Κυριακή 31 Ιουλίου 2016

Σχετικά με το Νομοσχέδιο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.: “Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ, ρύθμιση θεμάτων ΟΤΑ και άλλες διατάξεις”

Όπως σας είχαμε ενημερώσει με το από 28.06.2016 ενημερωτικό δελτίο της ΔήμοςΝΕΤ, είχε δοθεί στις 27.06.2016 προς διαβούλευση στους αιρετούς της χώρας το σχέδιο νόμου του ΥΠ.Εσωτερικών με θέμα «Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ, ρύθμιση θεμάτων ΟΤΑ και άλλες διατάξεις» προκειμένου να ξεκινήσει η τελική διαβούλευση  πριν την κατάθεσή του προς ψήφιση στη Βουλή.
Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει πολύ σημαντικές διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα που αφορούν στη λειτουργία των δήμων, και των εργαζομένων στους δήμους.
Το παραπάνω νομοσχέδιο δεν έχει τεθεί ακόμη προς δημόσια διαβούλευση στον σχετικό κόμβο της Ανοιχτής Διακυβέρνησης.
Σύμφωνα με ειδησεογραφικές πληροφορίες η Βουλή θα παραμείνει κλειστή λόγω θερινών διακοπών το χρονικό διάστημα από 04.08 έως 25.08.2016.
Συνεπώς, δεν αναμένεται κάποια εξέλιξη σχετικά με το παραπάνω νομοσχέδιο τουλάχιστον πριν τις 25.08.2016.
Σε κάθε περίπτωση, θα σας κρατάμε ενήμερους για την όποια εξέλιξη καθόλα τα στάδια μέχρι την τελική ψήφιση του νομοσχεδίου, μέσω των ενημερωτικών δελτίων της ΔήμοςΝΕΤ.

Πέμπτη 28 Ιουλίου 2016

Υπέκυψε στα τραύματά της η δημοτική αστυνομικός


Τελικά δεν τα κατάφερε και κατέληξε, βυθίζοντας στο πένθος συγγενείς, φίλους και συναδέλφους.
Το μήνυμα του Δημάρχου Ελληνικού και Αργυρούπολης, Γιάννη Κωνσταντάτου, για την απώλεια της Ματίνας
"Καλό ταξίδι Ματίνα μας!
Έχασε την άνιση μάχη η 34χρονη Δημοτικός μας Αστυνόμος Ματίνα Νικολάου. Η Ματίνα τραυματίστηκε σοβαρά ενώ βρισκόταν εν ώρα υπηρεσίας και συνόδευε τα παιδιά μας στην καλοκαιρινή απασχόληση. Την παρέσυρε διερχόμενο αυτοκίνητο πάνω στο πεζοδρόμιο με εγκληματική ταχύτητα. Είναι ώρα θλίψης για όλους μας αλλά οφείλω να τονίσω ότι χάθηκε άδικα ένας νέος άνθρωπος την ώρα που ως εργαζόμενος του Δήμου συνόδευε τα παιδιά μας. Το γεγονός αυτό δείχνει πως οι εργαζόμενοι μας δίνουν καθημερινά τον αγώνα τους για όλους εμάς με αυταπάρνηση .
Ας είναι ελαφρύ το χώμα της γης της πόλης μας που θα την σκεπάσει δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ. Καλό ταξίδι Ματίνα μας."

Για την αναγνώριση προυπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα
Τηλ.: 213.131-3215, -3240, -3378, -3394
E- mail:
hrm@ydmed.gov.gr
Αθήνα,27 Ιουλίου 2016
Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2355/οικ.20352
ΘΕΜΑ: Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα
Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε το αριθ. 69/2016 (ΦΕΚ Α' 127) Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο αφορά στην αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα για τη βαθμολογική ένταξη των υπαλλήλων, κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 98 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του N. 3528/2007 (Α' 26/9.2.2007), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 του N. 4369/2016 (Α' 33/27-2-2016),
Με το εν λόγω Προεδρικό Διάταγμα δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα για την βαθμολογική ένταξη των υπαλλήλων και καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αναγνώρισης της προϋπηρεσίας αυτής, η οποία έχει αποκτηθεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη.
Η αναγνώριση της προϋπηρεσίας αυτής, πέραν της βαθμολογικής ένταξης και επομένως βαθμολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων, λαμβάνεται υπόψη και κατά τη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων. Ειδικότερα, με τις διατάξεις του άρθρου 85 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4369/2016, συμπεριλαμβάνεται στα μοριοδοτούμενα κριτήρια επιλογής η αναγνώριση της προαναφερόμενης προϋπηρεσίας και συγκεκριμένα στις διατάξεις της παρ. 3β, υποπερ. ββ του άρθρου 85 του Υ.Κ. προβλέπονται τα εξής: «ββ) 25 μόρια για κάθε έτος απασχόλησης με ανώτατο όριο τα 7 έτη για τον ιδιωτικό τομέα που έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 και...».
Διευκρινίζεται ότι θα ακολουθήσει νεώτερη εγκύκλιος από την Υπηρεσία μας με την οποία θα παρέχονται οδηγίες προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες Διοικητικού /Προσωπικού αλλά και προς τα αρμόδια για την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα, Υπηρεσιακά Συμβούλια, για την ορθή και ενιαία εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων του Π.Δ. 69/2016. 
Επισημαίνεται ότι η συγκέντρωση και προσκόμιση των απαιτούμενων κατά το Π.Δ. δικαιολογητικών, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που αποδεικνύει ότι συντρέχουν οι απαιτούμενες για την αναγνώριση προϋπηρεσίας προϋποθέσεις αποτελούν ευθύνη του/της υπαλλήλου που υποβάλλει τη σχετική αίτηση. Κατόπιν των ανωτέρω, οι υπάλληλοι που ζητούν να τους αναγνωριστεί ορισμένη προϋπηρεσία θα πρέπει να καταθέσουν έγγραφα, από τα οποία να προκύπτει ο χρόνος και η ειδικότητα με την οποία απασχολήθηκαν προκειμένου τα υπηρεσιακά συμβούλια να μπορούν να κρίνουν τη συνάφεια.
Παρακαλούνται οι αρμόδιες Υπηρεσίες Διοικητικού/ Προσωπικού, να προβούν άμεσα στην ενημέρωση των υπαλλήλων τους για την έκδοση του εν λόγω Προεδρικού Διατάγματος, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να προβούν στη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν σε όλους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς.
Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας μας www.minadmin.gov.gr, στη διαδρομή "Διοικητική Ανασυγκρότηση- Ανθρώπινο Δυναμικό- Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων".
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Χριστόφορος Βερναρδάκης

Τετάρτη 20 Ιουλίου 2016

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΟΕ-ΟΤΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ


Αθήνα, 20 Ιουλίου 2016
Αριθμ. Πρωτ.: 606

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Φαίνεται πως μετά από έξι (6) χρόνια εφαρμογής μιας σκληρής νεοφιλελεύθερης συνταγής εξόδου από την κρίση, όχι μόνο δεν έχουμε καν ψήγματα αποτελεσματικότητας, αλλά αντίθετα έχουμε οδηγηθεί σε ένα ακραίο ιδεολογικό παροξυσμό και πολιτικό αποπροσανατολισμό υπό το πρίσμα των οποίων κάποιοι συγχέουν αξίες, έννοιες και παραδόσεις που ουδέποτε αμφισβητήθηκαν έως σήμερα.

Χαρακτηριστικό τέτοιο φαινόμενο των «καιρών» σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου Υπαλλήλων Δήμου Καλλιθέας είναι και Αντιδήμαρχος του Δήμου Καλλιθέας, ο οποίος χαρακτήρισε εργαζόμενους «τεμπέληδες, αργόσχολους, χαραμοφάηδες, λουφαδόρους και κομματόσκυλα» γιατί τιμώντας όσους θυσιάστηκαν στα γεγονότα του Πολυτεχνείου ανάρτησαν πανό έξω από το Δημαρχείο.

Με Τροπολογία του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ρύθμιση θεμάτων της Αυτοδιοίκησης

Την επαναλειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων στην Αυτοδιοίκηση, τη πρόσληψη συμβασιούχων για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων και την παράταση της λειτουργίας των «Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» (ΚΗΦΗ), των Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΕΔΗΦ) και των «Κέντρων Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων» προβλέπει τροπολογία η οποία κατατέθηκε από το ΥΠΕΣΔΑ.
Πρόκειται για βασικά αιτήματα της Αυτοδιοίκησης α' Βαθμού για τα οποία ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης έχει αναλάβει σειρά πρωτοβουλιών και έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις στα συναρμόδια Υπουργεία.
«Με συντονισμένες προσπάθειες καταφέραμε να δώσουμε λύση σε σημαντικά θέματα της Αυτοδιοίκησης», σημείωσε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και συμπλήρωσε ότι «η ΚΕΔΕ θα συνεχίσει να διεκδικεί με δυναμισμό και σχέδιο τα δίκαια αιτήματά της προς όφελος των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών».
Η τροπολογία που έχει κατατεθεί από το ΥΠΕΣΔΑ συμπεριλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» και προβλέπει μεταξύ άλλων:
Λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων ΟΤΑ
Στην πρώτη παράγραφο της τροπολογίας ρυθμίζεται το θέμα της επαναλειτουργίας των Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Να σημειωθεί ότι με το άρθρο 30 του Ν.4369/2016, από 28 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους, είχε καταργηθεί η θητεία των μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των ΟΤΑ. Έκτοτε, δεν είχε υπάρχει διάταξη για την επαναλειτουργία τους με αποτέλεσμα να μην αντιμετωπίζονται επείγοντα υπηρεσιακά θέματα, όπως προαγωγές, αποσπάσεις, μετατάξεις, εκπαιδευτικές άδειες κ.λ.π.
Πρόσληψη καθαριστριών στα σχολεία
Για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων, όπου κρίνεται αναγκαίο οι δημοτικές αρχές θα έχουν τη δυνατότητα να προσλαμβάνουν συμβασιούχους ορισμένου χρόνου. Σύμφωνα με τη παράγραφο 2 της τροπολογίας η εκτίμηση της ανάγκης πρόσληψης προσωπικού για τον καθαρισμό των σχολείων για τα διδακτικά έτη 2017 -2018 ανήκει στους δήμους. Να σημειωθεί ότι στη σχετική διάταξη δε διευκρινίζεται σαφώς ο τρόπος κάλυψης του κόστους. Η ΚΕΔΕ ζητεί να μην προέρχονται οι σχετικοί πόροι από τους ΚΑΠ των δήμων, αλλά από ξεχωριστή μεταφορά πίστωσης από το υπουργείο Παιδείας στο ΥΠΕΣΔΑ.  
Παράταση λειτουργίας ΚΗΦΗ και ΚΕΔΗΦ
Με τη ρύθμιση της τέταρτης παραγράφου της τροπολογίας παρατείνεται  η διάρκεια παροχής υπηρεσιών των «Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» ( ΚΗΦΗ), των Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΕΔΗΦ) και των «Κέντρων Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων» των φορέων των ΟΤΑ, καθώς και των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του απασχολούμενου προσωπικού.
Η παράταση θα είναι έως την ένταξη των σχετικών πράξεων στο πλαίσιο των Π.Ε.Π. 2014-2020 του ΕΣΠΑ. Οι συμβάσεις του προσωπικού σε καμία περίπτωση δεν μετατρέπονται σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Η μισθοδοσία των εργαζομένων θα καλυφθεί από πόρους του ΕΣΠΑ 2014 -2020.

Τρίτη 19 Ιουλίου 2016

ΠΑΣΟΚ-ΝΔ έπαιρναν δάνεια και με τα μνημόνια

"ναι αλλά ο κουλουρτζής δεν έκοβε αποδείξεις"......

Δάνεια συνολικού ύψους 240 εκατ. ευρώ είχε χορηγήσει η Αγροτική Τράπεζα σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, από τον Δεκέμβριο του 2009 μέχρι τον Ιούνιο του 2012, ποσό που αντιστοιχεί στο 1% του χαρτοφυλακίου της, σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο πρώην διοικητής της Τράπεζας, Θεόδωρος Πανταλάκης.
Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε σήμερα στην Εξεταστική Επιτροπή για τη νομιμότητα των δανείων σε κόμματα και ΜΜΕ ο κ. Πανταλάκης ανέφερε ότι όταν ο ίδιος ανέλαβε τα καθήκοντά του, η ΝΔ είχε ανεξόφλητο δάνειο ύψους 105 εκατ. ευρώ και το ΠΑΣΟΚ 96,8 εκατ. ευρώ.
Όπως είπε ο κ. Πανταλάκης, μέχρι τότε, τόσο η ΝΔ όσο και το ΠΑΣΟΚ, εξυπηρετούσαν κανονικά τα δάνειά τους τα οποία ήταν ενήμερα και χαρακτηρίζονταν μηδενικού ρίσκου.
Παράλληλα υπεραμύνθηκε της πολιτικής που ακολούθησε η ΑΤΕ για την χορήγηση των δανείων στα δύο κόμματα λέγοντας χαρακτηριστικά:
«Τηρήθηκε πλήρως η νομιμότητα. Η χρηματοδότηση των κομμάτων ήταν νόμιμη και ουδέποτε υπήρξε από την ΤτΕ κάποια σημείωση ότι δεν μπορούσαμε να τα δώσουμε. Όλες οι Τράπεζες χορηγούσαν τα δάνεια με βάσει τον τετραετή κύκλο της κρατικής επιχορήγησης των κομμάτων. Έκανα τη δουλειά μου πολύ καλά και όπως έπρεπε. Το 2010, υπήρξε ανατροπή των δεδομένων, δεν είναι όμως ο κανόνας. Οι Τράπεζες δουλεύουν με κανόνες».
«Όταν η χώρα βρέθηκε σε δύσκολη συγκυρία τέλη του 2010, και άρχισαν τα προβλήματα, εκτίμησα ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί ο ίδιος τρόπος χρηματοδότησης των κομμάτων, με βάση τον 4ετή κύκλο, γιατί οι εκλογικές αναμετρήσεις είχαν ανατρέψει τον συσχετισμό πολιτικών δυνάμεων και ταυτόχρονα τα επιδιωκόμενα έσοδα από την κρατική επιχορήγηση. Ζήτησα και αυξήθηκαν τα επιτόκια από 1% και 2% στα 7% και 9%, ενώ πήρα από κάθε κόμμα από την αύξηση των τόκων, 10 εκατ. ευρώ» ανέφερε ο κ. Πανταλάκης.
Επεσήμανε ακόμα ότι στις 28/6/2010, έγινε συμφωνία της ΑΤΕ με κάθε κόμμα χωριστά, για να μειωθεί ο δανεισμός συνολικά. Έτσι στο ΠΑΣΟΚ μειώθηκε κατά 40 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2011-2016 και στη ΝΔ κατά 34 εκατ. ευρώ την περίοδο 2011-2017.

Δάνεια την περίοδο των Μνημονίων

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕ-ΟΤΑ


Αθήνα, 19 Ιουλίου 2016
Αριθμ. Πρωτ.: 613


AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατατέθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης το ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων στο Δημόσιο και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για το οποίο πολλές προσδοκίες είχαν καλλιεργηθεί. Προσδοκίες που αφορούσαν κυρίως στην κάλυψη των τεράστιων ελλείψεων προσωπικού, ιδιαίτερα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και κυρίως του εργατοτεχνικού προσωπικού.
Σχετικά με το επίμαχο σχέδιο Νόμου διαπιστώσαμε τα εξής:

ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕ-ΟΤΑ


Αθήνα, 19 Ιουλίου 2016
Αριθμ. Πρωτ.: 612

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ήδη, από τις αρχές του 2016 η συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. με σχετική διάταξη (άρθρο 30, παρ.2 του Ν.4369/2016) προχώρησε στην αναστολή λειτουργίας των Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Η ίδια διάταξη προέβλεπε και την επανασύστασή τους εντός ενός (1) μήνα με σχετική απόφαση του καθόλα αρμόδιου Υπουργού. Κίνηση άστοχη και παράλογη, κόντρα στις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν.3584/2007) που προέβλεπαν ρητά τον τρόπο σύστασής τους.
Στη συνέχεια, με τις διατάξεις 3, 4 και 5 του Ν.4370/2016 τροποποίησαν τις διατάξεις του άρθρου 30, παρ.2 και 3 του Ν.4369/2016 χωρίς πάλι να δίνεται λύση και δυνατότητα επαναλειτουργίας των Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Στη συνέχεια και αφού για ακόμη μια φορά λύση δεν δόθηκε, οι ανωτέρω διατάξεις αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 171 του Ν.4389/2016. Ο παραλογισμός συνεχίστηκε ώσπου στις 2 Ιουνίου 2016 με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (αριθμ. πρωτ.: 18967/2-6-206) καλούνται οι «…Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ Βαθμού προκειμένου να μην προβούν σε καμία σχετική, με τα οριζόμενα στο άρθρο 171 του Ν.4389/2016, ενέργεια έως την παροχή νέων οδηγιών από την Υπηρεσία μας δεδομένου ότι επίκειται ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ αναφορικά με τα Υπηρεσιακά Συμβούλια των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ Βαθμού».

Παρασκευή 15 Ιουλίου 2016

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 129 τ.Α' /13-7-2016 ο ν.4405

Άρθρο δεύτερο
1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 4354/2015 (Α΄176) προστίθεται, από τότε που ίσχυσε, νέο εδάφιο, ως εξής:
«Υπάλληλοι που διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν στη ΔΕ κατηγορία, χωρίς απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά με απολυτήριο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής ή με τον απαιτούμενο από τις οικείες διατάξεις χρόνο εμπειρίας, εξελίσσονται στα Μ.Κ. της ΔΕ κατηγορίας».
2. Στο τέλος του άρθρου 33 του Ν. 4354/2015 προστίθενται, από τότε που ίσχυσε, νέες περιπτώσεις θ΄, ι΄, ια΄ και ιβ΄ ως εξής:
«θ. Της παρ. 2 του άρθρου 24 του Π.δ. 57/2007 (Α΄59).
ι. Της παρ. 6 του άρθρου 10 του Ν. 2331/1995 (Α΄173).
ια. Της αριθμ. 38222/1357/11.4.1985 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄203) σχετικά με την κατάταξη των υπαλλήλων του Εθνικού Τυπογραφείου οι οποίοι είναι πτυχιούχοι της Σχολής Τυπογραφίας του Ν. 2065/1952.
ιβ. Του άρθρου 109 του Ν. 2071/1992 (Α΄123)».
3. Η παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 4354/2015 (Α΄176) καταργείται από τότε που ίσχυσε. Οι παράγραφοι 2 έως 6 αναριθμούνται αντίστοιχα.

Τρίτη 12 Ιουλίου 2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΥΣΩΝΑ.

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA 
YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                                    Αθήνα, 08-06-2016 
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.)                      Aρ. Πρωτ.: Οικ. 20494
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
                                                                        Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
 & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ            Προς: Όλες τις Π.Δ.Ε.Α.Υ.Ε. & τα Τ.Ε.Α.Υ.Ε.  
 ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ   Κοιν: Α. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής                                                                                                    Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης 
 Tαχ. Δ/νση: Αγησιλάου 10                                                              
 Αθήνα Τ.Κ : 104 37 
 Πληροφορ.: Οικονόμου Β. 
                  Παπαντωνόπουλος Γ.                              1. Γραφείο κ. Υπουργού 
 Τηλ.: 210 5289185, 246, 110                                    2. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα 
 e-mail: kysepetye@ypakp.gr                                      3. Δ/νση Ασφάλειας & Υγείας
                                                                                      στην Εργασία 
                                                                                  Β. Όπως Πίνακας αποδεκτών 

 

Θέμα: Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων υπό συνθήκες καύσωνα
Σχετ:  α. Η με αρ. πρωτ. Οικ. 20716/23-06-2015 εγκύκλιος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 
          β. Η με αρ. πρωτ. Γ1α/Γ.Π. οικ. 40228/02-06-2016 εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας             «Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα»

