Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016

ΥΠΕΣΔΑ: Διευκρινήσεις για τις εκλογές στα υπηρεσιακά συμβούλια ΟΤΑ (εγκύκλιος)

                                                                         ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 
                                                                                          Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2016
                                                                                           Αριθ.Πρωτ.: 27195 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ &ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ       ΠΡΟΣ: 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ                  1. κ.κ. Ασκούντες καθήκοντα Γεν. 
ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                               Γραμματέων Αποκ/μένων Δ/σεων
                                                                                     2.Αποκ/μένες Δ/σεις της χώρας 
Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27                                                      Δ/νσεις Διοίκησης 
Τ.Κ. : 10183 Αθήνα                                                  (Για άμεση ενημέρωση των ΟΤΑ της                                                                                                     χωρικής τους αρμοδιότητας)
 Πληροφορίες : Ιωάννα Τζήμα                                           3. Δήμο Αθηναίων 
Τηλέφωνο : 213-1364399                                                 4.Δήμο Πειραιώς 
FAX : 213-1364383                                                           5.Δήμο Θεσσαλονίκης

 ΘΕΜΑ: Διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη των δύο (2) αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του προσωπικού των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού

   Σε συνέχεια της αριθμ. οικ. 20700/17-6-2016 εγκυκλίου της υπηρεσίας μας (ΑΔΑ: ΩΜ8Θ465ΦΘΕ-ΔΑΞ) αναφορικά με την εκλογή των αιρετών μελών στα υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα :
     Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 της αριθμ. 24405/20-5-2011 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β 1271) « τα μέλη των υπηρεσιακών συμβουλίων του άρθρου 5 παρ. 1β του ν. 3584/2007, τα οποία εκπροσωπούν τους υπαλλήλους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται ημέρα Τρίτη του τρέχοντος έτους. Η ημερομηνία εκλογής ορίζεται με προκήρυξη που εκδίδει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή για τους δήμους Αθηναίων, Πειραιά και Θεσσαλονίκης ο οικείος δήμαρχος, το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους. Η ημέρα εκλογής δεν μπορεί να ορισθεί νωρίτερα από τρεις μήνες από την έκδοση της προκήρυξης». 
   Ωστόσο, όπως μας γνώρισε η ΠΟΕ – ΟΤΑ με σχετικό έγγραφό της, στις 5, 6 και 7 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους έχει προκηρυχθεί η διεξαγωγή του 44ου Καταστατικού – Οργανωτικού και του 45ου Ενδιάμεσου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας, στα οποία θα συμμετέχουν εκατοντάδες συνδικαλιστικά στελέχη της που έχουν άμεση και ενεργή συμμετοχή στην εν λόγω εκλογική διαδικασία. 
     Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να διεξαχθούν απρόσκοπτα οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβούλιων του προσωπικού των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού  παρακαλούμε όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε η ημερομηνία εκλογής να μην συμπέσει με αυτή των εν λόγω Συνεδρίων της ΠΟΕ – ΟΤΑ. 
      Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ 


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΚΕΔΕ 
2. ΠΟΕ – ΟΤΑ
 (Επί του αριθμ. 694/31-8-2016 σχετικού εγγράφου) 
3. ΠΟΠ – ΟΤΑ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
- Γραφείο Υπουργού 
- Γραφείο Υφυπουργού 
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα 
- Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Αποκέντρωσης & Τοπ. Αυτοδιοίκησης 
- Δ/νσή μας (2)

Δεν υπάρχουν σχόλια: