Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021

Υπ. Εσωτερικων. ΕΠΕΙΓΟΝ ΘΕΜΑ: Προστασία υγείας υπαλλήλων λόγω συνθηκών καύσωνα

 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ


ΘΕΜΑ: Προστασία υγείας υπαλλήλων λόγω συνθηκών καύσωνα


Σχετικά: 1) Η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69 /90/οικ.20887/29-6-2017 εγκύκλιος (ΑΔΑ: 7Α3Σ465ΧΘΨ-ΒΤΝ) της Υπηρεσίας μας
2) Η αριθ. Δ1/Γ.Π. οικ. 47303/26-07-2021 εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ: 60Ψ2465ΦΥΟ-3ΗΣ)

Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες καύσωνα που επικρατούν στη Χώρα με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου και προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία των εργαζομένων, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην ως άνω σχετική εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, θεωρείται δικαιολογημένη για όσες ημέρες διαρκεί ο καύσωνας, η μη προσέλευση στην υπηρεσία των υπαλλήλων εκείνων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες όπως αναφέρονται και στις προηγούμενες σχετικές αριθ. ΔΙΑΔΠ/14380/20-7-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΣΦΧ-Ι70) και ΔΙΔΑΔ/Φ.69 /90/οικ.20887/29-6-2017 (ΑΔΑ: 7Α3Σ465ΧΘΨ-ΒΤΝ) εγκυκλίους του Υπουργείου μας, ήτοι:

- Άτομα με χρόνια καρδιολογικά & αναπνευστικά νοσήματα
- Καρκινοπαθείς που κάνουν θεραπεία
- Άτομα με σοβαρά νευρολογικά νοσήματα, σκλήρυνση κατά πλάκας, επιληψία.
- Άτομα με σακχαρώδη διαβήτη, νεφρική ανεπάρκεια, συστηματικό ερυθηματώδη λύκο, ρευματοειδή αρθρίτιδα.
- Έγκυοι

Σε κάθε περίπτωση οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού και οι οικείοι προϊστάμενοι λαμβάνοντας υπόψη και τη φύση των καθηκόντων των υπαλλήλων αλλά και τις συνθήκες του τόπου παροχής εργασίας (εσωτερικός ή εξωτερικός χώρος, κλιματισμός κ.ά) μπορούν επίσης να επιτρέπουν την πρόωρη αποχώρηση των υπαλλήλων εφόσον κρίνουν ότι υφίσταται θέμα υγείας και ασφάλειας λόγω των ειδικών συνθηκών καύσωνα.

Σε κάθε περίπτωση, όλες οι δημόσιες υπηρεσίες και οι φορείς του Δημοσίου οφείλουν να παρέχουν αδιαλείπτως τις υπηρεσίες τους στους πολίτες και να μεριμνούν για την εύρυθμη λειτουργία τους.

Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα εγκύκλιο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στους υπαλλήλους και σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς.
Επιπλέον, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις παρακαλούνται να κοινοποιήσουν άμεσα την παρούσα εγκύκλιο στους ΟΤΑ α’ και β΄ βαθμού αρμοδιότητάς τους.

Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί κεντρικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, www.ypes.gr, καθώς και στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα – Ανθρώπινο Δυναμικό».

Υπ.Εσωτερικών: Δελτίο Τύπου για Τροπολογίες

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΕΣ Μάκης Βορίδης και ο Αν. ΥΠΕΣ Στέλιος Πέτσας, στο πλαίσιο της άμεσης και καίριας επίλυσης των ζητημάτων που έχουν ανακύψει εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, κατέθεσαν τροπολογία με την οποία ρυθμίζεται μια σειρά κρίσιμων θεμάτων για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Με τη συγκεκριμένη τροπολογία, η οποία έχει ενταχθεί στο προς ψήφιση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης», τακτοποιούνται:

 

  • Το ζήτημα του τρόπου κάλυψης της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας σε σχολικές μονάδες, στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) και στα δημόσια ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.).
  • Το ζήτημα της παράτασης της διάρκειας ισχύος των εγκριτικών αποφάσεων της υπ’αρ.33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, που λήγουν ή έληξαν εντός του Ιουλίου, με το οποίο ρυθμίζονται ζητήματα στελέχωσης των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων με έκτακτο προσωπικό κρίσιμων ειδικοτήτων.
  • Το ζήτημα της διάρκειας των συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. του προσωπικού που απασχολείται στη Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για την απρόσκοπτη εφαρμογή του προγράμματος.
  • Το ζήτημα της παράτασης των υφιστάμενων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2021-2022.
  • Το ζήτημα της παράτασης των συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικού των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών αναγκών τους που έχει προκαλέσει η πανδημία.
  • Το ζήτημα της αναστολής της παρακράτησης δόσεων δανείων των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για πέντε μήνες.
  • Το ζήτημα της παράτασης των προθεσμιών για την αδειοδότηση των δημοτικών παιδικών σταθμών έως τις 31/12/2021.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2021
Αρ. πρωτ.: 41935

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Tαχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Tαχ. Κώδικας: 10110 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες-ΣΕΠΕ: -Γ. Παπαντωνόπουλος: 2105289182
-Ντ. Βαμβακά: 2105289183
E-mail: kysepetye@ypakp.gr
Πληροφορίες- ΔΥΑΕ:
-Γ. Γουρζουλίδης: 2131516088
-Π. Στασινοπούλου: 2131516040
E-mail: asfaleiaygeia@ypakp.gr


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Θέμα: Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος

Την περίοδο του θέρους λαμβάνει χώρα ιδιαίτερη καταπόνηση των εργαζομένων που οφείλεται στη συνέργεια μετεωρολογικών παραγόντων του εξωτερικού περιβάλλοντος ή/και παραμέτρων μικροκλίματος του εσωτερικού εργασιακού χώρου, σωματικής εργασίας και προστατευτικού ρουχισμού. Η δραστηριότητα των κατά τόπους υπηρεσιών Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του ΣΕΠΕ την περίοδο αυτή πρέπει να επικεντρώνεται σε προληπτικούς ελέγχους εφαρμογής μέτρων που στοχεύουν στη μείωση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων. Άμεση δε ανταπόκριση πρέπει να υπάρχει στις περιπτώσεις σχετικών καταγγελιών εργαζομένων ή συλλογικών τους φορέων.

Οι παραπάνω έλεγχοι πρέπει να είναι εντατικοί σε όλους τους εργασιακούς χώρους όπου αναμένεται ότι θα υπάρξει μεγαλύτερη θερμική καταπόνηση, προπάντων κατά τις περιόδους που εξαγγέλλεται από την Ε.Μ.Υ. η επικράτηση συνθηκών καύσωνα. Προτεραιότητα πρέπει να δίνεται στις υπαίθριες εργασίες (π.χ. σε οικοδομές, οδικά και άλλα τεχνικά έργα) και στις εργασίες σε στεγασμένους χώρους όπου λόγω της φύσης των παραγωγικών διαδικασιών μπορεί να υπάρχει επί πλέον θερμική καταπόνηση από υψηλές τιμές θερμοκρασίας-υγρασίας και ακτινοβολούμενη θερμότητα (π.χ. σε χυτήρια, μεταλλουργίες, βιομηχανίες πλαστικών, μαγειρεία κ.α.) και ιδίως στις χειρωνακτικές εργασίες (π.χ. μεταφορά βαρέων αντικειμένων, οικοδομικών υλικών).

Κατά τους ελέγχους, οι εργοδότες πρέπει να ενημερώνονται για τις επιπτώσεις στην υγεία (θερμική εξάντληση, θερμοπληξία κ.ά.) που εγκυμονούν οι υψηλές θερμοκρασίες και οι συνθήκες καύσωνα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων - ιδιαίτερα εκείνων που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Η ένταξη των εργαζομένων στις παραπάνω ομάδες θα γίνεται από τον Ιατρό Εργασίας της επιχείρησης και, όπου δεν προβλέπεται η απασχόληση Ιατρού Εργασίας, με ιατρική βεβαίωση που θα προσκομίζει ο ίδιος ο εργαζόμενος.

Επιπλέον, πρέπει να υποδεικνύονται στους εργοδότες τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, σε περίπτωση δε μη συμμόρφωσης να επιβάλλονται οι προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

Τονίζεται ότι στις υποχρεώσεις των εργοδοτών, μεταξύ των άλλων συμπεριλαμβάνονται οι εξής:

1. Ο προσδιορισμός των εργασιών και των χώρων εργασίας όπου ο κίνδυνος θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων αναμένεται να είναι αυξημένος - με βάση τη σχετική βιβλιογραφία, την εμπειρία από προηγούμενα έτη και τα αποτελέσματα μετρήσεων θερμοκρασίας και υγρασίας και άλλων δεικτών μικροκλίματος - και η αναλυτική εξειδίκευση των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που πρέπει κατά περίπτωση να ληφθούν για την αντιμετώπισή του, πραγματοποιείται με την ενεργό συμμετοχή του Τεχνικού Ασφαλείας και του Ιατρού Εργασίας (όπου προβλέπεται να απασχολείται), σε συνεργασία με τους εργαζομένους και τους εκπροσώπους τους.

Όλα τα παραπάνω πρέπει να αποτυπώνονται στη γραπτή εκτίμηση των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων για την υγεία και ασφάλεια που προβλέπεται βάσει των παρ. 1- εδάφιο α' & παρ. 3-7, του άρθρου 43, του Κώδικα νόμων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων (ΚΝΥΑΕ, ν. 3850/2010, ΦΕΚ 84 Α').

2. Η λήψη των κατάλληλων κατά περίπτωση τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη μείωση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων. Ενδεικτικός κατάλογος τεχνικών και οργανωτικών μέτρων παρατίθεται στο συνημμένο Παράρτημα 1.

