Παρασκευή 1 Ιουλίου 2016

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!! Αναγνώριση προϋπηρεσίας σε συμμόρφωση με δικαστική απόφαση

Εκδόθηκαν δυο πολύ σημαντικές γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας σε συμμόρφωση με δικαστική απόφαση. Οι γνωμοδοτήσεις αυτές εκκρεμούν ακόμη για αποδοχή ή μη στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. (παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν.3086/2002)

Η ΓνΝΣΚ 215/2015 απαντά στο ερώτημα αν υπάλληλοι, που απασχολήθηκαν σε φορείς του Δημοσίου, ν.π.δ.δ. και ο.τ.α. α' και β' βαθμού και η απασχόλησή τους αυτή αναγνωρίστηκε με τελεσίδικη απόφαση πολιτικού δικαστηρίου ότι πραγματοποιήθηκε με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και όχι με σύμβαση έργου, έχουν δικαίωμα να τους αναγνωριστεί η υπηρεσία αυτή αναδρομικά και, σε καταφατική περίπτωση, σε ποιο χρονικό σημείο θα ανατρέξει η αναγνώριση της προϋπηρεσίας αυτής.


Η ΓνΝΣΚ 129/2016 όσον αφορά την περίπτωση που με αμετάκλητη απόφαση αρμοδίου πολιτικού δικαστηρίου αναγνωρίζεται ότι το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο οι ενάγοντες υπάλληλοι απασχολήθηκαν σε φορείς του Δημοσίου, ν.π.δ.δ. και ο.τ.α. α' και β' βαθμού, διανύθηκε με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και όχι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου και υποχρεώνεται ο εναγόμενος φορέας να απασχολεί τους ενάγοντες υπαλλήλους με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου απαντά στα ερωτήματα α) ποιο είναι το χρονικό σημείο σύστασης των εν λόγω θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, β) ποιο είναι το χρονικό σημείο βαθμολογικής και μισθολογικής ένταξης των εν λόγω υπαλλήλων, ως υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με ποιες διατάξεις θα γίνει η ένταξη αυτή (πάγιες ή μεταβατικές διατάξεις του ν. 4024/2011) και γ) ποιος είναι ο χρόνος υπηρεσίας που θα ληφθεί υπόψη, συνεκτιμωμένων εφ' όλων των ανωτέρω και των διατάξεων του παραρτήματος V2 της ενότητας 2.6 του ν. 4046/2012.

Δεν υπάρχουν σχόλια: