Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017

Η κάρτα μέλους του Σ.Υπ.ΟΤΑ. Ν. κοζάνηςΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ (Ν.4483/2017)ΠΗΓΗ: ΔΗΜΟΣΝΕΤ, ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΥΠΟΣ

-Αποσαφηνίζεται η δυνατότητα των εργαζομένων, που κατά τη συγχώνευση των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 13 ν. 4071/2012 (ΦΟΔΣΑ) απασχολούνται με σχέσεις εργασίας αορίστου χρόνου και συνεχίζουν μέχρι και σήμερα να απασχολούνται στους Περιφερειακούς Συνδέσμους, να καταταγούν σε θέσεις εργασίας αορίστου χρόνου με την έκδοση πράξης κατάταξης του οργάνου διορισμού των περιφερειακών συνδέσμων, η οποία έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα (άρθρο 83)

-Αντικαθίσταται η περ. β της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4325/2015 και αποσαφηνίζεται ότι σε περίπτωση μη επανασύστασης υπηρεσίας δημοτικής αστυνομίας δεν απαιτείται να έχει παρέλθει οκταετία από το διορισμό των υπαλλήλων για την κατάταξή τους σε ανώτερο κλάδο και ορίζεται ότι χρονικό σημείο αναφοράς είναι η ύπαρξη των τυπικών προσόντων κατά το χρόνο δημοσίευσης του νόμου, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. (άρθρο 99 παρ.3)

-Αντικαθίσταται η περίπτ. β του άρθρου 9 του Ν.4354/15 και προβλέπεται η σύσταση Επιτροπής από μέλη του ΑΣΕΠ για την εξέταση των ενστάσεων επί των αποφάσεων για την αναγνώριση της συνάφειας των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. (άρθρο 146)

-Συμπληρώνεται η αρχική διάταξη του άρθρου 39 του ν. 4369/2016 για την αναγνώριση χρόνου διαθεσιμότητας ως χρόνου πραγματικής υπηρεσίας και με τους υπάλληλους που ετέθησαν σε διαθεσιμότητα ενός μηνός, μετά την υπαγωγή τους στο Πρόγραμμα Εθελοντικής Κινητικότητας του άρθρου 30 του ν. 4223/2013, όπως ισχύει. (άρθρο 106)


Ωράριο εργασίας- Άδειες προσωπικού
-Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4368/2016 (Α’ 21) και επεκτείνεται δυνητικά και στους εργαζόμενους με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η δυνατότητα επέκτασης του ωραρίου και η μετατροπή αυτού από μερικής σε πλήρους απασχόλησης. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα ανάθεσης, σε καθαριστές/καθαρίστριες σχολικών, κτιρίων των οποίων το ωράριο έχει επεκταθεί, καθηκόντων καθαρισμού σχολικών μονάδων και πέραν αυτών, στις οποίες είχαν αρχικώς τοποθετηθεί. (άρθρο 87)

-Συμπληρώνεται η παρ.8 του άρθρου 60 του Ν.3584/07 για τη χορήγηση άδειας ασθένειας τέκνων σε τρίτεκνους και πολύτεκνους υπαλλήλους των ΟΤΑ. (άρθρο 95)

-Ρυθμίζεται το θέμα του ελέγχου των κατ’ οίκον ασθενούντων υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού (άρθρο 96)

-Τροποποιείται η παρ.3 του άρθρου 57 του Ν.3584/07 και επεκτείνεται η ειδική άδεια του εν λόγω άρθρου και σε υπαλλήλους με τέκνα που πάσχουν από Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή. (άρθρο 149 παρ.2)

-Υπάλληλοι που έχουν ανήλικα τέκνα δικαιούνται άδεια με αποδοχές έως τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων τους. Για τους υπαλλήλους που είναι τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι, η ως άνω άδεια ανέρχεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος. Για τους υπαλλήλους που είναι μονογονείς η ως άνω άδεια ανέρχεται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος».
 
Άδειες φοίτησης υπαλλήλων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού στο ΕΑΠ
Υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, οι οποίοι φοιτούν σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, δικαιούνται τις ειδικές άδειες που προβλέπονται στα άρθρα 65, 66 και 67 του ν. 3584/2007 (Α’ 143), όπως ισχύει. Για την χορήγηση των ανωτέρω αδειών  απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης του ιδρύματος από την οποία θα προκύπτει η ιδιότητα του φοιτητή καθ’ όλη την διάρκεια της άδειας».


Αποσπάσεις
-Δίνεται η δυνατότητα στους υπαλλήλους που έχουν αποσπαστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 19 του ν. 2344/1995 (Α΄212) και του άρθρου 64 του ν. 1416/1984 (Α΄18), να αιτηθούν εκ νέου την απόσπασή τουςχωρίς να απαιτείται η παρέλευση τριετίας από τη λήξη της προηγούμενης απόσπασης (άρθρο 85)

Μετατάξεις
-Αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 183 του ν. 3584/2007 και δίνεται η δυνατότητα μετάταξης με μεταφορά θέσης σε ειδικότητα αντίστοιχη του τίτλου σπουδών που κατέχει ο μετατασσόμενος ή παρεμφερούς με τις υπάρχουσες  ειδικότητες του κλάδου μονίμου προσωπικού, ύστερα από γνώμη, κάθε φορά, του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. (άρθρο 105 παρ.2)

-Επιτρέπεται η μετάταξη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, από ειδικότητα σε άλλη ειδικότητα της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας ή σε κενή οργανική θέση αντίστοιχης ειδικότητας, εφόσον κατέχει τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και, αν δεν υπάρχει κενή θέση, η μετάταξη πραγματοποιείται με μεταφορά της θέσης, ύστερα όμως από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου. (άρθρο 105 παρ.3)


Προϊστάμενοι
- Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 3584/2007 (Α’ 143) και δίνεται η δυνατότητα αναπλήρωσης των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. β’ βαθμού, κατ’ αντιστοιχία με τα όσα ισχύουν και για τους Γενικούς Διευθυντές του Δημοσίου. (άρθρο 84).  Τον προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο ανώτερος κατά βαθμό προϊστάμενος των υποκείμενων οργανικών μονάδων και επί ομοιοβάθμων ο προϊστάμενος που έχει ασκήσει για περισσότερο χρόνο καθήκοντα προϊσταμένου. Σε περίπτωση αδυναμίας αναπλήρωσης του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης ή της Διεύθυνσης, κατά το προηγούμενο εδάφιο, το αρμόδιο για το διορισμό όργανο μπορεί να ορίσει ως αναπληρωτή προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης έναν από τους προϊσταμένους των υποκείμενων οργανικών μονάδων

-Ρυθμίζονται θέματα για την επιλογή προϊσταμένων στους ΟΤΑ α΄ βαθμού (άρθρο 92). Κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4369/2016 στους ΟΤΑ α΄ βαθμού, κατά την οποία δεν ισχύουν οι χρονικοί περιορισμοί που αφορούν στην έκδοση προκήρυξης θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων της περίπτωσης β’ της παραγράφου 3 και της περίπτωσης β’ της παραγράφου 4 του άρθρου 89 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, προκηρύσσονται αρχικά οι θέσεις προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προκηρύσσονται οι θέσεις προϊσταμένων Διεύθυνσης, οι οποίοι επιλέγονται από τα υπηρεσιακά συμβούλια της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν.4369/2016. Η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων Διευθύνσεων ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από το χρόνο έναρξής της. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων Διευθύνσεων, συνεδριάζουν τα Υπηρεσιακά Συμβούλια του άρθρου 5 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, προκειμένου να επιλέξουν προϊσταμένους Τμημάτων. Η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων Τμημάτων ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από την τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων.

-Ορίζεται ότι προϊστάμενοι στις οργανικές μονάδες των υπηρεσιών της Δημοτικής Αστυνομίας τοποθετούνται υπάλληλοι ΠΕ και ΤΕ του κλάδου Δημοτικών Αστυνομικών ή άλλων κλάδων σε περίπτωση μη ύπαρξης υπαλλήλων των ειδικοτήτων αυτών. (άρθρο 99 παρ.6)

 Παροχές σε υπαλλήλους
-Δίνεται η δυνατότητα στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, ορεινών και νησιωτικών περιοχών, και στα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλληλο κατάλυμα διαμονής για τους υπαλλήλους τους, τους ιατρούς και νοσηλευτές του Κέντρου Υγείας, και των Δημόσιων Νοσοκομείων, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του ΕΚΑΒ, τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης των ανάλογων πόρων (άρθρο 32)

-Ρυθμίζονται θέματα για την απόδοση Μέσων Ατομικής Προστασίας σε δικαιούχους και τη λήψη μέτρων  προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. (άρθρο 97)

Αποδοχές προσωπικού
-Συμπληρώνεται η παρ.2 του άρθρου 24 του Ν.4479/2017 σχετικά με τη σύναψη νέων συμβάσεων ορισμένου χρόνου προσωπικού στην καθαριότητα μέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διοριστέων και όχι πέραν της 31.3.2018 και προβλέπεται ειδικά για τους ΟΤΑ α’ βαθμού η δυνατότητα κάλυψης δαπανών μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών του προσωρινά απασχολούμενου προσωπικού από κάθε είδους γενικά και μη προοριζόμενα για την κάλυψη της δαπάνης έσοδα, σε βάρος των προϋπολογισμών τους, εφόσον τα έσοδα της ανταποδοτικής υπηρεσίας δεν επαρκούν για την κάλυψη των συγκεκριμένων δαπανών. (άρθρο 156)

Ρυθμίζεται το θέμα καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας κατά το άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 4024/2011 (Α’ 226), και το άρθρο 18 του ν. 4354/2015. (άρθρο 98)