3. Η οργάνωση της κατάλληλης υποδομής για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και την παροχή πρώτων βοηθειών που προβλέπεται βάσει των παρ. 1 & 2, του άρθρου 45, του ΚΝΥΑΕ (ν. 3850/2010).

4. Η ενημέρωση και παροχή οδηγιών στους εργαζόμενους.

5. Η χορήγηση στους εργαζόμενους κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας.

6. Σε κάθε περίπτωση, η θερμοκρασία στους χώρους εργασίας πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ανθρώπινου οργανισμού λαμβανομένης υπόψη της φύσης της εργασίας, της σωματικής προσπάθειας που απαιτείται για την εκτέλεσή της και των κλιματολογικών συνθηκών των εποχών του έτους, σύμφωνα με το π.δ. 305/96 "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK" και το π.δ. 16/96, "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/EOK", όπου και αναφέρεται η υποχρέωση εφαρμογής των ειδικών μέτρων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και τις εγκυκλίους οδηγίες σε περίπτωση καύσωνα.

7. Δεδομένης της παρούσας επιδημιολογικής κατάστασης και της ανάγκης αποφυγής μετάδοσης της λοίμωξης COVID-19 στους εργασιακούς χώρους, η συστηματική εφαρμογή της μάσκας προσώπου, ενδεχομένως να αυξάνει την αναπνευστική προσπάθεια του εργαζόμενου σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας περιβάλλοντος, προκαλώντας μεγαλύτερη εφίδρωση και μειώνοντας ταυτόχρονα την ταχύτητα εξάτμισης του ιδρώτα και την δρόσιση του ατόμου. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη την, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, αναγκαιότητα χρήσης μάσκας προσώπου, θεωρείται σκόπιμο οι εργοδότες, με τη βοήθεια του ιατρού εργασίας:

Α. να είναι ευαισθητοποιημένοι σχετικά με τους εργαζόμενους που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες και δυνητικά διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο θερμικής καταπόνησης

Β. να εφαρμόζουν αυστηρά τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αποφυγή θερμικής καταπόνησης στους εργασιακούς χώρους

Γ. να εφαρμόζουν συγχρόνως τα απαραίτητα οργανωτικά μέτρα στο χώρο εργασίας, τα οποία περιλαμβάνουν την μείωση του κινδύνου για την μετάδοση της νόσου COVID-19.

Στο τέλος της παρούσας εγκυκλίου προσαρτώνται :

α) Το Παράρτημα 1, το οποίο περιλαμβάνει, αφενός μεν συνοπτικές πληροφορίες για τη μέθοδο υπολογισμού της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων σε συγκεκριμένο εργασιακό περιβάλλον που - αν και μη υποχρεωτικής γενικής εφαρμογής στο πλαίσιο της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας - είναι αναγκαία για το σωστό σχεδιασμό των μέτρων, και αφετέρου ενδεικτικό και μη εξαντλητικό κατάλογο τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την ελάττωση της θερμικής καταπόνησης και την προστασία της υγείας των εργαζομένων,.

β) Το Παράρτημα 2, στο οποίο αναφέρονται οι επιπτώσεις της θερμικής καταπόνησης στην υγεία, καθώς και οι κατηγορίες εργαζομένων που αποτελούν ομάδες υψηλού κινδύνου.

Καλούνται οι προϊστάμενοι των Δ/νσεων και Τμημάτων να μεριμνήσουν για την ενημέρωση όλων των υπαλλήλων με υπογραφή και για την οργάνωση και δράση συνεργείων ελέγχου.Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΝΝΑ ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ

Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021

Υποχρεωτικός εμβολιασμός για 14 κατηγορίες εργαζομένων

 ΠΗΓΗ

Αν και στην τροπολογία προβλέπεται ότι με ΚΥΑ θα υπάρξει περαιτέρω εξειδίκευση, 14 είναι οι κατηγορίες των εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα που πρέπει υποχρεωτικά να να εμβολιαστούν. Ανάμεσα σε αυτούς και δύο που αφορούν δήμους:

Πρόκειται για εργαζόμενους σε:

-Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ) του άρθρου 2 του ν. 4756/2020 (Α΄ 235), και

-Το προσωπικό που απασχολείται στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι».

Να σημειωθεί ότι, όπως έχει γράψει η aftodioikisi.gr, με βάση και τις σχετικές δηλώσεις υπουργών, προστασία από απολύσεις, τουλάχιστον προς το παρόν, υπάρχει μόνο για τους δημοσίους υπαλλήλους, ενώ οι ανεμβολίαστοι συνάδελφοί τους στον ιδιωτικό τομέα βρίσκονται, κυριολεκτικά, επί ξύλου κρεμάμενοι.

Δείτε αναλυτικά τις 14 κατηγορίες εργαζομένων που υποχρεούνται να εμβολιαστούν:

1α. Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, εμβολιάζεται υποχρεωτικά κατά του κορωνοϊού COVID-19 όλο το προσωπικό των ιδιωτικών, δημόσιων και δημοτικών μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και φροντίδας ατόμων με αναπηρία (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό), ήτοι:

(α) Κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης του άρθρου 10 του ν. 2072/1992 (Α’ 125),

(β) Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για άτομα με ειδικές ανάγκες του άρθρου 30 του ν. 2072/1992,

(γ) Στέγες Αυτόνομης Διαβίωσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες της απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας υπό στοιχεία Π4β/οικ.4681/1996 (Β’ 825),

(δ) Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 2345/1995 (Α’ 213),

(ε) Θεραπευτήρια Χρονίως Πασχόντων του π.δ. 631/1974 (Α’ 271),

(στ) Κλειστές δομές των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α’ 16), στις οποίες φιλοξενούνται ηλικιωμένοι ή άτομα με αναπηρία,

(ζ) Ιδρύματα περίθαλψης χρονίως πασχόντων του άρθρου 28 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας της 31ης Οκτωβρίου 2018 (Β’ 4898),

(η) Οικοτροφεία του άρθρου 30 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας,

(θ) Ειδικά ιδρύματα του άρθρου 6 του ν. 861/1979 (Α΄ 2),

(ι) Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων της απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας υπό στοιχεία Π1γ/ΑΓΠ/οικ.14963/2001 (Β’ 1397),

(ια) Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας της απόφασης του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπό στοιχεία Π4α οικ.4633/1993 (Β΄ 789),

(ιβ) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ) του άρθρου 2 του ν. 4756/2020 (Α΄ 235), και

(ιγ) Το προσωπικό που απασχολείται στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι».

1β. Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, μετά την παρέλευση της προθεσμίας της παρ. 6, κάθε νεοεισερχόμενος φιλοξενούμενος στις ανωτέρω μονάδες πρέπει υποχρεωτικά να είναι πλήρως εμβολιασμένος κατά του κορωνοϊού COVID-19.

Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, εμβολιάζεται υποχρεωτικά κατά του κορωνοϊού COVID-19 όλο το προσωπικό (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό) σε ιδιωτικές, δημόσιες και δημοτικές δομές υγείας (διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης, κλινικές, νοσοκομεία, δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μονάδες νοσηλείας, διαγνωστικά κέντρα και Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας).

‘Ερχεται και ΚΥΑ

Παράλληλα, όπως προαναφέρθηκε, οι κατηγορίες εργαζομένων που υποχρεούνται να εμβολιαστούν θα εξειδικευθούν, καθώς, όπως προβλέπεται στην τροπολογία:

α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δύνανται να εξειδικεύονται οι κατηγορίες των προσώπων που υποχρεούνται σε εμβολιασμό κατ’ εφαρμογή των παρ. 1 και 2, καθορίζονται η διαδικασία και ο χρόνος διενέργειας του εμβολιασμού, καθώς και τυχόν προτεραιοποίηση, η παρακολούθηση και ο τρόπος ελέγχου της συμμόρφωσης με την υποχρέωση, οι ειδικότεροι όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων και προβλέπεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Κυριακή 18 Ιουλίου 2021

Ενδιαφέρον: Γνωμοδότηση 112/2021 περί συμμετοχής υπαλλήλων σε Κοιν.Σ.Επ

 

Δυνατότητα ή μη συμμετοχής υπαλλήλου που διέπεται από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) α) ως απλού μέλους σε Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση και β) με οποιαδήποτε ιδιότητα (ως απλού μέλους ή ως μέλους διοίκησης) σε Ενεργειακή Κοινότητα.

Υπάλληλος που διέπεται από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) δεν κωλύεται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Κώδικα αυτού να συμμετέχει α) ως απλό μέλος σε Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση και β) με οποιαδήποτε ιδιότητα (ως απλό μέλος ή ως μέλος διοίκησης) σε Ενεργειακή Κοινότητα (ομόφωνα). (ΓνΝΣΚ 112/2021)

Νίκη για την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και τους εργαζομένους μετά από Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο θέμα των «Αναπτυξιακών Οργανισμών»

 

Αθήνα, 12 Ιουλίου 2021

 

                                                                                           Αριθμ. Πρωτ.: 263

  

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μεγάλη νίκη για την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και τους εργαζομένους μετά από Απόφαση

του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο θέμα των «Αναπτυξιακών Οργανισμών»

 

          Δικαίωση και μία σημαντική νίκη, όσον αφορά στο θέμα των «Αναπτυξιακών Οργανισμών», συνιστά για την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση η υπ’ αριθμ.: 917/2021 απόφαση του Έβδομου (VII) Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία έκρινε παράνομη την ανάθεση του συνόλου των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου στον «Αναπτυξιακό Οργανισμό ΕΥΔΗΜΟΣ» μέσω Προγραμματικής Σύμβασης.

