Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016

Βαθμολογική ένταξη Αναγνώριση προϋπηρεσίας -N.4369/2016 (ΦΕΚ 33/27-2-2016)

Άρθρο 26

Βαθμολογική ένταξη Αναγνώριση προϋπηρεσίας

2. Το άρθρο 102 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3584/2007, αντικαθίσταται ως εξής:


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν. 4369/16 (ΦΕΚ 33/27.02.2016 τεύχος Α')-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

Άρθρο 25
Βαθμολογική διάρθρωση θέσεων


4. Το άρθρο 83 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν 3584/2007 (Α΄ 143), αντικαθίσταται ως εξής:


Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 33/27.02.2016 τεύχος Α' ο Ν. 4369/16: «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταµένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις»

Διάφορα θέματα προσωπικού


1.Αναγνώριση χρόνου διαθεσιμότητας ως χρόνου πραγματικής υπηρεσίας για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη

Με το άρθρο 39 ορίζεται ότι για όσους υπαλλήλους τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιµότητας µε βάση τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), του ν. 4250/2014 (Α΄ 74)και τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270), καθώς και τις διατάξεις τουάρθρου 70 του ν. 4257/2014 (Α΄ 93) ο χρόνος της διαθεσιµότητας θεωρείται ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας και λαµβάνεται υπόψη για τη µισθολογική και βαθµολογική εξέλιξη.
Για όλους τους παραπάνω υπαλλήλους, οι οποίοι είχαν τεθεί σε διαθεσιµότητα και επανήλθαν στην υπηρεσία µε µετάταξη, δεν τυγχάνει εφαρµογής ο περιορισµός της πενταετίας της παρ. 5 του άρθρου 71 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (Α΄ 26).

Μισθολόγιο: 14+1 ερωτήσεις και απαντήσεις για τη μισθολογική κατάταξη των δημοσίων υπαλλήλων

Α. Επί του πεδίου εφαρμογής (άρθρο 7).

1. Υπάγονται οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης στις διατάξεις του νέου νόμου (4354/2015);
Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης υπάγονται στις διατάξεις του νέου μισθολογίου, όπως ακριβώς υπάγονταν και στις διατάξεις του προηγούμενου νομοθετικού πλαισίου (ν. 4093/2012), δεδομένου ότι πληρούν τα κριτήρια που θέτει ο νόμος 4354/2015 στην περ. στ της παρ. 1 του άρθρου 7.

Β. Επί της μισθολογικής κατάταξης των υπαλλήλων (άρθρο 9).

1. Σε ποια κατηγορία κατατάσσονται υπάλληλοι, οι οποίοι ανήκουν σε κλάδο ΔΕ αλλά δεν κατέχουν το τυπικό προσόν της κατηγορίας τους (π.χ. Οδηγοί του Κλάδου ΔΕ οδηγών οι οποίοι δεν κατέχουν απολυτήριο Λυκείου αλλά Γυμνασίου και τριετή εμπειρία);

Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2016

Αποτελέσματα Εκλογών Σ.ΥΠ.Ο.Τ.Α. Νομού Κοζάνης


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Ο.Τ.Α.           Ν.  ΚΟΖΑΝΗΣ         
                                                                                    Κοζάνη 29-02-2016
Ταχ. Δ/νση  :  Ζαφειράκη   6              

Ταχ.Κώδικας  : 501 00 ΚΟΖΑΝΗ                                                   

Τηλέφωνο-FAX : 2461037179  
 e-mail: sypota@yahoo.gr
 www.edkozanis.blogspot.gr                                                                                    

                                                    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από τις εκλογές του Συλλόγου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Νομού Κοζάνης, για την ανάδειξη μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ, που διεξήχθησαν  στις 26 Φεβρουαρίου 2016 ημέρα Παρασκευή, έχουμε τα εξής αποτελέσματα:
ΨΗΦΙΣΑΝ  129
ΑΚΥΡΑ/ΛΕΥΚΑ 7
ΕΓΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ 122

Α) Ο συνδυασμός «ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» έλαβε (87) ψηφοδέλτια και ποσοστό 71,31%.
Οι έδρες που καταλαμβάνει είναι:
1.      Για το Διοικητικό Συμβούλιο (5) έδρες
2.      Για την Εξελεγκτική Επιτροπή (2) έδρες
3.      Για αντιπροσώπους Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ (4) έδρες

Β) Ο συνδυασμός «ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» έλαβε (35) ψηφοδέλτια και ποσοστό 28,69%
Οι έδρες που καταλαμβάνει είναι:
1.      Για το Διοικητικό Συμβούλιο (2) έδρες
2.      Για την Εξελεγκτική Επιτροπή (1) έδρες
3.      Για αντιπροσώπους Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ (2) έδρες

Οι υποψήφιοι των συνδυασμών έλαβαν ψήφους  με σειρά κατάταξης:
Από το συνδυασμό « ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»

