ΧΡΗΣΙΜΑ ΦΕΚ ΔΗΜΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

  ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ και ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
 
 
 
 
ΠΑΓΙΟΣ ΟΕΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ: Το ΦΕΚ το βρίσκουμε εδώ::  ΦΕΚ 5996/Β/2020
 
ΠΑΓΙΟΣ  ΟΕΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ:   ΦΕΚ 5605/Β/2020:   ΟΕΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
 
 

 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΦΕΚ 2193/Β/2020
ΦΕΚ ΛΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΕΡΒΙΩΝ
 ΦΕΚ 4234Β/2019 Έγκριση της αριθμ. 56/2019 απόφασης του Δημάρχου Σερβίων περί τροποποίησης της αριθμ. 11/2019 (ΦΕΚ 3691/τ.Β΄/4-10-2019) απόφασής του ως προς την κατάταξη των μόνιμων υπαλλήλων του Δήμου Σερβίων. 


ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΣ ΟΕΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

 ΦΕΚ 4130Β/2019 ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΦΕΚ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 156 Ν. 4600/2019

ΦΕΚ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΕΡΒΙΩΝ

 ΦΕΚ 3331Β/2019 (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΦΕΚ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ)

ΦΕΚ 3421/Β/2019-ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΦΕΚ 3250Β/2019 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ


 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΣ ΟΕΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΦΕΚ 3245Β/2019

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΣ ΟΕΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΦΕΚ 3208Β/2019

Ν.4600/2019 ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ -ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ (άρθρα 154-159) 

ΦΕΚ  2009 τ.Β'/27-12-2010  
"Μεταφορά υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών/ριών από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο Δήμο Σερβίων− Βελβεντού"
ΦΕΚ  343 τ.Β'/04-03-2011
"Κατάταξη προσωπικού στο Δήμο Σερβίων - Βελβεντού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 254 του ν. 3852/2010"
ΦΕΚ  690 τ.Β'/29-04-2011
 "Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχων Δήμου Σερβίων - Βελβεντού Ν. Κοζάνης"

ΦΕΚ  530 τ.Β'/01-03-2012
"Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού, κατ' εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του ν. 4024/2011"

ΦΕΚ  1216 τ.Β'/11-04-2012
"Αντικατάσταση Ληξιάρχου στη Δημοτική Ενότητα Βελβεντού Ν. Κοζάνης"
ΦΕΚ  1960 τ.Β'/15-06-2012
"Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Σερβίων - Βελβεντού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 33 του ν. 4024/2011 όπως ισχύει"

ΦΕΚ  542 τ.Β'/07-03-2013
"Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού της Π.Ε. Κοζάνης"

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ «Προσχολικής Αγωγής − Παιδείας, Κοινωνι− κής Μέριμνας» του Δήμου Σερβίων − Βελβεντού της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

ΦΕΚ 831 τ.Β/19-3-2012
"Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού, κατ' εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του ν. 4024/2011"
ΦΕΚ 2634 τ.Β/27-9-2012 
"Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Ν.Π.Δ.Δ."Π[ροσχολική Αγωγή - Παιδεία - Κοινωνική Μέριμνα" Δήμου Σερβίων - Βελβεντού Ν Κοζάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 33 του ν. 4024/2011 όπως ισχύει"
ΦΕΚ 1056 τ.Β/30-05-2011
"Συγχώνευση Ν.Π.Δ.Δ. και σύσταση νέου ενιαίου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου στον Δήμο Σερβίων - Βελβεντού "Προσχολικής Αγωγής - Παιδείας - Κοινωνικής Μέριμνας"
ΦΕΚ 2100 τ.Β/21-9-2011
"Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 35/2011 προηγούμενης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων - Βελβεντού"


ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ

ΦΕΚ  2009 τ.Β'/27-12-2010  
"Μεταφορά υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών/ριών από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο Δήμο Βοϊου Ν. Κοζάνης"
ΦΕΚ  1248 τ.Β'/14-06-2011
"Τροποποίηση της αριθ. οικ. 116351/12007/9−12−2010 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, περί διαπίστωσης της αυτοδίκαιης μεταφοράς υπαλλήλων με σχέση εργασίας ι.δ.α.χ., ειδικότητας ΥΕ καθαριστών/−στριών από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο Δήμο Βοΐου Ν. Κοζάνης"
ΦΕΚ  736 τ.Β'/05-05-2011
"Κατάταξη προσωπικού στο Δήμο Βοΐου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 254 του Ν. 3852/2010"
ΦΕΚ  858 τ.Β'/16-05-2011
"Ανάθεση καθηκόντων ληξιάρχων Δήμου Βοΐου Ν. Κοζάνης"
ΦΕΚ  3324 τ.Β'/30-12-2011
"Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου στην υπάλληλο του Δήμου Βοΐου Μαρία Δαλαπάσχου του Νικολάου, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικών, με βαθμό Α΄, για τη δημοτική ενότητα Ασκίου του Δήμου Βοΐου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης"
ΦΕΚ  1620 τ.Β'/10-05-2012
"Aμοιβαία μεταφορά θέσεων από το Δήμο Κοζάνης στο Δήμο Βοΐου"
ΦΕΚ  1864 τ.Β'/13-06-2012
"Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου στην υπάλληλο του Δήμου Βοΐου Μακρογιάννη Αικατερίνη του Αντωνίου, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού, με βαθμό Γ΄, για τη δημοτική ενότητα Νεάπολης του Δήμου Βοΐου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης"
ΦΕΚ  3212 τ.Β'/03-12-2012
"Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας
δημοσίου δικαίου του Δήμου Βοΐου, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011"
ΦΕΚ  426 τ.Β'/25-02-2013
"Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Βοΐου Ν. Κοζάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 33 του ν. 4024/2011, όπως ισχύει"


ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΦΕΚ  2020 τ.Β'/27-12-2010
"Μεταφορά υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών/ριών από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο Δήμο Κοζάνης Ν. Κοζάνης"
ΦΕΚ  1248 τ.Β'/14-06-2011
"Τροποποίηση της αριθ. 115030/11850/9−12−2010 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, περί διαπίστωσης της αυτοδίκαιης μεταφοράς υπαλλήλων με σχέση εργασίας ι.δ.α.χ., ειδικότητας ΥΕ καθαριστών/−στριών από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο Δήμο Κοζάνης Ν. Κοζάνης"
ΦΕΚ  2175 τ.Β'/31-12-2010
"Μεταφορά του πλεονάζοντος προσωπικού της επιχείρησης με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Δήμου Κοζάνης Α.Ε.− Αναπτυξιακή Ανώνυμη εταιρία ΟΤΑ» και διακριτικό τίτλο «ΑΝ.ΔΗ.ΚΟ.Α.Ε.» στο Δήμο Κοζάνης και σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κοζάνης"
ΦΕΚ  154 τ.Β'/11-02-2011
"Κατάταξη προσωπικού στο Δήμο Κοζάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 254 του Ν.3852/2010"
ΦΕΚ  858 τ.Β'/16-05-2011
"Ανάθεση καθηκόντων ληξίαρχου στο Σοτολίδη Ιωάννη του Σπυρίδωνα, κλάδου ΔΕ Διοικητικών, στη δημοτική ενότητα Ελλησπόντου του Δήμου Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης"
ΦΕΚ  1964 τ.Β'/02-09-2011
"Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου στον Γιαννακόπουλο Χρήστο του Χαρισίου, κλάδου ΔΕ Διοικητικών, για τη δημοτική ενότητα Αιανής του Δήμου Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης"
ΦΕΚ  1916 τ.Β'/31-08-2011
"Μεταφορά προσωπικού με σχέση εργασίας Δημοσίου & Ιδιωτικού δικαίου στο Δήμο Κοζάνης, λόγω κατάργησης Ν.Π.Δ.Δ. και σύσταση των αντίστοιχων θέσεων"
ΦΕΚ  556 τ.Β'/02-03-2012
"Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας
δημοσίου δικαίου του Δήμου Κοζάνης, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011"
ΦΕΚ  924 τ.Β'/23-03-2012
"Διορθώσεις σφαλμάτων στην αριθμ. 819/89793 διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης κατάργησης οργανικών θέσεων, του Δήμου Κοζάνης"
ΦΕΚ  1712 τ.Β'/16-05-2012
"Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Κοζάνης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011, όπως ισχύει"
ΦΕΚ  3138 τ.Β'/27-11-2012
"Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης"
ΦΕΚ  3582 τ.Β'/31-12-2012
"Σύσταση θέσεων στο Δήμο Κοζάνης"
ΦΕΚ  212 τ.Β'/05-02-2013
"Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου στον υπάλληλο του Δήμου Κοζάνης Ευστρατίου Ευστράτιο του Σταύρου, κλάδου ΤΕ Φυσιοθεραπευτών, με βαθμό Β΄, για τη δημοτική ενότητα Ελλησπόντου του Δήμου Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης"


ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΦΕΚ  2009 τ.Β'/27-12-2010
"Μεταφορά υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών/ριών από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο Δήμο Εορδαίας Ν. Κοζάνης"
ΦΕΚ  2026 τ.Β'/27-12-2010
"Έγκριση μίας (1) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πτολεμαΐδας περί μεταφοράς του πλεονάζοντος προσωπικού της δημοτικής επιχείρησης του Δήμου Πτολεμαΐδας με την επωνυμία «Κοινωφελής δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού− Επικοινωνίας και Κοινωνικής Πρόνοιας Πτολεμαΐδας» στο Δήμο Πτολεμαΐδας και σύστασης δύο (2) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πτολεμαΐδας"
ΦΕΚ  2195 τ.Β'/31-12-2010
"Μετάταξη υπαλλήλων του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης (Τμήμα Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Εορδαίας) στο Δήμο Εορδαίας του Ν. Κοζάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 257 παρ. 8 του ν. 3852/2010"
ΦΕΚ  560 τ.Β'/08-04-2011
"Κατάταξη προσωπικού στον Δήμο Εορδαίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 254 του ν. 3852/2010"
ΦΕΚ  1328 τ.Β'/16-06-2011
"Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμό 168/11859/23/03/2011 απόφαση της Δημάρχου Εορδαίας"
ΦΕΚ  2591 τ.Β'/07-11-2011
"Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχων στις δημοτικές ενότητες του Δήμου Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης"
ΦΕΚ  873 τ.Β'/20-03-2012
"Καθιέρωση 12ωρης και 24ωρης λειτουργίας οργανικών μονάδων του Δήμου Εορδαίας"
ΦΕΚ  1119 τ.Β'/10-04-2012
"Διαπιστωτική αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου των πρώην Δήμων Πτολεμαΐδας, Αγίας Παρασκευής, Βερμίου και Μουρικίου, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/ 2011"
ΦΕΚ  1952 τ.Β'/15-06-2012
"Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου στη δημοτική ενότητα Αγίας Παρασκευής του Δήμου Εορδαίας της
Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης"
ΦΕΚ  1997 τ.Β'/19-06-2012
"Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Εορδαίας Ν. Κοζάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 33 του ν. 4024/2011, όπως ισχύει"


Δεν υπάρχουν σχόλια: