08.01.2019 Αναλογική χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

Ερώτηση : Νομιμοποιούμαστε να χορηγήσουμε το ανθυγιεινό επίδομα αναλογικά σύμφωνα με τις ημέρες απασχόλησης κάποιου υπαλλήλου μέσα στο μήνα σε ανθυγιεινές εργασίες;

Απάντηση :
Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτού προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του. (ΚΥΑ οικ.2/16519/0022/24.02.2012, ΚΥΑ 2/53212/0022/15.07.2014) (παρ.4 άρθρο 98 Ν.4483/2017)

Συνεπώς, αν ο υπάλληλος απασχολείται παράλληλα και σε άλλες εργασίες δεν δικαιούται το εν λόγω επίδομα.

Δεν προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία η δυνατότητα καταβολής αναλογίας του επιδόματος για κάποιες μέρες απασχόλησης καθώς σε αυτή την περίπτωση θα αναιρούνταν η προϋπόθεση της αποκλειστικής απασχόλησης σε χώρους και ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του.

ΠΗΓΗ: ΔΗΜΟΣΝΕΤ