Τρίτη 12 Ιουλίου 2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΥΣΩΝΑ.

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA 
YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                                    Αθήνα, 08-06-2016 
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.)                      Aρ. Πρωτ.: Οικ. 20494
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
                                                                        Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
 & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ            Προς: Όλες τις Π.Δ.Ε.Α.Υ.Ε. & τα Τ.Ε.Α.Υ.Ε.  
 ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ   Κοιν: Α. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής                                                                                                    Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης 
 Tαχ. Δ/νση: Αγησιλάου 10                                                              
 Αθήνα Τ.Κ : 104 37 
 Πληροφορ.: Οικονόμου Β. 
                  Παπαντωνόπουλος Γ.                              1. Γραφείο κ. Υπουργού 
 Τηλ.: 210 5289185, 246, 110                                    2. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα 
 e-mail: kysepetye@ypakp.gr                                      3. Δ/νση Ασφάλειας & Υγείας
                                                                                      στην Εργασία 
                                                                                  Β. Όπως Πίνακας αποδεκτών 

 

Θέμα: Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων υπό συνθήκες καύσωνα
Σχετ:  α. Η με αρ. πρωτ. Οικ. 20716/23-06-2015 εγκύκλιος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 
          β. Η με αρ. πρωτ. Γ1α/Γ.Π. οικ. 40228/02-06-2016 εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας             «Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα»

 Σας κοινοποιούμε, συνημμένα, την ανωτέρω β΄ εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και παρακαλούμε όπως, αντίστοιχα, εντάξετε στο πρόγραμμα ελέγχων και ενημερωτικής σας δράσης την εφαρμογή της ανωτέρω α΄ σχετικής εγκυκλίου του ΣΕΠΕ, για τις περιόδους του τρέχοντος έτους κατά τις οποίες αναμένεται επικράτηση υψηλών θερμοκρασιών αέρα σε συνδυασμό με άπνοια ή υψηλή σχετική υγρασία, δηλαδή συνθηκών που μπορεί να επιφέρουν θερμική καταπόνηση των εργαζομένων. Υπενθυμίζεται ότι οι έλεγχοι βάσει της ανωτέρω εγκυκλίου του ΣΕΠΕ ή των αντιστοίχων παρελθόντων ετών πραγματοποιούνται σε προληπτική βάση ή κατόπιν καταγγελιών εργαζομένων και φορέων τους και έχουν ως σκοπό τη λήψη οργανωτικών και τεχνικών μέτρων εκ μέρους των επιχειρήσεων, ώστε να αποτρέπεται ή να μειώνεται η θερμική καταπόνηση των εργαζομένων σε περιόδους καύσωνα. Δίδεται δε έμφαση στην προστασία της υγείας των εργαζομένων που απασχολούνται σε υπαίθριες εργασίες (οικοδομές - τεχνικά έργα) ή σε παραγωγικές δραστηριότητες συνυφασμένες με θερμό εργασιακό περιβάλλον (χυτήρια, μεταλλικές κατασκευές, μαγειρεία κ.ά.), καθώς και των εργαζομένων που εντάσσονται σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Μετά το πέρας της θερινής περιόδου και μέχρι την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2016, παρακαλείσθε να αποστείλετε στην υπηρεσία μας συγκεντρωτικά ανά Δ/νση ΕΑΥΕ, στοιχεία για την ελεγκτική δράση των υπηρεσιών σας, συγκεκριμένα δε αριθμό υποβληθεισών καταγγελιών, πραγματοποιηθέντων ελέγχων και επανελέγχων και επιβληθεισών κυρώσεων (ποινικών και διοικητικών) ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας. 

Συνημμένα : 1 (4 σελίδες) 
Εσωτ. Διανομή : 1. Γραφείο κ. Ειδικού Γραμματέα
 2. Δ.Π.Σ.-Ε.Ε.Σ.
 3. Τμήμα Υποστήριξης του Σ.ΕΠ.Ε. 
4. Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών 
5. Κ.Φ.                                              
                                                                Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
                                                                      ΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  
Δεν υπάρχουν σχόλια: