Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020

Παρέμβαση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για την 317/2020 Απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου που δίνει το δικαίωμα Σύνταξης των Ανδρών με ανήλικο τέκνο ή ανάπηρη σύζυγο ή ανάπηρο τέκνο 50 ετών με θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης (25ετία) την 31-12-2010.
ΘΕΜΑ: Παρέμβαση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για την 317/2020 Απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου που δίνει το δικαίωμα Σύνταξης των Ανδρών με ανήλικο τέκνο ή ανάπηρη σύζυγο ή ανάπηρο τέκνο 50 ετών με θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης (25ετία) την 31-12-2010.

Όπως γνωρίζετε, δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ.: 317/2020 Απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία απερρίφθη η αίτηση αναίρεσης του Ελληνικού Δημοσίου κατά της υπ΄ αριθμ.: 790/2016 Απόφασης του ΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που είχε δικαιώσει Άνδρα Δημόσιο υπάλληλο με 25 ασφάλισης το 2010 και ανήλικο τέκνο, ο οποίος ζητούσε να συνταξιοδοτηθεί από τα 50 έτη, όπως προέβλεπε ο νόμος για τις γυναίκες δημοσίους υπαλλήλους.
Όπως είναι γνωστό με τις παρ.2βα, 2ββ του άρθρου 6 του Ν.3865/2010 αντικαταστάθηκαν το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β, παρ.1 του άρθρου 56 του Π.Δ. 169/2007 και εξισώθηκαν με τα μεταβατικά μειωμένα όρια ηλικίας ανδρών-γυναικών με ανήλικο τέκνο ή ανίκανο τέκνο ή ανίκανο σύζυγο για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης (25ετία) μετά την 1-1-2011.
Για να κάνουν χρήση του εν λόγω δικαιώματος πολλοί ασφαλισμένοι άνδρες αποποιούνται το χρόνο Διαδοχικής Ασφάλισης, για να αποφύγουν την θεμελίωση του δικαιώματος σύνταξης (25ετία) την 31-12-2010.
Με το άρθρο 6, παρ.11 του Ν.3865/2010 ορίζεται, ότι οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 9 του άρθρου αυτού (εξίσωση των ορίων ηλικίας ανδρών-γυναικών λόγω ανήλικου τέκνου ή ανάπηρου συζύγου  ή ανάπηρου τέκνου), δεν έχουν εφαρμογή για όσα από τα πρόσωπα που αναφέρονται σε αυτές τις διατάξεις έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010, σύμφωνα με τις οικίες διατάξεις της Συνταξιοδοτικής Νομοθεσίας του Δημοσίου, όπως ισχύουν κατά τη δημοσίευση του Νόμου αυτού.
Εκ τούτου η ρύθμιση του άρθρου 56 παρ. 1 περιπ. β του Συνταξιοδοτικού Κώδικα (ΠΔ 169/2007 Α΄210) που θεσπίζει το 50ο έτος ως όριο ηλικίας για τη συνταξιοδότηση των γυναικών δημοσίων υπαλλήλων που είναι μητέρες με ανήλικα τέκνα ή ανίκανα παιδιά κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω ή ανίκανο σύζυγο κατά ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%), εφόσον έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31.12.2010, δεν ισχύει για τους Άνδρες.
Η ανωτέρω αδικία μπορεί να στοιχίζει στην κατηγορία των ανδρών μέχρι και 17 έτη επιπλέον παραμονής στην εργασία, λόγω της αύξησης των ορίων ηλικίας με τους Ν.4336/2015, Ν.4337/2016 (όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις στο μεταβατικό στάδιο 2015-2021).
Επίσης πολλοί ασφαλισμένοι άνδρες για να κάνουν χρήση των εν λόγω διατάξεων (θεμελίωση μετά την 01-01-2011), αναγκάζονται να  αποποιηθούν πολλά έτη Διαδοχικής Ασφάλισης, αν και έχουν καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές, με αποτέλεσμα να μειώνονται περαιτέρω οι ούτως ή άλλως πενιχρές συντάξεις.
Για λόγους αποκατάστασης της ίσης μεταχείρισης των δύο φύλων, όπως ρητά αποφάσισε, με την 317/2020 απόφαση της η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία απερρίφθη η αίτηση αναίρεσης του Ελληνικού Δημοσίου κατά της 790/2016 απόφασης του ΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, παρακαλούμε όπως άμεσα ως έχει υποχρέωση η πολιτεία να προβείτε σε νομοθετική ρύθμιση στο πνεύμα της απόφασης του αρμοδίου ανώτατου δικαστηρίου, και να επεκτείνεται το δικαίωμα και στους άνδρες.
Επιπροσθέτως, στα πλαίσια της αρχής της ισότητας είναι επιβεβλημένη η αναδρομική αναγνώριση δικαιώματος συνταξιοδοτήσεως για τους άνδρες υπαλλήλους με ανήλικα παιδιά, που υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην Ι.Κ.Α. με τους ίδιους ευνοϊκούς όρους, που ίσχυαν μέχρι το έτος 2013 για τις γυναίκες ασφαλισμένες. Είναι χαρακτηριστικό, ότι στην κατηγορία αυτή υπαλλήλων ουδέποτε αναγνωρίστηκε η δυνατότητα συνταξιοδοτήσεως με τους ευνοϊκούς όρους, που ίσχυαν για τις γυναίκες συναδέλφους τους, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να έχει υποστεί πολλαπλώς δυσμενείς διακρίσεις, που δεν μπορούν να θεωρηθούν σε καμία περίπτωση δικαιολογημένες. 
Η Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα του e-Ε.Φ.Κ.Α. μέχρι την ψήφιση της Νομοθετικής ρύθμισης οφείλει, όπως πράττει σε αντίστοιχες περιπτώσεις, να εφαρμόσει το δεδικασμένο τελεσίδικης απόφασης και την πάγια Νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αντίστοιχα, καλείται η κυβέρνηση να προβεί άμεσα σε επίλυση του προβλήματος αίροντας τις αδικίες, που συντελούνται εις βάρος των ανδρών ασφαλισμένων με ανήλικα παιδιά.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
 Ο Πρόεδρος                                                                         Ο Γεν. Γραμματέας

