Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ -ΠΟΕ-ΟΤΑ: ΓΙΑ ΤΗΝ NOMIMH ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.Ε. ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ. ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:74/30-1-2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με αφορμή την ενημέρωση αλλά και ερωτήματα που έχουμε από Συλλόγους-Μέλη της Ομοσπονδίας και συγκεκριμένα του Συλλόγου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Νομού Κοζάνης (αριθμ. πρωτ.:74/10-1-2016) αναφορικά με την απασχόληση συναδέλφων Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων σε αντικείμενα που δεν συνάδουν με τα εκ του Νόμου καθήκοντά τους, όπως π.χ. στην καθαριότητα, σε οικοδομικές εργασίας, στη συντήρηση φρεατίων ύδρευσης, εργάτες κήπων κ.λπ., σας υπενθυμίζουμε ότι έχει κριθεί πως στην καθαριότητα μπορούν ν’ απασχολούνται υπάλληλοι κατηγορίας Υ.Ε., οι κλάδοι των οποίων από το Κλαδολόγιο που ισχύει για τους Ο.Τ.Α. ρητά κατονομάζονται για την καθαριότητα (π.χ. Υ.Ε. Εργατών Καθαριότητας) και τις σχετικές ή άλλες εργασίες και όχι προφανέστατα αδιάκριτα οι υπάλληλοι Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων.
Κατά συνέπεια, οι υπάλληλοι Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων, μπορούν να απασχοληθούν σε κάθε άλλη εργασία πλην εκείνων που ρητά ο νομοθέτης έχει αναθέσει σε άλλους κλάδους προσωπικού, όπως π.χ. Υ.Ε. Εργατών Κήπων, ή Εργατών Δημοτικών Νεκροταφείων ή Εργατών Δημοτικών Σφαγείων κ.λπ.
Επίσης, εφόσον όσοι νόμιμα απασχολούνται στις υπηρεσίες καθαριότητας, εκτός από την εβδομαδιαία απασχόλησή τους των 32 ωρών, την ασφάλισή τους στα Β.Α.Ε. και την χορήγηση του επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας, θα πρέπει να τους χορηγούνται τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και να πραγματοποιούνται κάθε έτος οι εξετάσεις Προληπτικής Ιατρικής όπως προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία.
Κατά συνέπεια, εφόσον εντοπίζετε αποκλίσεις από την ισχύουσα νομοθεσία ή καταστρατήγησή της ως προς τα ανωτέρω θέματα, οφείλετε πέραν της άμεσης καταγγελίας και παρέμβασής σας για την προστασία όχι μόνο των δικαιωμάτων των συναδέλφων αλλά και της ασφάλειάς τους από ατυχήματα κ.λπ. να προσφεύγετε στις κατά τόπους Επιθεωρήσεις Εργασίας για την παράνομη απασχόλησή τους.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
  Ο Πρόεδρος                                                                           Ο Γεν. Γραμματέας

Νίκος Τράκας                                                                       Βασίλης Πετρόπουλος

ΠΟΕ-ΟΤΑ: Η κυβέρνηση ΤΩΡΑ να υλοποιήσει τη δέσμευσή της για τους εργαζόμενους με βάση τους προσωρινούς πίνακες του Α.Σ.Ε.Π.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η κυβέρνηση ΤΩΡΑ να υλοποιήσει τη δέσμευσή της για τους εργαζόμενους με βάση τους προσωρινούς πίνακες του Α.Σ.Ε.Π.

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με συνεχείς παρεμβάσεις της προς τα αρμόδια Υπουργεία (Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης) το προηγούμενο χρονικό διάστημα διεκδίκησε την επίλυση του προβλήματος που αφορά στους εργαζόμενους που προσλήφθηκαν με προσωρινούς πίνακες του Α.Σ.Ε.Π. εδώ και τουλάχιστον οκτώ (8) έτη και που σήμερα αντιμετωπίζουν το φάσμα της απόλυσης και της ανεργίας.
Ξεκάθαρη και σαφής ήταν και η δέσμευση του πρώην Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Χριστ. Βερναρδάκη για την άμεση επίλυση του προβλήματος με νομοθετική ρύθμιση. Δυστυχώς μήνες μετά λύση δεν έχει δοθεί και η δέσμευση δεν έχει υλοποιηθεί.
Σύμφωνα με τους αρμόδιους σήμερα Υπουργούς κα Όλγα Γεροβασίλη και κ. Πάνο Σκουρλέτη παρά την «θετική βούληση της κυβέρνησης», δεν έχει βρεθεί ακόμη η νομική φόρμουλα επίλυσης του προβλήματος.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. διεκδικώντας την παραμονή στην εργασία των εργαζομένων από τους προσωρινούς πίνακες που απολύονται μετά από τουλάχιστον οκτώ (8) χρόνια εργασίας, καταθέτει συγκεκριμένη πρόταση νομοθετικής πρωτοβουλίας που δίνει λύση στο αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί.

