Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021

ΚΟΙΝΗ ΑΦΙΣΑ ΕΞΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ


 

“Παράθυρο” μονιμοποίησης συμβασιούχων καθαριότητας στους Ο.Τ.Α. από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

 ΠΗΓΗ

 

 Το δρόμο για τη μονιμοποίηση συμβασιούχων στους Δήμους ανοίγει το ανώτατο δικαιοδοτικό όργανο της ΕΕ με απόφαση που εξέδωσε κατόπιν προδικαστικού ερωτήματος ελληνικού Δικαστηρίου στο πλαίσιο εξέτασης αγωγής συμβασιούχων καθαριότητας του Δήμου Αγίου Νικολάου Κρήτης, με το epoli.gr - σε συνέχεια εκατοντάδων αιτημάτων αναγνωστών του - να το αναλύει, νομικά, σε συνεργασία με το έμπειρο, συνεργαζόμενο Δικηγορικό Γραφείο ««ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες».

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι η έννοια «διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου», καλύπτει και την αυτοδίκαιη παράταση των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου των εργαζομένων στον τομέα της καθαριότητας των Ο.Τ.Α.

Συγκεκριμένα, στην προκειμένη περίπτωση οι εργαζόμενοι που άσκησαν την αγωγή, απασχολήθηκαν το έτος 2015 με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις υπηρεσίες καθαριότητας του ως άνω δήμου. Οι συμβάσεις αυτές, καταρτισθείσες αρχικά για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, παρατάθηκαν με διάφορες νομοθετικές παρεμβάσεις έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017, ημερομηνία κατά την οποία, ο Δήμος Αγίου Νικολάου τις κατάγγειλε. Η συνολική τους διάρκεια κυμάνθηκε μεταξύ 24 και 29 μηνών.

Κατά τους ενάγοντες, η χρήση διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου είναι καταχρηστική και αντιβαίνει στον σκοπό και στο πνεύμα της συμφωνίας-πλαισίου (συγκεκριμένα στο Προεδρικό Διάταγμα 164/2004 το οποίο ορίζει συγκεκριμένα κριτήρια κατά τα οποία επιτρέπονται οι διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου, όπως να υπάρχει έγγραφη σύναψη κάθε νέας σύμβασης και να τηρείται το ανώτατο όριο των τριών παρατάσεων της διάρκειας των συμβάσεων) και για το λόγο αυτό άσκησαν αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου ζητώντας αφενός να αναγνωριστεί η ακυρότητα της καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας τους και αφετέρου να υποχρεωθεί ο εναγόμενος Δήμος να τους απασχολεί δυνάμει συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου.

Κατά το Σύνταγμα και τη νομολογία του Άρειου Πάγου από το 2001, δεν μπορεί να υπάρξει μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου. Και αυτό ακόμη αν οι εργαζόμενοι με διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του δημόσιου φορέα όπου απασχολούνται, με εξαίρεση μόνο τους εργαζομένους που μονιμοποιήθηκαν με το «Διάταγμα Παυλόπουλου» (ΠΔ 164/2004).

Έτσι, στην εν λόγω υπόθεση, το Μονομελές Πρωτοδικείο Λασιθίου με δεδομένο πως το Σύνταγμα (άρθρο 103), μετά την αναθεώρηση του 2001, απαγορεύει ρητά τη μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου του προσωπικού του δημόσιου τομέα σε συμβάσεις αορίστου χρόνου, ζήτησε τη γνωμοδότηση του ΔΕΕ και έθεσε σε αυτό τρία προδικαστικά ερωτήματα. Πρώτον, ζήτησε να διευκρινιστεί αν, κατά τη ρήτρα 1 και ρήτρα 5, σημείο 2, της συμφωνίας-πλαισίου, στην έννοια «διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου» υπόκειται και η αυτοδίκαιη παράταση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων στον τομέα της καθαριότητας των Ο.Τ.Α, στην περίπτωση κατά την οποία, η παράταση πραγματοποιήθηκε δυνάμει εθνικών διατάξεων και χωρίς τη τήρηση έγγραφου τύπου.

Με το δεύτερο και το τρίτο προδικαστικό ερώτημα, το δικαστήριο ζήτησε να διευκρινιστεί, αν η ρήτρα 5, σημείο 1, της συμφωνίας-πλαισίου έχει την έννοια ότι, σε περίπτωση καταχρηστικών διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, η υποχρέωση του δικαστηρίου να ερμηνεύσει και να εφαρμόσει, όλες τις κρίσιμες διατάξεις του εσωτερικού δικαίου με στόχο την επιβολή προσηκουσών κυρώσεων, περιλαμβάνει την εφαρμογή εθνικής διάταξης που επιτρέπει τη μετατροπή διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, παρά την ύπαρξη εθνικής διάταξης συνταγματικής περιωπής που απαγορεύει τέτοια μετατροπή στον δημόσιο τομέα.

Το ΔΕΕ έκρινε, σχετικά με το πρώτο ερώτημα, ότι η έννοια «διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου» της συμφωνίας-πλαισίου, καλύπτει και την αυτοδίκαιη παράταση των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου των εργαζομένων στον τομέα της καθαριότητας των Ο.Τ.Α, η οποία έλαβε χώρα δυνάμει ρητών εθνικών διατάξεων και παρά τη μη τήρηση του έγγραφου τύπου που προβλέπεται κατ’ αρχήν για τη σύναψη των διαδοχικών συμβάσεων εργασίας.

Αναφορικά με το δεύτερο και τρίτο ερώτημα, έκρινε ότι η συμφωνία-πλαίσιο έχει την έννοια ότι, όταν έχει σημειωθεί καταχρηστική χρησιμοποίηση διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, η υποχρέωση του δικαστηρίου να ερμηνεύσει και να εφαρμόσει, όλες τις κρίσιμες διατάξεις του εσωτερικού δικαίου κατά τρόπο ώστε να επιβληθεί η προσήκουσα κύρωση για την κατάχρηση, περιλαμβάνει την εκτίμηση για το αν μπορεί να εφαρμοστεί προγενέστερη αλλά, εν ισχύ, εθνική ρύθμιση που επιτρέπει τη μετατροπή διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου παρά την ύπαρξη διάταξης συνταγματικής περιωπής που απαγορεύει τέτοια μετατροπή στον δημόσιο τομέα.

ΝΕΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Στους δήμους κάτω των 25.000 κατοίκων και στους νησιωτικούς δήμους έως 55.000 κατοίκους, αυξάνεται από 65% σε 80% το ποσοστό κάλυψης του οικείου κλάδου για την απόφαση μετακίνησης υπαλλήλων σε άλλο φορέα. Το μέτρο ισχύει μόνο για τον κύκλο κινητικότητας 2020, ο οποίος με την ίδια τροπολογία παρατείνεται έως τις 8 Μαρτίου αντί για τις 28 Φεβρουαρίου 2021, προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στους φορείς που δεν έχουν υποβάλει ακόμα τα απαραίτητα στοιχεία.

Τέλος, δίνεται νέα παράταση στη θητεία των αιρετών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, που λήγει στις 28 Φεβρουαρίου. Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση παρατείνεται η εκπροσώπηση των εργαζομένων σε αυτά έως τις 30 Ιουνίου 2021.

 

ΠΗΓΗ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΔΕΔΥ: ΝΟΜΙΜΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΦΕΤΕΙΟΥ

 Θέμα: ΝΟΜΙΜΗ η συμμετοχή στην απεργία – αποχή. Δικαίωση
συναδέλφου από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, που συμμετείχε
στην απεργία – αποχή της ΑΔΕΔΥ από την αξιολόγηση
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας αποστέλλουμε την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών με
την οποία δικαιώνεται συνάδελφος, ο οποίος είχε αποκλειστεί από τις
κρίσεις επιπέδου Διεύθυνσης, επειδή συμμετείχε στην απεργία – αποχή της
Α.Δ.Ε.Δ.Υ., για την αξιολόγηση.
Είναι η ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ που δικαιώνει, επί της ουσίας,
συνάδελφο και κρίνει ότι η συμμετοχή στην απεργία – αποχή είναι νόμιμο
δικαίωμα των υπαλλήλων και δεν μπορούν, για αυτόν τον λόγο, να
αποκλειστούν από τις κρίσεις στελεχών.
Σας αποστέλλουμε ενημερωτικό σημείωμα της νομικής συμβούλου,
καθώς και την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

 

 

 

Μ.Γ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ &  ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΗΡΟΔΟΤΟΥ 17, ΚΟΛΩΝΑΚΙ

Τ.Κ. 10674

Τηλ: 210-7228055

e-mail: m.panagopoulou@mplawoffice.gr

www.mplawoffice.gr


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 559/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ


Αναφορικά με την με αρ. 559/2020 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών που εξεδόθη επί αιτήσεως ακυρώσεως την οποία χειρίστηκα, στο πλαίσιο των υποθέσεων της αποχής δημοσίων υπαλλήλων από την διαδικασία αξιολόγησης του ν.4369/2016 που υποστήριξε η ΑΔΕΔΥ, σας ενημερώνω για τα εξής:


Με την με αρ.559/2020 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών έγινε δεκτή αίτηση ακυρώσεως υπαλλήλου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, που είχε αποκλειστεί από την διαδικασία πλήρωσης θέσεως ευθύνης επιπέδου διεύθυνσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος λόγω συμμετοχής του στην απεργία-αποχή της ΑΔΕΔΥ από την διαδικασία αξιολόγησης του ν.4369/2016


Συγκεκριμένα, ο αιτών είχε αποκλειστεί από την οικεία διαδικασία πλήρωσης θέσεως ευθύνης επιπέδου διεύθυνσης κατ’εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 24Α ν.4369/2016 που όριζε επί λέξει τα εξής1:


«4. Οι αξιολογητές των υπαλλήλων, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 15, αν υπαιτίως δεν εκπληρώνουν την υποχρέωση αξιολόγησης των υφισταμένων τους, δεν δύνανται να συμμετέχουν σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α´ 26)».