Νίκος Τράκας                                                                   Βασίλης Πετρόπουλος

Κυριακή 28 Ιουνίου 2020

ΠΟΕ-ΟΤΑ: ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


                                                                                               Αθήνα, 29 Ιουνίου 2020

                                                                                               Αριθμ. Πρωτ.: 334
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) καλύπτει συνδικαλιστικά κάθε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και των εργαζομένων του Σωματείου Εργατών και Υπαλλήλων του Δήμου Αγίας Βαρβάρας που αποφάσισαν να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις για να διασφαλίσουν τα εργασιακά τους δικαιώματα και τις θέσεις εργασίας τους.
Σύμφωνα με την απόφαση του Σωματείου, οι εργαζόμενοι του Δήμου συμμετέχουν στην Παναττική Στάση Εργασίας που έχει προκηρύξει η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020, από τις 8:00 έως τις 11:00 το πρωί και ταυτόχρονα προκηρύσσεται Στάση Εργασίας την ίδια ημέρα, από τις 11:00 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου και Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας έξω από το Δημαρχείο στις 8:00 το πρωί, με βασικό αίτημα να μην ασκηθεί κανένα ένδικο μέσο από τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας κατά της απόφασης 589/2020 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
Με την εν λόγω απόφαση, υπενθυμίζεται πώς μετατρέπονται σε Αορίστου Χρόνου οι συμβάσεις είκοσι επτά (27) εργαζομένων των Κοινωνικών Δομών (Παιδικοί Σταθμοί, Κ.Η.Φ.Η., Βοήθεια στο Σπίτι) που εργάζονται ανελλιπώς στον Δήμο για περίπου μία 15ετία. Ο Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας κ. Λάμπρος Μίχος, χωρίς κανένα διάλογο με το Σωματείο ή τους εργαζόμενους, δηλώνει πως την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020, θα αποφασιστεί και μάλιστα δια περιφοράς, από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, η άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της απόφασης 589/2020 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στηρίζει συνδικαλιστικά τους εργαζομένους του Δήμου Αγίας Βαρβάρας και  ζητά από τον Δήμαρχο κ. Λάμπρο Μίχο να πραγματοποιηθεί κοινή συνάντηση με την συμμετοχή αντιπροσωπείας της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., του Σωματείου και των εργαζομένων σε κάθε περίπτωση πριν τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
Η Διοίκηση του Δήμου Αγίας Βαρβάρας να ανταποκριθεί άμεσα στα καθ΄ όλα εύλογα αιτήματα του Σωματείου Εργατών και Υπαλλήλων Δήμου Αγίας Βαρβάρας και να συνδιαλλαγεί με τους εργαζόμενους που διεκδικούν, η Οικονομική Επιτροπή να διαβιβάσει ως μείζον θέμα την λήψη της απόφασης περί μη άσκησης ενδίκων μέσων κατά της δικαστικής απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγίας Βαρβάρας σε ανοιχτή Δημόσια συνεδρίαση. Οι δε συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, και ιδίως για το θέμα αυτό, να μετατραπούν σε ανοιχτές και Δημόσιες προκειμένου οι εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποί τους να συμμετέχουν και να έχουν δικαίωμα λόγου και παρέμβασης.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Ποια στοιχεία πρέπει να διαλαμβάνει η εκτελεστή διοικητική πράξη περικοπής μισθού

Ποια στοιχεία πρέπει να διαλαμβάνει η εκτελεστή διοικητική πράξη περικοπής μισθού του άρθρου 43 παρ. 2 του ν. 3528/2007 για να είναι νόμιμη και να παράγει έννομα αποτελέσματα και εάν πριν την έκδοση της πράξης αυτής απαιτείται η κλήση του ενδιαφερομένου σε ακρόαση στην περίπτωση που αυτός έχει, σε προηγούμενο χρόνο της έκδοσης της πράξης, λάβει γνώση της πραγματικής και της νομικής αιτίας για την οποία αυτή εκδόθηκε και έχει εκθέσει τις απόψεις του στα πλαίσια πειθαρχικής διαδικασίας.

Η πράξη με την οποία ενεργείται περικοπή του μισθού του υπαλλήλου κατ’ άρθρο 43 παρ. 2 του ν. 3528/2007 και συγκεκριμένα των φερόμενων ως αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών λόγω αδικαιολόγητης απουσίας από την υπηρεσία, αποτελεί ατομική, εκτελεστή διοικητική πράξη, η οποία πρέπει να διαλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα στοιχεία που δικαιολογούν την υφιστάμενη δημοσιονομική ενοχή του καταλογισμού. Επιπλέον, πριν από την έκδοση της πράξης περικοπής μισθού απαιτείται, λόγω του χαρακτήρα της ως δυσμενούς διοικητικής πράξης αποδιδόμενης σε υποκειμενική συμπεριφορά του υπαλλήλου, η κλήση του τελευταίου προς παροχή εξηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 του ν. 2690/1999. Η έλλειψη της ως άνω προηγούμενης κλήσης του υπαλλήλου προς παροχή εξηγήσεων πριν από την έκδοση της πράξης περικοπής μισθού συνιστά, καταρχήν, παραβίαση του προβλεπόμενου από το άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος και το άρθρο 6 του ν. 2690/1999 δικαιώματος προηγούμενης ακροάσεως. Εν τούτοις, σε περίπτωση κατά την οποία για την υπαίτια μη παροχή υπηρεσίας από τον υπάλληλο και πριν από την έκδοση της σχετικής πράξης περικοπής μισθού έχει διενεργηθεί ΕΔΕ ή έχει κινηθεί πειθαρχική διαδικασία, στα πλαίσια των οποίων ο ενδιαφερόμενος έχει λάβει γνώση της αποδιδόμενης σε αυτόν αδικαιολόγητης απουσίας από την υπηρεσία και έχει εξετασθεί ειδικά γι’ αυτή, πρέπει να θεωρείται ότι έχει ασκηθεί από αυτόν το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης, αφού πριν από την έκδοση της καταλογιστικής πράξης έχει ενημερωθεί για την αιτία του καταλογισμού (ομόφωνα). (ΓνΝΣΚ 255/2019- Αποδεκτή)

Σάββατο 27 Ιουνίου 2020

Ενιαίο σύστημα επιλογής Προϊσταμένων σε Δημόσια Διοίκηση και ΟΤΑ

Ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Παναγιώτης (Τάκης) Θεοδωρικάκος, υπέγραψε σήμερα εγκύκλιο με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των ρυθμίσεων, που αφορούν στις προϋποθέσεις, τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής των Προϊσταμένων, με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο (Ν. 4674/2020).
Οι νέες ρυθμίσεις, οι οποίες συμβάλλουν στην ορθολογική και αποτελεσματική στελέχωση των θέσεων ευθύνης και, συνακόλουθα, στην άσκηση διοίκησης, στη βάση σύγχρονων πρακτικών, αφορούν στο σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων και στη δημιουργία ενός συστήματος επιλογής προϊσταμένων με κοινά κριτήρια σε Κεντρική Διοίκηση και ΟΤΑ.
Ειδικότερα προβλέπεται:
1. Προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα, εκλογικευμένα και σταθμισμένα, σε όλους τους υπαλλήλους να μετέχουν στις διαδικασίες επιλογής ανάλογα με την υπηρεσιακή τους πορεία, με γνώμονα τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των φορέων του δημοσίου και άρα και της καλύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών, προσδιορίστηκαν επιπλέον προϋποθέσεις συμμετοχής:
· Η εργασιακή απόδοση των υποψηφίων, όπως προκύπτει από τις εκθέσεις αξιολόγησης της τελευταίας 3ετίας σε όλα τα επίπεδα θέσεων ευθύνης, ή   
· Η προηγούμενη άσκηση καθηκόντων ευθύνης, τουλάχιστον επιπέδου Τμήματος στα επίπεδα Προϊσταμένων Διεύθυνσης και Γενικής Διεύθυνσης.
2. Ως προς τις ομάδες κριτηρίων τυπικών προσόντων και εργασιακής εμπειρίας:
· Σταθμισμένη μοριοδότηση των τυπικών προσόντων (πτυχίο, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, διδακτορικός τίτλος σπουδών).
· Μοριοδότηση και των μη συναφών μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων, καθώς η απόκτηση οιουδήποτε μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αποδεικνύει ικανότητες και δεξιότητες, όπως ο προγραμματισμός έργων, η διαχείριση χρόνου και πίεσης, καθώς και η κριτική σκέψη, ανεξαρτήτως γνωστικού αντικειμένου, με μικρότερη στάθμιση.
· Μείωση μοριοδότησης των σεμιναρίων προς αποφυγή του φαινομένου της συγκέντρωσης πιστοποιήσεων για ιδιοτελείς λόγους και αλυσιτελείς ως προς τον επιδιωκόμενο σκοπό που άπτεται πρωτίστως του δημοσίου συμφέροντος.
· Καλύτερη στάθμιση του επιπέδου της γνώσης των ξένων γλωσσών.
· Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας υπολογίζεται διακριτά, ξεχωριστά ο χρόνος που έχει διανυθεί σε θέσεις ευθύνης και ξεχωριστά ο χρόνος που έχει διανυθεί με την ιδιότητα του υπαλλήλου, ενώ διαβαθμίζεται η μοριοδότηση σε θέσεις ευθύνης ανάλογα με το ιεραρχικό επίπεδο.
· Ο υπολογισμός για το χρόνο υπηρεσίας και σε θέσεις ευθύνης μοριοδοτείται σε μήνες έναντι ετών, προς όφελος των υποψηφίων.
3. Εναρμόνιση των διατάξεων του Κώδικα ΟΤΑ όσον αφορά στις προϋποθέσεις, τα κριτήρια, τη διαδικασία και τα όργανα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους ΟΤΑ α’ Βαθμού με τις αντίστοιχες προβλέψεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2020

σύσταση και λειτουργία Υπηρεσίας Δόμησης σε κάθε δήμο από τον Νοέμβριο -Τροπολογία

Από 1η Νοεμβρίου σε κάθε δήμο συστήνεται και λειτουργεί υποχρεωτικά Υπηρεσία Δόμησης, σε επίπεδο Τμήματος, ανεξάρτητα αν έχει προβλεφθεί από τον οικείο Οργανισμό. Αυτό προβλέπει τροπολογία, την οποία κατέθεσε χθες το υπουργείο Εσωτερικών.
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση: «Η ανάγκη δια νόμου σύστασης και λειτουργίας ΥΔΟΜ ανέκυψε διότι δέκα χρόνια μετά την έναρξη εφαρμογής του ν. 3852/2010, συνεχίζεται ανεπίτρεπτα η υποστήριξη δήμων από έτερους δήμους για την άσκηση των αρμοδιοτήτων δόμησης, αλλά και τεχνικών υπηρεσιών. Η εν λόγω πρακτική κρίθηκε αποτυχημένη τόσο από διοικητικής, όσο και από λειτουργικής άποψης, κατά τον δε Συνήγορο του Πολίτη προκάλεσε «ακραία φαινόμενα κακοδιοίκησης» (βλ. αναλυτικά Αιτιολογική Έκθεση Α’ Κεφαλαίου του ν. 4674/2020)».
Επίσης για παρά τη θεσμοθέτηση νέου πλαισίου τον περασμένο Μάρτιο (ν. 4674/2020), «για λόγους αποκλειστικά οφειλόμενους στις έκτακτες ανάγκες που προκάλεσαν τα μέτρα κατά του κορωνοϊού, δίνεται μία εξαιρετικά περιορισμένης διάρκειας παράταση της διοικητικής υποστήριξης, για την οριστική μετάβαση των δήμων στο νέο θεσμικό πλαίσιο κατά την 1η.11.2020».
Η ρύθμιση αυτή δεν έχει εφαρμογή στους δήμους που έχουν συγκροτήσει Υπηρεσίες Δόμησης  Οργανισμούς τους.
Εφόσον ο δήμαρχος διαπιστώνει αδυναμία λειτουργίας της Υπηρεσίας Δόμησης, οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Δόμησης  ασκούνται κατά την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) ή το άρθρο 99 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).
Σύμφωνα με την  παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4674/2020, προβλέπει ότι:
2. Οι ΟΤΑ α΄ βαθμού, που κατά τη δημοσίευση του παρόντος ασκούν τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών δόμησης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010, μπορούν να συμβάλλονται με προγραμματική σύμβαση για τη διοικητική τους υποστήριξη για θέματα που άπτονται αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών αυτών, με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Δίκτυα Δήμων. Στην περίπτωση αυτή, η αρμοδιότητα έκδοσης της τελικής διοικητικής πράξης ασκείται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Δόμησης και, σε περίπτωση έλλειψης Προϊστάμενου για οποιονδήποτε λόγο, από τον Δήμαρχο. Αποφασιστικές ή γνωμοδοτικές αρμοδιότητες, οι οποίες προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για τα μονομελή ή συλλογικά αιρετά όργανα ασκούνται από τον οικείο δήμο.
Ειδικότερα το Άρθρο 4 της τροπολογίας αναφέρει τα εξής:
Άρθρο 4
Πλήρης άσκηση αρμοδιοτήτων Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης από τους ΟΤΑ α’ βαθμού
1. Το άρθρο 97Α του ν. 3852/2010 (Α’ 87) αντικαθίσταται ως εξής :
«Άρθρο 97Α Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ)
1. Από την 1η.11.2020, εκτός από τις υπηρεσιακές μονάδες που προβλέπονται στο άρθρο 97,σε κάθε δήμο λειτουργεί υποχρεωτικά Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ), σε επίπεδο Τμήματος.
2. Εφόσον ο Δήμαρχος διαπιστώνει αδυναμία λειτουργίας της Υπηρεσίας Δόμησης, οι αρμοδιότητες της ΥΔΟΜ ασκούνται κατά την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) ή το άρθρο 99 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).
3. Η δομή και οι οργανικές θέσεις της ΥΔΟΜ ορίζονται με την πρώτη τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του οικείου δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 134). Η ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου δεν έχει εφαρμογή στους δήμους που έχουν συγκροτήσει ΥΔΟΜ στους Οργανισμούς τους και δεν κωλύει τη λειτουργία των Υπηρεσιών Δόμησης από την ημερομηνία της παρ. 1.»
2. Ως χρόνος έναρξης άσκησης από τους δήμους των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν σε αυτούς, στο πλαίσιο των οριζομένων στην περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010, για τις οποίες παρέχεται κατά τη δημοσίευση του παρόντος διοικητική υποστήριξη, ορίζεται  η 1η.11.2020. Μέχρι τις 31.10.2020 συνεχίζουν να εφαρμόζονται και οι ρυθμίσεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010. Η παρ. 1 του άρθρου 1 της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4147/2013 (Α΄ 98), συνεχίζει να ισχύει.
3. Εκκρεμείς δίκες κατά την 1η.11.2020, που αφορούν υποθέσεις στο πλαίσιο της παροχής διοικητικής υποστήριξης, συνεχίζονται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση από τον δήμο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου αφορά η προσβληθείσα πράξη. Ανεκτέλεστες  δικαστικές αποφάσεις κατά διοικητικών πράξεων που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της διοικητικής  υποστήριξης από 1.1.2011 έως 31.8.2020, εκτελούνται από τον δήμο στα διοικητικά όρια του οποίου αφορά η προσβαλλόμενη πράξη.
4. Εκκρεμείς υποθέσεις κατά την 1η.11.2020 στο πλαίσιο παροχής διοικητικής υποστήριξης συνεχίζονται από τον κατά τόπο αρμόδιο δήμο. Για την παράδοση των φακέλων των υποθέσεων αυτών συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής από τους ενδιαφερόμενους δήμους με ρητή αναφορά του σταδίου εκκρεμότητας της σχετικής  υπόθεσης. Αντίγραφο του πρωτοκόλλου υποβάλλεται στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση έως 31.12.2020. Φάκελοι αρχειοθετημένων υποθέσεων, που καταρτίσθηκαν από τις υπηρεσίες που παρείχαν τη διοικητική υποστήριξη, παραμένουν στα αρχεία τους.
5. α. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το άρθρο 5 του ν. 4674/2020.
β. Από την 1η.11.2020 καταργείται η παρ. 4 του άρθρου 205 του ν. 3852/2010.
Πηγή: localit.gr
Δημοσιεύστε το αν σας αρέσει

Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020

ΑΔΕΔΥ Για το νομοσχέδιο περιορισμού των διαδηλώσεων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με αφορμή τον περιορισμό των διαδηλώσεων με νομοσχέδιο της Κυβέρνησης
 Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, συνεχίζοντας τον αντιδημοκρατικό κατήφορο, επιδιώκει με σχετικό νομοσχέδιο να περιορίσει και να βάλει στο γύψο το δημοκρατικό δικαίωμα της κοινωνίας να διαδηλώνει και των εργαζομένων να απεργούν.
Ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, δύο φορές έχει στραφεί δημόσια ενάντια στο κατοχυρωμένο, συνταγματικά, δικαίωμα της απεργίας με το πρόσχημα ότι: «οι λίγοι ταλαιπωρούν τους πολλούς». Επενδύοντας στη διαπόμπευση των συνδικάτων και των απεργών, αλλά και στον «κοινωνικό αυτοματισμό», η Κυβέρνηση της ΝΔ επιχειρεί να βάλει στο στόχαστρο τις διαδηλώσεις και τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων. Μάλλον, δεν θέλουν να υπάρχει καμία διαφορετική φωνή και αντίδραση, καμία συλλογική κινηματική διαδικασία.

Βασικές πτυχές του νομοσχεδίου με τον τίτλο «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΙΣ», που δημοσιεύτηκαν και στον Κυριακάτικο Τύπο, αποτυπώνουν τον κεντρικό σχεδιασμό της Κυβέρνησης να επαναφέρει την κοινωνία στις συνθήκες της δεκαετίας του ’50. Με πρόσχημα τους «ανοιχτούς δρόμους» και τις «διαδηλώσεις των λίγων», οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων, θα βρίσκονται στο έλεος της αστυνομίας, που αποκτά υπέρμετρες και ανεξέλεγκτες αρμοδιότητες.
Ο ολισθηρός και αντιδημοκρατικός κατήφορος της Κυβέρνησης διαφαίνεται και από την  ομοιότητα ορισμένων διατάξεων του υπό κατάθεση νομοσχεδίου με διατάξεις, που παραπέμπουν σε αλήστου μνήμης εποχές (Νομοθετικό Διάταγμα 794/1971).
Απέναντι σε αυτές τις αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις της  Κυβέρνησης, η οποία επιχειρεί να καταργήσει στοιχειώδη δημοκρατικά ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, που είναι κατοχυρωμένα στο Σύνταγμα, οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα ήταν, είναι και θα είναι το ανάχωμα!
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. προειδοποιεί την Κυβέρνηση να μην τολμήσει να καταθέσει το συγκεκριμένο αντιδημοκρατικό και αυταρχικό νομοσχέδιο.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020

Συμμετοχή σε συνάντηση φορέων που προσκάλεσε το Κιν.Αν.


Σήμερα Πέμπτη 25 Ιουνίου, η πρόεδρος του ΚΙΝ.ΑΛ. μας απεύθυνε πρόσκληση για συνάντηση, μαζί με άλλους φορείς, με θέμα την απολιγνιτοποίηση. Ανταποκριθήκαμε στην πρόσκληση, όπως φυσικά -σαν πρωοβάθμιο συνδικαλιστικό σωματείο- θα ανταποκριθούμε σε κάθε ανάλογη πρόσκληση από άλλο πολιτικό φορέα.
Υπήρξε μία τοποθέτηση (βίντεο)

και στο περιθώριο της συνάντησης δόθηκε και το παρακάτω κείμενο.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Τ.Α. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Ζαφειράκη 6, 50100, Κοζάνη
Τηλέφωνο-FAX : 2461037179, e-mail: sypota@yahoo.gr
www.edkozanis.blogspot.gr
 
- Άμεση στελέχωση με μόνιμο προσωπικό των ΟΤΑ Α’ βαθμού και διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών τους.

- Απόδοση ειδικού επιδόματος για την αντιμετώπιση του κορονοιού στις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων («Βοήθεια στο Σπίτι», Κέντρο Κοινότητας) και στους εργαζόμενους της καθαριότητας.

- Άμεση έκδοση εγκυκλίου και άμεση προκήρυξη θέσεων ευθύνης τμημάτων και διευθύνσεων σε όλους τους ΟΤΑ Α’ βαθμού. Κυρώσεις στους δήμους που δεν προκηρύσσουν τις θέσεις ευθύνης.

- Απόδοση του επιδόματος προβληματικής περιοχής σε όλους τους εργαζόμενους δημοσίου και δήμων της ΠΕ Κοζάνης . 

- Μισθολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα. Η προϋπηρεσία μέχρι 7 έτη έχει αναγνωριστεί βαθμολογικά με το Π.Δ.69/2016.

- Απόδοση της «παγωμένης» μισθολογικά διετίας 2016-02017.

- Απόδοση των επιδομάτων και δώρων που έχουν καταργηθεί με τους μνημονιακούς νόμους. 

- Αυστηρή τήρηση της εργατικής νομοθεσίας με κυρώσεις στους δήμους που δεν τηρούν τους όρους ασφάλειας και υγιεινής.

- Διατήρηση τόσο του καθεστώτος ασφάλισης των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (Β.Α.Ε.), όσο και του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας σε όσους σήμερα το λαμβάνουν και η επέκτασή του σε κλάδους εργαζομένων που δικαιούνται να το λάβουν.

- Κατάργηση άρθρου 178 Ν. 4635/2019 και της τροποποίησης του ν. 4674/2020 με την οποία ανατίθενται εργασίες υπηρεσιών καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού και πρασίνου σε ιδιώτες.

- Άμεση κατάργηση της απαράδεκτης και σκανδαλώδους διάταξης που επιτρέπει ένας Δήμος να ενοικιάζει τον μηχανολογικό του εξοπλισμό σε εργολάβους για να τους αναθέτουν υπηρεσίες (π.χ. καθαριότητα). 

- Άμεση μείωση του επιτοκίου για δάνεια -σταθερού επιτοκίου- απόκτησης πρώτης κατοικίας που έχουν λάβει δημόσιοι υπάλληλοι από το ΤΠΔ.
 
                                                       Για το Δ.Σ.
                                                       Ο πρόεδρος
                                                 Ιωσήφ Μιχαηλίδης

Τρίτη 23 Ιουνίου 2020

Δυνατότητα ηλεκτρονικών συναλλαγών με την Εφορία

Μια σειρά από συναλλαγές με την Εφορία μπορείτε να πραγματοποιήσετε από το σπίτι σας χωρίς να χρειαστεί να την επισκευτείτε.
1. Να εκδώσουν και να επανεκδώσουν κλειδάριθμο ηλεκτρονικά για φυσικά πρόσωπα χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία, μέσω διαλειτουργικότητας με τις τράπεζες και τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας.
 2.Να λάβουν αποδεικτικό καταβολής τελών κυκλοφορίας που απαιτείται στις περιπτώσεις μεταβίβασης οχήματος.
3.Να λάβουν αποζημίωση ειδικού σκοπού,να εισπράξουν την επιστρεπτέα προκαταβολή, να υποβάλουν αίτηση για κομιστές αξιογράφων μέσω της πλατφόρμας myBusinessSupport.
4.Να υποβάλουν στοιχεία εσόδων και εξόδων για την ένταξη στον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.
5. Να δηλώσουν τα πληροφοριακά στοιχεία μισθώσεων ακίνητης περιουσίας για να ζημιωθούν για το 30% των εισοδημάτων από ενοίκια που εισέπραξαν μειωμένα κατά 40%.
6. Να πληρώσουν και ρυθμισμένες οφειλές με κάρτα. 7.Να λάβουν πιστοποιητικά από τη ΔΟΥ στη θυρίδα τους στο Taxisnet.
8.Να εκδώσουν κλειδάριθμο (για φυσικά πρόσωπα) μέσω τηλεδιάσκεψης με εκπροσώπους της ΑΑΔΕ στην εφαρμογή myAADElive.
9.Να εκτυπώσουν βεβαίωση κατοικίας ειδικής χρήσης η οποία αφορά τους νησιώτες. 10.Να δουν τις επιστροφές φόρων που εκκρεμούν.

ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ. ΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ.


Αθήνα, 23 Ιουνίου 2020
                                                                                     Αριθμ. Πρωτ.: 328


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άκαρπη απέβη η συνάντηση που είχε πριν λίγη ώρα η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Τάκη Θεοδωρικάκο για σημαντικά θέματα που αφορούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους εργαζόμενους της.
Ο κ. Θεοδωρικάκος επέμεινε σε μία παρελκυστική τακτική όσον αφορά την επίλυση του προβλήματος των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (Β.Α.Ε.) και του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας. Θεώρησε πώς με την 5μηνη παράταση που υποσχέθηκε θα ικανοποιήσει τους εκπροσώπους των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να καταστεί εφικτό, όταν το αίτημα της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ήταν και παραμένει η εφαρμογή της Νομοθεσίας χωρίς χρονικούς περιορισμούς και διαδοχικές παρατάσεις.  
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ζήτησε να υπάρξει Νομοθετική διάταξη που θα διασφαλίζει την διατήρηση ως έχει του καθεστώτος ασφάλισης των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (Β.Α.Ε.) όσο και της χορήγησης του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας και ταυτόχρονα να επεκτείνεται και σε κλάδους εργαζομένων που δικαιούνται να το λάβουν.
Για τα μείζονα επίσης ζητήματα της κατάργησης του θεσμικού πλαισίου που επιτρέπει τις ιδιωτικοποιήσεις υπηρεσιών των Δήμων, είτε με ισχνές πλειοψηφίες Δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 178), είτε μέσω Οικονομικών Επιτροπών, αλλά και για τις άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλες της υπηρεσίες των Ο.Τ.Α., ο Υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος επιβεβαίωσε την νεοφιλελεύθερη πολιτική του εργασιακού στραγγαλισμού που εφαρμόζει η κυβέρνηση.
Δεν έκανε βήμα πίσω και δεν δεσμεύτηκε σε τίποτα που θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως ψήγμα διασφάλισης του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τουναντίον, έδειξε ότι πρόθεση της ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών και της κυβέρνησης είναι η απαξίωση των υπηρεσιών των Δήμων, ανοίγοντας το δρόμο στα ιδιωτικά-επιχειρηματικά συμφέροντα.
Κατόπιν της αδυναμίας του Υπουργού Εσωτερικών να ικανοποιήσει τα βασικά αιτήματα της Π.Ο.Ε.-Ο.ΤΑ., με τα οποία προσήλθε στη συνάντηση, προφανώς λόγω της εμμονής του στα σχέδια της κυβέρνησης να ξεπουλήσει τις υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. και να καταστρατηγήσει τα εργασιακά δικαιώματα των Δημοτικών Υπαλλήλων, η απόφαση για την αυριανή κινητοποίηση, όχι μόνο ισχύει, αλλά καθίσταται ακόμη πιο επιβεβλημένο να σταλεί ένα ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση.
Όλοι οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση καλούνται να συμμετάσχουν  μαζικά και ενωτικά στην Πανελλαδική Στάση Εργασίας που έχει προκηρυχθεί για αύριο ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020, από τις 7:00 το πρωί έως τις 12:00 το μεσημέρι και να δώσουν βροντερό παρών στη Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας που θα γίνει έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών (Σταδίου 27-Αθήνα) στις 9:00 το πρωί.
Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση έχουν αποδείξει πώς στα δύσκολα, όπως πρόσφατα συνέβη με την πανδημία του κορωνοϊού βρίσκονται στο πλευρό των Δημοτών και θα συνεχίσουν να προσφέρουν αγόγγυστα τις υπηρεσίες τους στους πολίτες. Έχουν αποδείξει ωστόσο, πώς δεν εμπαίζονται και δεν φιμώνονται. Αν αυτό πιστεύουν στο Υπουργείο Εσωτερικών και την κυβέρνηση πλανώνται πλάνην οικτράν...   

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.