Είχε προηγηθεί η σχετική πράξη της Αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην 2η Υπηρεσία Επιτρόπου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, με την οποία είχε κριθεί, ότι κωλύεται η υπογραφή της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης για λόγους, που σχετίζονται με την νομιμότητα αυτής. Τόσο στα πλαίσια της διαδικασίας ενώπιον της Επιτρόπου όσο και στα πλαίσια της εκδίκασης της υποθέσεως στο Ελεγκτικό Συνέδριο, η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. είχε ασκήσει νομίμως παρέμβαση, τονίζοντας, ότι δεν επρόκειτο περί πραγματικής Προγραμματικής Σύμβασης-συνεργασίας μεταξύ δύο (2) φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά περί κανονικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών, χωρίς την τήρηση των νομίμων προϋποθέσεων.

          Το Ελεγκτικό Συνέδριο μεταξύ άλλων, αποδεχόμενο τις αιτιάσεις της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., έκρινε, ότι η εν λόγω Σύμβαση «δεν αποτελεί περίπτωση επιτρεπόμενης Προγραμματικής Σύμβασης», καθώς η «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.» δεν μπορεί να εκτελέσει το έργο με ίδια μέσα αφού δεν διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό και κατ’ ανάγκη θα προβεί σε προσλήψεις χωρίς μάλιστα την τήρηση διαγωνιστικής διαδικασίας. Ταυτόχρονα, και αυτή είναι η σημαντικότερη διαπίστωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έκρινε ότι, «δεν είναι δυνατή η εκχώρηση αποφασιστικών αρμοδιοτήτων στους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς, όταν αντικείμενο των προγραμματική συμβάσεων είναι η άσκηση αρμοδιοτήτων νευραλγικών υπηρεσιών της τοπικής διακυβέρνησης, αναγόμενων σε μία από τις βασικές και πρωτεύουσες λειτουργίες αυτές, όπως είναι οι οικονομικές υπηρεσίες των Ο.Τ.Α.».

Χαιρετίζουμε την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τον κομβικό ρόλο του οποίου ως όργανο προληπτικού και κατασταλτικού ελέγχου υποστηρίζουμε διαχρονικά, πιστεύοντας, ότι μόνο μέσω αυστηρού και ενδελεχούς ελέγχου, μπορούν να αντιμετωπιστούν περιπτώσεις κατασπατάλησης του Δημοσίου χρήματος και στρέβλωσης των κανόνων, που διέπουν τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.).

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. υπερασπίζεται και θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τον Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα των υπηρεσιών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), προς όφελος όχι μόνο των ιδίων των υπαλλήλων των Δήμων αλλά και των πολιτών, οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν το κόστος της εκχώρησης των αρμοδιοτήτων και των υπηρεσιών σε τρίτους.

Προτάσσει την ανάγκη πρόσληψης προσωπικού και βελτίωσης των υλικοτεχνικών υποδομών έναντι της πληρωμής «φουσκωμένων» λογαριασμών σε τρίτους, που λυμαίνονται τον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι Δημοτικές Υπηρεσίες δεν είναι πεδίο ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας οποιουδήποτε είδους. Είναι πεδίο προσφοράς στον Δημότη, προστασίας των Δημοτικών αγαθών και προάσπισης του Δημοσίου συμφέροντος.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021

Πως θα πιστοποιηθούν στο Δημόσιο οι Εσωτερικοί Ελεγκτές και οι Σύμβουλοι Ακεραιότητας

ΠΗΓΗ 

Δύο Κοινές Αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών και του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας  δημοσιεύθηκαν την 6η Ιουλίου.

Αφορούν τους Εσωτερικούς Ελεγκτές και τους Συμβούλους Ακεραιότητας, που θεσπίστηκαν για το Δημόσιο Τομέα με τον ν.4795/2021  .

 

Ειδικότερα, πρόκειται για τις εξής δύο Αποφάσεις:

1] Καθορισμός περιεχομένου, προϋποθέσεων και διαδικασίας συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ελεγκτικής Επάρκειας Εσωτερικού Ελεγκτή Δημόσιου Τομέα, του τρόπου, της διάρκειας και της διαδικασίας παρακολούθησης, και του τύπου του πιστοποιητικού Ελεγκτικής Επάρκειας.

2] Καθορισμός του περιεχομένου, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματικής Επάρκειας Συμβούλων Ακεραιότητας, του τρόπου, της διάρκειας της διαδικασίας παρακολούθησης και του τύπου του πιστοποιητικού.

 

Για το 1ο ανωτέρω Πρόγραμμα, δικαίωμα παρακολούθησης έχουν οι μόνιμοι Υπάλληλοι των Φορέων του Δημόσιου Τομέα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Μέρους Α’ του ν.4795/2021, οι απασχολούμενοι σε αυτούς με συμβάσεις απασχόλησης Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), το ένστολο προσωπικό και το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό των Φορέων αυτών.

 

Για το 2ο, δικαίωμα παρακολούθησης έχουν μόνιμοι ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) πολιτικοί διοικητικοί Υπάλληλοι, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, οι οποίοι ανήκουν οργανικά σε Υπουργεία ή σε αυτοτελείς Υπηρεσίες ή σε Ανεξάρτητες Αρχές ή Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, εφόσον κατέχουν τον Α’ βαθμό.

 

Όλες οι πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους, στις δύο Αποφάσεις στο Φ.Ε.Κ. Β’ 2973/6.7.2021.


Δημόσιο -ΟΤΑ: 15λεπτο διάλειμμα ανά δίωρο για εργαζόμενους σε υπολογιστές -Απόφαση ΣτΕ

 ΠΗΓΗ

Διάλλειμα 15 λεπτών ανά δίωρο δικαιούνται οι εργαζόμενοι σε Δημόσιο και ΟΤΑ που βρίσκονται μπροστά σε Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Αυτό αναφέρει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Διαφορετικά, όπως γράφει το «Πρώτο Θέμα» σε σημερινό πρωτοσέλιδο δημοσίευμα του «εάν δεν τηρείται το μέτρο θα παίρνουν αποζημίωση».

Άρειος Πάγος: 15λέπτο διάλειμμα υπό προϋποθέσεις

Υπενθυμίζεται ότι το 2013 με απόφαση του εργατικού τμήματος του Αρείου Πάγου (85/2013) ορίστηκε ότι κάτι αντίστοιχο, ότι, δηλαδή, δικαιούνται διάλειμμα 15 λεπτών ανά δίωρο εργασίας όσοι εργάζονται μπροστά σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Ωστόσο, όπως προέβλεπε εκείνη η απόφαση, το διάλειμμα θα προγραμματίζεται μετά από συμφωνία εργαζόμενου και εργοδοσίας.

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία

Η απόφαση μνημονεύει την Ευρωπαϊκή οδηγία 90/270/ΕΟΚ, σύμφωνα με την οποία οι εργοδότες πρέπει να σχεδιάζουν κατά τέτοιο τρόπο τη δραστηριότητα των εργαζομένων τους, έτσι ώστε όσοι απασχολούνται, σε καθημερινή βάση, μπροστά από οθόνες οπτικής απεικόνισης, ή πρέπει να διακόπτουν την εργασία τους περιοδικά με διάλειμμα, ή να αλλάζουν επαγγελματική δραστηριότητα (π.χ. να απασχολούνται σε άλλες εργασίες που δεν θα χρησιμοποιούν οθόνες).

Σε περίπτωση κατά την οποία οι εργαζόμενοι που απασχολούνται μπροστά από οθόνες οπτικής απεικόνισης δεν μπορούν να εναλλάσσονται σε άλλες μορφές εργασίας (εκτός οθόνης), τότε πρέπει να τους χορηγείται διάλειμμα έως 15 λεπτά ανά δίωρο, χωρίς, όμως, να μπορούν να λαμβάνουν το χρόνο των διαλειμμάτων συσωρευτικά.

Δηλαδή, δεν μπορούν να μαζεύουν τα 15λέπτα διαλείμματα όλα μαζί, έτσι ώστε να φεύγουν το μεσημέρι νωρίτερα, ή να πιάνουν δουλειά αργότερα από το προβλεπόμενο ωράριο.

Το ΠΔ 398/1994

Η επίμαχη αυτή Ευρωπαϊκή οδηγία στη συνέχεια επικυρώθηκε από την Ελλάδα με το Προεδρικό Διάταγμα 398/1994 που αφορά τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας κατά την εργασία με οθόνες οπτικής απεικόνισης.

Οι αρεοπαγίτες ερμηνεύοντας την ισχύουσα νομοθεσία, έκριναν ότι η χορήγηση του επίμαχου διαλείμματος «υλοποιείται μετά από διαβουλεύσεις μεταξύ της εργοδοσίας και των εργαζομένων, δεδομένου ότι η οδηγία 90/270/ΕΟΚ δεν περιέχει διατάξεις δεκτικής άμεσης εφαρμογής, παρέχει μόνο γενικές κατευθύνσεις προς τα κράτη-μέλη, υποχρεούμενα να συμμορφωθούν και να εξειδικεύσουν το περιεχόμενο της».

Στο πλαίσιο αυτό, συνεχίζει η απόφαση, ακολούθησε το ΠΔ 398/1994 που περιέχει κατευθυντήριες οδηγίες εφαρμογής της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, αφήνοντας σχετική ελευθερία για τον τρόπο επιλογής της συμμόρφωσης (διάλειμμα ή αλλαγή δραστηριότητας) το χρόνο του διαλείμματος, καθώς προβλέπεται μόνο ο ανώτερος χρόνος του και όχι ο ελάχιστος, κ.λπ.

Προσέφυγε εργαζόμενος στα ΚΤΕΛ

Συγκεκριμένα, στον ‘Αρειο Πάγο είχε προσφύγει εκδότης εισιτηρίων του ΚΤΕΛ Μαγνησίας ο οποίος εργαζόταν με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου και ο οποίος χρησιμοποιούσε ηλεκτρονικό υπολογιστή από το 1990. Από τα δικαστήρια ζητούσε με βάση το επίμαχο ΠΔ 398/1994 και την διαιτητική απόφαση 9/1997 η οποία καθορίζει τις τους όρους αμοιβής και εργασίας των απασχολουμένων στα ΚΤΕΛ, να του καταβληθεί: 1) αποζημίωση για τις ώρες των διαλειμμάτων που δεν έλαβε, παρά τη νομοθετική πρόβλεψη, σε συνδυασμό με τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού του εργοδότη (ΚΤΕΛ) και 2) χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη.

Το Ανώτατο Δικαστήριο (απόφαση 85/2013) απέρριψε την αίτηση αναίρεσης του εργαζόμενου, καθώς στην επίμαχη διαιτητική απόφαση δεν αναφέρεται εάν έχει γίνει αποδοχή της υποχρέωσης του ΚΤΕΛ για τη χορήγηση του διαλείμματος, κάτι που αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγησή του.

Εγκύκλιος ΥΠΕΣ για 15λεπτο διάλειμμα

Να σημειωθεί ότι με εγκύκλιο του το 2017 το υπουργείο Εσωτερικών είχε ορίσει ότι επιτρέπονται 15 λεπτά διαλείμματα σε εργαζομένους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, που ο χρόνος ημερήσιας εργασίας τους υπερβαίνει τις 6 ώρες.

Το θέμα υπήρχε από το 20176 και τώρα προέκυψε και η απόφαση του ΣτΕ

 ο γ.γ. του ΥΠ.ΕΣ., κ. Κώστας Πουλάκης, με εγκύκλιό του προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας γνωστοποιεί το ποιοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 4 του Π.Δ/τος 88/1999 (κλικ εδώ), κατά το ποίο επιτρέπεται διάλειμμα 15  λεπτών σε υπαλλήλους, εντός του ωραρίου τους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το έγγραφο επιτρέπονται 15 λεπτά διάλειμμα σε εργαζομένους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, που ο χρόνος ημερήσιας εργασίας τους υπερβαίνει τις 6 ώρες.

«Για τις τεχνικές λεπτομέρειες χορήγησης του διαλείμματος, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι λειτουργικές και οργανωτικές συνθήκες και ανάγκες κάθε υπηρεσίας, εξασφαλίζοντας  την εύρυθμη λειτουργία της», ορίζεται στο έγγραφο του γ.γ. του Υπουργείου Εσωτερικών. Το θέμα αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα της ΠΟΕ-ΟΤΑ.

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο ΕΔΩ

 

Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021

Θα συνεχίσει να είναι στο “γύψο” η Δημοκρατία στην Αυτοδιοίκηση;

ΠΗΓΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 Δεκαπέντε μήνες έχουν συμπληρωθεί αφότου , η σημαντικότερη δημοκρατική λειτουργία της Αυτοδιοίκησης , η πεμπτουσία του δημοκρατικού αυτού Θεσμού , έχει εν μέρει ανασταλεί.
Οι συνεδριάσεις των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων, με επίκληση της πανδημίας , έχουν πάψει να πραγμοποιούνται δια ζώσης αλλά με τηλεδιασκέψεις . Και αυτό κυρίως μετά το φθινόπωρο που μας πέρασε.
Μέχρι τότε και για 7-8 μήνες , η συντριπτική πλειοψηφία των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων , ” συνεδρίαζε” με τη διαδικασία της ” δια περιφοράς” των θεμάτων απαντώντας απλώς μέσω email αν συμφωνεί ή διαφωνεί με αυτά. Χωρίς φυσικά να έχει τη δυνατότητα η αντιπολίτευση όλο αυτό το διάστημα να ασκήσει στοιχειώδη έλεγχο στις Δημοτικές και Περιφερειακές Αρχές , να θέσει θέματα για συζήτηση στα Συμβούλια κα . Και το σημαντικότερο είχε αφαιρεθεί ουσιαστικά η δυνατότητα παρακολούθησης και παρέμβασης των ίδιων των πολιτών .
Ακόμη και με τις τηλεδιασκέψεις σήμερα , το τελευταίο εξακολουθεί να συμβαίνει στη συντριπτική πλειοψηφία των δήμων , με τους πολίτες να μην έχουν δυνατότητα να τις παρακολουθήσουν έστω και μέσω του Διαδικτύου . Παρότι σε πολλούς δήμους- Περιφέρειες υπάρχουν σχετικές υποδομές και όλοι έλαβαν ” αστρονομικές” έκτακτες επιχορηγήσεις αυτό το διάστημα και θα μπορούσαν να διαθέσουν γι αυτό τον σκοπό , ένα πολύ μικρό ποσό.
Το σημαντικότερο δε είναι ότι σ’ αρκετές περιπτώσεις λόγω της κακής κατάστασης του Δικτύου , δεν είναι δυνατή η συμμετοχή Δημοτικών Συμβούλων στις τηλεδιασκέψεις και κυρίως η ομαλή διεξαγωγή τους.
Ωστόσο τώρα που με απόφαση της κυβέρνησης ΟΛΑ άνοιξαν και επιτρέπονται ακόμη και οι τελετές με εκατοντάδες προσκεκλημένους ή σ΄ένα τραπέζι καφετέριας ή σουβλατζίδικου να κάθονται μέχρι και δέκα άτομα , είναι αδιανόητο , τα Δημοτικά Συμβούλια να μην επανέλθουν στις δια ζώσης συνεδριάσεις τους. Δεδομένου μάλιστα ότι ακόμη και η Βουλή συνεδρίασε πρόσφατα σε πλήρη ολομέλεια.
Το σημερινό ” καθεστώς” όσο και αν είναι ” βολικό” για Δημοτικές-Περιφερειακές Αρχές και Δημάρχους- Περιφερειάρχες ( γι αυτό και κανείς τους δεν αντιδρά) αποτελεί βαθύτατη δημοκρατική οπισθοδρόμηση . Οποιαδήποτε δε τυχόν συνέχιση του, αποκρύπτει συγκεκριμένες σκοπιμότητες