Η πρόταση αυτή έχει ως εξής:

«1. Επιτυχόντες διαγωνισμών Α.Σ.Ε.Π. για την κάλυψη θέσεων Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού, οι οποίοι πληρούσαν όλα τα προσόντα των προς κάλυψη θέσεων και ενεγράφησαν προσωρινά στους πίνακες διοριστέων, εφόσον παρείχαν τις υπηρεσίες τους, δυνάμει συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 18 παρ.18 του Ν.2190/1994 μέχρι την έκδοση των οριστικών αποφάσεων διορισμού των τελικώς διοριστέων, εγγράφονται σε ειδικό πίνακα επιτυχόντων, κατά κλάδο, ειδικότητα και Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού και χωρίς την λήψη υπόψη τυχόν πρόσθετων προσόντων και σε αριθμό ίσο των διοριστέων του αντίστοιχου κλάδου και ειδικότητας εκάστου φορέα.
2. Οι σχετικοί πίνακες επιτυχόντων συντάσσονται με επιμέλεια του Α.Σ.Ε.Π. εντός μηνός από την έκδοση της παρούσας, κυρώνονται από αυτόν και χρησιμεύουν για την άμεση πλήρωση νέων θέσεων, ομοίων κλάδων και ειδικοτήτων του οικείου Ο.Τ.Α., χωρίς να απαιτείται νέα προκήρυξη. Η επιλογή των διοριστέων στις νέες θέσεις κάθε φορέα γίνεται με βάση την βαθμολογία τους με απόφαση του Α.Σ.Ε.Π.
3. Έκαστος εκ των Ο.Τ.Α., που απασχόλησε προσωρινά προσωπικό, που εντάσσεται σε πίνακα επιτυχόντων δυνάμει της διάταξης του άρθρου18, παρ.18 του Ν.2190/1194, υποβάλλει εντός μηνός από την έκδοση των πινάκων επιτυχόντων αίτημα προς το Α.Σ.Ε.Π. για πλήρωση θέσεων των κλάδων και ειδικοτήτων, για τους οποίους έχει συνταχθεί ο ως άνω πίνακας, χωρίς να απαιτείται νέα προκήρυξη. Η ελάσσων σύνθεση της Ολομελείας του Α.Σ.Ε.Π. εγκρίνει το ως άνω αίτημα, με αιτιολογημένη απόφασή της. Σε περίπτωση, που δεν υφίστανται κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος κενές οργανικές θέσεις του κλάδου και της ειδικότητας, των οποίων ζητάτε η κάλυψη, αυτές συστήνονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και καλύπτονται από το προσωπικό, που διατίθεται για τον σκοπό αυτό με απόφαση του Α.Σ.Ε.Π.
4. Οι υποψήφιοι καλούμενοι από το Α.Σ.Ε.Π. να καταβάλουν την προτεινόμενη σε αυτούς νέα θέση, οφείλουν να δηλώσουν με γραπτή δήλωση τους, εντός προθεσμίας δέκα ημερών από τότε, που θα περιέλθει σε αυτούς η έγγραφή ειδοποίηση του Α.Σ.Ε.Π., ότι αποδέχονται την θέση αυτή.»

Η υιοθέτηση της πρότασης της Ομοσπονδίας θα αποδείξει την πραγματική πολιτική βούληση της κυβέρνησης να επιλύσει το πρόβλημα, τηρώντας τις δεσμεύσεις τριών αρμοδίων Υπουργών της.

 Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
 Ο Πρόεδρος                                                                         Ο Γεν. Γραμματέας

Νίκος Τράκας                                                                    Βασίλης Πετρόπουλος

Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017

ΠΟΕ-ΟΤΑ: Απάντηση στην «επικοινωνιακή απάτη» του Υπουργού ΕπικρατείαςΑθήνα, 25 Ιανουαρίου 2017
Αριθμ. Πρωτ.: 58


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Απάντηση στην «επικοινωνιακή απάτη» του Υπουργού Επικρατείας.

Κάποιοι έσπευσαν να εκμεταλλευτούν την αγωνία των συμβασιούχων-παρατασιούχων σε μία εξαιρετικά κρίσιμη χρονική συγκυρία. Μίλησαν για μονιμοποίησή τους μέσω «φωτογραφικού» διαγωνισμού. Ακολούθησαν διαψεύσεις και ένα κλίμα αναταραχής και όλα αυτά τυχαίως την προηγούμενη της αγωνιστικής κινητοποίησης της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Γι΄ αυτό πρέπει λοιπόν τα πράγματα να μπουν στη θέση τους.
Η κυβέρνηση πρόχειρα και χωρίς την κατάλληλη προετοιμασία προχώρησε στην παράταση των Συμβάσεων έως το τέλος του 2017. Η Πράξη υπ΄ αριθμ.: 105/2016 του Ι΄ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου διαπίστωσε σοβαρά προβλήματα που αφορούν τόσο στην πληρωμή των συμβασιούχων όσο και με αφορμή την συμπλήρωση του 24μήνου.
Αρχικές προσπάθειες αντιστροφής του αρνητικού κλίματος μέσω ερμηνευτικών εγκυκλίων δεν έλυσαν το πρόβλημα. Και προκειμένου να συνεχιστεί ένα «επικοινωνιακό παιχνίδι» στις πλάτες των εργαζομένων επιλέχθηκε το σχέδιο Βερναρδάκη περί «φωτογραφικού διαγωνισμού» με υπεραυξημένη μοριοδότηση. Πρόταση που... εκτίναξε στα ύψη τις προσδοκίες των εργαζομένων-συμβασιούχων για να προσγειωθούν ανώμαλα μετά από λίγες ημέρες από «ανώτατη πηγή» του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία υποστήριζε πως δεν υφίσταται ζήτημα τακτοποίησης-μονιμοποίησης των συμβασιούχων.
Καλούμε πλέον τους αρμόδιους και όσους διακινούν την προπαγάνδα τους να είναι τουλάχιστον πιο προσεκτικοί σε όσα «υπόσχονται»… και πιο συγκεκριμένα:
Ακόμη και αν επιλέγονταν ο «φωτογραφικός διαγωνισμός» μέσω του Α.Σ.Ε.Π. κατά τα πρότυπα αντίστοιχης διάταξης που ψηφίστηκε επί Υπουργίας Εσωτερικών κ. Κώστα Σκανδαλίδη (Ν.3051/2002) για να λυθεί το θέμα των Συμβασιούχων του Δήμου της Αθήνας το 2002, λύση δεν θα δίνονταν. Θυμίζουμε πως τότε ελάχιστοι εργαζόμενοι κατάφεραν να παραμείνουν στις θέσεις τους για τους πιο κάτω λόγους:

1.       Η προκήρυξη των θέσεων δεν γίνεται από τον Υπουργείο Εσωτερικών αλλά μόνο με τη βούληση και την απόφαση των Δήμων και των Δημοτικών Συμβουλίων. Σε μια τέτοια περίπτωση πλήθος Δήμων δεν θα προκήρυσσαν τις θέσεις με συνέπεια πολλοί εργαζόμενοι να απολυθούν.
2.       Τα κριτήρια πρόσληψης μόνιμου προσωπικού μέσω Α.Σ.Ε.Π. είναι διαφορετικά από το προσωπικό Ορισμένου Χρόνου, προβλέπουν ως ηλικιακό όριο για τους εργάτες καθαριότητας το 45ο έτος και για τους οδηγούς απορριμματοφόρων το 50ο έτος.
3.       Τόσο το χρονοβόρο των διαδικασιών της πρόσληψης μέσω Α.Σ.Ε.Π. όσο και η καθυστέρηση πρόσληψης των επιτυχόντων είναι τουλάχιστον ανασταλτικός παράγοντας.
4.       Η αυξημένη «μοριοδότηση» κάποιων καθώς επίσης και ο αποκλεισμός κατηγοριών υποψηφίων, θα αποτελέσει αφορμή χρονοβόρων δικαστικών διενέξεων όπως και στο παρελθόν περί της αντισυνταγματικότητάς τους. Είναι εμφανές πως μια παρόμοια επιλογή θα οδηγούσε στο ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα.