Α’ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1.      ΔΑΛΑΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ψήφους 65
2.      ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ, ψήφους 55
3.      ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ψήφους 41
4.      ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ψήφους 40
5.      ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ψήφους 35
6.      ΑΛΑΦΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ψήφους 30
7.      ΚΟΥΡΑΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ, ψήφους 20
 Β’ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1.    ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ψήφους 39
2.    ΖΟΡΖΟΒΙΛΗ ΕΛΕΝΗ, ψήφους 39
3.    ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ψήφους 31
Γ’ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ
1.    ΔΑΛΑΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ψήφους 51
2.    ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ψήφους 30
3.    ΤΣΑΛΟΥΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ψήφους 28
4.    ΓΚΑΝΤΕΡΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, ψήφους 26
5.    ΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ψήφους 24
6.    ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ψήφους 21 

Από το συνδυασμό «ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

Α’ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1.      ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ψήφους 29
2.      ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΖΗΣΗΣ, ψήφους 28
3.      ΚΟΥΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ψήφους 21
4.      ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, ψήφους 17
5.      ΡΗΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ψήφους 16
6.      ΚΑΡΟΥΤΑΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ, ψήφους 14
7.      ΛΑΒΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ψήφους 13
8.      ΚΑΤΣΑΩΡΑΣ ΣΠΥΡΊΔΩΝ, ψήφους 10
Β’ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1.    ΛΙΑΝΑ ΜΑΡΙΑ, ψήφους 16
Γ’ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ
1.      ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ψήφους 25
2.      ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΖΗΣΗΣ, ψήφους 22
3.      ΚΟΥΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ψήφους 13
4.      ΡΗΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ψήφους 13
5.      ΚΑΡΟΥΤΑΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ, ψήφους 12
6.      ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, ψήφους 12
7.      ΛΑΒΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ψήφους 10
8.      ΚΑΤΣΑΩΡΑΣ ΣΠΥΡΊΔΩΝ, ψήφους 9


 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΤΑ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016

Γενική Συνέλευση Συλλόγου Υπάλληλων Ο.Τ.Α. Νομού Κοζάνης

ΔΗΜΟΣ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ


Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2016
Αριθμ. Πρωτ.: 198

                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Ώρες μετά την ψήφιση του Ν.4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις», όπου στο άρθρο 8, παρ.2β προβλέπεται η επαναφορά της 6ωρης απασχόλησης στο Παιδαγωγικό προσωπικό των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών εμφανίστηκαν τα πρώτα κρούσματα, ευτυχώς ελάχιστα, άρνησης εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης.
Μεταξύ αυτών ο Δήμος Αιγάλεω. Ο Σύλλογος των Εργαζομένων του Δήμου με ανακοίνωσή του καλεί την Διοίκηση να εφαρμόσει ΑΜΕΣΑ και χωρίς υπεκφυγές το Νόμο.
Καλούμε τους Συλλόγους-Μέλη της Ομοσπονδίας, όπου δημιουργούνται προβλήματα άμεσης εφαρμογής της διάταξης να παρεμβαίνουν και να ενημερώνουν την Ομοσπονδία.
Ξεκαθαρίζουμε προς κάθε κατεύθυνση πως η διάταξη αφορά στο σύνολο του κλάδου του Παιδαγωγικού προσωπικού (Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε.) και ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας Δημοσίου Δικαίου, Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και Ορισμένου Χρόνου!!! Ότι ακριβώς ίσχυε μέχρι τον Ιούνιο του 2011, όπου ψηφίστηκε η επέκταση σε σαράντα (40) ώρες του ωραρίου του Παιδαγωγικού προσωπικού των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών.
Καλούμε άμεσα τη Δημοτική Αρχή του Αιγάλεω αλλά και όποιον άλλο αιρετό αλλά και «υπηρεσιακούς» παράγοντες προσπαθήσουν να παρερμηνεύσουν τον Νόμο να μην το πράξουν. Τους καλούμε να εφαρμόσουν το 6ωρο στο σύνολο του Παιδαγωγικού προσωπικού χωρίς καμία άλλη καθυστέρηση.
Καλύπτουμε συνδικαλιστικά και καλούμε τους εργαζόμενους-Παιδαγωγούς άμεσα να εφαρμόσουν την 6ωρη απασχόληση χωρίς άλλη συζήτηση, χωρίς περαιτέρω διαπραγμάτευση!!! Η επαναφορά του 6ωρου στο Παιδαγωγικό προσωπικό των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών είναι αποτέλεσμα του αγώνα των εργαζομένων και δεν το διαπραγματευόμαστε με κανέναν!!! Άλλωστε για να μην ξεχνιόμαστε, όταν καταργήθηκε το 6ωρο το 2011 κανένας από τους αιρετούς δεν περίμενε την ερμηνευτική εγκύκλιο για την εφαρμογή του Νόμου.
Ο αγώνας του συνόλου των εργαζομένων για την κατάργηση του άρθρου 41 του Ν.3979/2011 και την επαναφορά των ωρών εργασίας για το υπόλοιπο προσωπικό σε 37,5 συνεχίζεται… και θα είναι και αυτός νικηφόρος!!!

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Ο Πρόεδρος              Ο Γεν. Γραμματέας
Νίκος Τράκας           Βασίλης Πετρόπουλος

6ωρη ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΛΕΟΝ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2016
Αριθμ. Πρωτ.: 198
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ώρες μετά την ψήφιση του Ν.4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις», όπου στο άρθρο 8, παρ.2β προβλέπεται η επαναφορά της 6ωρης απασχόλησης στο Παιδαγωγικό προσωπικό των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών εμφανίστηκαν τα πρώτα κρούσματα, ευτυχώς ελάχιστα, άρνησης εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης.
Μεταξύ αυτών ο Δήμος Αιγάλεω. Ο Σύλλογος των Εργαζομένων του Δήμου με ανακοίνωσή του καλεί την Διοίκηση να εφαρμόσει ΑΜΕΣΑ και χωρίς υπεκφυγές το Νόμο.
Καλούμε τους Συλλόγους-Μέλη της Ομοσπονδίας, όπου δημιουργούνται προβλήματα άμεσης εφαρμογής της διάταξης να παρεμβαίνουν και να ενημερώνουν την Ομοσπονδία.
Ξεκαθαρίζουμε προς κάθε κατεύθυνση πως η διάταξη αφορά στο σύνολο του κλάδου του Παιδαγωγικού προσωπικού (Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε.) και ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας Δημοσίου Δικαίου, Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και Ορισμένου Χρόνου!!! Ότι ακριβώς ίσχυε μέχρι τον Ιούνιο του 2011, όπου ψηφίστηκε η επέκταση σε σαράντα (40) ώρες του ωραρίου του Παιδαγωγικού προσωπικού των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών.
Καλούμε άμεσα τη Δημοτική Αρχή του Αιγάλεω αλλά και όποιον άλλο αιρετό αλλά και «υπηρεσιακούς» παράγοντες προσπαθήσουν να παρερμηνεύσουν τον Νόμο να μην το πράξουν. Τους καλούμε να εφαρμόσουν το 6ωρο στο σύνολο του Παιδαγωγικού προσωπικού χωρίς καμία άλλη καθυστέρηση.
Καλύπτουμε συνδικαλιστικά και καλούμε τους εργαζόμενους-Παιδαγωγούς άμεσα να εφαρμόσουν την 6ωρη απασχόληση χωρίς άλλη συζήτηση, χωρίς περαιτέρω διαπραγμάτευση!!! Η επαναφορά του 6ωρου στο Παιδαγωγικό προσωπικό των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών είναι αποτέλεσμα του αγώνα των εργαζομένων και δεν το διαπραγματευόμαστε με κανέναν!!! Άλλωστε για να μην ξεχνιόμαστε, όταν καταργήθηκε το 6ωρο το 2011 κανένας από τους αιρετούς δεν περίμενε την ερμηνευτική εγκύκλιο για την εφαρμογή του Νόμου.
Ο αγώνας του συνόλου των εργαζομένων για την κατάργηση του άρθρου 41 του Ν.3979/2011 και την επαναφορά των ωρών εργασίας για το υπόλοιπο προσωπικό σε 37,5 συνεχίζεται… και θα είναι και αυτός νικηφόρος!!!

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Ο Πρόεδρος                                             Ο Γεν. Γραμματέας
Νίκος Τράκας                                         Βασίλης Πετρόπουλος

Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2016

Αναγγελία Συνδυασμών για τις εκλογές της 26.02.2016

Στην συνεδρίαση του ΔΣ της 23.02.2016 ανακηρύχθηκαν οι δύο συνδυασμοί που θα κατέλθουν στις εκλογές της  που θα διεξαχθούν στο Κοβεντάρειο Κοζάνης 26 Φλεβάρη 2016 στις 11:00.

Συνδυασμός Αυτόνομη Ενωτική Κίνηση
Για μέλη ΔΣ

Δαλαγιώργος Γιώργος
Καραμάνης Γιώργος
Μιχαηλίδης Ιωσήφ
Τσαλουκίδης Στάθης
Αλαφοστέργιου Ευαγγελία
Κούρας Αρχοντής του Νικολάου
Στεργιόπουλος Ιωάννης του Λαζάρου


Για μέλη της νομαρχιακής επιτροπής της ΑΔΕΔΥ

Γκαντέρης Μιλτιάδης του Ιωάννη
Δαλαγιώργος Γιώργος του Παναγιώτη
Καραμάνης Γιώργος Βασιλείου
Στεργιόπουλος Ιωάννης του Αθανάσιου
Τάσιος Δημήτριος του Νικολάου
Τσαλουκίδης Στάθης του Λαζάρου


Για Εξελεγκτική Επιτροπή

Αναγνώστου Κωνσταντίνος του Θεοδώρου
Ζορζοβίλη Ελένη του Χαρισίου
Παπαδημητρίου Αθανάσιος του ΕυαγγέλουΣυνδυασμός Ενωτική Δημοτική Αγωνιστική Συνεργασία 

Για μέλη ΔΣ

Γκαραγκούνης Βασίλειος του Χρήστου
Καρούτας Θεοτόκης του Ευριπίδη
Κατσαώρας Σπυρίδων του Θεοδώρου
Ρήγας Δημήτριος του Γεωργίου


για μέλη της νομαρχιακής επιτροπής τηε ΑΔΕΔΥ


Γκαραγκούνης Βασίλειος του Χρήστου
Καρούτας Θεοτόκης του Ευριπίδη
Κατσαώρας Σπυρίδων του Θεοδώρου
Ρήγας Δημήτριος του Γεωργίου


Για μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής

Λιάνα Μαρία

ΔΩΡΕΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ Β. ΠΑΤΡΑ

Ο Σύλλογος Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Κοζάνης θα προσφέρει 50 ευρώ στον Αιμοδοτικό Σύλλογο Γαλατινής στη μνήμη του Πάτρα Βασίλειου ο οποίος διατέλεσε πρόεδρος κοινότητας Γαλατινής, δήμαρχος Ασκίου και περιφερειακός σύμβουλος.

ΔΥΣΚΟΛΑ ΚΑΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ


Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2016

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.02.2016

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Ο.Τ.Α. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ                                               Κοζάνη 23/02/2016                                
                                                                                 
Ταχ. Δ/νση : Ζαφειράκη 6
Ταχ. Κώδικας : 501 00 ΚΟΖΑΝΗ             ΠΡΟΣ: Συναδέλφους -μέλη του Συλλόγου
Τηλέφωνο-FAX : 2461037179
e-mail: sypota@yahoo.gr
www.edkozanis.blogspot.gr


Συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε την Παρασκευή 26.02.2016 και από τις 11:30  θα πραγματοποιηθεί η εκλογοαπολογιστική μας συνέλευση. 
Ταυτόχρονα καλό θα είναι όσοι μπορούμε να φέρουμε στο χώρο της συνέλευσης κάποια είδη απαραίτητα για την επιβίωση των ανθρώπων που βιώνουν την προσφυγιά. Ως γνωστό αριθμός προσφύγων έχει κατακλείσει στο κλειστό γυμναστήριο της Λευκόβρυσης καθώς η Π.Γ.Δ.Μ. έχει κλείσει τα σύνορα, ενώ μεγάλος αριθμός προσφύγων παραμένει εγκλωβισμένος στην Ειδομένη.

Τα είδη που χρειάζονται είναι:      Βρεφικά γάλατα (πρώτης και δεύτερης βρεφικής ηλικίας), παιδικές τροφές, πάνες παιδικές και για ενήλικες, μωρομάντηλα, χαρτιά υγείας, βραστήρες, πλαστικά ποτήρια, μπουκάλια νερό, τροφή άμεσης κατανάλωσης (σάντουιτς, κρουασάν, μπισκότα κτλ.), μακαρόνια, σάλτσες, όσπρια, ρύζι, υπνόσακους και κάλτσες.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΛΑΓΙΩΡΓΟΣ
Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΩΣΗΦ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΞΑΩΡΟΥ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ.

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2016
Αριθμ. Πρωτ.: 186
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Τα πέντε τελευταία χρόνια, από την ψήφιση του άρθρου 41 του Ν.3979/2011 (αύξηση ωραρίου εργασίας στο Δημόσιο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση από 30 σε 40 ώρες εβδομαδιαίως) μέχρι και σήμερα, η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. σταθερά, εκφράζοντας το σύνολο του Παιδαγωγικού προσωπικού των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών και όχι μόνο, τόνιζε ότι η αύξηση του ωραρίου δημιουργεί πλήθος αρνητικών επιπτώσεων στην παρεχόμενη Προσχολική Αγωγή, θέτει εν αμφιβόλω το Δημόσιο και Παιδαγωγικό χαρακτήρα των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών και τους μετατρέπει από χώρους αγωγής σε χώρους φύλαξης.

Προσωπική διαφορά

Για το ζήτημα της μη διατήρησης της υπερβάλλουσας μείωσης της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 στις περιπτώσεις μετατάξεων - μεταφορών προσωπικού, έχει εκδοθεί η αριθ. 2/3057/ΔΕΠ/23.3.2015 εγκύκλιος του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, η οποία έχει εφαρμογή σε όλες τις περιπτώσεις μετατάξεων υπαλλήλων, για τις οποίες δεν προκύπτει εξαίρεση από τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 2 του ν. 3899/2010 και η οποία δεν έχει ανακληθεί.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 4 του ν. 4354/2015 από 1.1.2016 σε περίπτωση μετάταξης ή μεταφοράς του υπαλλήλου σε άλλο φορέα η προσωπική διαφορά παύει να καταβάλλεται. Εξαίρεση αποτελεί μόνο η υποχρεωτική μετάταξη ή μεταφορά του υπαλλήλου σε άλλο φορέα, λόγω συνολικής ή μερικής μεταφοράς ή κατάργησης της Υπηρεσίας του ή στο πλαίσιο κινητικότητας των υπαλλήλων, όπως αυτή καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, οπότε η εν λόγω προσωπική διαφορά εξακολουθεί να καταβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1. (Υπ. Οικ. 2/76892/ΔΕΠ/29.01.2016)

Ασφυκτικά «στενός» δημόσιος τομέαςΠόσοι είναι οι απασχολούμενοι στον δημόσιο τομέα; 
Είναι επαρκώς στελεχωμένη η Δημόσια Διοίκηση;
Τα επικαιροποιημένα στοιχεία στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου που αναφέρονται στον Γενάρη του 2016 απαντούν ως εξής:
Αναφορικά με το πρώτο ερώτημα, το σύνολο των εργαζομένων σε όλο το φάσμα του Δημοσίου, με κάθε σχέση εργασίας, είναι 677.313.
Εξ αυτών, οι 566.556 υπάλληλοι εργάζονται με σταθερές σχέσεις εργασίας στον λεγόμενο «στενό» δημόσιο τομέα (υπουργεία κ.λπ.).
Ανάμεσά τους, 49.242 υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ). Ως έκτακτο προσωπικό εργάζονται στον δημόσιο τομέα (εκτός Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου–ΝΠΙΔ) 66.455 υπάλληλοι.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                                        Κοζάνη 22-02-2016
Ο.Τ.Α. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

 Ζαφειράκη 6                                                                 ΠΡΟΣ: Όλους τους συναδέλφους
Κοζάνη 501 00 -ΚΟΖΑΝΗ
Τηλέφωνο - FAX 2461037179
e-mail: sypota@yahoo.gr
www..edkozanis.blogspot.gr


Αγαπητοί συνάδελφοι,

Έπειτα από συναντήσεις που είχαμε με τους Δημάρχους των δήμων Βοίου και Σερβίων-Βελβεντού,
έχουμε την διαβεβαίωση των Δημάρχων ότι όσοι υπάλληλοι είναι μέλη του Συλλόγου μπορούν να αποχωρήσουν από την εργασία τους κατά τις 11:00 την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016 ώστε να παρευρεθούν στην εκλογοαπολογιστική συνέλευση του Συλλόγου που θα πραγματοποιηθεί στις 11:30 στο Κοβεντάρειο στην Κοζάνη.
Η παρουσία όλων των μελών του συλλόγου κρίνεται απαραίτητη.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την παρουσία σας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΓΙΩΡΓΟΣ        ΙΩΣΗΦ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣΚυριακή 21 Φεβρουαρίου 2016

Μετά την ΒΙΟΜΕ, άλλη μια προσπάθεια αυτοδιαχείρισης εργοστασίου από τους εργάτες

Βάζουμε μπροστά τις μηχανές.
Με αυτοδιαχείριση και αγώνα, για την επαναλειτουργία του εργοστασίου ξυλείας στην Πατρίδα της Βέροιας
Είμαστε οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες μιας κάποτε μεγάλης επιχείρησης ξυλείας, οι περισσότεροι με 20-35 χρόνια εργασίας. Είμαστε εμείς που πεντέμιση χρόνια τώρα κάναμε υπομονή, απλήρωτοι-ες, στηρίζοντας μέσα σε όλες τις δυσκολίες την πιθανότητα να ορθοποδήσει η εταιρεία, πιστεύοντας τις υποσχέσεις και τα ψεύτικα λόγια των ιδιοκτητών της επιχείρησης. Είμαστε εμείς που κατ’ εντολή τους πηγαίναμε μία ώρα πριν από την ώρα της έναρξης και φεύγαμε μία ώρα μετά την λήξη του ωραρίου εργασίας. Από την νύχτα στην νύχτα. Είμαστε εμείς που με όλη μας την ψυχή, με όλο μας το κουράγιο, κάναμε τον “καπετάνιο” για να μην βουλιάξει το καράβι, όπως μας έλεγαν κάποιοι συνάδελφοι.

H ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 351/2015 ΤΟΥ Ι΄ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΥΣΑΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΧΑΝ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ) ΚΑΙ ΕΠΕΣΤΡΕΨΑΝ ΣΤΙΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4325/2015.

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2016
 Αριθμ. Πρωτ.: 185

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για πολλοστή φορά αποδεικνύεται πως η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους τις νομολογίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου προκειμένου να εφαρμόσουν την μνημονιακή πολιτική που τους διατάζει το κουαρτέτο των «θεσμών» και αποσκοπεί στην οικονομική αφαίμαξη των εργαζομένων.
Στο έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με αριθμ. πρωτ. 2/76892/ΔΕΠ/29-1-2016 που απαντά στην παρέμβαση της Π.Ο.Ε-Ο.Τ.Α για τη διατήρηση της υπερβάλλουσας μείωσης στους εργαζόμενους που μετατάχθηκαν μέσω της ενδοδημοτικής κινητικότητας, φαίνεται ξεκάθαρα η απαξίωση της ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών στην 122/2015 Πράξη του Ι΄ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που ανακάλεσε προηγούμενη πράξη του και ενέκρινε την διατήρηση της υπερβάλλουσας μείωσης σε συνάδελφο που είχε μεταταχθεί με την ενδοδημοτική κινητικότητα.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΔΙΚΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΣΤΟ Α΄ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΘΕΜΗ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2016
    Αριθμ. Πρωτ.: 183

                                                                           ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
  Η επιχείρηση τρομοκράτησης και ποινικοποίησης των αγώνων των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση από το «βαθύ σύστημα» που ενοχλείται, συνεχίζεται με την εμμονή να παραπεμφθεί σε δίκη ο τέως Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 
Θέμης Μαλασόπουλος.
 Η κατηγορία που του αποδίδεται είναι αυτή του «ηθικού αυτουργού» και «υπαίτιου» των επεισοδίων της 13ης Οκτωβρίου 2011 σε βάρος του Δημάρχου Νεάπολης-Συκεών Συμεών Δανιηλίδη.

Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2016

Γνωστοποίηση υποψηφίων και κάλεσμα για κατάρτιση ενιαίου ψηφοδελτίου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Ο.Τ.Α Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Ζαφειράκη 6                                                               Κοζάνη 17/02/2015
Ταχ. Κώδικας: 501 00 ΚΟΖΑΝΗ                                              Αριθ. πρωτ.: 50
Πληροφορίες : Γ.Δαλαγιώργος                                                                                     
Τηλέφ./FAX : 2461037179
e-mail: sypota@yahoo.gr
www. edkozanis.blogspot.gr                                             ΠΡΟΣ: Τους συναδέλφους/ μέλη


Αγαπητοί συνάδελφοι,

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι για τις εκλογές για την ανάδειξη μελών του Δ.Σ., αντιπροσώπων στην ΑΔΕΔΥ, ανάδειξη μελών Εξελεγκτικής Επιτροπής είχαμε αρκετά μεγάλη συμμετοχή υποψηφίων.
Αναλυτικά οι υποψηφιότητες είναι οι εξής:
Δαλαγιώργος Γιώργος για αντιπρόσωπος ΑΔΕΔΥ και μέλος Δ.Σ.
Καραμάνης Γιώργος για αντιπρόσωπος ΑΔΕΔΥ και μέλος Δ.Σ.
Τσαλουκίδης Ευστάθιος για αντιπρόσωπος ΑΔΕΔΥ και μέλος ΔΣ
Στεργιόπουλος Ιωάννης για αντιπρόσωπος ΑΔΕΔΥ και μέλος ΔΣ
Κούρας Αρχοντής για μέλος ΔΣ
Μιχαηλίδης Ιωσήφ για μέλος ΔΣ
Αλαφοστέργιου Ευαγγελία για μέλος ΔΣ
Αναγνώστου Κωνσταντίνος για Εξελεγκτική Επιτροπή
Ζορζοβίλη Ελένη για Εξελεγκτική Επιτροπή
Παπαδημητρίου Αθανάσιος για Εξελεγκτική Επιτροπή
Τάσιος Δημήτριος για αντιπρόσωπος στην ΑΔΕΔΥ
Γκαντερής Μιλτιάδης για αντιπρόσωπος στην ΑΔΕΔΥ
Καρούτας Θεοτόκης για αντιπρόσωπος στην ΑΔΕΔΥ και μέλος ΔΣ
Κατσαώρας Σπυρίδων για αντιπρόσωπος στην ΑΔΕΔΥ και μέλος ΔΣ
Ρήγας Δημήτριος για αντιπρόσωπος στην ΑΔΕΔΥ και μέλος ΔΣ
Γκαραγκούνης Βασίλειος για Εξελεγκτική Επιτροπή
Λιάνα Μαρία για Εξελεγκτική Επιτροπή

Επίσης έθεσαν υποψηφιότητα οι συνάδελφοι Κατσάνος Ζήσης, Κουτσής Χρήστος, Λαβδού Χρυσάνθη, Μυλωνάς Σωτήρης των οποίων όμως οι υποψηφιότητες δεν μπορούν να γίνουν δεκτές διότι δεν έχουν διατελέσει για τουλάχιστον έξι (6) μήνες μέλη του Συλλόγου όπως επιτάσσει το Καταστατικό.

Πιστοί στην παράδοση της ενότητας που αντιπροσωπεύει τον Σύλλογό μας, χωρίς κομματικές/ παραταξιακές εξαρτήσεις και τοπικισμούς, καλούμε όλους τους υποψηφίους να συναγωνιστούν για την εκλογή τους υπό ένα κοινό ψηφοδέλτιο. Η πρακτική του ενός κοινού ψηφοδελτίου έχει καταστεί παράδειγμα προς μίμηση σε πολλές συνεδριάσεις της ΠΟΕ-ΟΤΑ, διότι ενισχύει την ενότητα και δίνει την ευκαιρία στους συναδέλφους να επιλέξουν αυτούς που θέλουν χωρίς να δεσμεύονται από ομαδοποιημένα ψηφοδέλτια.

Παρακαλούμε οι υποψήφιοι να επικοινωνήσουν με τον πρόεδρο του Συλλόγου μας Γιώργο Δαλαγιώργο στο 6977661665 μέχρι και την Δευτέρα 22.02.2016, για να καταρτιστεί ενιαίο ψηφοδέλτιο διότι μέχρι την Τρίτη23.02.2016 πρέπει να ανακηρυχθούν οι υποψήφιοι και να τυπωθούν τα ψηφοδέλτια.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΛΑΓΙΩΡΓΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΣΗΦ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-ΕΚΛΟΓΕΣ 26.02.2016


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                                                     Κοζάνη 17/02/2016
Ο.Τ.Α Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ                                                            Αριθ. πρωτ.: 48
Ταχ. Δ/νση : Ζαφειράκη 6
Ταχ. Κώδικας: 501 00 ΚΟΖΑΝΗ                                      ΠΡΟΣ: Όλους τους συναδέλφους 

Πληροφορίες : Γ.Δαλαγιώργος                                                                           Έδρες τους
Τηλέφ./FAX : 2461037179
e-mail: sypota@yahoo.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις και την αριθ. 6/2016 απόφαση του Δ.Σ
                                                                       

                                                                       ΚΑΛΟΥΜΕ
Τα μέλη του Συλλόγου στην Ετήσια Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση που θα γίνει την 26η Φεβρουαρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30΄ στην αίθουσα του Γκοβενταρείου Ιδρύματος Κοζάνης με θέματα ημερησίας διάταξης:

-Λογοδοσία πεπραγμένων
-Έγκριση Απολογισμού έτους 2015
-Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2016
-Κοπή Βασιλόπιτας (τρεις λαχνούς, 1ος 100€, 2ος 50€, 3ος 50€ )
-Βράβευση παιδιών συναδέλφων που εισήχθησαν στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.
-Αρχαιρεσίες για ανάδειξη ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜ.ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΔΥ
ΠΡΟΣΟΧΗ : Την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης να έχετε μαζί σας την αστυνομική ταυτότητα και το βιβλιάριο υγείας (οπωσδήποτε) για να ψηφίσετε στις εκλογές.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΛΑΓΙΩΡΓΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΣΗΦ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ


Σ. ΥΠ.  Ο.Τ.Α.   Ν. Κοζάνης            Ζαφειράκη  6   Κοζάνη       Τ.Κ  50 100     (-FAX    2461037179

Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΚΑΙ ΑΠΑΞΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2015
      Αριθμ. Πρωτ.: 163

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. είναι η αντιπροσωπευτικότερη συνδικαλιστική οργάνωση στο χώρο των εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μια από τις μεγαλύτερες Ομοσπονδίες εργαζομένων στο Δημόσιο Τομέα εκπροσωπώντας περίπου 75.000 εργαζόμενους. Κανείς δεν μπορεί να απαξιώνει και να υπονομεύει τη δράση και την εκπροσώπηση μιας Ομοσπονδίας που ότι έχει κατακτήσει μέχρι σήμερα το κατέκτησε με αγώνες και δυναμικές παρεμβάσεις.
Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ.κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής, Γιάννης Μπαλάφας και Χριστόφορος Βερναρδάκης απέδειξαν το τελευταίο χρονικό διάστημα πως δεν επιθυμούν ούτε να συνομιλούν, ούτε να συνεργάζονται με την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Τους υπενθυμίζουμε απλά πως ο διάλογος με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων έχουν ως σκοπό την επίλυση πολλών και μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι αλλά και η Τοπική Αυτοδιοίκηση ως θεσμός και δεν εντάσσεται στο πλαίσιο της... κοινωνικής συναναστροφής.

Η μισθοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων σε νέα ηλεκτρονική υπηρεσία της ΓΓΠΣ

Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία της ΓΓΠΣ ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία για την ενημέρωση των εργαζομένων στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α., αναφορικά με τη μισθοδοσία τους. Τα στοιχεία μισθοδοσίας τους σε μηνιαία βάση θα μπορούν να βλέπουν όλοι οι μισθοδοτούμενοι μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ), όπως παραδίδονται από τους κατά τόπους εκκαθαριστές. Συγκεκριμένα, μέσω της ιστοσελίδας www.gsis.gr, οι υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ α’ και β΄ βαθμού, με τους προσωπικούς τους κωδικούς του TAXISnet, θα μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση στην Εφαρμογή Πληροφόρησης Μισθοδοτούμενων και να αναζητούν, εκτός από τα πρόσφατα στοιχεία μισθοδοσίας τους, και αναδρομικά στοιχεία από το έτος που εντάχθηκε ο φορέας τους στην ΕΑΠ. Η νέα υπηρεσία υλοποιήθηκε από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων & Διοικητικής Υποστήριξης, σε συνεργασία με την ΕΑΠ.


http://www.aftodioikisi.gr/ipourgeia/i-misthodosia-ton-dimosion-ipallilon-se-nea-ilektroniki-ipiresia-tis-ngps 

Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016

Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΣΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2
105 57 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 213 1616900
 Fax: 210 3246165

Αριθμ. Πρωτ.: 61

             Προς:
1.   Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών
      κ. Γιώργο Χουλιαράκη
      Πανεπιστημίου 37
      101 65 – Αθήνα
2.   Υπουργό Εσωτερικών και
   Διοικητικής Ανασυγκρότησης
      κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή
      Σταδίου 27
      101 83 – Αθήνα
3.   Υπουργό Εθνικής Άμυνας
      κ. Πάνο Καμμένο
      Λεωφ. Μεσογείων 227-231
      155 61 – Χολαργός
4.   Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
      και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
      κ. Νικόλαο Παρασκευόπουλο
      Λεωφ. Μεσογείων 96
      115 27 – Αθήνα
5.   Υπουργό Υγείας
      κ. Ανδρέα Ξανθό
      Αριστοτέλους 17
      104 33 – Αθήνα

Κύριοι Υπουργοί,

Με το Ν.4354/2015, «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 176/16-12-2015) και ιδιαίτερα με το άρθρο 18 προβλέπεται η καταβολή του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας.

Μέσω δε της πιο πάνω διάταξης αλλά και της ερμηνευτικής εγκυκλίου, επέρχεται περικοπή του επιδόματος σε όλες τις περιπτώσεις θεσμοθετημένων αδειών, εκτός της κανονικής άδειας και της βραχυχρόνιας αναρρωτικής άδειας έως έξι (6) ημέρες κατ΄ έτος.
Την στιγμή δε που το θέμα ήταν πιο ώριμο από ποτέ να διευρυνθούν οι ειδικότητες και οι κλάδοι που θα χορηγείται το επίδομα, αλλά και η πρόβλεψη νέας νομοθετικής εξουσιοδότησης για την έκδοση νέων Υπουργικών Αποφάσεων, τα Υπουργεία σας ουδεμία νύξη κάνουν.