Συναφώς, ο κατά τα προαναφερόμενα αποκλεισμός του αιτούντος από την περαιτέρω διαδικασία πλήρωσης των θέσεων Προϊσταμένων Διεύθυνσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εχώρησε κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 24Α του ν. 4369/2016, με την αιτιολογία ότι αυτός υπαιτίως δεν είχε προβεί στην αξιολόγηση των υφισταμένων του κατά το έτος 2017, παρά το γεγονός ότι τούτος είχε επικαλεστεί στην αίτηση υποψηφιότητάς του ότι ο λόγος μη εκπληρώσεως της ανωτέρω υποχρεώσεώς του οφειλόταν στην συμμετοχή του στην κηρυχθείσα απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ.


Το δικάσαν Δικαστήριο αφού έκρινε ότι η απεργία της ΑΔΕΔΥ καλύπτεται από τεκμήριο νομιμότητας2 εν συνεχεία υιοθέτησε μία σύμφωνη με το άρθρο 23 Συντ. ερμηνεία της διατάξεως του άρθρου 24Α παρ.4 ν.4369/2016 κρίνοντας ότι η τελευταία έχει την έννοια πως η μη εκπλήρωση από μέρους του αξιολογητή των υπαλλήλων της υποχρέωσης αξιολόγησης των υφισταμένων του, δεν κωλύει τη συμμετοχή του στις διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων, όταν τούτο οφείλεται στη συμμετοχή του σε απεργιακή κινητοποίηση που προκήρυξε η οικεία συνδικαλιστική οργάνωση. Το δικάσαν Δικαστήριο συνεπώς, εκκινώντας από το τεκμήριο νομιμότητας της απεργιακής κινητοποιήσεως που είχε προκηρύξει η οικεία τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση και προβαίνοντας σε μία σύμφωνη με το κατοχυρούμενο στο άρθρο 23 Συντ. δικαίωμα της απεργίας, έκρινε ότι στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 24Α ν.4369/2016 δεν εμπίπτει η περίπτωση υπαλλήλου που δεν ασκεί το καθήκον αξιολογήσεως των υφισταμένων του, λόγω του ότι συμμετέχει σε, απολαύουσα το τεκμήριο νομιμότητας, απεργιακή κινητοποίηση της οικείας συνδικαλιστικής οργανώσεως.


Ειδικότερα, με την με αρ.559/2020 απόφαση κρίθηκε ότι η απεργία της ΑΔΕΔΥ καλύπτεται από τεκμήριο νομιμότητας και ότι συνεπώς νομίμως ο αιτών δεν προέβη στην αξιολόγηση των υφισταμένων του λόγω συμμετοχής του στην απεργιακή αυτή κινητοποίηση κάτι που δεν εκώλυε την συμμετοχή του στην επίδικη διαδικασία επιλογής του ίδιου ως προϊσταμένου.


Το κρίσιμο σκεπτικό της αποφάσεως (σκ.8) έχει ως εξής:


«8. Επειδή, ενόψει των ανωτέρω και ειδικότερα της συνταγματικής προστασίας του δικαιώματος της απεργίας και του τεκμηρίου νομιμότητας αυτής, πρέπει να γίνει δεκτό ότι η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 24Α του ν. 4369/2016 έχει την έννοια ότι η μη εκπλήρωση από μέρους του αξιολογητή των υπαλλήλων της υποχρέωσης αξιολόγησης των υφισταμένων του δεν κωλύει τη συμμετοχή του στις διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων, όταν τούτο οφείλεται στη συμμετοχή του σε απεργιακή κινητοποίηση που προκήρυξε η οικεία συνδικαλιστική οργάνωση. 

Με την αιτιολογία αυτή το Δικαστήριο ακύρωσε ως παράνομο το προσβαλλόμενο πρακτικό του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένου (ΣΕΠ) με το οποίο ο αιτών είχε αποκλειστεί από την διαδικασία επιλογής για τοποθέτησή του σε θέση προϊσταμένου, επειδή παρέλειψε να αξιολογήσει τους υφισταμένους του λόγω συμμετοχής του στην απεργία της ΑΔΕΔΥ.


Σημειώνεται ότι αντίστοιχη αίτηση ακυρώσεως του ανωτέρω αιτούντος έχει υποστηρίξει η ΑΔΕΔΥ (μαζί με άλλες δύο αιτήσεις ακυρώσεως ακόμη) και εκκρεμεί ενώπιον του Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αυτή η εκκρεμής αίτηση ακυρώσεως στρέφεται κατά της πράξεως αποκλεισμού του από διαδικασία πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου γενικής διευθύνσεως και έχει προσδιοριστεί μετ’αναβολή για τις 22.04.2021.  


Αθήνα, 26.2.2021


1 Η διάταξη του άρθρου 24 Α ν.4369/2016 καταργήθηκε δύο μόλις έτη μετά την ψήφισή της με το άρθρο πέμπτο του ν.4616/2019.


2 Με ρητή επίκληση της με αρ. 27/2004 απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, με την οποία αναγνωρίσθηκε το τεκμήριο της νομιμότητας των απεργιακών κινητοποιήσεων, υπό την έννοια ότι μέχρι μια απεργιακή κινητοποίηση να κριθεί αμετακλήτως ως παράνομη από το αρμόδιο δικαστήριο θεωρείται νόμιμη, με συνέπεια, στο ενδιάμεσο αυτό χρονικό διάστημα (από την κήρυξη της απεργίας μέχρι την αμετάκλητη δικαστική κρίση) να μη μπορεί να επέλθει σε βάρος των απεργών οποιαδήποτε δυσμενής συνέπεια εξαιτίας της συμμετοχής του στην απεργία.


Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΑΠΑΞΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ (ΜΗΔΕΙΑ).

 

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2021

                                                                               Αριθμ. Πρωτ.: 91

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΟ ΧΙΟΝΙ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΟΥΤΕ ΒΑΡΥ ΟΥΤΕ ΥΓΡΟ…!!!

ΑΠΛΩΣ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΑ ΚΑΝΑΤΕ ΜΟΥΣΚΕΜΑ…

 

          Λίγες ημέρες έχουν περάσει από την κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα και οι αρμόδιοι συνεχίζουν το πινγκ πονγκ της απόδοσης των ευθυνών αποδεικνύοντας πώς ελάχιστα ενδιαφέρονται για τα προβλήματα των πολιτών. Αντί να ζητήσουν συγνώμη, επιδίδονται χωρίς ίχνος ντροπής σε άθλιες επικοινωνιακές τακτικές για να επιβιώσουν πολιτικά, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να ισχυριστούν πώς φταίει το... βαρύ και υγρό χιόνι. 

          Έχει αποδειχθεί στην πράξη πως σε κάθε στιγμή κρίσης, όπου ο πολίτης χρειάζεται άμεσα την στήριξη και την βοήθεια του κρατικού μηχανισμού, είτε μιλάμε για υγειονομική κρίση, είτε για φυσικά φαινόμενα-καταστροφές, οι λύσεις δεν προήλθαν ποτέ από ενδιάμεσους εργολάβους οι οποίοι ως πρώτη προτεραιότητα θέτουν την μεγιστοποίηση του κέρδους τους και όχι την στήριξη της κοινωνίας.

          Και τα παραδείγματα πολλά. Από τη μία, στην υγειονομική κρίση, το Δημόσιο Σύστημα Υγείας και το ιατρικό-νοσηλευτικό προσωπικό αποτελούν  τον στυλοβάτη της κοινωνίας και ανταποκρίνονται αποτελεσματικά, από την άλλη οι εργολαβίες του Δ.Ε.Δ.Η.Ε. άφησαν στο σκοτάδι επί ημέρες χιλιάδες νοικοκυριά γιατί δεν φρόντισαν να καθαρίσουν τα ηλεκτροφόρα καλώδια και οι ιδιώτες που διαχειρίζονται την Εθνική Οδό την άφησαν να κλείσει με τις πρώτες νιφάδες χιονιού. Και ο πολίτης για όλα αυτά πληρώνει αδρά!!!

          Στην πρόσφατη κρίση που προέκυψε από την κακοκαιρία παρατηρήσαμε, αλήθεια είναι δίχως έκπληξη, για ακόμη μια φορά, να επιχειρείται επικοινωνιακά η απαξίωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

          Το σύνολο των εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε όποια υπηρεσία έχουν ταχθεί να προσφέρουν, παρά τις τεράστιες ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό, έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό κόντρα στις καιρικές συνθήκες, χωρίς ωράρια και υπερβαίνοντας τα όρια των καθηκόντων τους. Σε κάποιες δε περιπτώσεις, θέτοντας ακόμη και τον εαυτό τους σε κίνδυνο με απαξιωμένο και πολλές φορές κακοσυντηρημένο μηχανολογικό εξοπλισμό πάλεψαν για να σταθούν στο πλευρό των πολιτών και να ξεπεραστούν τα προβλήματα.

          Οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι αδιαμφισβήτητες, γιατί μέσα από την Διοικητική και Οργανωτική απαξίωση, αδιαφορώντας για την εξυπηρέτηση του πολίτη, επιδιώκει να επιβάλλει τα ιδιωτικά-εργολαβικά συμφέροντα που μόνο κακοδιαχείριση, διαπλοκή και διαφθορά εισφέρουν.

          Οι ευθύνες των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τεράστιες!!! «Ποιούν την νήσσα» όταν η συντριπτική πλειοψηφία αυτών έχει συμβιβαστεί με την οργανωτική διάλυση των Δήμων, με κύριο όχημα την αποστελέχωση προσωπικού, προκειμένου φίλοι ιδιώτες και εργολάβοι να παίρνουν δουλειές…

          Κάθε αιρετός που σέβεται το αξίωμα του αλλά και τους Δημότες που καλείται να υπηρετήσει, θα πρέπει να συνταχθεί στο πλευρό των εργαζομένων και να διεκδικήσουν από κοινού νέους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.), όπου θα προβλέπονται οι ανάγκες κάθε υπηρεσίας για την επαρκή εξυπηρέτηση του Δημότη. Οι ιδιωτικοποιήσεις έχει αποδεχθεί πολλάκις πώς μόνο το κεφάλαιο εξυπηρετούν και κανέναν άλλον...

 

Η ΜΕΘΟΔΕΥΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΛΥΣΗ

ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ!!!

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΩΡΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

  Ο Πρόεδρος                                                                Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας

 

Νίκος Τράκας                                                                    Γιάννης Τσούνης

 

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΠΟΥ ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ESTIA», ΤΟ ΠΑΓΩΜΑ ΤΩΝ ΕΞΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΛΩΝ ΟΣΩΝ ΑΠΟΛΥΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.

 

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2021

Αριθμ. Πρωτ.: 90

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Πρόγραμμα ESTIA χρηματοδοτούμενο και τα τελευταία πέντε (5) χρόνια έχει στεγάσει πάνω από 70.000 πρόσφυγες, προσφέροντάς τους ταυτόχρονα μια σειρά άλλων παροχών και διευκολύνσεων προκειμένου να βοηθηθεί η ένταξή τους.

Η κοινή Υπουργική Απόφαση και η νέα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αφορά το 2021 με τις οποίες καθορίζονται οι όροι για την υλοποίηση του Προγράμματος «ESTIA II», τη συνέχεια του Προγράμματος στέγασης κι ένταξης προσφύγων ESTIA έχει τρία (3) στοιχεία:

  1. Tη μείωση κατά περίπου 35%-45% της συνολικής χρηματοδότησης η οποία ήδη έχει επιφέρει η ριζική μείωση προσωπικού και άρα προσφερόμενων υπηρεσιών και μειώσεις μισθών.

  2. Καινούργιες αναλογίες που οδηγούν σε μείωση προσωπικού (άρα και απολύσεις) περίπου του 50% των εργαζόμενων στο Πρόγραμμα ενώ λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση της χρηματοδότησης πολύ δύσκολα θα μπορέσει να διατηρηθεί έστω και αυτό το 50% χωρίς οριζόντιες μειώσεις μισθών.

  3. Τη δραματική πτώση της ποιότητας στέγασης των ωφελούμενων καθώς μέχρι τώρα κατά μέσο όρο ζούσαν έξη (6) άνθρωποι σε κάθε διαμέρισμα ενώ με το νέο πλαίσιο θα στοιβάζονται μέχρι έξη (6) άνθρωποι σε κάθε διαθέσιμο δωμάτιο ενός σπιτιού. Άρα θα επέλθει αυτό που ήδη παρατηρείται σε Δήμους, η επέκταση δηλαδή των εξώσεων αφού με παλιότερη υπουργική απόφαση δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για παράταση της διαμονής, ούτε κάποια εναλλακτική πρόβλεψη για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν ανίατες ή δυσίατες ασθένειες, επιζήσαντες έμφυλης βίας, θύματα βασανιστηρίων, καθώς και ωφελούμενους η παραμονή των οποίων στο πρόγραμμα επιβάλλεται για επιτακτικούς λόγους ανθρωπιστικής φύσεως.

Ζητάμε την γενναία χρηματοδότηση του Προγράμματος.

Το πάγωμα των εξώσεων.

Την επαναπρόσληψη όλων όσων απολύθηκαν από το Πρόγραμμα.

Τη μόνιμη και σταθερή δουλειά για τους εργαζόμενους στο Πρόγραμμα.


Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας


Νίκος Τράκας Βασίλης Πετρόπουλος

Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΤΗΝ «ΦΑΜΠΡΙΚΑ» ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ ΣΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ.

 

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2021

 

                                                                                 Αριθμ. Πρωτ.: 87

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ… Η ΝΕΑ ΦΑΜΠΡΙΚΑ των ΑΙΡΕΤΩΝ για την ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ των Ο.Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ στα ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ!!!

 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) στηλιτεύει και καταγγέλλει την «φάμπρικα» δημιουργίας Αναπτυξιακών Οργανισμών με την μορφή Ανώνυμων Διαδημοτικών Εταιρειών που στήνουν Δημοτικές Αρχές, υπό την ανοχή της Κ.Ε.Δ.Ε. και την καθοδήγηση της νεοφιλελεύθερης κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, με στόχο να υποβαθμίσουν, απαξιώσουν και υπονομεύσουν τους Δήμους, παραδίδοντας τις αρμοδιότητες και τις υπηρεσίες τους βορά στα επιχειρηματικά συμφέροντα.

Δεν έφθαναν οι νομοθετικές διατάξεις που ψήφισε η κυβέρνηση εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού για την υπονόμευση των εκλεγμένων από τους πολίτες Δημοτικών Συμβουλίων, μεταφέροντας κρίσιμες αρμοδιότητες στις Οικονομικές Επιτροπές που σήμερα αποφασίζουν και  εκχωρούν υπηρεσίες, όπως η Καθαριότητα, στα ιδιωτικά συμφέροντα, στρώνει το δρόμο για να αποτελέσουν οι Ανώνυμες Διαδημοτικές Εταιρείες το άρμα άλωσης των Δήμων. Ξεπηδούν η μία μετά την άλλη, με πρόσχημα την υποστήριξη του έργου των Δήμων. Επί της ουσίας ωστόσο πρόκειται για ένα καλοστημένο σχέδιο αρπαγής των αρμοδιοτήτων και των υπηρεσιών των Δήμων και στόχο να ενισχυθεί το κεφάλαιο με το υστέρημα των πολιτών. Αφού πρώτα έχουν απαξιώσει τους Δήμους, αφήνοντας τους χωρίς το απαιτούμενο προσωπικό και τον μηχανολογικό εξοπλισμό, έρχονται να παρουσιάσουν ως «σωτήρες» Εταιρείες που εκπροσωπούν φίλια συμφέροντα.

Αδιαφορούν για την καταστρατήγηση των διατάξεων περί προσλήψεων και αμοιβών του  προσωπικού, παρακάμπτουν τις διαδικασίες του Α.Σ.Ε.Π. το οποίο δήθεν υπερασπίζονται, γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους τη νομιμότητα και βεβαίως τους απαραίτητους ελέγχους που θυμούνται όταν τους βολεύει. Προέχει να βολέψουν τους αρεστούς και τους φίλους και βεβαίως να  ξεπουλήσουν τα «φιλέτα» των Δημοτικών υπηρεσιών στα επιχειρηματικά συμφέροντα.

Δεν λογαριάζουν απολύτως τίποτα παρά μόνο την τσέπη τους. Κι όταν αυτή δεν γεμίζει, τότε βάζουν ένα «λουκέτο» στην Ανώνυμη Διαδημοτική Εταιρεία και μεταφέρουν το κόστος στις πλάτες των πολιτών.   

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. δηλώνει αποφασισμένη να προασπιστεί τον Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Να αγωνιστεί για τις κατακτήσεις των εργαζομένων και το Δημόσιο συμφέρον. Δεν πρόκειται να επιτρέψει σε κανέναν να μετατρέψει σε τσιφλίκι του τους Δήμους, εκχωρώντας αρμοδιότητες, έργα και υπηρεσίες που παρέχουν δωρεάν οι Δήμοι σε ιδιωτικά και επιχειρηματικά συμφέροντα.

Η Ομοσπονδία καλεί τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να βρίσκονται σε ετοιμότητα και επαγρύπνηση και όταν εντοπίζουν φαινόμενα, ή αντιλαμβάνονται μεθοδεύσεις για την προώθηση από το «παράθυρο» των ιδιωτικών συμφερόντων να τα καταγγέλλουν. Οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στους Ο.Τ.Α., το οριστικό τέλος στις ελαστικές σχέσεις εργασίας, η ενίσχυση των Δήμων με επιπλέον οικονομικούς πόρους και η διατήρηση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών, δεν είναι ένα απλό σύνθημα. Είναι αναγκαία συνθήκη προσφοράς στον πολίτη και μόνο σε αυτόν!

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

 

  

Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021

Σ.Υπ.ΟΤΑ Ν. Κοζάνης: Ψήφισμα ενάντια στην κατασκευή πλωτού φωτοβολταικού στην λίμνη Πολυφύτου και ΧΥΤΑ Αμιάντου στον χώρο των πρώην ΜΑΒΕ

 Δ/νση : Ζαφειράκη    6                                         

Ταχ.Κώδικας:   501 32 ΚΟΖΑΝΗ

Τηλέφωνο – FAX:  2461037179

e-mail: sypota@yahoo.gr

www.edkozanis.blogspot.gr

 

                                                                               18.02.2021

 

                                                             ΨΗΦΙΣΜΑ

 

Με την απόφαση 2/2021 το ΔΣ του Σ.Υπ.ΟΤΑ Ν.Κοζάνης τάσσεται ξεκάθαρα ενάντια στην λειτουργία πλωτού φωτοβολταϊκού σταθμού στην λίμνη Πολυφύτου. 

  

Το ζωτικό θέμα της αξιοποίησης της παραλίμνιας περιοχής της λίμνης Πολυφύτου είναι καθοριστικό για την ανάπτυξη της περιοχής. Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός όμως της πολιτείας μέσω της δημιουργίας πλωτού φωτοβολταϊκού ακυρώνει την προοπτική αξιοποίησης και εκμετάλλευσης της λίμνης και τερματίζει κάθε δυνατότητα της περιοχής να αναπτυχθεί μέσω  ήπιων τουριστικών δραστηριοτήτων και ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα.

 Με την ίδια απόφαση το ΔΣ τάσσεται ξεκάθαρα ενάντια σε κάθε προσπάθεια χωροθέτησης ΧΥΤΑ Αμιάντου στην περιοχή των πρώην ΜΑΒΕ στο Ζιδάνι Καμβουνίων.

 Μία ρυπογόνος και τοξική βιομηχανία έκλεισε εδώ και χρόνια, η περιοχή της βρίσκεται σε τελικό στάδιο αποκατάστασης και ενώ έχουν δαπανηθεί δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για αυτό το σκοπό κάποιοι θέλουν να δημιουργήσουν ΧΥΤΑ αμιάντου όλης της χώρας! Αποτελεί παραλογισμό κάθε προσπάθεια να γίνει χώρος απόθεσης τοξικών αποβλήτων δίπλα στο μεγαλύτερο ποτάμι της χώρας, δίπλα σε σεισμικό ρήγμα, σε περιοχή που αναπτύσσονται δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα, ορεινή και δύσβατη.

 Τα όνειρα μας για τον τόπο μας και τον τόπο που μεγαλώνουμε τα παιδιά μας δεν έχουν χώρο για ΧΥΤΑΜ.  

 

Πιστεύουμε ότι οι επιλογές για αειφόρο ανάπτυξη στον πρωτογενή τομέα και η ήπια τουριστική ανάπτυξη, η απόδοσης εδαφών στους κατοίκους και την τοπική κοινωνία, η ανάπτυξη υποδομών παιδείας και υγείας είναι το κλειδί για να μείνει ο κόσμος στην περιοχή, να εγκατασταθούν οικογένειες για να αναπτύξουν οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα σε βάθος χρόνου.

 

Είναι προφανές ότι ο Σ.Υπ.ΟΤΑ θα συνταχθεί με κάθε απόφαση των πολιτών για την αποτροπή δημιουργίας πλωτού φωτοβολταϊκού στη λίμνη Πολυφύτου και ΧΥΤΑ Αμιάντου στο χώρο των πρώην ΜΑΒΕ.

 

Το Δ.Σ. του Σ.Υπ.ΟΤΑ Ν. Κοζάνης

 

Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021

ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Ο.Τ.Α. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ  
                                                           Κοζάνη 17-02-2021


Δ/νση : Ζαφειράκη    6                                         
Ταχ.Κώδικας:   501 00 ΚΟΖΑΝΗ
Τηλέφωνο – FAX:  2461037179
e-mail: sypota@yahoo.gr
  www.edkozanis.blogspot.gr


Με την απόφαση 3/2021 το ΔΣ του Συλλόγου αποφάσισε την απ'αόριστον αναβολή της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, μέχρι να το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες

                                                 το ΔΣ του Σ.ΥΠ.ΟΤΑ Ν. Κοζάνης

ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ ΣΤΑ ΔΙΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΙΟΥ

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Ο.Τ.Α. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ  
                                                           Κοζάνη 17-02-2021


Δ/νση : Ζαφειράκη    6                                         
Ταχ.Κώδικας:   501 00 ΚΟΖΑΝΗ
Τηλέφωνο – FAX:  2461037179
e-mail: sypota@yahoo.gr
  www.edkozanis.blogspot.gr


ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Δ.Σ. του Σ.ΥΠ.Ο.Τ.Α. Ν. Κοζάνης με την απόφαση 1/2021 εκφράζει την κατηγορηματική του αντίθεση στην τοποθέτηση και λειτουργία διοδίων στην ΠΕ Κοζάνης στην περιοχή του Δήμου Βοίου.

Ήδη λειτουργούν διόδια στον Πολύμυλο Κοζάνης ενώ έχουν χωροθετηθεί να λειτουργήσουν και νέα διόδια στην περιοχή του ποταμού Βενέτικου.