Το επικοινωνιακό παιχνίδι μεταξύ των υπέρμαχων και των πολέμιων του Υπουργού Επικρατείας κ. Χριστ. Βερναρδάκη δεν αφορά ουσιαστικά κανένα. Πολύ δε περισσότερο τους ίδιους τους εργαζόμενους που αντιλαμβάνονται σιγά-σιγά πως θα συρθούν ξανά έξω από τα μεγάλα Δικηγορικά Γραφεία προκειμένου να διεκδικήσουν μία θέση εργασίας. Μία ακόμη γενιά Ομήρων-Συμβασιούχων θα εξαρτηθεί από δικηγόρους, πολιτικούς και αιρετούς για ένα καλύτερο μέλλον όταν την ίδια στιγμή τα προβλήματα στην λειτουργία των υπηρεσιών θα οξύνονται.
Οι ελαστικές σχέσεις εργασίας ποτέ δεν χτυπήθηκαν υιοθετώντας τες!!! Η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού όπου διαπιστώνονται ανάγκες ουδέποτε αποτέλεσε προτεραιότητα καμιάς κυβέρνησης που προτιμούν να παίζουν με την ανασφάλεια και την «ψήφο» των πολιτών.
Η κυβέρνηση έχει μόνο μία επιλογή. Να διασφαλίσει στο ακέραιο όσα έχει ψηφίσει (αυτοδίκαιη παράταση έως το 2017, ακώλυτη πληρωμή δεδουλευμένων, επίλυση του προβλήματος του 24μηνου) μακριά από ψηφοθηρικές λογικές. Τα τεράστια κενά και ιδιαίτερα σε ευαίσθητους και επικίνδυνους χώρους εργασίας όπως οι υπηρεσίες καθαριότητας των Δήμων θα πρέπει να καλυφθούν με μόνιμες θέσεις εργασίας μακριά από κομματικο-πελατειακές λογικές.
Γι΄ αυτό το επόμενο χρονικό διάστημα όσοι υπερασπιζόμαστε το Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. θα πρέπει να διεκδικήσουμε:
·          Ενιαία και μόνιμη σχέση εργασίας στο Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α.
·          Κατάργηση του άρθρου 61 του Ν.3979/2011 με το οποίο δίνεται η δυνατότητα ανάθεσης σε ιδιώτες της αποκομιδής των απορριμμάτων.
·          Κατάργηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας, κάλυψη των κενών με μόνιμο προσωπικό. Επανασύσταση όλων των κενών οργανικών θέσεων που έχουν καταργηθεί με τις μνημονιακές διατάξεις.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
  Ο Πρόεδρος                                                                        Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας

Νίκος Τράκας                                                                              Γιάννης Τσούνης

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

Με απόφαση του ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας (αρ.πρ. 1610/05.01.2017) συγκροτείται το μεταβατικό υπηρεσιακό συμβούλιο υπαλλήλων ΟΤΑ ΠΕ Κοζάνης:

-Πρόεδρος: Τσακιρίδης Γεώργιος, υπάλληλος Δ. Εορδαίας με αναπληρούμενο από τον Μπηλιώνη Γεώργιο υπάλληλο του Δ. Κοζάνης

-Μπηλιάτη Μαρία, υπάλληλος του Δ. Σερβίων-Βελβεντού ως μέλος με αναπληρωτή τον Πεχλιβανίδη Μιχάλη υπάλληλο του Δ. Κοζάνης

-Μαρκοπούλου Ευαγγελία υπάλληλο του Δ. Κοζάνης σαν μέλος και αναπληρώτρια Προέδρου με αναπληρούμενη από την Παφύλη Ελένη υπάλληλο του Δ. Κοζάνης

-Τσίπρα Δημήτριο, Υπάλληλο του Δ. Εορδαίας αιρετό μέλος, αναπληρούμενο από την Παππά Μαρία υπάλληλο του Δ. Κοζάνης

-Καρμαζής Ευθύμιος υπάλληλος του Δ. Κοζάνης, αιρετό μέλος αναπληρούμενο από τον Θεοδωρίδη Θεόδωρο υπάλληλο  του Δ. Εορδαίας.

Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου αντί των ανωτέρω αιρετών μελών θα συμμετέχουν οι :

-Γκαραγκούνης Βασίλειος υπάλληλος του Δ. Βοίου αναπληρούμενο από την Καλτιριμτζή Μαλαματή υπάλληλο του Δ. Κοζάνης

-Τζιούμαρη Αλεξάνδρα, υπάλληλος του Ν.Π.Δ.Δ. του  Δ. Εορδαίας  αναπληρούμενη από τπν Ζήση Κατσάνο υπάλληλο του Δ. Βοίου

Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίστηκε η Πατέλη Μαρία υπάλληλος του Δ. Κοζάνης αναπληρούμενη από την Θεοδωρίδου Σοφία υπάλληλο του Δ. Κοζάνης

Η θητεία των μελών του μεταβατικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου λήγει με την συγκρότηση των πάγιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων του άρθρου 5 του Ν. 3584/2007.       
   

Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2017

Στο ΚΕΑΟ όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές

Στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) διαβιβάζονται από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, ανεξαρτήτως ύψους και εισπραξιμότητας. Αυτό προβλέπει απόφαση την οποία υπέγραψε ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Αναστάσιος Πετρόπουλος προκειμένου να διευκολυνθούν οι οφειλέτες στην υπαγωγή τους στο νόμο Κατσέλη περί υπερχρεωμένων νοικοκυριών.
Σύμφωνα με αυτή την απόφαση, «στο Κ.Ε.Α.Ο. διαβιβάζονται από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανεξαρτήτως ύψους και εισπραξιμότητας, οι οποίες κατά την έκδοση της παρούσας δεν βρίσκονται σε καθεστώς ενεργούς ρύθμισης. Προηγούμενη απόφαση (αρ. Οικ.13822/1089/2.5.2014 - ΦΕΚ Β'1227) η οποία προέβλεπε τα "Κριτήρια προσδιορισμού των "εισπράξιμων" ληξιπροθέσμων για τη διαβίβαση στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) των οφειλετών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ και του ΟΓΑ", όπως ισχύει, καταργείται από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης».
Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι μέχρι πρότινος μόνο τα χρέη άνω των 5.000 ευρώ εντάσσονταν στο ΚΕΑΟ. Με βάση την υπουργική απόφαση περνάνε και τα χρέη κάτω των 5.000 ευρώ προς τον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΑ.
ΠΗΓΗ 

Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2017

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΦΟΣΔΑ (ΒΕΡΟΙΑ) ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ

Σε κατάληψη των γραφείων του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΟΔΣΑ) προχώρησαν από σήμερα το πρωί οι 72 απολυμένοι συμβασιούχοι του Φορέα.

Οι εργαζόμενοι έστησαν σκηνές έξω από τα γραφεία επί της οδού Φράγκων και δηλώνουν αποφασίσμένοι να παραμείνουν στο σημείο έως τις 30 Ιανουαρίου, όπου θα εκδικαστούν τα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσαν. Αντιπροσωπεία των συμβασιούχων θα παραμείνει όλο το βράδυ στα γραφεία του ΦΟΔΣΑ.
Οι απολυμένοι συμβασιούχοι διεκδικούν την εφαρμογή του νόμου για την παράταση των συμβασεών τους ως 31-12-17. Ζητούν επίσης την ακύρωση της διαπιστωτικής πράξης απόλυσης απο τον πρόεδρο του Φορεα και την άμεση επιστροφή στην εργασία.

ΠΗΓΗ

Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2017

Οι «τυχαίες» δολοφονίες εργαζομένων στους Δήμους

Με ανακοίνωσή του, ο Χριστόδουλος Ευθυμίου, Πρόεδρος Σωματείου Εργαζόμενων Δήμου Αγίου Δημητρίου, καταγγέλλει τις συνθήκες εργασίας στους Δήμους που οδηγούν σε εργατικά ατυχήματα. Αναλυτικά η ανακοίνωση του:
Πρέπει να μάθουν όλοι αυτές τις δολοφονίες και τις αιτίες! Να σταματήσει επιτέλους η αδιαφορία. Να σταματήσει η ρατσιστική αδιαφορία του Κράτους, Αυτοδιοίκησης και όλων των υπευθύνων για αυτά τα εγκλήματα στους Δήμους.

Περιστατικά πάρα πολλά! 21 θανατηφόρα μέσα σε δύο χρόνια και 14 σοβαρά ατυχήματα!
Με αφορμή αυτούς τους θανάτους που αυξάνονταν με απίστευτη ταχύτητα, διαπίστωσα ότι δεν υπήρχε πουθενά μια ολοκληρωμένη καταγραφή, μια μελέτη. Ούτε καν πολλά από τα Σωματεία Εργαζομένων δεν ενημέρωναν την ομοσπονδία.  Σε πολλές περιπτώσεις οι διοικήσεις φαίνεται να προσπαθούν να εμπλέξουν εργαζόμενους και να αποποιηθούν ευθύνες τους. Τι και αν βγαίνουν με σθένος ορισμένοι σωστοί συνδικαλιστές και κάνουν καταγγελία ανακοίνωση στάση εργασίας κτλ… αλλά ως εκεί!
Τα ερωτήματα που γεννιούνται όμως είναι τα εξής:
Γιατί μέσα σε μόλις δύο χρόνια έχουμε 21 νεκρούς στους Δήμους;
Είναι μεμονωμένα περιστατικά; Είναι τυχαία;
Έτσι λοιπόν φτιάχνοντας και δημοσιοποιώντας την τραγική λίστα θανάτου με εργαζόμενους στους Δήμους τον Μάιο του 2016 το Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Αγίου Δημητρίου και μετέπειτα η ΠΟΕ – ΟΤΑ διαπίστωσα τρία πράγματα:
Πρώτο: δεν ήταν για τα ΜΜΕ είδηση, δεν έπαιζε έτσι όπως λένε στα κανάλια, σε ιστοσελίδες, σε ραδιοσταθμούς, εφημερίδες κτλ παρά μόνο σε ελάχιστες εξαιρέσεις και αυτές από προσωπικές σχέσεις και γνωστούς.
Δεύτερο: η λίστα μεγάλωνε συνεχώς αυξάνοντας τα θύματα. Τα εργατικά ατυχήματα έφθασαν να καταγράφονται σχεδόν ακόμα και ένα ανά εβδομάδα!
Τρίτο: Δεν κινητοποιήθηκαν οι μηχανισμοί ελέγχου ή έστω η δικαιοσύνη (ποια δικαιοσύνη;)
Αλλά ας έρθουμε λίγο στην άποψη πολλών Δημάρχων:
Φταίνε πράγματι οι εργαζόμενοι; Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να παρέχει όλα τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας που ορίζει ο Νόμος και προσαρμόζει ο Τεχνικός Ασφαλείας.
Παρέχουν οι ΔΗΜΟΙ ΜΑΠ; και τι ΜΑΠ;
Οι ΔΗΜΟΙ πρέπει να έχουν Ιατρό εργασίας και Τεχνικό Ασφαλείας ΕΧΟΥΝ ;
Οι ΔΗΜΟΙ πρέπει να κάνουν υγειονομικές εξετάσεις και εμβολιασμούς στους εργαζόμενους. Κάνουν εμβόλια οι εργαζόμενοι;
Οι ΔΗΜΟΙ πρέπει να έχουν συντηρημένα και σε καλή λειτουργία μηχανήματα οχήματα εργαλεία. Σε τι κατάσταση είναι σήμερα όλα αυτά;
Οι ΔΗΜΟΙ πρέπει να εκπαιδεύουν τους εργαζόμενους. Υπάρχει εκπαίδευση στους εργαζόμενους;
Ακόμα και αν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι δεν νοιάζονται. Ποιος έχει την ευθύνη του ελέγχου τους;
Κακά τα ψέματα. Η περικοπή πόρων μαζί με την αδιαφορία έχει κάνει πολλούς Δημάρχους να γράφουν την Προστασία και την Ασφάλεια του εργαζομένου στα παλιότερα των υποδημάτων τους! Οι αιρετοί είναι ακριβοί στα πίτουρα (φιέστες, εκδηλώσεις, στολισμοί, διαφημίσεις, Ρόδες κτλ ) φθηνοί στις κότες (εργαζόμενους, υποδομές, εκπαίδευση, κτλ). Τι και αν οι εκθέσεις του ΣΕΠΕ δείχνουν πρωτιά στα εργατικά ατυχήματα στην αποκομιδή περισυλλογή επεξεργασία απορριμάτων και στις κατασκευές; Οι φωτογραφίες στελεχών του ΣΕΠΕ μαζί με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ και πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου είναι πανέμορφες άλλα αναποτελεσματικές!
Η υποστελέχωση και η έλλειψη ελέγχων είναι μερικές ακόμα από τις πιο σοβαρότερες αιτίες.
Γιατί όταν έχουν φύγει χιλιάδες εργαζόμενοι στη σύνταξη και δεν έχουν γίνει προσλήψεις πως θα μαζευτούν τα σκουπίδια, πως θα ανάψουν τα φώτα, πως θα καθαριστούν οι δρόμοι απ’ το χιόνι;
Διάβασα ότι στο Δήμο Θεσσαλονίκης πάγωσαν οι Αλατιέρες και κανένας δεν είπε ότι υπήρχαν 3 φτυάρια για 50 εργαζόμενους.
Το τραγικότερο είναι ότι τα θανατηφόρα ατυχήματα θεωρούνται πλέον ρουτίνα.
Έπαψε πλέον να σοκάρει η είδηση ότι πέθανε στη δουλειά συνάδελφος.
Μα πως στο διάολο γίνεται να αυξάνεται η Ανεργία και αντίστροφος ανάλογα να αυξάνονται οι Θάνατοι; Πως γίνεται να έχουμε σε Δημόσιες υπηρεσίες που θα έπρεπε να υπάρχει θεωρητικά περισσότερη εργασιακή ασφάλεια και ελέγχους, τόσοι πολλοί θάνατοι;
Τα στοιχεία που υπάρχουν δείχνουν απίστευτα πράγματα στους Δήμους.
Εργαζόμενοι χωρίς ειδικότητες να μαζεύουν σκουπίδια (κηπουροί).
Να εργάζονται ακόμα και χωρίς ασφάλιση ή «εθελοντικά» (Μαύρα).
Να υπάρχουν σάπια ασυντήρητα Απορριμματοφόρα.
Να μην έχουν γάντια Γιλέκα μάσκες αδιάβροχα…
Να μην έχουν κάνει εμβόλια εξετάσεις…
Δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός έλεγχος.
Υπάρχει μόνο εγκληματική αδιαφορία.
Αν το αίμα του εργάτη πατέρα 2 παιδιών που ακρωτηριάστηκε και στα 2 του πόδια στην Ηγουμενίτσα και επισκέφθηκα στο νοσοκομείο Ιωαννίνων, ήταν ψήφοι όλοι θα έτρεχαν από πίσω. Αν η Εργάτρια μάνα 5 παιδιών που σκοτώθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης ήταν κανένας κολλητός εργολάβος θα έτρεχαν να εξυπηρετήσουν. Αν ο Πατέρας που με πήρε τηλέφωνο κλαίγοντας μια μέρα στην ομοσπονδία, λέγοντας ότι έστειλαν το Παιδί του να πάρει μια σάπια σκάλα να ανεβεί στη κολόνα να αλλάξει τη λάμπα και σκοτώθηκε… Αν αυτός ο Πατέρας ήταν τραγουδιστής, ηθοποιός, ποδοσφαιριστής, θα τον είχαν στα κανάλια και θα ήθελαν να στελεχώσει τα ψηφοδέλτια τους.
Αν ήσασταν στη θέση τους; Αν ήμουνα εγώ; Αν ήσουν εσύ; Αν ήταν ο πατέρας σου ή ο αδερφός σου ή ο φίλος σου κάποιος από τους 21 δολοφονημένους;
Σε όλους τους συναδέλφους μου που έπεσαν θύματα. Σε όλους τους γονείς τους και τα παιδιά τους που υποφέρουν. Σε όλους τους συναδέλφους που νιώθουν στο πετσί τους όλα αυτά τα καθημερινά εγκλήματα. Μόνο αυτές οι λέξεις ταιριάζουν: Τιμωρία όλων όσων ευθύνονται. Να σταματήσουμε να θρηνούμε άλλα θύματα. Όχι άλλα δάκρυα. Εδώ και τώρα να τιμωρηθούν οι ένοχοι! Το αίμα κυλάει εκδίκηση ζητάει!
Πρόεδρος Σωματείου Εργαζόμενων
  Δήμου Αγίου Δημητρίου
Ευθυμίου Χριστόδουλος

ΠΗΓΗ