Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΜΕΤΡΑ


26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

 ΑΦΙΣΑ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

 

  • Ουσιαστικά μέτρα προστασίας της υγείας των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς και στα σχολεία.
  • Επίταξη του ιδιωτικού τομέα Υγείας και Πρόνοιας, με ένταξη στον κρατικό σχεδιασμό και όχι αγορά υπηρεσιών.
  • Μαζικές προσλήψεις υγειονομικών, γιατρών, νοσηλευτών, εκπαιδευτικών, καθαριστριών. Μονιμοποίηση συμβασιούχων.
  • Αποσυμφόρηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς με προσλήψεις προσωπικού, επίταξη χιλιάδων ιδιωτικών λεωφορείων που βρίσκονται σε απραξία.
  • Αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.
  • Εδώ και τώρα να αποσυρθεί το χουντικής έμπνευσης νομοσχέδιο που μετατρέπει σε ιδιώνυμο τη συλλογική, συνδικαλιστική δράση και ουσιαστικά απαγορεύει την απεργία.
  • Αποχή από κάθε ηλεκτρονική ψευδοψηφοφορία σε όλο το Δημόσιο για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια. Να δοθεί τώρα παράταση στη θητεία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

 

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020

Τέλος το fax από 01.01.2021

Κατάργηση τηλεομοιοτυπίας (FAX) στο Δημόσιο – Πεδίο εφαρμογής - προπαρασκευαστικές ενέργειες υπόχρεων φορέων

 

Με το άρθρο 99 του Ν. 4727/2020 καταργείται η διακίνηση, μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax), εγγράφων, διοικητικών και μη, μεταξύ των φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων και των υπηρεσιών του Δημοσίου, από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Υπόχρεοι φορείς για την εφαρμογή της ρύθμισης αυτής είναι οι φορείς του στενού δημόσιου τομέα και συγκεκριμένα το Δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού καθώς και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ ΚΑΙ Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης

 Άρθρο 52
Επείγουσες ρυθμίσεις προσωπικού Ο.Τ.Α.

Από την 9η.11.2020 και για όσο χρονικό διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και πάντως όχι πέραν της 28ης.2.2021, επανέρχονται σε ισχύ η παρ. 2 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’75)*****, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’86), ως προς την πενθήμερη εργασία των δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων, και το άρθρο εικοστό ένατο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’104), ως προς τον καθορισμό του ωραρίου των δημοτικών υπηρεσιών σε δημοτικά νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συνδέσμους δήμων και ιδρύματα.

 

****παρ. 2, άρθρο 43, ΠΝΠ:   2. Κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 36 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α΄ 143), με απόφαση του οικείου δημάρχου είναι δυνατόν να:
α) καθιερώνονται εξαιρέσεις από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας κατά υπηρεσία, κλάδο και αριθμό υπαλλήλων, χρόνο ή περιοχή, εφόσον επιβάλλονται λόγω της ανάγκης αδιάλειπτης λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,
β) καθορίζεται η πενθήμερη εβδομάδα εργασίας για ορισμένες υπηρεσίες, κλάδους ή ορισμένο αριθμό υπαλλήλων από την Τρίτη μέχρι και το Σάββατο ή από την Τετάρτη έως και την Κυριακή, εφόσον τούτο επιβάλλεται για τον ίδιο ως άνω λόγο, καθιερουμένων ως μη εργάσιμων ημερών της Δευτέρας ή της Τρίτης, αντίστοιχα.
Οι αποφάσεις της παρούσας αρχίζουν να ισχύουν από της υπογραφής τους και εφαρμόζονται για όσο διάστημα είναι σε ισχύ μέτρα πρόληψης και αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως όχι πέραν της 31ης Μαΐου 2020. 

 

 Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων

 

Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παρ. 2 του άρθρου 1 και στο άρθρο 19 του ν. 3213/2003 (Α’ 309), δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, αρχικές με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από 1.1.2020 έως και 30.11.2020 και ετήσιες του έτους 2020 (χρήση 2019), υποβάλλονται μέχρι και τις 28.2.2021.

 

Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΟΕ-ΟΤΑ

 

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2020

                                                                                       Αριθμ. Πρωτ.: 583

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10η – ΠΕΜΠΤΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

 

Το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στην συνεδρίασή του στις 22 Οκτωβρίου 2020 αποφάσισε κατά πλειοψηφία (ψήφοι 32 υπέρ, 1 κατά και 1 λευκό), λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα υγειονομική συγκυρία και τις δυσκολίες, που αυτή συνεπάγεται για την πραγματοποίηση εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη Αντιπροσώπων στο επόμενο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., να δοθεί παράταση της θητείας του Γενικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Ελεγκτικής Επιτροπής, η οποία λήγει τον Απρίλιο του 2021.

Με το δεδομένο αυτό, σας ενημερώνουμε, ότι στην παρούσα φάση δεν θα εφαρμοστεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 48 του Καταστατικού περίοδος εκλογής των Αντιπροσώπων από τους Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., που ξεκινάει τον Δεκέμβριο του 2020. Έτσι, οι Σύλλογοι-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. δεν υποχρεούνται να προβούν σε Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Αντιπροσώπων, καθώς εξάλλου, κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό με βάση τους τρέχοντες υγειονομικούς περιορισμούς.

Σας υπενθυμίζουμε, ότι σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.4722/2020 (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 177/15-9-2020) η θητεία των Διοικητικών Συμβουλίων των Πρωτοβαθμίων Συλλόγων έχει παραταθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Για τις περαιτέρω ενέργειες, στις οποίες θα πρέπει να προβείτε και τον χρόνο, που θα πρέπει να λάβουν χώρα, θα ενημερωθείτε σχετικά με επόμενες αναλυτικές Ανακοινώσεις  της Ομοσπονδίας.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

  Ο Πρόεδρος                                                                          Ο Γεν. Γραμματέας

 

 

Νίκος Τράκας                                                                     Βασίλης Πετρόπουλος

 

 

ΚΟΙΝΗ ΑΦΙΣΑ ΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ


 

Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020

ΠΟΕ-ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

 

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2020

 

                                                                                 Αριθμ. Πρωτ.: 581

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ: ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟ ΘΕΑΤΕΣ…

 

          Ο πρώην Υπουργός των απολύσεων και της κατάργησης υπηρεσιών, και νυν Πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης, πρωταγωνιστεί σε ένα ακόμη αντεργατικό-αντικοινωνικό έργο. Δίδει εντολές να θεσπιστούν διατάξεις αναχρονιστικές για το θεσμό της Δημοτικής Αστυνομίας και την Τοπική Αυτοδιοίκηση γενικότερα.

          Αυτό μάλιστα συμβαίνει εν μέσω της πρωτοφανούς κρίσης που βιώνει η χώρα με την πανδημία του κορωνοϊού, και ενώ όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς αλλά και η Κοινωνία αναγνώρισαν την χρησιμότητα της Δημοτικής Αστυνομίας στην πρόληψη και αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19. Επιπρόσθετα, οι Δήμαρχοι μέσω του συλλογικού τους οργάνου, της Κ.Ε.Δ.Ε., έχουν παραδεχτεί ότι η επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας έχει βοηθήσει τους Δήμους να ανταπεξέλθουν καλύτερα στις σύγχρονες προκλήσεις και έχουν ζητήσει με αποφάσεις τους όχι μόνο την ενίσχυση των υπηρεσιών της Δημοτικής Αστυνομίας με προσωπικό, αλλά και την υποχρεωτική επανασύσταση της σε όλους τους Δήμους με αφορμή και τον COVID-19.

Παρόλα αυτά, η κυβέρνηση μέσω του Υπουργού Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκου, υιοθετεί προτάσεις που υπονομεύουν τις υπηρεσίες της Δημοτικής Αστυνομίας. Σε Νόμο που είναι προς ψήφιση, ορίζεται ότι σε Δήμους που δεν υφίσταται Δημοτική Αστυνομία ή το προσωπικό που υπηρετεί δεν επαρκεί, και κατά την κρίση του Δημάρχου, μπορεί να ορίζονται Διοικητικοί Υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. να ασκούν τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας που έχουν σχέση με την εύρυθμη λειτουργία της πόλης τους, αλλά και τις αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί και ανατίθενται στη Δημοτική Αστυνομία ως αρμόδια αρχή ελέγχου και επιβολής κυρώσεων των μέτρων για την αποτροπή της πανδημίας. Δηλαδή, χωρίς να έχουν την απαιτούμενη από το Νόμο Εκπαίδευση, όπως έχουν οι υπηρετούντες Δημοτικοί Αστυνομικοί.

