Τρίτη 30 Μαΐου 2017

Συνεχίζουμε πιο δυναμικά, πιο αποφασιστικά την Απεργία-Αποχή από την αξιολόγησηΑθήνα, 30 Μαΐου 2017

                                                                                 Αριθμ. Πρωτ.: 461
        

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συνεχίζουμε πιο δυναμικά, πιο αποφασιστικά την Απεργία-Αποχή από την αξιολόγηση

Με νέες ημερομηνίες ολοκλήρωσης της αξιολόγησης προσωπικού επανέρχεται η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης κα Όλγα Γεροβασίλη, όπως αναφέρει η νέα σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου. Πιο συγκεκριμένα, η Υπουργός θέτει όριο διανομής των φύλλων αξιολόγησης μέχρι την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017 και για την ολοκλήρωσή της το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στην εγκύκλιο που εξέδωσε.
Προφανώς, η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης με την νέα εγκύκλιο φαίνεται να επείγεται για την υλοποίηση και εφαρμογή της αξιολόγησης του N.4369/2016, προκειμένου να τηρήσει η κυβέρνηση τις υποσχέσεις που έχει δώσει στους δανειστές στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας-«διαπραγμάτευσης» και του 4ου μνημονίου που ψήφισε σε βάρος των εργαζομένων, της κοινωνίας και της χώρας. 
Λογαριάζουν όμως χωρίς τον ξενοδόχο. Kαι σε αυτή την περίπτωση ο ξενοδόχος είναι οι εργαζόμενοι, που μαζικά και δυναμικά έχουν αποφασίσει να καταργήσουν στην πράξη τη νέα αξιολόγηση όπως με επιτυχία κατήργησαν στην πράξη και την αξιολόγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη (Ν.4250/2014).
Η αξιολόγηση του N.4369/2016 σε συνδυασμό, με τους μνημονιακούς Ο.Ε.Υ., την κινητικότητα και την απαγόρευση προσλήψεων για τα επόμενα δύο τουλάχιστον χρόνια αποτελούν τα εργαλεία της κυβέρνησης για την συρρίκνωση και διάλυση των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τελικά την ανάθεσή τους σε ιδιώτες.  
Στις νέες προκλητικές πιέσεις της κυβέρνησης οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε συντονισμό με όλους τους κλάδους εργαζομένων στον Δημόσιο Τομέα, απαντούν πιο δυναμικά, πιο αποφασιστικά.
Συνεχίζουμε μαζικά την Απεργία-Αποχή από κάθε διαδικασία αξιολόγησης, που έχουν προκηρύξει η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.  από τις αρχές Μαρτίου 2017.
Καλούμε τους Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να παρέμβουν άμεσα ενημερώνοντας το σύνολο των εργαζομένων, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα πρωτοβουλίες για την μαζική συμμετοχή όλων των εργαζομένων.
Με ευθύνη των Διοικητικών Συμβουλίων συγκεντρώνονται τα έντυπα αξιολόγησης που θα μοιραστούν στους εργαζόμενους.
Διεκδικούμε και αγωνιζόμαστε για ένα σύστημα αντικειμενικό που θα δεν θα επιτρέπει την κομματική προώθηση των «αρεστών», που θα αποκομματικοποιεί την Δημόσια Διοίκηση, που στόχο θα έχει την αναβάθμισή της και όχι τον έλεγχό της.
Για την επιτυχία της Απεργίας-Αποχής πραγματοποιούμε Συγκεντρώσεις, Γενικές Συνελεύσεις και κάθε μορφής αγώνα για την ενημέρωση όλων των συναδέλφων.
Στο δικό μας χέρι είναι και αυτή την φορά να μην επιτρέψουμε να προχωρήσει η διαδικασία της προσχηματικής «αξιολόγησης» που μόνο στόχο έχει την καθυπόταξη της διοικητικής ιεραρχίας στις εκάστοτε πολιτικές επιλογές.
Μπορούμε να νικήσουμε πάλι, αρκεί να το πιστέψουμε και κυρίως να δώσουμε με μαζικό, δυναμικό και συλλογικό τρόπο τη μάχη για να μην περάσουν τα μέτρα διάλυσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που επιχειρείται μ’ αυτό το Νόμο.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
  Ο Πρόεδρος                                                                           Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας

Νίκος Τράκας                                                                             Γιάννης Τσούνης

Δευτέρα 29 Μαΐου 2017

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τις επιλογές προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους ΟΤΑ α΄ βαθμού