ΑΔΕΔΥ: Με αφορμή τη συνάντηση με τη Διοίκηση του ΜΤΠΥ

 30.06.2021

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021, συνάντηση αντιπροσωπείας της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αποτελούμενη από τους Μπράτη Δημήτρη, Κουτσιουμπέλη Σταύρο και Λυμπερά Χαράλαμπο με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΜΤΠΥ, κ. Κάργα Αντώνη και τους Διευθυντές του Ταμείου, κ.κ. Τρίγκα Κώστα - Διευθυντή Διοικητικού και Οικονομικού, Παπαγιάννη Μαρία - Διευθύντρια Μετόχων και Μερισμάτων και Τόλιζα Βασιλική – Διευθύντρια Περιουσίας.

Τόσο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, όσο και οι αρμόδιοι Διευθυντές ενημέρωσαν αναλυτικά και διεξοδικά την αντιπροσωπεία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αφενός μεν για τη βιωσιμότητα του Ταμείου, αφετέρου δε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει.

Αυτή τη στιγμή το Ταμείο έχει 600.000 μετόχους και μερισματούχους (308.000 οι μέτοχοι – εν ενεργεία Δημόσιοι Υπάλληλοι και 292.000 μερισματούχοι – συνταξιούχοι) και τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονται σε 228.000.000 ευρώ.

Ταυτόχρονα, υπάρχουν ανείσπρακτα ποσά από καταλογισμούς της τάξης των 100.000.000 ευρώ, τα οποία παρά τις επίμονες και συνεχείς προσπάθειες των στελεχών του Ταμείου δεν έχουν εισπραχθεί. Χρωστούν στο Ταμείο μεταξύ άλλων, οι ΔΟΥ 25.000.000 ευρώ, οι Περιφέρειες 38.000.000 ευρώ κτλ.

Το Ταμείο αυτή τη στιγμή έχει ικανοποιήσει αιτήσεις συνταξιοδότησης (χορήγηση μερίσματος) μέχρι και τον Σεπτέμβρη του 2020. Το μηνιαίο μέρισμα στα 35 χρόνια υπηρεσίας για υπάλληλο ΠΕ κατηγορίας είναι αυτή τη στιγμή, περίπου, 137 ευρώ.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα του Ταμείου είναι η έλλειψη προσωπικού αφού από τα 145 άτομα, που προβλέπει ο Οργανισμός, υπηρετούν αυτή τη στιγμή 65!!!, δηλαδή το 40%.

Από την πλευρά της η αντιπροσωπεία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. έθεσε το θέμα της επαναχορήγησης χαμηλότοκων δανείων στους Δημόσιους Υπαλλήλους, όπως γινόταν και στο παρελθόν πριν το 2010.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. απάντησε ότι η βούληση, τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και των διοικητικών στελεχών είναι να επαναχορηγηθούν τα δάνεια, υπό προϋποθέσεις χωρίς, όμως, να προσδιορίσει τον χρόνο επαναχορήγησης.

Μας ενημέρωσε ότι για το σκοπό αυτό έχει ανατεθεί στο Οικονομικό πανεπιστήμιο η έκδοση αναλογιστικής μελέτης για την κατάσταση του Ταμείου και για τη δυνατότητα χορήγησης δανείων.

Παράλληλα, επισήμανε τις δυσκολίες που υπάρχουν και αναφέρθηκε, κυρίως, στην έλλειψη προσωπικού για τον έλεγχο, στα κριτήρια χορήγησης κτλ.

Η αντιπροσωπεία της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αφού ευχαρίστησε τον Πρόεδρο και τους υπαλλήλους του Ταμείου για τη μεθοδική και άοκνη προσπάθεια που καταβάλλουν, προκειμένου να προασπίσουν τα συμφέροντα των μετόχων και των μερισματούχων του ΜΤΠΥ, δήλωσε πως θα αναλάβει όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες που απαιτούνται για την επίλυση των προβλημάτων του Ταμείου και την επαναχορήγηση των δανείων στους Δημοσίους Υπαλλήλους.

Για το σκοπό αυτό θα ζητήσει, μέσα στις επόμενες μέρες, να έχει συνάντηση με τον Υφυπουργό Εργασίας, κ. Π. Τσακλόγλου στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται το ΜΤΠΥ.

 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