-Ρυθμίζεται το θέμα της μισθοδοσίας των δημοτικών αστυνομικών, οι οποίοι αυτοδικαίως και από την έναρξη ισχύος του ν. 4325/2015 (11-5-2015) κατέλαβαν τις επανασυσταθείσες θέσεις στους Δήμους. Επιπλέον, προβλέπεται εξαίρεση από την περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπικής διαφοράς) του άρθρου 29 του ν. 4024/2014, των υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, των υπαλλήλων που μετατάχθηκαν στο πλαίσιο της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας του άρθρου 30 του ν. 4223/2013, όπως ισχύει, σε Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, των δημοτικών αστυνομικών, των σχολικών φυλάκων καθώς και των πρώην δημοτικών αστυνομικών που παρέμειναν στις υπηρεσίες των σωφρονιστικών καταστημάτων (άρθρο 99)

- Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την καταβολή της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών, του προσωπικού που απασχολείται με συμβάσεις  εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα που αποτελούν φορείς/δομές  που συμμετέχουν στην Δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής». (άρθρο 101)

-Αντικαθίσταται η παρ. 14 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 (Α’ 85) και προβλέπεται ότι το κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού αμειβόμενου με την καταβολή αντιτίμου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες δεν απαιτείται να καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το καταβαλλόμενο από τους πολίτες αντίτιμο, αλλά αρκεί να καλύπτεται σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%), του λοιπού καλυπτόμενου από τον προϋπολογισμό του οικείου φορέα. (άρθρο 107)
 

Πειθαρχικά
-Τροποποιείται η παρ.3 του άρθρου πέμπτου του Ν.4057/12 σχετικά με τη σύνθεση των πειθαρχικών συμβουλίων των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων. (άρθρο 90)

-Προβλέπεται η παύση πειθαρχικών και ποινικών διώξεων δημοτικών υπαλλήλων και αρμοδίων προς διορισμό οργάνων των ΟΤΑ για μη χορήγηση στοιχείων εργαζομένων στο πρώην Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (άρθρο 100)

-Αντικαθίσταται η περ. στ’ της παρ. 5 του άρθρου 244 του ν.3852/2010 σχετικά με την παροχή από τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών, νομικής συμπαράστασης σε υπάλληλο ο οποίος διώκεται ποινικώς για αδικήματα, που αφορούν στην ενάσκηση των καθηκόντων τους. (άρθρο 102)
Άρθρο 94
Μέσα Ατομικής Προστασίας και μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.
1.     Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και το γάλα των ετών 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016, που προβλέπονται στην 53361/11.10.2006 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Β’ 1503) και δεν έχουν χορηγηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, αποτιμώνται σε χρήμα, σύμφωνα με την τιμή διαγωνισμού που προκηρύχθηκε ή άλλου διαγωνισμού προγενέστερων ετών που είχε λάβει χώρα για την προμήθεια των ίδιων ειδών και αποδίδονται με τις εξής προϋποθέσεις:
α. να αναγνωρίζεται η οφειλή προς τον εργαζόμενο από τον οικείο Ο.Τ.Α,
β. να υπάρχουν οι αντίστοιχοι κωδικοί και πιστώσεις στους προϋπολογισμούς των Ο.Τ.Α. των ετών καταβολής,
γ. να μπορεί να πραγματοποιηθεί η καταβολή τους, σε έως και τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις.
Οι δικαιούχοι, οι οφειλές, ο αριθμός των δόσεων, καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του οικείου Δημοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου κάθε Ο.Τ.Α., η οποία λαμβάνεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
2.     Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν επιτρέπεται η αποτίμηση σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και του γάλακτος που προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 1.
3.     Οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, καθώς και οι συμβασιούχοι μίσθωσης έργου των Ο.Τ.Α.  που απασχολούνται στις εργασίες  που αναφέρονται στην με αριθμό 53361/11.10.2016 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Β’ 1503), όπως ισχύει, δικαιούνται των αντίστοιχων Μ.Α.Π., με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην εν λόγω Κοινή Υπουργική Απόφαση.
4.     Η παρ. 8 του άρθρου 71 του ν. 3850/2010 (Α’ 84) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι Διοικητικές κυρώσεις και η βεβαίωση και είσπραξη προστίμων δεν εφαρμόζονται για το Δημόσιο και τα ν.π.δ.δ. Αντί επιβολής προστίμου, ο επιθεωρητής εργασίας συντάσσει αιτιολογημένη έκθεση, την οποία υποβάλλει στους Υπουργούς Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στον οικείο Υπουργό και ανακοινώνει στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας την οποία αφορά.
«Σε περιπτώσεις διαπίστωσης παραβάσεων των διατάξεων της νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία σε Ο.Τ.Α. και στα νομικά πρόσωπα αυτών, ο επιθεωρητής εργασίας συντάσσει αιτιολογημένη έκθεση με εισήγηση επιβολής του προβλεπόμενου προστίμου, την οποία υποβάλλει στους Υπουργούς Εσωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και κοινοποιεί στον οικείο Ο.Τ.Α. ή στο οικείο νομικό πρόσωπο Ο.Τ.Α. Σε περίπτωση που, εντός έξι (6) μηνών από την κοινοποίηση της έκθεσης του προηγούμενου εδαφίου σε αυτόν, δεν έχει επέλθει συμμόρφωση του οικείου Ο.Τ.Α. ή νομικού προσώπου Ο.Τ.Α., η οποία να προκύπτει από έκθεση του αρμόδιου επιθεωρητή εργασίας, κοινοποιούμενη στο Υπουργό Εσωτερικών, το ποσό του προστίμου παρακρατείται, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του επόμενου οικονομικού έτους που αναλογούν στον οικείο Ο.Τ.Α. Σε περίπτωση που η συμμόρφωση του οικείου Ο.Τ.Α. ή νομικού προσώπου Ο.Τ.Α. επέλθει μετά την παρέλευση του διαστήματος των έξι (6) μηνών, το παρακρατηθέν ποσό αποδίδεται μειωμένο κατά το ήμισυ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής».
5.     Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, συγκροτείται Επιτροπή με αντικείμενο την αξιολόγηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας και τη λήψη μέτρων  προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α και την υποβολή πρότασης για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του. Η Επιτροπή απαρτίζεται από τρεις (3) εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών, τρεις (3) εκπροσώπους του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, τρεις (3) εμπειρογνώμονες εγνωσμένου επιστημονικού κύρους ή επαγγελματικής εμπειρίας, σε θέματα πρόληψης επαγγελματικών κινδύνων και ασθενειών ή ιατρικής της εργασίας, έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και δύο (2) εκπροσώπους φορέων συνδικαλιστικής εκπροσώπησης των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. πανελλαδικής εμβέλειας. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας και το χρονοδιάγραμμα εργασιών της Επιτροπής.

Για συνταξιούχους δημοσίου που πάσχουν από παραπληγία-τετραπληγία

Δυνατότητα των συνταξιούχων του Δημοσίου που πάσχουν από παραπληγία - τετραπληγία να λαμβάνουν το προνοιακό επίδομα του άρθρου 42 παρ. 1 του ν.1140/1981 μειωμένο κατά το ήμισυ, όταν λαμβάνουν παράλληλα και το επίδομα ανικανότητας του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007 (Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων).
Οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου που πάσχουν από παραπληγία-τετραπληγία θα πρέπει να λαμβάνουν το επίδομα του άρθρου 42 παρ. 1 του ν. 1140/1981 μειωμένο κατά το ήμισυ, όταν λαμβάνουν τταράλληλα και οικονομική ενίσχυση-επίδομα ανικανότητας του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007, υπό την προϋπόθεση ότι η ενίσχυση αυτή είναι μικρότερη από το εξωϊδρυματικό επίδομα. (ΓνΝΣΚ 158/2017)
 ΠΗΓΗ: ΔΗΜΟΣΝΕΤ

Πέμπτη 27 Ιουλίου 2017

ΤΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΠ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο 97 (Μέσα Ατομικής Προστασίας και μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.)
ΣΥ.ΡΙΖ.Α.: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΟΧΙ
ΔΗ.ΣΥ.: ΟΧΙ
Χ.Α.: ΟΧΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΑΝ.ΕΛ.: ΝΑΙ
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΟΧΙ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΟΧΙ
Άρθρο 98 (Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας)
ΣΥ.ΡΙΖ.Α.: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΟΧΙ
ΔΗ.ΣΥ.: ΟΧΙ
Χ.Α.: ΟΧΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΑΡΩΝ
ΑΝ.ΕΛ.: ΝΑΙ
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΟΧΙ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΟΧΙ

Τρίτη 25 Ιουλίου 2017

Δήλωση του προέδρου της ΠΟΕ-ΟΤΑ Νίκου Τράκα

Πέρασε το πολυνομοσχέδιο για τους ΟΤΑ.Σήμερα το νομοσχέδιο προς συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής στις 10 το πρωΐ. Το όχι του εισηγητή της ΝΔ Μάκη Βορίδη για την αναδρομικότητα στα είδη ατομικής προστασίας ΜΑΠ και στο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας δεν προκαλεί εντύπωση.
Τα συμπεράσματα δικά σας!!!
Συνάδελφοι συνεχίζουμε δυνατά και αποφασιστικά γιατί όλοι μαζί μπορούμε.


Νίκος Τράκας, πρόεδρος ΠΟΕ-ΟΤΑ

Παρατείνεται έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2017 η ανάρτηση των δασικών χαρτών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που θα ενσωματωθεί στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο ψηφίζεται την ερχόμενη Πέμπτη στην Ολομέλεια της Βουλής, παρατείνεται η διάρκεια της ανάρτησης των ήδη αναρτημένων δασικών χαρτών, έως τις  7 Σεπτεμβρίου 2017.

Η παράταση σκοπεύει να δώσει επαρκή χρόνο σε όλους τους ενδιαφερόμενους ώστε να εξαντλήσουν εντός του Αυγούστου και μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου, όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αποφευχθεί ο μεγάλος συνωστισμός που υπάρχει στις αρμόδιες υπηρεσίες, λόγω της μεγάλης προσέλευσης του κοινού.

Ταυτόχρονα, δίνει επιπλέον χρόνο στους αγρότες και τους καλλιεργητές που επιδοτούνται να μαζέψουν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα για την υποβολή των αιτήσεων (παύει να ισχύει η 31/8/2017 ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής τοπογραφικών διαγραμμάτων και μετατίθεται στις 7/9/2017), ενώ διευκολύνει και τους κατοίκους εξωτερικού που θα βρίσκονται αυτή την περίοδο στη χώρα μας για καλοκαιρινές διακοπές να ρυθμίσουν τυχόν εκκρεμότητές τους με τους δασικούς χάρτες.

Και, βέβαια, η νέα παράταση στην ανάρτηση των δασικών χαρτών παρέχει ένα τελευταίο προς αξιοποίηση περιθώριο στους Δήμους, προκειμένου να υποβάλουν τα όρια των οικισμών και των οικιστικών πυκνώσεων, αποφεύγοντας τη δημιουργία προβλημάτων στους πολίτες των Περιφερειών τους.  

Τονίζεται, ότι η 7η Σεπτεμβρίου 2017 είναι καταληκτική ημερομηνία, τόσο για τους κατοίκους της Ελλάδας, όσο και αυτούς του εξωτερικού. 

Ειδικότερα, έως τη λήξη της παράτασης, στις 7 Σεπτεμβρίου, δίνεται το περιθώριο χρόνου για την χρησιμοποίηση των παρακάτω εργαλείων:

- Υποβολή αντιρρήσεων επί του χαρακτήρα των εκτάσεων στον αναρτημένο δασικό χάρτη
- Υποβολή αιτήματος πρόδηλου σφάλματος για διόρθωση στον χάρτη
- Υποβολή αιτήματος εξαγοράς ή έγκρισης επέμβασης για τις καλλιεργούμενες εκτάσεις που είχαν στο παρελθόν δασικό ή χορτολιβαδικό χαρακτήρα, είναι άλλης μορφής σήμερα και είναι ενταγμένες στο ΟΣΔΕ.
- Οριοθέτηση επί του χάρτη από τους Δήμους των οικισμών και των οικιστικών πυκνώσεων

Όσον αφορά το τελευταίο, πρέπει να σημειωθεί ότι μέχρι και σήμερα, δύο μέρες πριν την λήξη της προηγούμενης πια καταληκτικής ημερομηνίας, υπάρχουν ακόμα 20 Δήμοι που δεν έχουν διασφαλίσει τα συμφέροντα των πολιτών τους. Οι Δήμοι αυτοί είναι:

1. ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
2. ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
3. ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
4. ΔΟΞΑΤΟΥ
5. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
6. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
7. ΔΩΔΩΝΗΣ
8. ΚΙΜΩΛΟΥ
9. ΜΗΛΟΥ
10. ΜΥΚΟΝΟΥ
11. ΣΙΦΝΟΥ
12. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
13. ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
14. ΣΚΟΠΕΛΟΥ
15. ΟΙΧΑΛΙΑΣ
16. ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ
17. ΣΠΕΤΣΩΝ
18. ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
19. ΣΙΘΩΝΙΑΣ
20. ΧΙΟΥ


Τέλος, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ευχαριστεί τις αρμόδιες Υπηρεσίες για την έως σήμερα συνεργασία στο ζήτημα της ανάρτησης των δασικών χαρτών.

Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017

Προσλήψεις και ανανεώσεις συμβάσεων στην καθαριότητα του Δήμου Κοζάνης

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην Κοβεντάρειο αίθουσα στην Κοζάνη. Με κύριο θέμα την έγκριση του σχεδίου ανάπλασης της περιοχής του ΟΣΕ κάτι όπου εγκρίθηκε οπότε τώρα θα πρέπει να «τρέξουν» όπως ανέφερε χαρακτηριστικά και ο δήμαρχος Κοζάνης Λευτέρης Ιωαννίδης προκειμένου να ενταχθούν στα προγράμματα.
Ακόμα ανακοινώθηκαν οι προσλήψεις 40 μόνιμων εργαζομένων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες και παράλληλα αποφάσισαν και για τις νέες συμβάσεις των 32 συμβασιούχων των ανταποδοτικών υπηρεσιών μέχρι 31/03/2018. «Δυστυχώς αυτή η ρύθμιση δεν καλύπτει το σύνολο των συμβασιούχων» ανέφερε ο κ Ιωαννίδης για τους εργαζόμενους τους οποίους δεν θα ανανεωθεί η σύμβασή τους ξεκαθαρίζοντας πως «δεν είναι απόφαση της δημοτικής αρχής  αλλά είναι το αποτέλεσμα μιας νομοθετικής ρύθμισης».
Επιπλέον για τις ελλείψεις σε προσωπικό για τους παιδικούς σταθμούς ανέφερε πως θα καλυφθούν με έκτακτο προσωπικό ΄χωρίς όμως να διευκρινιστεί αν θα είναι μετά από νέες προσλήψεις ή όχι. Τέλος ο κ Ιωαννίδης δήλωσε την συμπαράστασή του στους απλήρωτους εργαζόμενους της Euromedica τονίζοντας πως ο δήμος και το δημοτικό συμβούλιο θα συμβάλει στον αγώνα των εργαζομένων.
Από την μεριά του ο Πρόεδρος του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Νομού Κοζάνη Γιώργος Χριστοφορίδης ανέφερε πως οι αγώνες τους ήταν αποτελεσματικοί μετά την ανακοίνωση των προσλήψεων και τόνισε το θέμα των 8 υπαλλήλων από τους καθαριστές και τις καθαρίστριες των παιδικών σταθμών πως «δεν πρέπει να τους αφήσουμε ξεκρέμαστους» είπε χαρακτηριστικά και έκλεισε λέγοντας πως είναι αδικία και παροτρύνοντας τη δημοτική αρχή να πιέσει τα συνδικαλιστικά τους όργανα προκειμένου να βρεθεί λύση για τους οκτώ εργαζόμενους που δεν πρόκειται να ανανεωθεί η σύμβασή τους.
Αξίζει να αναφέρουμε πως από τη συνεδρίαση απουσίαζε η παράταξη μείζονος αντιπολίτευσης μετά από επιτολή που έστειλε ο επικεφαλής Λάζαρος Μαλούτας στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Αντώνη Κύρινα.
ΠΗΓΗ: ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ 

ΤΟ ΑΣΤΕΙΟ ΣΩΡΡΑ ΠΑΡΑΤΡΑΒΗΞΕ

Τραγελαφικές καταστάσεις συνέβησαν το πρωί της Δευτέρας στη ΔΟΥ Βέροιας, με την προϊσταμένη της ΔΟΥ να καταλήξει στα... κρατητήρια, έπειτα από μήνυση που υπέβαλαν σε βάρος οπαδοί - κατά δήλωσή τους - του φυγόποινου Αρτέμη Σώρρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του InVeria.gr, αφορμή για τις... περιπέτειες της Εφόρου ήταν η δέσμευση μεγάλου ποσού (πάνω από 20.000 ευρώ) από λογαριασμό πολίτη, μέσω της αυτοματοποιημένης διαδικασίας κατάσχεσης λογαριασμών για χρέη προς την εφορία, που πλήττει χιλιάδες πολίτες.
Στην δημόσια υπηρεσία της Βέροιας μετέβησαν μέλη της Ελλήνων Συνέλευσης και απαίτησαν από την Έφορο να άρει την παρακράτηση του ποσού. Στην αρνητική της απάντηση και αντιπρότασή να κάνουν έγγραφο υπόμνημα, τα μέλη της Ε.ΣΥ. υπέβαλλαν μήνυση κατά της προϊσταμένης της ΔΟΥ Βέροιας, για υπεξαίρεση και κατάχρηση εξουσίας.
Όπως αναφέρουν πληροφορίες του InVeria.gr, έξι αστυνομικοί μετέβησαν στη ΔΟΥ Βέροιας και συνέλαβαν την προϊσταμένη, η οποία οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα. Φυσικά, ο εισαγγελέας διέταξε να αφεθεί ελεύθερη και μένει να μάθουμε αν οριστεί δικάσιμος ή υπόθεση πάει απευθείας στο αρχείο.
Πηγή: inveria.gr

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΠΟΕ-ΟΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2017
Αριθμ. Πρωτ.: 646
Προς:
Συλλόγους-Μέλη
της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών – Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα – Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Συντάξεων Υπαλλήλων Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. και Ειδικών Κατηγοριών) για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του Ν.4387/2016 ως προς τον τρόπο υπολογισμού της Ανταποδοτικής Σύνταξης του κάθε δικαιούχου, αφού η σύνταξή τους είναι πληρωτέα σε χρόνο μετά την έναρξη ισχύος του πιο πάνω Νόμου, οι υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους θα πρέπει να τους χορηγήσουν σχετική βεβαίωση την οποία και θα προσκομίσουν στην αρμόδια υπηρεσία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης του δικαιοπαρόχου ως συντάξιμες αποδοχές λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές από το ασφαλιστικό έτος 2002 μέχρι και την έναρξη της καταβολής της σύνταξης του υπαλλήλου-λειτουργού. Για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές του ασφαλισμένου για κάθε ημερολογιακό έτος προσαυξανόμενες σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.4387/2016 όπως αυτές προστέθηκαν με την παρ.2 του άρθρου 94 του Ν.4461/2017.
Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει οι υπηρεσίες των Δήμων να αποστείλουν πίνακα στον οποίο θα περιλαμβάνονται για κάθε έτος από το 2002 μέχρι και την έναρξη καταβολής της σύνταξης, οι αποδοχές επί των οποίων έγιναν κρατήσεις για κύρια σύνταξη κατά μήνα και στο σύνολο, συμπεριλαμβανομένων των Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και Επιδομάτων Αδείας εφόσον για αυτά έχουν γίνει κρατήσεις για κύρια σύνταξη. Επισημαίνεται ότι στις εν λόγω αποδοχές συμπεριλαμβάνονται και το Επίδομα Ειδικής Απασχόλησης του Ν.3660/2008 καθώς και το Επίδομα Θέσης Ευθύνης.
Γι΄ αυτό παρακαλούνται οι Σύλλογοι-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. να ενημερώσουν ΑΜΕΣΑ τις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε σε όσους συναδέλφους έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης από την ημερομηνία εφαρμογής του Ν.4387/2016 (12-5-2016) ή από εδώ και πέρα θα πρέπει να τους χορηγείται και η πιο πάνω βεβαίωση ώστε να μην υπάρχει καθυστέρηση στην έκδοση της Ανταποδοτικής Σύνταξης.
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Νίκος Τράκας Βασίλης Πετρόπουλος

Τρίτη 18 Ιουλίου 2017

ΠΟΕ-ΟΤΑ: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ 35 ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΟΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ!!!

Υπέρμαχος των απολύσεων και ενάντια των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού η Δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας κα Ιωάννα Κριεκούκη.
          Αγνοώντας τους αγώνες των εργαζομένων και παρά το ότι έχει ψηφισθεί στη Βουλή τροπολογία με την οποία οι συμβασιούχοι-παρατασιούχοι πρέπει να παραμείνουν στην εργασία τους μέχρι 31 Μαρτίου 2018, υπογράφοντας μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου νέα σύμβαση εργασίας, η Δήμαρχος εμμένει να απολυθούν.
Οι συμβασιούχοι, μετά τις απεργιακές κινητοποιήσεις της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., εργάστηκαν με αυταπάρνηση μαζεύοντας τόνους σκουπιδιών μαζί με τους μόνιμους συναδέλφους τους, χωρίς ωράριο, κάτω από βαριές και ανθυγιεινές συνθήκες, για να «καθαρίσουν» την πόλη.
Και όταν το έκαναν η Δημοτική Αρχή τους απέλυσε!!! Το πρωί της Παρασκευής 30 Ιουνίου 2017, η Δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας κα Ιωάννα Κριεκούκη έδωσε εντολή στις διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου να προχωρήσουν στη λύση της σύμβασης,  35 συμβασιούχων- παρατασιούχων.
Η Δήμαρχος δήλωσε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να προχωρήσει στην προκήρυξη θέσεων για μόνιμο προσωπικό, αφού προτιμά να προσλαμβάνει εποχιακό προσωπικό.
Το  επιχείρημα είναι ότι οι ανάγκες του Δήμου ιδιαίτερα στην καθαριότητα είναι… εποχικές!!! Κοροϊδεύουν πρώτα την κοινωνία που πληρώνει πανάκριβα Δημοτικά Τέλη μέσω της Δ.Ε.Η. και απαιτεί να έχει καθημερινή αποκομιδή των απορριμμάτων. Κοροϊδεύουν τους εργαζόμενους γιατί γνωρίζουν ότι η εργασία που προσφέρουν μόνο εποχιακή δεν είναι, αλλά μόνιμη καθημερινή ανάγκη.
Όπως όμως καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι, η Δήμαρχος στις προσλήψεις εποχιακού προσωπικού στηρίζει το ψηφοθηρικό της «παιχνίδι». Όσοι από τους προσληφθέντες ανήκουν στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας έχουν ευνοϊκή μεταχείριση σε κοντινές και εύκολες υπηρεσίες με το βλέμμα στην ψήφο. Οι υπόλοιποί τραβούν από την Δήμαρχο τον… «αβίωτο» έως ότου παραιτηθούν ή τοποθετητούν σε απομακρυσμένες και δύσκολες υπηρεσίες μιας και ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας είναι Δήμος μεγάλος σε έκταση. Και ίσως τότε ο αντικαταστάτης εργαζόμενος να είναι είτε ψηφοφόρος, είτε υποψήφιος ψηφοφόρος.
Οι Συμβασιούχοι-Παρατασιούχοι του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας την ημέρα που τους ανακοινώθηκε η απόλυση τους αποφάσισαν το συμβολικό κλείσιμο του Δημαρχείου και δήλωσαν ότι δεν πρόκειται να φύγουν. Απαιτούν από την Δήμαρχο, την Δημοτική Αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιο να μην γίνει καμία απόλυση και να προχωρήσουν στην υπογραφή νέας σύμβασης και την προκήρυξη μόνιμων θέσεων εργασίας.
Η Δημοτική Αρχή και η Δήμαρχος αντί να απαντήσουν στα αιτήματά τους για την κάλυψη των αναγκών, απειλούν και εκφοβίζουν το τακτικό προσωπικό του Δήμου που στάθηκε αλληλέγγυο από την πρώτη στιγμή στους συναδέλφους τους, για να δεχτούν τις απολύσεις των συμβασιούχων.
Και φυσικά εφαρμόζει με ευλάβεια κάθε μέσο εκφοβισμού και τρομοκράτησης των εργαζομένων προκειμένου να κάμψει την αγωνιστικότητά τους. Μάλιστα, την Τρίτη 11 Ιουλίου 2017 και κατά την διάρκεια Γενικής Συνέλευσης των εργαζομένων στο εργοτάξιο του Δήμου, εμφανίστηκε ο Γενικός Διευθυντής  Αστυνομίας Δυτικής Αττικής με συνοδεία περιπολικών ο οποίος δήλωσε ότι έχει εισαγγελική εντολή για αυτόφωρη προσαγωγή όποιου εμποδίζει την λειτουργία του εργοταξίου και του Δημαρχείου.
Η αποφασιστική στάση όμως των εργαζομένων χωρίς καμία εξαίρεση απέτρεψε τα σχέδια τους.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στηρίζει και καλύπτει συνδικαλιστικά  τον αγώνα με όλες τις μορφές ώστε να παραμείνουν στην δουλειά και οι τριάντα πέντε (35) συμβασιούχοι και να δρομολογηθούν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.
Καταγγέλλουμε με κατηγορηματικό τρόπο την υπέρμαχο των απολύσεων Δήμαρχο Μάνδρας-Ειδυλλίας κα Ιωάννα Κριεκούκη. Την καλούμε να αποδεχθεί τα αιτήματα των εργαζομένων και να σταματήσει κάθε προσπάθεια εκφοβισμού και απειλών σε βάρος των εργαζομένων.
Τονίζουμε δε, πως θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα το επόμενο χρονικό διάστημα με τον Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας που στην καθημερινή του λειτουργία βρίθει καραμπινάτων παρανομιών με κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια τόσο των εργαζομένων όσο και των πολιτών. Συνεχίζουμε τον αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση...

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
        Ο Πρόεδρος                                                                         Ο Γεν. Γραμματέας

       Νίκος Τράκας                                                                  Βασίλης     Πετρόπουλος

ΠΟΕ-ΟΤΑ: ΚΑΤΤΑΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε-Ο.Τ.Α. καταγγέλλει τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Αθηναίων για την συνδικαλιστική δίωξη του Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων Γιώργου Ρηγόπουλου και εκφράζει την στήριξη και την συμπαράστασή της στο Σύλλογο Εργαζομένων του Δήμου Αθηναίων (Σ.Ε.Δ.Α.).
Ο Ταμίας του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Αθηναίων (Σ.Ε.Δ.Α.) μετακινήθηκε από τη θέση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού σε άλλη Διεύθυνση, με την αιτιολογία, όπως την εξέφρασε ο Διευθυντής Προσωπικού ότι, είναι συνδικαλιστής, υποστηρίζει τις αποφάσεις του Συλλόγου Εργαζομένων σε αντίθεση με αυτές της Δημοτικής Αρχής.
Στο ίδιος μήκος κύματος κινήθηκε και η Διευθύντρια του Δημάρχου, λέγοντας ότι δεν μπορεί να κατέχει καίρια θέση ως συνδικαλιστής, ενώ ο Γενικός Γραμματέας απέδωσε την μετακίνηση του εν λόγω υπαλλήλου στην... αναβάθμιση της Υπηρεσίας. Αποδεικνύεται από τα «επιχειρήματα» και των τριών πώς πρόκειται για δίωξη και όχι για απλή μετακίνηση.
Κι αυτό γιατί, ο Γιώργος Ρηγόπουλος υπηρετούσε στη συγκεκριμένη θέση επί έξι (6) χρόνια, είναι εκλεγμένος συνδικαλιστής εννέα (9) χρόνια και μάλιστα με τρεις διαφορετικούς Γενικούς Γραμματείς και Διευθυντές. Γιατί λοιπόν τώρα η μετακίνηση του; Πώς η Δημοτική Αρχή προσδιορίζει τις θέσεις σε καίριες και μη καίριες τοποθετώντας τους υπαλλήλους σε αυτές και με τί κριτήρια;
Είναι προφανές πώς η συγκεκριμένη μετακίνηση αποσκοπεί στην δημιουργία κλίματος εκφοβισμού των υπαλλήλων. Είναι μια μορφή τρομοκράτησης, αφού η Δημοτική Αρχή έχει στήσει επίσης μία «βιομηχανία» Ε.Δ.Ε. με στόχο να αποτρέψει τα κακώς κείμενα και τα «άπλυτα» της να βγουν στη φόρα.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καταγγέλλει την Δημοτική Αρχή του Δήμου Αθηναίων για την απόπειρα συνδικαλιστικής φίμωσης και τρομοκράτησης των εργαζομένων και εκφράζει την στήριξη της στον Σύλλογο Εργαζομένων του Δήμου Αθηναίων, που ζητά την ηθική αποκατάσταση του Ταμία του Δ.Σ. Γιώργου Ρηγόπουλου, όπως και τον τερματισμό κάθε είδους διώξεων.  

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
 Ο Πρόεδρος                                                                                  Ο Γεν. Γραμματέας

Νίκος Τράκας                                                                            Βασίλης Πετρόπουλος