Ταυτόχρονα ο «νέος σταθμός» κόβει τον δήμο Βοίου στην μέση, έναν δήμο ιδιαίτερα μεγάλο σε έκταση. 

Σε μια Περιφέρεια που βιώνει πρωτοφανείς συνθήκες οικονομικού στραγγαλισμού μέσω της διαδικασίας της βίαιης απολιγνιτοποίησης, του οικονομικού μαρασμού μέσω της πανδημίας, η λειτουργία μετωπικών και πλευρικών διοδίων αποτελεί απλά μια κίνηση στυγνή, κυνική, απαξιωτική για τους κατοίκους της περιοχής.

Σε κάθε περίπτωση οι συμβάσεις των εργολάβων που εκμεταλλεύονται τα διόδια είναι καταχρηστικές εις βάρος του Δημοσίου, κάτι που έχει καταγγελθεί από πλήθος επιστημονικών, πολιτικών και κοινωνικών φορέων.

Θεωρούμε ότι έστω και τώρα τα διόδια πρέπει απλά να καταργηθούν

Σαν Σύλλογος θα σταθούμε δίπλα στην τοπική κοινωνία σε κάθε δράση που θα αποφασίσει για την κατάργηση των μετωπικών και πλευρικών διοδίων. 

                        

                Το Διοικητικό Συμβούλιο Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ν. Κοζάνης

Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2021

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021.

 

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2021

 

                                                                               Αριθμ. Πρωτ.: 72

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 18 ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) εκφράζει την συμπαράσταση, αλληλεγγύη και στήριξη της στον Σύλλογο Εργαζομένων Ο.Τ.Α. του Νομού Κέρκυρας και στους εργαζόμενους των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών που αγωνίζονται να προσφέρουν μια ενιαία Προσχολική Αγωγή, σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, βοηθώντας τα παιδιά να αναπτύξουν τις ικανότητες και δεξιότητες τους πάντα μέσα σε ένα πλαίσιο με αυστηρούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

Δυστυχώς όμως, στην παροχή του πολύτιμου αυτού έργου του, το Παιδαγωγικό και Βοηθητικό προσωπικό των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες και το αυτί των υπευθύνων δεν ιδρώνει για να ξεπεραστούν τα προβλήματα. Το σημαντικότερο είναι οι ελλείψεις προσωπικού, που αντί να αντιμετωπίζονται, ολοένα και αυξάνονται. Τελευταία μάλιστα, το λιγοστό προσωπικό αναγκάζεται να μετακινείται σε αποστάσεις δεκάδων χιλιομέτρων (έως και 70 χιλιομέτρων) σε καθημερινή βάση προκειμένου να καλύψουν κενά με το πρόσχημα των «υπηρεσιακών αναγκών». Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, αφενός την ανατροπή του οικονομικού και οικογενειακού προγραμματισμού του προσωπικού, αφετέρου την υποβάθμιση του παρεχόμενου έργου τους με τα παιδιά να «στοιβάζονται» σε πολλές περιπτώσεις σε μία αίθουσα, εν μέσω της πανδημίας.

Η  Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στηρίζει τα αιτήματα του Συλλόγου Εργαζομένων Ο.Τ.Α. του Νομού Κέρκυρας και των εργαζομένων των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών που είναι η κάλυψη άμεσα των εκτάκτων αναγκών σε Παιδαγωγικό και Βοηθητικό προσωπικό και η μονιμοποίηση των συναδέλφων που εργάζονται χρόνια μέσω των προγραμμάτων Ε.Σ.Π.Α. και καταγγέλλει την υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών.

Καλούμε τις Δημοτικές Αρχές Κέρκυρας και κάθε άλλη αρμόδια υπηρεσία να ενσκήψουν στα προβλήματα του προσωπικού των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών και να φροντίσουν για την άμεση επίλυσή τους. Σε διαφορετική περίπτωση, θα φέρουν ακέραια την ευθύνη των δυσλειτουργιών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων Ο.Τ.Α. του Νομού Κέρκυρας και το προσωπικό στους Σταθμούς με αίσθημα ευθύνης απέναντι στα παιδιά και στους γονείς τους, καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και έχουν αποφύγει κάθε κινητοποίηση. Ο κόμπος όμως έχει φτάσει στο χτένι. Με Ανακοίνωση τους προειδοποιούν, πώς αν και τώρα δεν βρεθεί λύση στις ελλείψεις προσωπικού θα προβούν σε κινητοποιήσεις, ξεκινώντας με Στάσεις Εργασίας τις τέσσερις (4) τελευταίες ώρες λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών, την ΠΕΜΠΤΗ 18 και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021. Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. θα καλύψει συνδικαλιστικά αυτές τις κινητοποιήσεις. 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.