Θα έχουν ως αιχμές την απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων, την περαιτέρω μείωση του κατώτατου μισθού στον Ιδιωτικό Τομέα – που θα ανοίξει τον δρόμο για νέες μειώσεις μισθών και στο Δημόσιο – και τη γενίκευση της ελαστικοποίησης και της εκ περιτροπής εργασίας. Επίσης, δρομολογείται η κατάργηση της ενιαίας σχέσης εργασίας και της σταθερής απασχόλησης στον Δημόσιο Τομέα, στον οποίο θα προωθηθεί και η τυπική του συρρίκνωση, μέσω της αξιολόγησης των δομών και υπηρεσιών, κάτι που ήταν μνημονιακή υποχρέωση από το μεσοπρόθεσμο του 2011 και το οποίο οι αγώνες μας δεν επέτρεψαν, μέχρι τώρα, να εφαρμοσθεί.
Στο πλαίσιο αυτό, ο περιορισμός των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και κυρίως η αποδυνάμωση του συνδικαλιστικού κινήματος, μετά την «αφαίρεση» του δικαιώματος της συλλογικής διαπραγμάτευσης των όρων αμοιβής  και εργασίας των εργαζομένων, με την ακύρωση ουσιαστικά του απεργιακού δικαιώματος και την επαναφορά της ανταπεργίας των εργοδοτών, θα είναι ένα από τα κρίσιμα ζητήματα της επόμενης περιόδου.
Εμείς οι εργαζόμενοι, δεν πρέπει να συμβιβαστούμε με τη φτώχεια και την εξαθλίωση, σε μια περίοδο μάλιστα που διευρύνονται οι κοινωνικές ανάγκες και αντικειμενικά μεγαλώνουν οι δυνατότητες ικανοποίησής τους. Δεν μπορούμε ως εργαζόμενοι να εναποθέσουμε τις ελπίδες μας στην επικαλούμενη ανάπτυξη που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση, γιατί και η όποια ανάπτυξη μπορεί να προέλθει μετά το τέλος της καταστροφής των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας μας, εάν αυτή γίνει από τις ίδιες δυνάμεις που μας έφεραν ως εδώ, θα είναι μια ανάπτυξη σε βάρος του κόσμου της εργασίας.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, οφείλουμε να συντονίσουμε τη δράση μας με τους εργαζόμενους του Ιδιωτικού Τομέα και τα άλλα λαϊκά στρώματα και να οργανώσουμε την επόμενη περίοδο αποτελεσματικούς και νικηφόρους αγώνες απέναντι στο μνημονιακό καθεστώς.
Δεν μπορεί και δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτες. Η δικαιολογημένη απογοήτευση δεν πρέπει να μας «βάλει από κάτω», γιατί οι υποχρεώσεις μας «τρέχουν», η ανεργία είναι το μέλλον μας και τα παιδιά μας φεύγουν στην ξενιτιά. Οι φετινές κινητοποιήσεις στη Θεσσαλονίκη, πρέπει να γίνουν η απαρχή για ένα νέο κύκλο αγώνων για την ανατροπή των μνημονιακών πολιτικών και όλων όσοι τις υπηρετούν.
Διεκδικούμε  να μπει τέρμα στις συνεχείς μειώσεις των μισθών και των συντάξεών μας και αγωνιζόμαστε για τη σταδιακή επαναφορά τους στα προ μνημονίων επίπεδα.
Απαιτούμε μαζικές προσλήψεις σε Παιδεία, Υγεία, Αυτοδιοίκηση και Κοινωνικές Δομές καθώς και την κατάργηση της ελαστικής, ενοικιαζόμενης και εκ περιτροπής εργασίας.
Παλεύουμε για να μην ξεπουληθεί η χώρα, να σταματήσουν οι ιδιωτικοποιήσεις και να επανακτηθούν από το Δημόσιο όλες οι στρατηγικής σημασίας επιχειρήσεις και οργανισμοί, να εθνικοποιηθούν οι τράπεζες και να σταματήσει η αποπληρωμή του χρέους, που για να γίνεται αυτό, το κράτος συνεχίζει τη φοροληστεία του λαού και την εξαθλίωσή του.

Όλοι και όλες στο Παλλαϊκό συλλαλητήριο των συνδικάτων
Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2016 στις 6:00μ.μ.,
Θεσσαλονίκη – Άγαλμα Βενιζέλου
ΑΓΩΝΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ

                                                           για την Εκτελεστική Γραμματεία
του Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Κοζάνης
  

                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
               ΝΤΕΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ                ΓΑΛΟΓΑΥΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2016

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗ Δ.Ε.Θ. ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΣΤΙΣ 6.00 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ.Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2016
 Αριθμ. Πρωτ.: 704
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ στη Δ.Ε.Θ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - 6.00 μ.μ. - ΑΓΑΛΜΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Ενάμιση χρόνο μετά την εκλογή της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ το επικοινωνιακό αφήγημα του δήθεν «έντιμου συμβιβασμού» δεν οδηγεί για μια ακόμη φορά σε καμιά διέξοδο, δεν αναπτερώνει καμία ελπίδα, αντίθετα, παγιώνει την απογοήτευση και την απελπισία μπροστά στα οικονομικά, πολιτικά αδιέξοδα της σκληρής πολιτικής των μνημονίων που καταδυναστεύουν τους πολίτες.
Οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων με αφορμή την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ταυτίζονται για μια ακόμη φορά με τον «κεφαλικό φόρο» του ΕΝ.Φ.Ι.Α. θυμίζοντας σε όλους κάθε προεκλογική δέσμευση που δόθηκε και δεν τηρήθηκε.
Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. έμεινε στα χαρτιά και η συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. συνεχίζει σήμερα την ανέλεγκτη φοροεπιδρομή, τη στιγμή που η ανεργία καλπάζει, ενώ ακόμη και όσοι «εργάζονται» προσφέρουν «μαύρη» και αδήλωτη εργασία συνεισφέροντας εξ ανάγκης στον εργασιακό μεσαίωνα όπου ο όρος «εργασιακή σχέση» στην πραγματικότητα δεν υφίσταται.
Η εκχώρηση των υπηρεσιών πάσης φύσης του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε μικρούς ή μεγάλους εργολάβους είναι φαινόμενο καθημερινό μπροστά όταν οικονομικό στραγγαλισμό που έχει παραλύσει κάθε υπηρεσία κυρίως κοινωνικής προσφοράς της Δημόσιας Διοίκησης.
Την στιγμή που και το τελευταίο αποκούμπι του πολίτη αυτής της χώρας… «το κεραμίδι» μετά την παράδοση των κόκκινων δανείων στα funds είναι υπό «κατάσχεση» !!! Οι εργαζόμενοι δεν  πρέπει να έχουμε αυταπάτες!!!
Δεν πρέπει να μας ξανά οδηγήσουν, υποσχόμενοι δήθεν ένα καλύτερο αύριο στην πόρτα κανενός κόμματος, κανενός πολιτικού. Η λύση και η διέξοδος μπορεί να βρεθεί μόνο μέσα από την μαζική κινητοποίηση όλων των θιγόμενων κοινωνικών ομάδων. Δύναμη και ορμή που θα τους αναγκάσει, διαλύοντας κάθε τακτική φόβου και τρομοκρατίας, να βρουν τις λύσεις και τις διεξόδους. Μόνο όταν δεχθούν την αφόρητη πίεση της μαζικής και δυναμικής αντίδρασης των εργαζομένων μόνο τότε θα δώσουν διεξόδους και λύσεις!!!
Η νέα αξιολόγηση για την εφαρμογή των προαπαιτούμενων του φθινοπώρου έχει στο επίκεντρο την περαιτέρω ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων προωθώντας την εκ περιτροπής εργασία, την σταδιακή κατάργηση της σταθερής εργασίας στο Δημόσιο. Ταυτόχρονα, στοχεύουν στην διάλυση κάθε οργανωμένης μορφής αντίδρασης περιορίζοντας τα συνδικαλιστικά δικαιώματα και ελευθερίες, «καταργώντας» εμμέσως το δικαίωμα της απεργίας και επαναφέροντας τον θεσμό του «lock out» όπλο στην φαρέτρα των εργοδοτών. 
Τα επιχειρηματικά και εργολαβικά συμφέροντα, ιδιαίτερα στην διαχείριση των απορριμμάτων καραδοκούν, με αποτέλεσμα εκμεταλλευόμενοι και την ανοχή-αδράνεια της τελευταίας συγκυβέρνησης, να ιδιωτικοποιείται η αποκομιδή σε αρκετούς Δήμους της χώρας με άλλοθι την έλλειψη προσωπικού. Καμιά λύση και διέξοδος δεν θα δοθεί μέσα από Μνημόνια!!!
Οι εργαζόμενοι και το συνδικαλιστικό κίνημα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και στο Δημόσιο γενικότερα, κάτω από τις νέες πολιτικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν υπό το πρίσμα και της νέας διάψευσης των προεκλογικών προσδοκιών, μπορεί και πρέπει να διεκδικήσει και να ασκήσει το δικό του ανεξάρτητο, αγωνιστικό του ρόλο.
Εμμένοντας αγωνιστικά στις διαχρονικές μας θέσεις για το Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα της Διαχείρισης των απορριμμάτων, μακριά από τα εργολαβικά συμφέροντα προς όφελος των Δήμων και των Δημοτών.
Διεκδικώντας προσλήψεις μόνιμου προσωπικού ιδιαίτερα στις υπηρεσίες κοινωνικής ανταπόδοσης.
Διεκδικώντας να μπει τέλος στην οικονομική αφαίμαξη, με τις συνεχείς μειώσεις μισθών και συντάξεων με σταδιακή επαναφορά τους στα επίπεδα προ μνημονίων.
Συγκροτώντας ενιαίο μέτωπο ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις, στο ξεπούλημα της Δημόσιας περιουσίας, στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που επιβάλλουν τα μνημόνια που μόνο στόχο έχουν την αποπληρωμή του δυσθεώρητου χρέους που αποτελεί θηλιά στο λαιμό του Ελληνικού λαού!!!
Απέναντι σε μια συμφωνία με αρνητικά κοινωνικό πρόσημο, οφείλουμε και θα σταθούμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, ενωτικά, αποφασιστικά, αγωνιστικά όρθιοι. 
Η μαζική συμμετοχή των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη (Άγαλμα Βενιζέλου), το ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016, στις 6.00 το απόγευμα, θα σηματοδοτήσει την συνέχιση του επίπονου και διαρκή αγώνα των εργαζομένων για την τελική ΑΝΑΤΡΟΠΗ-ΑΝΥΠΑΚΟΗ-ΡΗΞΗ με τις ακραίες νεοφιλελεύθερες και βάρβαρες πολιτικές των Μνημονίων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
 Ο Πρόεδρος                              Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας
Νίκος Τράκας                          Γιάννης Τσούνης