Αριθ. Πρωτ : 36388/16
    Μετά από σειρά ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 87-89 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007), περί επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, μετά και τη θέση σε ισχύ των διατάξεων του ν. 4369/2016, σας γνωρίζουμε τα εξής:
   Οι πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ δεν μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων ευθύνης, οποιουδήποτε επιπέδου, λόγω των χρονικών περιορισμών του ΚΚΔΚΥ για την έκδοση της προκήρυξης (αρ. 89 παρ. 3β και 4β, όπως ισχύει ).
   Για την επίλυση του θέματος, η υπηρεσία μας έχει ήδη προωθήσει νομοθετική ρύθμιση για την άρση των περιορισμών αυτών, κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4369/2016, όπως ήδη ισχύει για τους αντίστοιχους περιορισμούς του Υ.Κ. (αρ. 30 παρ. 4 ν.4369/2016).
  Ενόψει της ανωτέρω νομοθετικής πρωτοβουλίας, παρακαλούμε για την ενημέρωση των ΟΤΑ α΄ βαθμού και των Υπηρεσιακών τους Συμβουλίων, προκειμένου να μην προβούν σε καμία ενέργεια σχετική με τη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων, έως την παροχή νέων οδηγιών από την Υπηρεσία μας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Αξιολόγηση υπαλλήλων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4369/2016Με τις διατάξεις των άρθρων 14-24 του ΜΕΡΟΥΣ Β’-«ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» του ν. 4369/2016 (Α’ 33) εισήχθη νέο σύστημα αξιολόγησης για τους τακτικούς πολιτικούς υπαλλήλους (μονίμους και Ι.Δ.Α.Χ.) που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του νόμου αυτού (άρθρο 14).
Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρων διατάξεων, έχει εκδοθεί η αριθ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/750/οικ.32768/22-12-2016 (Β’ 4434/2016) υπουργική απόφαση «Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου των Εντύπων Έκθεσης Αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4369/2016» και η αριθ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/753/οικ.7513/03-03-2017 (ΑΔΑ: ΨΩ5Κ465ΧΘΨ-ΠΥΒ) σχετική εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας.
Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι:
1. Η αξιολόγηση του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και συνεισφέρει στην ποιοτική αναβάθμιση των δημοσίων υπηρεσιών και στην υποκίνηση των υπαλλήλων,
2. Οι εκθέσεις αξιολόγησης, που θα συνταχθούν κατ’ εφαρμογή των προαναφερομένων διατάξεων, λαμβάνονται υπόψη
Ø  εν γένει για τις επιλογές προϊσταμένων όλων των επιπέδων κατά τη διαμόρφωση της συνολικής βαθμολογίας των υποψηφίων ως μοριοδοτούμενο κριτήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1.γ του άρθρου 85 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει,
Ø  για την εγγραφή στο «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης» του ν. 4369/2016, για όσους υπαλλήλους υπάγονται στο σύστημα αξιολόγησης αυτό,
3. Έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία επιλογής προϊσταμένων για την πλήρωση των οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων, κατόπιν έκδοσης της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.47/2299/12132/21-04-2017 (ΑΔΑ: Ψ3ΚΨ465ΧΘΨ-16Ξ) προκήρυξης, και σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει καταρτισθεί αρμοδίως από την Υπηρεσία μας, αναμένεται έως το Δεκέμβριο του 2017 να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων στις δημόσιες υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ., ενώ μέχρι τον Απρίλιο 2018 εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί και η αντίστοιχη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων, παρακαλούμε να προβείτε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την εφαρμογή των διατάξεων αξιολόγησης των υπαλλήλων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η αξιοποίησή της ως εργαλείου για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης.
   Ως εκ τούτου, παρακαλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού, αποδέκτες της παρούσας, να διανείμουν τα έντυπα αξιολόγησης στους υπαλλήλους, που υπάγονται στο σύστημα αξιολόγησης του ν.4369/2016, το αργότερο έως την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017 και να μεριμνήσουν για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης το αργότερο έως την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017. Υπενθυμίζεται ότι τα Έντυπα Αξιολόγησης διατίθενται από το Εθνικό Τυπογραφείο, κατόπιν αιτήματος των Υπηρεσιών.
   Τέλος, οι Διευθύνσεις Διοικητικού-Προσωπικού των Υπουργείων παρακαλούνται, έως την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017, να αποστείλουν στην Υπηρεσία μας συγκεντρωτικά στοιχεία αναφορικά με την εφαρμογή των διαδικασιών της αξιολόγησης των υπαλλήλων τους. Τα επιμέρους στοιχεία θα αποστέλλονται από όλους τους φορείς αποκλειστικά στο Υπουργείο που τους εποπτεύει, το οποίο ακολούθως θα αποστείλει στην Υπηρεσία μας συγκεντρωτικά τα ανωτέρω στοιχεία.
   Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού παρακαλούνται να κοινοποιήσουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, την παρούσα σε όλους τους υπαλλήλους αρμοδιότητάς τους καθώς και στους φορείς που εποπτεύουν.
   Η Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών παρακαλείται για την κοινοποίηση της παρούσας στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.
   Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, www.minadmin.gov.gr, στη διαδρομή: «Διοικητική Ανασυγκρότηση / Ανθρώπινο Δυναμικό / Αξιολόγηση».

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