Αντίθετα η νέα διάταξη (άρθρο 18) ουσιαστικά προαναγγέλλει την κατάργηση του επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας, καθώς «επισημαίνεται η ρητή δέσμευση περί της επικείμενης ευθυγράμμισης του καθεστώτος χορήγησης του εν λόγω επιδόματος με την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή νομοθεσία μέχρι τις 31-12-2017». Ο δε τρόπος καταβολής του έρχεται σε πλήρη αντίθεση τόσο το Κώδικα των Δημοσίων Υπαλλήλων (Ν.3528/2007) όσο με τον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν.3584/2007) αλλά και την κοινή Υπουργική Απόφαση (αριθμ.: οικ. 2/16519/0022/24-2-2012) που έχει εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ.1 του άρθρου 15 του Ν.4024/2011, καθώς το επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας περιλαμβάνεται μεταξύ των μηνιαίων τακτικών αποδοχών (άρθρο 13 του Ν.4354/2015) και εξακολουθεί να καταβάλλεται στο ίδιο ύψος στους δικαιούχους, που έχουν ορισθεί με τις Υπουργικές Αποφάσεις, όπως άλλωστε προβλέπει και ο πρόσφατος μισθολογικός Νόμος. Με την διάταξη αυτή θίγεται επί της ουσίας το δικαίωμα των υπαλλήλων να λάβουν άδειες, που τους χορηγούνται και τους αναγνωρίζονται από το Νόμο, συνιστώντας μάλιστα, ένα ισχυρό οικονομικό αντικίνητρο.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ΄ αριθμ.: 2/16519/0022/24-2-2012 κοινής Υπουργικής Απόφασης:

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΛΙΜΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΟΝΔΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΥ TON ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕΑθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2016
                                                                                   Αριθμ. Πρωτ.: 161
                                                                     
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

          Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καταγγέλλει την απαράδεκτη και αυταρχική συμπεριφορά του Δημάρχου Αλίμου Ανδρέα Κονδύλη. Ο αντιδημοκρατικός και αντεργατικός δρόμος που επέλεξε ο Δήμαρχος Αλίμου να ακολουθήσει, έχει ως μοναδικό στόχο τον εκφοβισμό, την τρομοκράτηση, την δίωξη και την εξόντωση όσων «ενοχλητικών» εργαζομένων τολμούν να διαφωνήσουν ή να κρίνουν τις ενέργειές του.

         Με αφορμή έγγραφες καταγγελίες εργαζομένων στο Δήμο Αλίμου προς την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., κλιμάκιο της Ομοσπονδίας που αποτελούνταν από τον Πρόεδρο, Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Γενικού Συμβουλίου, επισκέφθηκαν την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2016 το Δημαρχείο Αλίμου, συνομίλησαν με αρκετούς εργαζόμενους σε όλες τις υπηρεσίες και επιχείρησαν να συναντήσουν τον Δήμαρχο Ανδρέα Κονδύλη.

         Η άρνηση του Δημάρχου να συνομιλήσει με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, οι απειλές και οι ύβρεις που εκτόξευσε εναντίον τους κατά την έξοδό του, αποδεικνύουν περίτρανα τις καταγγελίες των εργαζομένων για τον αλαζονικό του χαρακτήρα και τις συμπεριφορές του στυλ «δικό μου είναι το μαγαζί και ότι θέλω κάνω»!!!

          Έχει στηθεί από τη πλευρά του Δημάρχου Αλίμου στοχευμένη εργολαβία πειθαρχικών διώξεων με παράλληλες και συχνές εσωτερικές μετακινήσεις των εργαζομένων με ξεκάθαρη προσπάθεια να περιθωριοποιήσει και να εξοντώσει εργαζόμενους που πιθανόν να τόλμησαν να διαχωρίσουν τη θέση τους από τις πολιτικές του επιλογές, απαξιώνοντας τους υπηρεσιακούς παράγοντες και καταπατώντας κάθε υπαρκτή διάταξη Νόμου.

          Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., καλεί τον Δήμαρχο Αλίμου Ανδρέα Κονδύλη να ανακαλέσει άμεσα όλες τις διώξεις που έχει ασκήσει εναντίον των εργαζομένων, να προχωρήσει στην έκδοση προκήρυξης για την επιλογή Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων και να τηρεί τον Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων και την ισχύουσα Εργατική Νομοθεσία, διαφορετικά τέτοιες συμπεριφορές και πρωτοβουλίες δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητες.

         Εκφράζει παράλληλα την αμέριστη συμπαράστασή της στους διωκόμενους εργαζόμενους του Δήμου Αλίμου και τους καλεί να μη σκύψουν το κεφάλι, να μην τρομοκρατούνται και να μην φοβούνται. Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και ξέρουν και μπορούν να υπερασπιστούν τους συναδέλφους τους. Αυτό θα γίνει και τώρα. Κανένας δεν θα μείνει μόνος του.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
 Ο Πρόεδρος                                                                          Ο Γεν. Γραμματέας

Νίκος Τράκας                                                                    Βασίλης Πετρόπουλος