          Όλο το τελευταίο διάστημα, παρακολουθήσαμε σειρά δημοσιευμάτων και δηλώσεων από διάφορους αιρετούς, από τον Υπουργό Εσωτερικών αλλά και τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.Ε. Σε διάφορες δε συναντήσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με τους παραπάνω μας είχαν δηλώσει την πρόθεση τους, ότι θα προχωρούσαν άμεσα σε νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα γινόταν η επανασύσταση των υπηρεσιών της Δημοτικής Αστυνομίας υποχρεωτικά σε όλους τους Δήμους της χώρας και θα ενίσχυαν τις υπηρεσίες αυτές, αλλά και τις υπάρχουσες, με προσλήψεις αλλά και με μετατάξεις από πρώην Δημοτικούς Αστυνομικούς που το επιθυμούν. Αντί αυτού, η κυβέρνηση προβαίνει σε μια ανεύθυνη επιλογή και αναθέτει αναγκαστικά σε υπαλλήλους που δεν έχουν καμία συναφή εκπαίδευση αλλά και καμία διάθεση, καθήκοντα εντελώς αλλότρια από την ειδικότητα τους και χωρίς καμία εκπαίδευση, με αποτέλεσμα να ευτελίζουν και το ρόλο της Δημοτικής Αστυνομίας, ενός ταλαιπωρημένου θεσμού αλλά πολύ χρήσιμου για τις τοπικές κοινωνίες.

          Από την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας το 2015 μέχρι και σήμερα και παρ' όλο που έχει επιστρέψει μόνο το 1/3 των υπαλλήλων που υπήρχε πριν την κατάργηση της το 2013, έχει δείξει δείγματα επαγγελματισμού, με παραδοχή ακόμα και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Κι ενώ θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα της ενίσχυσης του προσωπικού με πολύ απλό τρόπο... καταθέτοντας τροπολογία που να δίνει το δικαίωμα σε όσους πρώην Δημοτικούς Αστυνομικούς εργάζονται σε άλλες υπηρεσίες να επιστρέψουν, καταθέτει μία (ν)τροπολογία. Αδιαφορεί για το πρόβλημα της υποστελέχωσης, ενώ θα μπορούσε να ενισχύσει την υπηρεσία με υπαλλήλους οι οποίοι έχουν τη γνώση του αντικειμένου και των αρμοδιοτήτων της.

          Καλούμε την ύστατη στιγμή τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο να διορθώσει το λάθος και να αποσύρει αυτή την (ν)τροπολογία και να καταθέσει νέα, για την άμεση επιστροφή των Δημοτικών Αστυνομικών που έχουν μετακινηθεί σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου ή σε διοικητικά καθήκοντα στους Δήμους, με μόνο κριτήριο την αίτηση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

  Ο Πρόεδρος                                                                  Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας

 

 

Νίκος Τράκας                                                                      Γιάννης Τσούνης

 

Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020

ΠΟΕ-ΟΤΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

 

Κύριε Υφυπουργέ,

 

          Στο άρθρο 75, παρ.2 του Ν.4745/2020 προβλέφθηκε η δυνατότητα διεξαγωγής των Αρχαιρεσιών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Για την ενεργοποίηση της διάταξης αυτής προβλέπεται η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

          Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. δηλώνει απερίφραστα, ότι αντιτίθεται σε κάθε μορφή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, καθώς θεωρούμε, ότι πρόκειται για διαδικασία που δεν προάγει την μαζική συμμετοχή των εργαζομένων, δεν συμβάλλει στην ανάπτυξη της δημοκρατίας στους χώρους δουλειάς και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να διασφαλίσει την διαφάνεια που απαιτείται σε έναν τόσο κορυφαίο συμμετοχικό θεσμό.

          Δεδομένων δε των συνθηκών, που συνδέονται με την εξέλιξη της πανδημίας και λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος, ότι σε αντίστοιχες περιπτώσεις έχει δοθεί παράταση θητείας αιρετών οργάνων, όπως στην περίπτωση των Διοικήσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων, ζητάμε:

          Να παραταθεί η θητεία των αιρετών Μελών των Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών Συμβουλίων κατά τρόπο τέτοιο, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία τους και να απέχει το Υπουργείο Εσωτερικών από κάθε προσπάθεια υλοποίησης διαδικασιών ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, που μόνο απαξίωση συνεπάγεται για τους εργαζόμενους και τον θεσμό των αιρετών εκπροσώπων τους.

 

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

  Ο Πρόεδρος                                                                            Ο Γεν. Γραμματέας

 

Νίκος Τράκας                                                                       Βασίλης Πετρόπουλος

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020

ΠΟΕ-ΟΤΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

 

Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2020

 

                                                                                       Αριθμ. Πρωτ.: 577

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΨΩΜΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και ΥΓΕΙΑ

ΤΟ «ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΜΕΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΣΣΟΜΕΝ»… ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ!!!

 

Σαράντα επτά (47) χρόνια μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου και το αίτημα «Ψωμί - Παιδεία - Ελευθερία» παραμένει και σήμερα επίκαιρο.

Η κορυφαία έκφραση του αντιδικτατορικού αγώνα που αποτέλεσε η εξέγερση τον Νοέμβριο του 1973, αρχικά των φοιτητών και στη συνέχεια με τη ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων και του λαού, άνοιξε το δρόμο για την κατάρρευση της αμερικανόφερτης χούντας που είχε επιβληθεί με την αρωγή του ντόπιου και εξωτερικού οικονομικοπολιτικού κατεστημένου.

Σήμερα, έχουμε χρέος να βαδίσουμε με τα ίδια αποφασιστικά βήματα ενάντια στη «δικτατορία των αγορών».

«Πυροβολούν» και υποβαθμίζουν τη Δημοκρατία, βάλλουν κατά του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και παίρνουν πίσω τα δικαιώματα του κόσμου της εργασίας, οδηγώντας τον στη φτώχεια και στην εξαθλίωση.

Απαξιώνουν την Παιδεία, την Υγεία, την Πρόνοια, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και μετατρέπουν τα κοινωνικά αγαθά (Φως-Νερό κ.λπ.) σε εμπορεύματα.

Ξεπουλούν τη Δημόσια και Δημοτική περιουσία αλλά και υφαρπάζουν τα σπίτια των φτωχών των λαϊκών στρωμάτων.

Λίγους μήνες από την εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού και με την εμπειρία που θα έπρεπε να έχει αποκτηθεί από το πρώτο lockdown, η κυβέρνηση της Ν.Δ. ανακοίνωσε δεύτερο lockdown, ομολογώντας ουσιαστικά την αδυναμία αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης. Παράλληλα προχωράει στην απαγόρευση των συνδικαλιστικών και πολιτικών συγκεντρώσεων στο όνομα της «μη διασποράς του ιού».

Η κυβέρνηση εάν για κάτι έχει πείσει τους εργαζόμενους, είναι πως επιχειρεί να εργαλειοποιήσει η ίδια την υγειονομική κρίση για να καταργήσει κάθε εργασιακό και συνδικαλιστικό δικαίωμα. Δεν είναι τυχαίο πως σε περίοδο lockdown επιχειρεί την αλλαγή της συνδικαλιστικής νομοθεσίας και συνδικαλιστικών ελευθεριών δεκαετιών. Καταργεί το δικαίωμα στην απεργία, εισάγει την ηλεκτρονική ψηφοφορία στοχεύοντας στην κατάργηση κάθε συλλογικής διαδικασίας, προκειμένου τα ελεγχόμενα κρατικοδίαιτα Μ.Μ.Ε. να περνούν την «κυβερνητική γραμμή» ανεμπόδιστα.

Στην πραγματικότητα, ο σκοπός της κυβέρνησης δεν είναι η αντιμετώπιση της κρίσης, αλλά η επίρριψη του συνόλου των ευθυνών στην Κοινωνία, στο πλαίσιο της «ατομικής ευθύνης» και «ξεχνώντας» τις ευθύνες του κράτους. Κυρίαρχος στόχος η απαγόρευση κάθε εργατικής αντίστασης απέναντι στα αντεργατικά μέτρα που περνάνε με συνοπτικές διαδικασίες αυτό το χρονικό διάστημα.

Εάν η κυβέρνηση ενδιαφερόταν πραγματικά να προστατεύσει την κοινωνία από την πανδημία, θα είχε προχωρήσει σε ενίσχυση της Δημόσιας Υγείας και Παιδείας και των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (Μ.Μ.Μ.), με προσλήψεις προσωπικού, νέες Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.), περισσότερα δρομολόγια των συγκοινωνιών και μαζικά τεστ σε όλους. Αντί αυτού, άνοιξε τη χώρα στον τουρισμό, χωρίς τεστ, και τα σχολεία χωρίς να τηρούνται τα μέτρα προστασίας, ενώ οι εργαζόμενοι στοιβάζονται στα ανεπαρκή Μ.Μ.Μ. και στους χώρους εργασίας. Παράλληλα, ξοδεύουν απλόχερα εκατομμύρια στους καναλάρχες για να διαφημίζουν την πολιτική της κυβέρνησης.

Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες για την εξέλιξη της πανδημίας και τη γύμνια του Εθνικού Συστήματος Υγείας, και προσπαθεί να μετακυλήσει τις ευθύνες της στη κοινωνία.

Με τη καραμέλα της ατομικής ευθύνης επιδιώκει να ρίξει σκοτάδι και να αποκρύψει τις δικές της τεράστιες ευθύνες για το ότι μήνες τώρα οι συνάνθρωποί μας, στοιβάζονται σαν τις σαρδέλες μέσα στα απαρχαιωμένα λεωφορεία και το μετρό. Και με αυτά τα δεδομένα μοιάζει «επικίνδυνη» η απόφαση της κυβέρνησης δια στόματος του «Αστυνομικού Διευθυντή», για απαγόρευση συναθροίσεων άνω των τεσσάρων (4) ατόμων με μόνο στόχο την μη πραγματοποίηση των εκδηλώσεων μνήμης για τον εορτασμό της ηρωικής εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Απόφαση που απαιτούμε να ανακληθεί άμεσα!!!

Η κυβέρνηση αποδεικνύει τα γρήγορα αντανακλαστικά της όχι στην λήψη των αυτονόητων μέτρων προστασίας των πολιτών από την Πανδημία, στηρίζοντας την υγεία, τις μεταφορές, τις κοινωνικές και ανταποδοτικές υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με πάγια και διαχρονικά μέτρα αντιμετώπισης των τεράστιων ελλείψεων προσωπικού και εξοπλισμού, αλλά στην λήψη αντιδημοκρατικών μέτρων ως ευκαιρία νομοθέτησης νεοφιλελεύθερης αντίληψης πολιτικών. Η βιασύνη του Πρωθυπουργού για τροποποίηση-κατακρεούργηση του συνδικαλιστικού νόμου (Ν.1264/1982) εν μέσω κορωνοϊού δείχνει τις πραγματικές προθέσεις της κυβέρνησης.

Η δημοκρατία που αυτοί πρεσβεύουν, μας επιβάλλει την απαγόρευση εξόδου από τα σπίτια μας, την απαγόρευση της απεργίας και κάθε είδους διαμαρτυρίας ή συγκέντρωσης, προκειμένου ανενόχλητοι να ψηφίσουν την κατάργηση συλλογικών δικαιωμάτων που διαχρονικά αποτελούσαν πυλώνα δημοκρατικές έκφρασης και λειτουργίας.

Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να ενοχοποιηθούν ή να στοχοποιηθούν ως υπαίτιοι διασποράς του covid-19. Είναι αυτοί που με το φιλότιμό τους κράτησαν όρθιο τον κρατικό μηχανισμό στην πρώτη φάση της πανδημίας.

Δεν θα συμβιβαστούν όμως με αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις που μόνο στόχο έχουν να βάλουν μόνιμα στον «γύψο» εργατικά δικαιώματα και ελευθερίες που για να κατακτηθούν χύθηκε αίμα!!!

Οι εργαζόμενοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με απόλυτο σεβασμό στους πολίτες, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που οι περιστάσεις απαιτούν θα κρατήσουν άσβεστη την μνήμη και τιμής των αγωνιστών του Πολυτεχνείου, ιδιαίτερα αυτή την ώρα που τα εργασιακά δικαιώματα και ελευθερίες μπαίνουν στην «κλίνη του Προκρούστη» προκειμένου να προσαρμοστούν στις πολιτικές επιδιώξεις της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας!!!

 

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

  Ο Πρόεδρος                                                                          Ο Γεν. Γραμματέας

 

Νίκος Τράκας                                                                     Βασίλης Πετρόπουλος