Κυριακή 30 Μαρτίου 2014

Επιστολή κατά της πώλησης μικρής δεη.

...και στέλνουν επιστολή διάφορες οργανώσεις του πα"σο"κ στον βενιζέλο εναντίον της πώλησης της "μικρής δεη"
και ξεκινούν με τη φράση "σύντροφε πρόεδρε"!
δύο τινά: διαθέτουν απόθεμα αυτοσαρκασμού ή πλήρη απουσία αυτογνωσίας.

Διαθεσιµότητα έως την έκδοση οριστικών πινάκων διάθεσης

Με την παρ.2 του άρθρου 40 προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 105 του ν. 3584/2007, όπως έχει τροποποιηθεί µε την παρ. 4 του άρθρου 90 του ν. 4172/2013, σύμφωνα με το οποίο ο υπάλληλος δεν απολύεται στην περίπτωση που εντός των 8 μηνών: α) έχει εκδοθεί η προβλεπόµενη στο άρθρο 91 του ίδιου ως άνω νόµου Ανακοίνωση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ο υπάλληλος έχει υποβάλλει σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για τη µετάταξη/µεταφορά του έως την έκδοση των τελικών πινάκων διάθεσης και υπό την προϋπόθεση ότι θα συµπεριληφθεί σε αυτούς ή β) αν εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος έχουν εκδοθεί ήδη τελικοί πίνακες διάθεσης από αρµόδιο όργανο και µέχρι της δηµοσίευσης στο Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως της πράξης µετάταξης/µεταφοράς του.Με την παρ. 3 του άρθρου 40 προστίθεται εδάφιο μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτ. 2 της υποπαρ. Ζ2 του ν. 4093/2012, όπως έχει τροποποιηθεί µε την παρ. 5 του άρθρου 90 του ν. 4172/2013, σύμφωνα με το οποίο η καταβολή των αποδοχών συνεχίζεται και µετά το πέρας του προβλεπόµενου χρονικού διαστήµατος, εφόσον έχει εκδοθεί η προβλεπόµενη στο άρθρο 91 του ν. 4172/2013 Ανακοίνωση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και έχει υποβληθεί αίτηση – υπεύθυνη δήλωση κατά τα ανωτέρω.Με την παρ. 4 του άρθρου 40 ορίζεται ότι κατά την προεκλογική περίοδο των αυτοδιοικητικών εκλογών έτους 2014 και µέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων στους δήµους και στις περιφέρειες δεν αναστέλλεται η έκδοση πράξεων που αφορούν οποιαδήποτε µεταβολή αναφερόµενη στην υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού που έχει τεθεί σε διαθεσιµότητα/κινητικότητα βάσει των διατάξεων του ν. 4172/2013.

Θέματα αξιολόγησης δημοσίων υπαλλήλων

Με τα άρθρα 20 έως 32 τροποποιείται το π.δ. 318/92 και αλλάζει ο τρόπος αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων.
Αναλυτικότερα:
Ανώτατα ποσοστά ανά κλίµακα βαθµολόγησηςΜε το άρθρο 20 τροποποιείται το άρθρο 7 του π.δ. 318/92 και σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου εισάγεται η έννοια της συγκριτικής αξιολόγησης των υπαλλήλων μέσω του εργαλείου της ποσόστωσης και προσδιορίζονται τα ανώτατα ποσοστά υπαλλήλων που μπορούν να αξιολογηθούν ανά κλίμακα βαθμολογίας.
Κλίµακα βαθµολόγησης κριτηρίων – ΑιτιολογίαΜε το άρθρο 21 αντικαθίσταται η παρ.8 του άρθρου 8 του π.δ. 318/92 και σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου ενισχύεται συνεπεία της ποσόστωσης και της αλλαγής του τρόπου αξιολόγησης, η ήδη υφιστάμενη πρόβλεψη περί παράθεσης της ειδικής αιτιολογίας. Ειδικότερα, παράθεση ειδικής αιτιολογίας θα απαιτείται πλέον και για την βαθμολογία 6 (με άριστα το 10) και κάτω.
Μέτρα βελτίωσης της απόδοσης του αξιολογούµενουΜε το άρθρο 22 προστίθεται παρ. 5 στο άρθρο 10 του π.δ. 318/1992, σύμφωνα με την οποία: «5. Σε περίπτωση αξιολόγησης του υπάλληλου µε µέσο όρο βαθµολογίας της έκθεσης 6 και κάτω, συµπληρώνονται υποχρεωτικά από τον αξιολογητή στο έντυπο αξιολόγησης τα µέτρα βελτίωσης της απόδοσης του αξιολογούµενου. Τόσο στην περίπτωση αυτή αλλά και σε κάθε περίπτωση συµπλήρωσης µέτρων βελτίωσης, ο αξιολογητής, µετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης, καλεί τον αξιολογούµενο για την αναλυτική παρουσίαση σε αυτόν των προτεινόµενων µέτρων βελτίωσης της απόδοσής του και καλύτερης αξιοποίησης και ανάπτυξης των ικανοτήτων του. Μετά το πέρας της διαδικασίας του προηγούµενου εδαφίου τίθενται στον οικείο χώρο του εντύπου της έκθεσης η ηµεροµηνία πραγµατοποίησης της συνέντευξης και οι υπογραφές του αξιολογούµενου και του αξιολογητή.».
Έλεγχος τυπικών στοιχείων και ειδικής αιτιολογίας στις εκθέσεις αξιολόγησηςΜε το άρθρο 23 προστίθενται περιπτώσεις γ΄ και δ΄ στην παρ. 2 του άρθρου 13 του π.δ. 318/1992, σύμφωνα με τις οποίες οι υπάλληλοι που ορίζονται για την τήρηση των διατάξεων του π.δ. 318/92 είναι υπεύθυνοι επιπλέον ως προς την έγκαιρη παράδοση ενυπογράφως στην αρχή κάθε έτους των εντύπων αξιολόγησης στους αξιολογούµενους και ακολούθως τη διαβίβαση ενυπογράφως της συµπληρωµένης Έκθεσης από τον αξιολογούµενο στον Εισηγητή, την παραλαβή των εισηγήσεων και την παράδοσή τους ενυπογράφως στους αξιολογητές, εξετάζοντας κάθε φορά την τήρηση των προθεσµιών, και ως προς την υλοποίηση των προτεινόµενων από τον αξιολογητή µέτρων βελτίωσης της απόδοσης του αξιολογούµενου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 5 του άρθρου 10 του π.δ. 318/92.

Να γιατί την Κυριακή έγινε κοινοβουλευτικό πραξικόπημα

Αλλαγές στο δημόσιο με βάση το πολυνομοσχέδιο

Το θέμα των αποζημιώσεων των υπαλλήλων που απολύονται από το Δημόσιο, την παράταση της διαθεσιμότητας των εγκύων (παράγραφος Θ σελ. 78) αλλά της διαθεσιμότητας που υπαλλήλων του ΕΣΥ που μετακινούνται στο ΕΚΑΒ (παρ. Ι σελ. 82) περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο που υπερψηφίσθηκε με οριακή πλειοψηφία τα ξημερώματα της Δευτέρας από τη Βουλή. Παράλληλα με βουλευτική τροπολογία της τελευταίας στιγμής καθορίζεται η διαθεσιμότητα ενός μήνα των γιατρών και οδοντιάτρων που είχαν μεταφερθεί από το ΙΚΑ στα νοσοκομεία του ΕΣΥ.
Συγκεκριμένα, στο πολυνομοσχέδιο  οι αποζημιώσεις δημοσίων υπαλλήλων που απολύονται, η ένταξή τους στις παροχές του ΟΑΕΔ καθώς και η παράταση του χρόνου διαθεσιμότητας των εγκύων.
Σε σχέση με την αποζημίωση που θα λαμβάνουν, προβλέπεται πως «το Ελληνικό Δημόσιο, καταβάλλει αποζημίωση απόλυσης ειδικά και μόνο λόγω κατάργησης θέσης».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΕ-ΟΤΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΦΥΛΑΚΕΣΑθήνα, 28 Μαρτίου 2014
Αριθμ. Πρωτ.: 321
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι Σχολικοί Φύλακες από τις 23 Ιουλίου 2013 έδωσαν έναν τιτάνιο αγώνα ενάντια στην διαθεσιμότητα-απόλυση που προωθούσε και προωθεί η κυβέρνηση για την εξόντωση τους, όπως έχει δεσμευθεί απέναντι στην τρόικα.
Πάλεψαν με έναν μηχανισμό απίστευτης ισχύος. Αυτοί οι απλοί καθημερινοί άνθρωποι και οικογενειάρχες που υπηρετούσαν τόσα χρόνια επάξια το άνθος της κοινωνίας, τα παιδιά μας, τη σχολική κοινότητα. Δεν νικήθηκαν! Θα ηττηθούν μόνο όταν επιτρέψουμε στους κυβερνώντες να εγκαταστήσουν τον αυτοματισμό της ανθρωποφαγίας ανάμεσά μας.  
Μέσα σε ένα 48ωρο και με απροκάλυπτο τρόπο η κυβέρνηση έβαλε την «ταφόπλακα» σε μια διαδικασία μηνών. Την έκλεισε συνοπτικά, εν μία νυκτί με την ανάρτηση δύο «λάθος» προσωρινών πινάκων κατάταξης, 19 και 20 Μαρτίου 2014 και ενός «τελικού» 21 Μαρτίου 2014, προκειμένου να δείξει ότι συμμορφώνεται με τις επιταγές της τρόικα στην υλοποίηση των απολύσεων.
Ένα 8μηνο παλινωδιών, υποκρισίας, καταπάτησης στοιχειωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ψυχολογικής βίας που πολλές φορές κατέληγε στην καταστολή, την σωματική βία, τον εκφοβισμό και τις συλλήψεις, (ξύλο, δακρυγόνα, χημικά, προσαγωγές κ.λπ.) έληξε με τον τρόπο που χαρακτηρίζει την ποιότητα της συγκυβέρνησης, με πανάξιο ενορχηστρωτή τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Κυριάκο Μητσοτάκη.
Απαιτήθηκε ένας Νόμος, μια τροπολογία που αποσύρθηκε και μια άλλη που ψηφίστηκε, αλλά που κατά τα φαινόμενα δεν βόλευε τον «εμπνευστή» της, ώστε να φτάσουμε στο σημείο να δούμε ως φάρσα μια διαδικασία μηνών που έκλεισε συνοπτικά μέσα σε μια νύχτα.

Δημώδες


Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014

ΟΧΙ! ΟΧΙ! ΟΧΙ!


«Σφαλιάρα» από το ΣτΕ για τις κατασχέσεις

Αντισυνταγματική έκρινε το 6ο τμήμα του ΣτΕ τη διάταξη που επιτρέπει στο δημόσιο να προχωρά σε κατασχέσεις τραπεζικών καταθέσεων και ενοικίων, χωρίς να έχει ενημερωθεί ο οφειλέτης.
Την οριστική απόφαση θα πάρει η επταμελής σύνθεση αυξημένης εγκυρότητας του ΣτΕ.

Αναλυτικότερα, η απόφαση αναφέρει ότι  «επειδή, κατ΄ άρθρον 30 του ν.δ/τος 356/1974 περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε. - Φ.Ε.Κ. Α΄ 90) : «Η κατάσχεσις εις χείρας τρίτων των εις χείρας αυτών ευρισκομένων χρημάτων, καρπών και άλλων κινητών πραγμάτων του οφειλέτου του Δημοσίου ή των οφειλομένων εν γένει προς αυτό, ενεργείται υπό του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου διά κατασχετηρίου εγγράφου μη κοινοποιουμένου εις τον οφειλέτην, περιέχοντος δε : α) το όνομα, επώνυμον, όνομα πατρός του οφειλέτου, β) το ονοματεπώνυμον του τρίτου εις χείρας του οποίου επιβάλλεται η κατάσχεσις, γ) πίνακα χρεών του οφειλέτου και δ) χρονολογίαν και υπογραφή του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου. 2. Διά του κατασχετηρίου εγγράφου προσκαλείται ο τρίτος όπως τα μεν υπ΄ αυτού εις τον οφειλέτην του Δημοσίου οφειλόμενα χρήματα, καταθέση εντός οκτώ ημερών εις το Δημόσιον Ταμείον, τα δε παρ΄ αυτώ ευρισκόμενα κινητά πράγματα παραδώση εις τον εν τω κατασχετηρίω οριζόμενον συμβολαιογράφον ή φύλακα, εφαρμοζομένων περαιτέρω των εν άρθροις 14 -19 και επόμενα του παρόντος Ν. Διατάγματος οριζόμενα...3..4..5..6...». Εκ της προαναφερθείσης διατάξεως συνάγεται ότι, εν περιπτώσει κατασχέσεως εις χείρας τρίτων απαιτήσεως οφειλέτου του Δημοσίου, δεν απαιτείται η κοινοποίηση στον τελευταίο του κατασχετηρίου εγγράφου.

Όμως η διάταξη αυτή είναι ανίσχυρη ως αντικειμένη στην διάταξη του άρθρου 20 παρ. 1 του Συντάγματος, διότι η παράλειψη αυτή έχει ως συνέπεια ο οφειλέτης να μη λαμβάνει γνώση ή να λαμβάνει καθυστερημένα γνώση της εις βάρος του επισπευδομένης αναγκαστικής εκτελέσεως, με αποτέλεσμα να μη μπορεί να αμυνθεί αποτελεσματικώς προ της ολοκληρώσεως της εκτελεστικής διαδικασίας, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα είτε για την ακύρωση είτε για την αναστολή της πράξεως εκτελέσεως (πρβλ. ΣτΕ 2999/2013, ΣτΕ 1562/2012).

Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, ερμηνεύον τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 1 του Κ.Ε.Δ.Ε. υπό το φως του άρθρου 20 παρ. 1 του Συντάγματος, εδέχθη ότι η έκθεση αναγκαστικής κατασχέσεως εις χείρας τρίτου και εις βάρος οφειλέτου του Δημοσίου πρέπει να κοινοποιείται και στον καθ΄ ού η εκτέλεση, ούτως ώστε αυτός να δυνηθεί να στραφεί με τα ένδικα μέσα που του παρέχει ο νόμος κατά της οικείας πράξεως, επιδιώκων την ακύρωση ή την μεταρρύθμιση αυτής ή να προβεί στην ρύθμιση του χρέους και ότι ενδεχομένη παράλειψη της κοινοποιήσεως αυτής οδηγεί στην ακύρωση της πράξεως εκτελέσεως, εφ΄ όσον ο οφειλέτης επικαλεσθεί το γεγονός της μη εγκαίρου περιελεύσεως εις γνώση του τού περιεχομένου αυτής και ακύρωσε την ανωτέρω έκθεση αναγκαστικής κατασχέσεως. Η Εφεση του Δημοσίου κατά της πρωτοδίκου αποφάσεως απερρίφθη δια της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως με την αυτή αιτιολογία. Η κρίση αυτή του δικάσαντος Εφετείου είναι, κατά τα προεκτεθέντα, νόμιμη, τα δε περί του αντιθέτου προβαλλόμενα υπό του αναιρεσείοντος Δημοσίου είναι απορριπτέα ως αβάσιμα».
http://www.topontiki.gr/article/70735
 

Τρίτη 25 Μαρτίου 2014

Κεντρική παρέλαση 25ης Μαρτίου


Εγκύκλιος ΙΚΑ για διαδοχική ασφάλιση και συνταξιοδότηση υπαλλήλων δημοσίου, οτα και νπδδ

ΘΕΜΑ : « Χορήγηση βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης πριν την συνταξιοδότηση για
τους δημοσίους υπαλλήλους - Συμπληρωματικές οδηγίες »
ΣΧΕΤ : Η Εγκ. 1/2013 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
ΑΔΑ: ΒΙΞΒ4691ΩΓ-Μ92
2
Με την σχετική Εγκύκλιο 1/3-1-2013 ΙΚΑ–ΕΤΑΜ, δόθηκαν οδηγίες για τις
προϋποθέσεις και την διαδικασία χορήγησης της Βεβαίωσης Χρόνου Ασφάλισης
που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3846/10 καθώς και τις
λεπτομέρειες εφαρμογής της, όπως καθορίστηκαν με την Φ.10035/6605/378/30-12-
2011 απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Με την εν λόγω Εγκύκλιο, καταβάλλεται προσπάθεια να δοθούν λύσεις σε
θέματα που άπτονται της διαδικασίας χορήγησης σύνταξης, με στόχο την
επιτάχυνση της απονομής της σύνταξης μέσω της αποσυμφόρησης των υπηρεσιών
με την επέκταση της αρμοδιότητας ανακεφαλαίωσης συντάξεων σε περισσότερα
Υποκαταστήματά μας και την εν τέλει ταχύτερη και αποτελεσματικότερη
εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων μας με την δραστική κατ αυτόν τον τρόπο μείωση
του χρόνου απονομής της σύνταξης.
Παρά το γεγονός, ότι σε γενικές γραμμές η διαδικασία έχει ήδη αποδώσει
αποτελέσματα και λειτουργεί ικανοποιητικά, παρατηρήθηκαν στην πρακτική
συγκεκριμένα θέματα, τα οποία δημιουργούν προβλήματα στην απρόσκοπτη
λειτουργία της εν λόγω ρύθμισης και η υπηρεσία μας κρίνει ότι πρέπει να
αντιμετωπιστούν το ταχύτερο δυνατόν.
Ειδικότερα:

Εορταστικές προσφορές


Δευτέρα 24 Μαρτίου 2014

Λεφτά, σε μουά!


Μεγάλα αντεργατικά μυστικά

Καταρρέουν μέσα στο 2014 και τα εναπομείναντα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με βάση τη συμφωνία της συγκυβέρνησης Ν.Δ.-ΠΑΣΟΚ με την τρόικα. Από τη μείωση του μισθού του 1,1 εκατομμυρίου μακροχρόνια ανέργων (που αν βρουν εργασία θα λαμβάνουν μισθό όσοι είναι άνω των 25 ετών, χωρίς τριετίες και όχι το 50%) και τις ομαδικές απολύσεις μέχρι την αναμόρφωση του Ασφαλιστικού, που σημαίνει νέες μειώσεις στις συντάξεις. Ούτε λίγο ούτε πολύ στις αλλαγές που έχουν συμφωνηθεί να νομοθετηθούν μέσα στο 2014, πέραν της απελευθέρωσης των ομαδικών απολύσεων και της μείωσης του μισθού στα όρια των κατώτατων αποδοχών, περιλαμβάνονται η πλήρης και χωρίς όρους και προϋποθέσεις απελευθέρωση της ενοικίασης εργαζομένων, ο περιορισμός (ή καλύτερα ο εκμηδενισμός) του δικαιώματος της απεργίας, η ενεργοποίηση του lockout και οι νέες αλλαγές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, με πιθανή κατάργηση ακόμη και της κρατικής συνεισφοράς στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.

Αντάρτες του γλυκού νερού

Σε κρίσιμες μνημονιακές ψηφοφορίες πολλοί βουλευτές του ΠΑΣΟΚ είχαν πει βαριές κουβέντες απειλώντας να καταψηφίσουν, αλλά ο … φόβος της ανατροπής της κυβέρνησης τους έκανε να επιστρέψουν στο κομματικό μαντρί

Του Δημήτρη Κουκλουμπέρη

Κάθε φορά πριν από μια κρίσιμη ψηφοφορία με σκληρά μνημονιακά μέτρα, οι Κοινοβουλευτικές Ομάδες των κομμάτων που βρίσκονται στην κυβέρνηση και καλούνται να τα εγκρίνουν, βιώνουν στιγμές έντονου αναβρασμού και αναταραχής, προκαλώντας την αγωνία και τον εκνευρισμό των ηγεσιών τους.

Ακολουθούν πιέσεις, υποσχέσεις, απειλές, αλληλοεκβιασμοί… και στο τέλος η κατάσταση συνήθως εκτονώνεται, παραπέμποντας στο διάσημο έργο του Σέξπιρ «Η στρίγγλα που έγινε αρνάκι».

Προφανώς, ο φόβος της διαγραφής από το κομματικό μαντρί και, πολύ περισσότερο, ο μπαμπούλας της πτώσης της κυβέρνησης, συνοδεία του στίγματος του «αποστάτη», διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο για τους δυνάμει αντάρτες που ανακρούουν πρύμναν.

Είναι άφθονα τα παραδείγματα των πρόσφατων χρόνων με βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ., οι οποίοι μέχρι το παρά πέντε δηλώνουν ανένδοτοι και αποφασισμένοι να υλοποιήσουν τις απειλές τους, αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις, όμως τρέπονται σε φυγή και οδηγούνται σε στροφή 180 μοιρών την ώρα της ψηφοφορίας, φωνάζοντας αντί του «όχι» «ναι σε όλα».

Ηρωες για… λίγο

Κυριακή 23 Μαρτίου 2014

ΑΓΟΡΕΣ


Εργασιακό δελτίο

Διήμερο απεργιακών κινητοποιήσεων,Τετάρτη και Πέμπτη πραγματοποίησε η ΑΔΕΔΥ. Αλλες δυο απεργίες πυροτεχνήματα σαν αυτες που μας έχει συνηθίσει τόσο η ίδια όσο και η έταιρη γραφειοκρατική συνδικαλιστική ένωση ΓΣΕΕ.
Η ΑΔΕΔΥ για την τιμή των όπλων αντιδρά στις απολύσεις, στο καθεστώς διαθεσιμότητας, αλλά και στις αξιώσεις της τρόικας για τα εργασιακά. Στις κινητοποιήσεις συμμετείχαν με τριήμερη απεργία (Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή) η ΟΛΜΕ, καθώς χθές Σάββατο έληγε το καθεστώς διαθεσιμότητας για τους εκπαιδευτικούς τεχνικών ειδικοτήτων στα επαγγελματικά λύκεια και πλέον θα τελούν υπό απόλυση. Στην απεργία συμμετείχε και η ομοσπονδία των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία ΠΟΕΔΗΝ.

redblack smallΠαράλληλα, κοινή πορεία την Πέμπτη στην Αθήνα πραγματοποίησαν Συνταξιούχοι και απεργοί του Δημοσίου που διαδήλωσαν για την Υγεία.
Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη, συγκέντρωση και πορεία πραγματοποίσαν οι απεργοί δημόσιοι υπάλληλοι με κύριο αίτημα να αποσυρθεί το νομοσχέδιο της κυβέρνησης, που προβλέπει και νέες απολύσεις απο την κατάργηση Οργανισμών.

redblack smallΕν τω μεταξύ,γενική απεργία για τις 9 Απριλίου καλούν συνδικάτα, σωματεία και εργατικά κέντρα.
redblack smallAλλο ένα ατύχημα γιά εμάς εργοδοτική δολοφονία αυτή την φορα στην Θήβα.Συγκεκριμένα τραγική κατάληξη είχε η πτώση ενός 65χρονου εργάτη που εγκλωβίστηκε σε πηγάδι στην περιοχή του Αγίου Λουκά στη Θήβα.
Ο άτυχος 65χρονος βρέθηκε στο ξεσκέπαστο πηγάδι, κατά τη διάρκεια χωματουργικών εργασιών για την ανέγερση οικοδομής, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.
redblack smallΤην ανάκληση τρομοκρατικής απόλυσης τραυματιοφορέα στο νοσοκομείο Παπαγεωργιου στην Θεσσαλονικη διεκδικούν  εργαζόμενοι του νοσοκομείου.

redblack smallΜε σφοδρότητα και ένταση συνεχίζεται το μπαράζ διώξεων αλλά και η βιομηχανία δικών σε βάρος στελεχών των  εργατικών σωματείων της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης. Την Πέμπτη σε μια ακόμα δίκη που έγινε, το κατηγορητήριο ήταν τόσο εξόφθαλμα ανυπόστατο που το μονομελές Πλημμελειοδικείο Πειραιά αναγκάστηκε να αθωώσει τους συνδικαλιστές. Ωστόσο,παραμένει οξύτατο πρόβλημα , καθώς οι συνδικαλιστές καλούνται να αντιμετωπίζουν κατά μέσο όρο 5 δίκες τη βδομάδα!Την  Παρασκευή η ακροαματική διαδικασία συνεχιστήκε με μάρτυρες κατηγορίας.

redblack smallΤην Τετάρτη σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στο Ορυχείο Μαυροπηγής της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα.Το ατύχημα έγινε μετά τα μεσάνυχτα όταν ένα ημιφορτηγό λόγω μηχανικού προβλήματος κινήθηκε προς τα πίσω, . Ο συνοδηγός, 8μηνίτης στο Λιγινιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας με ειδικότητα ηλεκτρολόγου, αμέσως μόλις κατάλαβε τι γινόταν άνοιξε την πόρτα και πήδηξε, με αποτέλεσμα κυριολεκτικά να σωθεί την τελευταία στιγμή. Το αυτοκίνητο σύρθηκε για 20 περίπου μέτρα και έπεσε σε πρανή περίπου 8 μέτρων
redblack smallΣυνεχίζονται οι απεργιακές κινητοποιήσεις  που είχαν ξεκινήσει από τη  προηγούμενη Δευτέρα οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση «ELBISCO»του  ομιλου Φιλίππου,με αίτημα την υπογραφή Σύμβασης Εργασίας. Η εργοδοσία αρνείται να συζητήσει με το σωματείο και θέτει εκβιαστικά ως όρο να σταματήσει η απεργία.
Την ίδια στιγμή συνεχίζονται οι 3ωρες στάσεις εργασίας στην αρχή κάθε βάρδιας για την υπογραφή διμερούς Σύμβασης Εργασίας από τους εργαζομένους της επιχείρησης «ΑΛΛΑΤΙΝΗ», που ανήκει επίσης στον όμιλο Φιλίππου.
redblack smallΕπίσης με αίτημα την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που να διασφαλίζει τα κεκτημένα της τελευταίας , διεκδικούν και οι εργαζόμενοι στα πρακτορεία Τύπου. Το σωματείο των εργαζομένων στα πρακτορεία τύπου έχει αποφασίσει να συνεχίσει τις κινητοποιήσεις, στέλνωντας ένα μύνημα στην εργοδοσία η οποία συνεχίζει την αδιάλλακτη στάση της, αναβάλλοντας διαρκώς την συνάντηση με τη διοίκηση του σωματείου.Ετσι εχουν εξαγγείλει προειδοποιητικές στάσεις εργασίας την Τετάρτη 26/3 ενώ την ίδια ώρα θα πραγματοποιήσουν συγκεντρώσεις στους χώρους δουλειάς.
redblack smallΤις κινητοποιήσεις τους συνεχίζουν και οι υπάλληλοι της πολιτικής αεροπορίας του αεροδρομίου Μακεδονίας.Οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονται  για την ιδιωτικοποιήση των περιφερειακών αεροδρομίων
redblack smallΣτο ξενοδοχείο Αστόρια της Θεσσαλονικης οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι πιέστηκαν  προκειμένου να υπογράψουν ιδιωτικά συμφωνητικά προκειμένου να πληρωθουν τα δεδουλευμένα που τους οφειλει η εργοδοσία απο το 2010.Με τα συμφωνητικά αποδέχονται να πηρωθούν τα δεδουλευμένα που τους οφείλουν οι εργοδότες  σε 36 δόσεις.
Τέλος συνεχίστηκε τηνredblack small Παρασκευή η δίκη των εργατών της «Ελληνικής Χαλυβουργίας», μετά από τη διακοπή της περασμένης Παρασκευής. Οι χαλυβουργοί αντιμετωπίζουν διώξεις, μηνύσεις και στημένες κατηγορίες από την εργοδοσία και τον απεργοσπαστικό μηχανισμό που η ίδια έχει στήσει.. Κατηγορούμενοι είναι οι 6 απεργοί που συμμετείχαν στη βάρδια της περιφρούρησης τα χαράματα της 20ής Ιούλη 2012, κατά την επέμβαση των ΜΑΤ και συνελήφθησαν έξω από την πύλη. Μαζί τους δικάζονται άλλοι 18 χαλυβουργοί και μια γυναίκα απεργού, που είχαν μηνυθεί στη διάρκεια της πολύμηνης απεργίας από το μηχανισμό της εργοδοσίας.

http://omniasuntcommunia.espivblogs.net/2014/03/21/%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C-%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-3-%CE%B1%CF%80%CE%BF-%CF%84%CE%BF-omnia-sunt-communia/ 

Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014

Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014

ΑΠΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ


ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ


ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΛΑΛΛΗΤΗΡΙΟΥ 20.03.2014ΨΗΦΙΣΜΑ

Ενωμένοι αντιστεκόμαστε:
Στην προσχηματική αξιολόγηση που μόνο σκοπό έχει νέες απολύσεις
Στις μεθοδεύσεις που προσπαθούν να διαχωρίσουν τους εργαζόμενους σε «υπάκουους που ανταμείβονται» και «αντιστεκόμενους που τιμωρούνται»
Στη διάλυση της δημόσιας πρόνοιας, παιδείας, υγείας
Στο ξεπούλημα των δημόσιων αγαθών της ενέργειας, του νερού,  των μεταφορών,
Στον ευτελισμό της ζωή μας και τον εκφασισμό της κοινωνίας

ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
Την επιστροφή στην εργασία όλων των συναδέλφων μας που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα
Δωρεάν παιδεία και υγεία για όλους
Κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα και νερό - κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη
Απόσυρση της αποκαλούμενης «αξιολόγησης» που νομοθετικά ορίζει τα ποσοστά «άριστων» και «άχρηστων» υπαλλήλων.
Με αλληλεγγύη και αποφασιστικότητα παίρνουμε τις ζωές μας στα χέρια μας,
Με την κοινωνία-για την κοινωνία.
Σύλλογοι εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. Δυτικής ΜακεδονίαςΣυλαλλητήριο 20.03.2014.

Εκατοντάδες συμπολίτες μας (γύρω στα 600 άτομα) ανταποκρίθηκαν στην ακομμάτιστη αλλά έντονα πολιτικοποιημένη πρόσκληση των συλλόγων εργαζομένων στους ΟΤΑ Δ. Μακεδονίας , συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία Κοζάνης και πορεύτηκαν σε πορεία διαμαρτυρίας.

Έντονος παλμός, χιούμορ, καλή διάθεση που προκύπτει από την επικοινωνία και την αισιοδοξία της δράσης.

Συνθήματα που ακούστηκαν: Δικός μας ο αγώνας –δική μας και η νίκη-κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη, πουλάτε τη δεη, πουλάτε το νερό σε λίγο θα πουλήσετε και το καμπαναριό, νόμος είναι το δίκιο του εργάτη είσαι προς απόλυση κυριάκο μητσοτάκη, δεν θέλουμε λεφτά δεν θέλουμε δουλειές θέλουμε το μέγκα να λέει παπαριές, τρομοκρατία είναι η μισθωτή σκλαβιά-η φτώχεια η ανεργία και η ξενιτιά, εμπρός λαέ μη σκύβεις το κεφάλι ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλη, δεν θα μας κυβερνούν εμάς οι τραπεζίτες-στη διαθεσιμότητα θα βγουν οι κυβερνήτες
Και φυσικά το «βαγγελάκη –αντωνάκη –μητσοτάκη, είναι έτοιμο το ελικοπτεράκι…» στο ρυθμό του «Λευτέρη, Λευτέρη …».

Στο συλαλλητήριο μας τίμησαν περίπου 150 άτομα που έκαναν τον κόπο να έρθουν από Καστοριά, Φλώρινα, Αμύνταιο, Γρεβενά, Δεσκάτη, Σέρβια, Πτολεμαίδα.
Τους ευχαριστούμε.
  

Με αυτοοργάνωση, αλληλεγγύη, κομματικά ακοθοδήγητοι, ενωμένοι και αποφασισμένοι, θα βάλουμε τέλος στην παράνοια που ζούμε και θα ξανακερδίσουμε την αξιοπρέπεια που προσπαθούν να μας στερήσουν.

Με την κοινωνία για την κοινωνία.

Σύλλογοι υπαλλήλων ΟΤΑ Δ. Μακεδονίας.


ΠΟΕ-ΟΤΑ:ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014

                                                                                     Αριθμ. Πρωτ.: 292


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑ
ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ
                    ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 

Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση συμμετέχουν μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα και τους Κοινωνικούς φορείς στην Παγκόσμια Ημέρα Δράσης κατά του Φασισμού και του Ρατσισμού το ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014.
Δίνουμε μαζικό και δυναμικό παρόν στα Πανελλαδικά Συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα που διοργανώνονται από τα Συνδικάτα και Κοινωνικούς φορείς το ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014.
Στην ΑΘΗΝΑ στην Πλατεία Ομόνοιας, στις 2.00 το μεσημέρι.
Στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ στο Άγαλμα Βενιζέλου, στις 12.00 το μεσημέρι.
Στα ΧΑΝΙΑ στην Πλατεία Αγοράς, στις 12.30 το μεσημέρι.
Υψώνουμε και εμείς τη φωνή μας ενάντια στην απειλή πισωγυρίσματος της Ευρώπης στις πιο σκοτεινές ημέρες του μεσοπολέμου όταν οι Ναζί του Χίτλερ και οι φασίστες του Μουσολίνι έστησαν τα Άουσβιτς και έσερναν τους Λαούς στην ανθρωποσφαγή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.
Σήμερα, οι ντόπιοι φασίστες και Νεοναζί (Χρυσή Αυγή) και οι ομογάλακτοί τους σε όλη την Ευρώπη στήνουν τη «μαύρη διεθνή» ημέρα του φασισμού μπροστά στις επερχόμενες Ευρωεκλογές και επιχειρούν να προβάλλουν το φόβο, το μίσος κατά των μεταναστών, το ρατσισμό.
Τώρα είναι η ΩΡΑ να τους απομονώσουμε οριστικά και να σταματήσουμε τον τρόμο που επιχειρούν να σπείρουν σε κάθε γειτονιά.
Το συνδικαλιστικό κίνημα συνεχίζει να στηρίζει και να παλεύει ενωμένο, χωρίς διακρίσεις ντόπιων και μεταναστών για ένα καλύτερο κόσμο που θα χωράμε ΟΛΟΙ, ανεξάρτητα από χρώμα, θρησκεία και εθνικότητα.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
      Ο Πρόεδρος                                                                     Ο Γεν. Γραμματέας

Θέμης Μπαλασόπουλος                                                         Γιάννης Τσούνης

Τετάρτη 19 Μαρτίου 2014

Αχ, πότε θα συνεργαστούμε, όλοι μαζί, σε μιαν επίθεση!"Νάμαστε απροσάρμοστοι, να η μεγάλη αρετή μας. Να μη βολευόμαστε, νάμαστε ανυπόμονοι, σκληροί, γιομάτοι ανησυχία και πίστη, να θέμε το αδύνατο -σαν τους ερωτευμένους.            
  Να ξέρουμε πως ότι λένε σήμερα δικαιοσύνη είναι οργανωμένη αδικία κι ότι λένε ηθική είναι η βολική, ταπεινή συνεννόηση των άναντρων......
Και να μην το ανεχόμαστε.
Ποιοί θα νικήσουν; Οι πιο σοφοί; Οι πιο πολλοί; Οι πιο ξυπνοί; Οι πιο σήμερα δυνατοί;
Θα νικήσουν όσοι πιστεύουν.
Αχ, πότε θα συνεργαστούμε, όλοι μαζί, σε μιαν επίθεση!"


Ν.Καζαντζάκης

Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014

Συγκέντρωση στην Κοζάνη, 20.03.2014


ΠΑΝΔΥΤΙΚΟΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΛΗΤΗΡΙΟ , την Πέμπτη 20/3/2014 στις 18:00 στην κεντρική πλατεία ΚοζάνηςΚοζάνη 17/3/2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σας καλούμε όλους να συμμετέχετε στο τρίτο κατά σειρά ΠΑΝΔΥΤΙΚΟΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΛΗΤΗΡΙΟ , την Πέμπτη 20/3/2014 στις 18:00 στην κεντρική πλατεία Κοζάνης

·         Διέλυσαν τον ΕΟΠΠΥ (με την ίδια ευκολία που είχαν εντάξει όλα τα ασφαλιστικά ταμεία σ’ αυτόν)
·         Διαλύουν τη ΔΕΗ, αντί να την κάνουν ξανά κερδοφόρα
·         Ετοιμάζονται να παραχωρήσουν την καθαριότητα των Δήμων, ξεπουλούν τις υπηρεσίες της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ., ολοκληρώνοντας σιγά σιγά την τελευταία πράξη του προαναγγελθέντος θανάτου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
·         Αποφάσισαν να τελειώνουν μια και καλή, με τους εργαζόμενους στο δημόσιο, μέσω της  άκριτης κατάργησης της μονιμότητας από την πρώτη στιγμή της κυβερνητικής συμμαχίας, σπρώχνοντας κι άλλους στην ανεργία και τη ανασφάλεια, μιας που το ποσοστό του 30% περίπου της καταγεγραμμένης ανεργίας δεν είναι μάλλον αρκετό.
·         «Διαρρέουν» εξαγγελίες για την κατάργηση των ΝΠΙΔ των Δήμων, μετά τα  αλλεπάλληλα  κύματα της διαθεσιμότητας από  Δήμους, την προσχηματική «σωτήρια» ενδο-αυτοδιοικητική κινητικότητα, την εκδίωξη  χιλιάδων εκπαιδευτικών από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, των μαζικών απολύσεων στον ιδιωτικό τομέα.
·         Η νέα μαγική συνταγή της «κάθαρσης» στο δημόσιο είναι η αποκαλούμενη «αξιολόγηση» του προσωπικού, όπου εκ προοιμίου το 15% πρέπει να βγει σκάρτο!!!
·         Ταυτόχρονα ακόμα και η πρώτη κατοικία βρίσκεται στο στόχαστρο κράτους και τραπεζών με 160.000 σπίτια να βρίσκονται ένα βήμα από τον πλειστηριασμό.
Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο και στον Ιδιωτικό Τομέα με τους αγώνες και την αλληλεγγύη μας, θα ανατρέψουμε τις καταστροφικές πολιτικές της κυβέρνησης για την ελληνική κοινωνία, θα προστατέψουμε τα εργασιακά δικαιώματα και θα οικοδομήσουμε ένα αξιοπρεπές μέλλον για μας και τα παιδιά μας.
Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΛΟ ΜΑΣ
ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ-ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΙΚΑΜΕ
Μια πρωτοβουλία των Συλλόγων Εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. Δυτικής Μακεδονίας