 Σας κοινοποιούμε, συνημμένα, την ανωτέρω β΄ εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και παρακαλούμε όπως, αντίστοιχα, εντάξετε στο πρόγραμμα ελέγχων και ενημερωτικής σας δράσης την εφαρμογή της ανωτέρω α΄ σχετικής εγκυκλίου του ΣΕΠΕ, για τις περιόδους του τρέχοντος έτους κατά τις οποίες αναμένεται επικράτηση υψηλών θερμοκρασιών αέρα σε συνδυασμό με άπνοια ή υψηλή σχετική υγρασία, δηλαδή συνθηκών που μπορεί να επιφέρουν θερμική καταπόνηση των εργαζομένων. Υπενθυμίζεται ότι οι έλεγχοι βάσει της ανωτέρω εγκυκλίου του ΣΕΠΕ ή των αντιστοίχων παρελθόντων ετών πραγματοποιούνται σε προληπτική βάση ή κατόπιν καταγγελιών εργαζομένων και φορέων τους και έχουν ως σκοπό τη λήψη οργανωτικών και τεχνικών μέτρων εκ μέρους των επιχειρήσεων, ώστε να αποτρέπεται ή να μειώνεται η θερμική καταπόνηση των εργαζομένων σε περιόδους καύσωνα. Δίδεται δε έμφαση στην προστασία της υγείας των εργαζομένων που απασχολούνται σε υπαίθριες εργασίες (οικοδομές - τεχνικά έργα) ή σε παραγωγικές δραστηριότητες συνυφασμένες με θερμό εργασιακό περιβάλλον (χυτήρια, μεταλλικές κατασκευές, μαγειρεία κ.ά.), καθώς και των εργαζομένων που εντάσσονται σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Μετά το πέρας της θερινής περιόδου και μέχρι την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2016, παρακαλείσθε να αποστείλετε στην υπηρεσία μας συγκεντρωτικά ανά Δ/νση ΕΑΥΕ, στοιχεία για την ελεγκτική δράση των υπηρεσιών σας, συγκεκριμένα δε αριθμό υποβληθεισών καταγγελιών, πραγματοποιηθέντων ελέγχων και επανελέγχων και επιβληθεισών κυρώσεων (ποινικών και διοικητικών) ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας. 

Συνημμένα : 1 (4 σελίδες) 
Εσωτ. Διανομή : 1. Γραφείο κ. Ειδικού Γραμματέα
 2. Δ.Π.Σ.-Ε.Ε.Σ.
 3. Τμήμα Υποστήριξης του Σ.ΕΠ.Ε. 
4. Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών 
5. Κ.Φ.                                              
                                                                Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
                                                                      ΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  
Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας- Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Αθήνα 02 / 06 / 2016
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                      Αριθ. Πρωτ. Γ1α/Γ.Π. οικ. 40228
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
& ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ                                                    ΠΡΟΣ: Όπως Π. Δ
ΤΜΗΜΑ: Α΄ & Δ΄                                                             .
Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 19
 Ταχ. Κώδικας: 101 87
Πληροφορίες : Ο. Παντελά N. Παπανικολάου
Τηλέφωνο: 2132161325 2132161793
FAX: 2105237384
e-mail: ddy@moh.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα».
Για τα δεδομένα των κλιματολογικών συνθηκών της χώρας μας, ο καύσωνας αποτελεί εποχιακό φαινόμενο που παρατηρείται κατά τους θερινούς μήνες. Το φαινόμενο αυτό γίνεται πιο έντονο στις πόλεις. Οι δημόσιες υπηρεσίες της χώρας θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών, από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα.
Στο πλαίσιο αυτό σας αποστέλλουμε οδηγίες για τα μέτρα προφύλαξης.
Προληπτικά μέτρα αντιμετώπισης παθολογικών καταστάσεων από υψηλές θερμοκρασίες.

Κυριακή 10 Ιουλίου 2016

Ταμείο Παρακαταθηκών: Ρυθμίζει ευνοϊκά δάνεια 145.000 δημoσίων & δημοτικών υπαλλήλων

Ευνοϊκές ρυθμίσεις για τα στεγαστικά κι επισκευαστικά δάνεια του Τ.Π. & Δανείων που έχουν χορηγηθεί σε 145.000 δημόσιους και δημοτικούς υπαλλήλους, συνολικού ύψους 3,5 δισ. ευρώ, αποφάσισε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π.) που συνεδρίασε σήμερα υπό τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη

Η νέα στρατηγική του Ταμείου θα περιλαμβάνει ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τους δανειολήπτες που έχουν προβλήματα εξυπηρέτησης των δανείων τους, ενώ παράλληλα θα επιβραβεύει τους συνεπείς δανειολήπτες.

Βασικό κριτήριο για τις νέες ρυθμίσεις δανείων αποτελεί η εξασφάλιση βιώσιμης λύσης δηλαδή το διαθέσιμο, μετά την πληρωμή της δόσης, εισόδημα να είναι ικανό για τη διαβίωση του δανειολήπτη, λαμβανομένης υπόψη της οικογενειακής του κατάστασης. Για την επιλογή της κατάλληλης ρύθμισης θα ακολουθούνται κατά σειρά οι εξής λύσεις:

α) επιμήκυνση διάρκειας δανείου,

β) μείωση επιτοκίου και

γ) διαχωρισμός του δανείου ώστε να αποπληρώνεται με το μειωμένο επιτόκιο ένα μέρος του κεφαλαίου και το υπόλοιπο να παραμένει παγωμένο για διάστημα 10 ετών.

Για την αντιμετώπιση σοβαρών έκτακτων αναγκών θα προβλέπεται και η δυνατότητα μειωμένων καταβολών για χρονικό διάστημα έως και τρία έτη.

Με το νέο πλαίσιο ρύθμισης εκτιμάται ότι:

Α) Το 48% των δανειοληπτών θα τύχει μεσοσταθμικής μείωσης επιτοκίου κατά 2,25%, ενώ στο 30% αυτών θα ισχύσει και πάγωμα αποπληρωμής μέρους του κεφαλαίου.

Β) Στο υπόλοιπο 52% των δανειοληπτών και με την προϋπόθεση ότι είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, προβλέπεται επιστροφή τόκων τάξεως 1% ως επιβράβευση.

ΠΗΓΗ: aytodioikisi.gr

Τρίτη 5 Ιουλίου 2016

Από αύριο 6 Ιούλη σε δημόσια διαβούλευση το ν/σ για την κινητικότητα

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται από αύριο το πολυαναμενόμενο νομοσχέδιο για την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων, ενώ έτοιμο προς δημοσίευση στο ΦΕΚ είναι το Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο αναγνωρίζεται προϋπηρεσία δημοσίων υπαλλήλων στον ιδιωτικό τομέα.
Ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χριστόφορος Βερναρδάκης ανέφερε σε εφ' όλης της ύλης συνέντευξη Τύπου, ότι από τον ερχόμενο Ιανουάριο αρχίζει το πρόγραμμα σπουδών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου για το δημόσιο μάνατζμεντ που θα απευθύνεται σε δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι θα καταβάλουν τα μισά δίδακτρα, καθώς τα υπόλοιπα θα χρηματοδοτούνται από το υπουργείο.
Το νομοσχέδιο αναμένεται να εισαχθεί προς ψήφιση στη Βουλή σε περίπου 10 ημέρες μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης. Το νέο σύστημα κινητικότητας θα εφαρμοστεί από το νέο έτος, με στόχο -όπως σημείωσε ο κ. Βερναρδάκης- να καλυφθούν οι ανάγκες των υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη τις επιλογές των υπαλλήλων. Μέχρι τότε θα πρέπει να έχουν επιλυθεί όλες οι εκκρεμότητες σε μετατάξεις και αποσπάσεις.
Στο εν λόγω νομοσχέδιο εισάγονται περιορισμοί στην ανάληψη επιτελικών θέσεων του Δημοσίου από στελέχη που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να αποφευχθεί το λεγόμενο φαινόμενο των περιστρεφόμενων θυρών, της διαπλοκής δηλαδή δημοσίου και ιδιωτικού συμφέροντος.
Ειδικότερα, προβλέπονται περιορισμοί στην ανάληψη θέσης ομοειδούς με αυτήν που προηγουμένως κατείχε το στέλεχος στον ιδιωτικό τομέα, ενώ θα απαγορεύεται και η ανάληψη παρεμφερούς θέσης στον ιδιωτικό τομέα για διάστημα τριών ετών μετά την αποχώρηση από το δημόσιο.
Σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, το ΠΔ, το οποίο βασίζεται σε παλαιότερη νομοθεσία, δίνει τη δυνατότητα αναγνώρισης έως 7 χρόνων σε συναφές με τη θέση αντικείμενο στο Δημόσιο. Η προϋπηρεσία θα πιστοποιείται με βάση την ασφάλιση (άρα δεν αναγνωρίζεται προϋπηρεσία σε καθεστώς μαύρης εργασίας), τους τίτλους σπουδών, την πιθανή εγγραφή σε επιμελητήριο κ.λπ., ενώ ο υπάλληλος θα έχει την ανάλογη βαθμολογική αναβάθμιση.
Τέλος, το πρόγραμμα σπουδών του ΕΑΠ απευθύνεται στους δημόσιους υπαλλήλους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να αναβαθμίσουν το εκπαιδευτικό επίπεδό τους. Οι σπουδές θα είναι τετραετούς διάρκειας και κάθε χρόνο θα εισάγονται περίπου 70 - 100 υπάλληλοι επιλεγμένοι με βάση τις διαδικασίες που έχει καθιερώσει το ΕΑΠ και με ιδιαίτερη μέριμνα στη συμμετοχή γυναικών. Με την χρηματοδότηση του 50% των διδάκτρων οι εν λόγω σπουδαστές θα καταβάλουν συνολικά περί τα 3.600 ευρώ δεδομένου ότι η τετραετής φοίτηση στο ΕΑΠ κοστίζει συνολικά 7.200 ευρώ.

πηγή 

Σαρωτικές αλλαγές στο δημόσιο

Την απαλλαγή της Δημόσιας Διοίκησης από τη μνημονιακή μέγκενη προσδοκούν για το 2018 κυβερνητικοί παράγοντες, στελέχη υπουργείων και εργαζόμενοι.
Στα επόμενα 2,5 χρόνια υποστηρίζεται ότι το Δημόσιο θα έχει απεμπλακεί από ορισμένους μνημονιακούς περιορισμούς, όπως τον «κόφτη» που, μεταξύ άλλων, απειλεί και τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, το «πάγωμα» στις μισθολογικές προαγωγές και τις αναλογίες λιτότητας στις προσλήψεις, όπως αναφέρει ρεπορτάζ της «Εφημερίδας των Συντακτών».
Αυτή η προσδοκία, βέβαια, προς το παρόν διατηρείται αποκλειστικά σε θεωρητικό επίπεδο, ειδικά εάν λάβουμε υπόψη και την πρόσφατη διφορούμενη δήλωση κορυφαίου Ευρωπαίου αξιωματούχου ότι «τα μνημόνια δεν είναι γραμμένα σε πέτρα» (και άρα επιδέχονται αλλαγές, σε συνάρτηση με τη μεταβολή των οικονομικών συνθηκών).
Θέλουμε δεν θέλουμε, η βασική κατεύθυνση εμφανίζεται να είναι προς τη μείωση του κόστους του Δημοσίου, με την κυβέρνηση και τους αρμόδιους υπουργούς να αποσαφηνίζουν με δηλώσεις τους ότι οι όποιες περικοπές θα προκύψουν από τον εξορθολογισμό αδικαιολόγητα κοστοβόρων δαπανών και την εξοικονόμηση πόρων από την πάταξη της γραφειοκρατίας.
Το μέλλον θα δείξει εάν θα αποφευχθούν νέες περικοπές μισθών και απολύσεις.

Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016

ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 - ΠΑΛΛΑΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ – ΑΘΗΝΑ – 7.00 μ.μ.

Αθήνα, 4 Ιουλίου 2016
 Αριθμ. Πρωτ.: 572ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 - ΠΑΛΛΑΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ – ΑΘΗΝΑ – 7.00 μ.μ.

Την ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 όλοι μας θυμόμαστε πως παρά τον Πανευρωπαϊκό αυταρχισμό και εκβιασμό, όχι προς την πολιτική ηγεσία του τόπου αλλά απέναντι στην κοινωνία που κλήθηκε μέσω δημοψηφίσματος δημοκρατικά να ψηφίσει για το μέλλον της, το 61,3% των πολιτών δεν υπέκυψε και ψήφισε υπέρ του «ΟΧΙ», ενάντια στην συμφωνία με την τρόικα.
Οι μεθοδευμένες απειλές, οι εκβιασμοί και η τρομοκρατία, τα έξη (6) χρόνια περικοπών και εξαθλίωσης δεν εμπόδισαν τον Ελληνικό λαό να υψώσει το ανάστημα του και να σταθεί όρθιος στα αφεντικά της Ευρώπης.
Και αυτό που δεν κατάφεραν προ δημοψηφίσματος να ανατρέψουν τα μεγαθήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιώντας κάθε συστημικό μέσο, το ανέτρεψε μετά το δημοψήφισμα η συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ., ψηφίζοντας το 3ο μνημόνιο, ανανεώνοντας τον πολικό χρόνο μίας Ένωσης που σήμερα, μετά το Brexit, δείχνει πιο ετοιμόρροπη από ποτέ.
Η πολιτική λιτότητας, η έλλειψη αλληλεγγύης και η ευημερία του Βορρά σε βάρος του Νότου διευρύνει μέρα την μέρα την απογοήτευση και την αγανάκτηση των πολιτών της Ευρώπης αλλά και τα ξενοφοβικά-εθνικιστικά κινήματα που ξεφυτρώνουν παντού, μοιράζοντας διέξοδο και φρούδες ελπίδες.
Μετά την ψήφιση του ασφαλιστικού και ενόψει της δεύτερης αξιολόγησης του Σεπτεμβρίου, προετοιμάζεται ένα νέο σκληρό αντεργατικό πακέτο μέτρων για τα εργασιακά που περιλαμβάνει ομαδικές απολύσεις, περιορισμό του απεργιακού δικαιώματος, λοκ άουτ υπέρ της εργοδοσίας, κατάργηση 13ου και 14ου μισθού στον Ιδιωτικό τομέα.
Απέναντι στο νέο πακέτο μέτρων οπισθοδρόμησης και εξαθλίωσης το εργατικό κίνημα οφείλει να ανασυνταχθεί να επανακτήσει τις δυνάμεις του, να εγκαταλείψει τον εφησυχασμό και την ηττοπάθεια και να συμμετέχει στην συγκρότηση ενός ευρύτερου εργατικού-κοινωνικού μετώπου που θα συγκρουστεί για ακόμη μία φορά με τους δανειστές και τους εκπροσώπους τους για την ανατροπή των μνημονιακών πολιτικών που και σήμερα εφαρμόζονται.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλεί ΟΛΟΥΣ τους εργαζόμενους να παραμερίσουν την απογοήτευση και τον εφησυχασμό και ενωτικά με όλους τους πολίτες της Αθήνας να συμμετέχουν στο Παλλαϊκό Συλλαλητήριο, την ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 και ώρα 7:00 μ.μ. στην Πλατεία Συντάγματος.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
  Ο Πρόεδρος                                                               Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας


Νίκος Τράκας                                                                    Γιάννης Τσούνης

Ανάθεση υπηρεσίας.

Ο διάσημος τραγουδιστής Manu Chao τραγουδά έξω από το Υπ. Εργασίας

Παρασκευή 1 Ιουλίου 2016

Έντεκα ερωτήματα και απαντήσεις για το νέο Νόμο Κινητικότητας στο Δημόσιο

Τι ακριβώς είναι ο νέος νόμος για την κινητικότητα; Πρόκειται για μια απλή τροποποίηση του υπαλληλικού κώδικα σχετική με τις μετακινήσεις των δημοσίων υπαλλήλων;
  • Όχι. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη δημόσια πολιτική που αφορά στην κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Για πρώτη φορά στη διοικητική ιστορία το ζήτημα «κινητικότητα» αντιμετωπίζεται ολοκληρωμένα και ενιαία. Πρόκειται για νόμο – τομή, η δημοσίευση του οποίου θα αποτελέσει την πράξη τέλους της αναρχίας και της χαοτικής κατάστασης που επικρατούσε για δεκαετίες σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος, αλλά και των δημοσίων υπαλλήλων. Πυρήνας της νέας κινητικότητας είναι η σύνδεση των αναγκών των υπηρεσιών με τις ατομικές επιλογές των υπαλλήλων. 
      

Ανακοίνωση συλλυπητηρίων

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Ο.Τ.Α.           Ν.  ΚΟΖΑΝΗΣ         
                                                                                              Κοζάνη 01-07-2016
Ταχ. Δ/νση  :  Ζαφειράκη   6              

Ταχ.Κώδικας  : 501 00 ΚΟΖΑΝΗ                                                   

Τηλέφωνο-FAX : 2461037179  
 e-mail: sypota@yahoo.gr
 www.edkozanis.blogspot.gr                                                                                    
           
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
O Σύλλογος Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Νομού Κοζάνης, εκφράζει τα θερμά του και ειλικρινή συλλυπητήρια για τον θάνατο του συναδέλφου Θεόδωρου Σωτηριάδη, έγγαμου και πατέρα τριών ανήλικων παιδιών, οδηγό απορριμματοφόρου του Δήμου Κοζάνης. 
Ένας ακόμη συνάδελφος προστίθεται στη «μαύρη» λίστα των εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά την αποκομιδή των απορριμμάτων. 
Ευχόμαστε ανάπαυση της ψυχής του και δύναμη στους οικείους του.
                 ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΤΑ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Δυστυχώς..άλλος ένας συνάδελφος νεκρός εν ώρα εργασίας.


Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των ιατρών της καρδιολογικής του Μαμάτσειου νοσοκομείου Κοζάνης (και των διασωστών του ΕΚΑΒ), ο άτυχος 33χρονος οδηγός (Θ.Σ. – από τη Σκήτη) αποριμματοφόρου του δήμου Κοζάνης, πατέρας τριών ανήλικων παιδιών, που υπέστη καρδιακό επεισόδιο, νωρίτερα το πρωί, κατά τη διάρκεια αποκομιδής των απορριμάτων στο Μαυροδένδρι Κοζάνης, με αποτέλεσμα στη συνέχεια να πέσει το αποριμματοφόρο πάνω σε κολόνα της ΔΕΗ και σε οικία (δείτε εδώ φωτογραφίες), δυστυχώς κατέληξε. Το τραγικό της υπόθεσης, όπως λένε μάρτυρες, είναι ότι ο 33χρονος, όταν έχασε τις αισθήσεις του και “έπεσε” με το αποριμματοφόρο πάνω στην οικία, αρχικά συνήλθε, όμως λίγο αργότερα – πιθανότατα – υπέστη και δεύτερο καρδιακό επεισόδιο, που όπως αποδείχτηκε ήταν αρκετά σοβαρότερο και οδήγησε στο μοιραίο. “Φως” στα ακριβή αίτια του θανάτου του, θα προκύψουν από τη νεκροψία – νεκροτομή.
Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του.


Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των ιατρών της καρδιολογικής του Μαμάτσειου νοσοκομείου Κοζάνης (και των διασωστών του ΕΚΑΒ), ο άτυχος 33χρονος οδηγός (Θ.Σ. – από τη Σκήτη) αποριμματοφόρου του δήμου Κοζάνης, πατέρας τριών ανήλικων παιδιών, που υπέστη καρδιακό επεισόδιο, νωρίτερα το πρωί, κατά τη διάρκεια αποκομιδής των απορριμάτων στο Μαυροδένδρι Κοζάνης, με αποτέλεσμα στη συνέχεια να πέσει το αποριμματοφόρο πάνω σε κολόνα της ΔΕΗ και σε οικία (δείτε εδώ φωτογραφίες), δυστυχώς κατέληξε. Το τραγικό της υπόθεσης, όπως λένε μάρτυρες, είναι ότι ο 33χρονος, όταν έχασε τις αισθήσεις του και “έπεσε” με το αποριμματοφόρο πάνω στην οικία, αρχικά συνήλθε, όμως λίγο αργότερα – πιθανότατα – υπέστη και δεύτερο καρδιακό επεισόδιο, που όπως αποδείχτηκε ήταν αρκετά σοβαρότερο και οδήγησε στο μοιραίο. “Φως” στα ακριβή αίτια του θανάτου του, θα προκύψουν από τη νεκροψία – νεκροτομή.
Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του.
- See more at: http://www.kozan.gr/post/272080#sthash.BojNPsvU.dpuf

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!! Αναγνώριση προϋπηρεσίας σε συμμόρφωση με δικαστική απόφαση

Εκδόθηκαν δυο πολύ σημαντικές γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας σε συμμόρφωση με δικαστική απόφαση. Οι γνωμοδοτήσεις αυτές εκκρεμούν ακόμη για αποδοχή ή μη στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. (παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν.3086/2002)

Η ΓνΝΣΚ 215/2015 απαντά στο ερώτημα αν υπάλληλοι, που απασχολήθηκαν σε φορείς του Δημοσίου, ν.π.δ.δ. και ο.τ.α. α' και β' βαθμού και η απασχόλησή τους αυτή αναγνωρίστηκε με τελεσίδικη απόφαση πολιτικού δικαστηρίου ότι πραγματοποιήθηκε με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και όχι με σύμβαση έργου, έχουν δικαίωμα να τους αναγνωριστεί η υπηρεσία αυτή αναδρομικά και, σε καταφατική περίπτωση, σε ποιο χρονικό σημείο θα ανατρέξει η αναγνώριση της προϋπηρεσίας αυτής.