Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019

Εξωφρενικός αποκλεισμός των υπαλλήλων Τεχνικών Υπηρεσιών από την "κινητικότητα"

Ν.4635/ 2019  (επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις) άρθρο 229 παράγραφος 7:
Στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016
(Α΄ 224) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικά για τη μετάταξη υπαλλήλων των Τεχνικών Υπηρεσιών και των Υπηρεσιών Δόμησης των ΟΤΑ α΄ βαθμού απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου.»

ουσιαστικά πρόκειται για υιοθέτηση απαίτησης της ΚΕΔΕ η οποία λίγο-πολύ ζητούν τον αποκλεισμό των εργαζομένων στους ΟΤΑ από οτην "κινητικότητα" (όπου απαιτείται η απλή γνώμη και όχι η σύμφωνη γνώμη του φορέα προέλευσης)


Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ "ΑΡΘΡΟΥ 179 "


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ


Από το πρακτικό της αριθ. 5/2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερβίων.
Αριθ. απόφασης:  42/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ


Έκδοση ψηφίσματος για το αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο .
Την 23η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την 1090/18-10-2019 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου Μπουκουβάλα Νικόλαου κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Ελευθερίου Χρήστου διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 25 μέλη και ονομαστικά οι:

     Α΄ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
  ΑΠΟΝΤΕΣ
1
Μπουκουβάλας Νικόλαος  Πρόεδρος Δ.Σ

Πεκόπουλος Δημήτριος Δημ. Συμβουλος
2
Βητόπουλος Θωμάς  Αντιδήμαρχος

Νάκας Αστέριος                          »
3
Ζάκης Δημήτριος    Αντιδήμαρχος      


4
Ποντίκης Χρήστος  Αντιδήμαρχος


5
Κακαφίκας Αναστάσιος Αντιδήμαρχος


6
Δήμος Κωνσταντίνος       Δημ. Συμβουλος


7
Παπαδοπούλου Ευθυμία            »         


8
Αγοραστός Βασίλειος                 »


9
Γκαμπούρα Αθηνά                        »

 
10
Κωνσταντόπουλος Βασίλειος       »


11
Αλεξόπουλος Αναστάσιος             »


12
Μπάκανος Γεώργιος                      »


13
Καραντάκος Παναγιώτης              »

Απεχώρησε πριν τη συζήτηση του 1ου θέματος
14
Πράσσος Ευάγγελος                       »


15
Παπαθανασίου Χρήστος                »


16
Γκουτζιομήτρος Μιλτιάδης          »


17
Παναγιωτούλας Γεώργιος            «


18
Σπυρίδου Λαζαρίτσα                   »


19
Φαρμάκης Νικόλαος                   »


20
Χριστοδούλου Μαίρη-Ελευθερία »


21
Φούντογλου Κυριάκος                 »


22
Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος  »


23
Παπαδόπουλος Μιχαήλ              »


24
Πεχλιβανίδης Κωνσταντίνος           »


25
Γεωργακόπουλος Νικόλαος        »Β΄ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ
1
Τζικανούλας Ευστάθιος


2
Χρήστου Γεώργιος


3
Χαραλαμπίδης Χαράλαμπος


4
Διαμαντής Γεώργιος


5
Χατζηωαννίδου Μετάξω


6
Λεωνίδας Ιωάννης
Θέμα 18ο
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε ο Τζούνας Νικόλαος υπάλληλος του Δήμου.
Ο Πρόεδρος Δ.Σ πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης  έθεσε στο Συμβούλιο το ανωτέρω θέμα και ζήτησε από αυτό να κρίνει αν το θέμα είναι επείγον, να το συζητήσει και να πάρει για το θέμα αυτό σχετική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
Το συμβούλιο έκρινε το θέμα επείγον και προχώρησε στη συζήτησή του πριν τα θέματα της   ημερήσιας διάταξης.
Για το ανωτέρω θέμα ο εισηγητής του θέματος ο κ. Μπουκουβάλας Νικόλαος, ο Πρόεδρος του Δ.Σ  ζήτησε το Δ.Σ να εγκρίνει το παρακάτω Ψήφισμα:
ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.
Η κυβέρνηση προωθεί με το άρθρο 179 του «Αναπτυξιακού Νομοσχεδίου» την εκχώρηση των υπηρεσιών Καθαριότητας, Πρασίνου και Ηλεκτροφωτισμού των Δήμων στα ιδιωτικά-επιχειρηματικά συμφέροντα.
Με την ψήφιση του άρθρου αυτού παρέχεται η δυνατότητα στα Δημοτικά Συμβούλια με μειοψηφίες να εκχωρούν στους ιδιώτες τις υπηρεσίες Καθαριότητας, Πρασίνου και Ηλεκτροφωτισμού των Δήμων. Μία τέτοια εξέλιξη θα οδηγούσε σε απολύσεις χιλιάδων εργαζομένων ανά την Ελλάδα, σε κατάργηση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σε οικονομική επιβάρυνση των Δημοτών, μέσω της αύξησης των Δημοτικών Τελών.
Με τα ισχύοντα σήμερα για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής αυτών των υπηρεσιών έπρεπε να τηρούνται σωρευτικά τα κριτήρια που όριζε το άρθρο 61 του ν. 3979/2011 ήτοι αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών, να τεκμηριώνεται η αδυναμία εκτέλεσης με ίδια μέσα του δήμου και να καθορίζονται, ειδικά το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται.
Το άρθρο 179 του Πολυνομοσχεδίου αντικαθιστά την προαναφερόμενη διάταξη με την αιτιολογία ότι στην πράξη απεδείχθη δυσεφάρμοστη και δίνει τη δυνατότητα με ισχνές πλειοψηφίες και με αναθέσεις να λαμβάνονται οι αποφάσεις εκχώρησης των Δημοτικών υπηρεσιών.
Τραγικά θα είναι τα αποτελέσματα των μικρών Δήμων, όπως είναι και ο Δήμος Σερβίων, οι οποίοι είναι υποστελεχωμένοι ή δεν διαθέτουν προσωπικό στις υπηρεσίες αυτές. Δεν θα μπορέσουν ποτέ να στελεχώσουν τις υπηρεσίες Καθαριότητας, Πρασίνου και Ηλεκτροφωτισμού με μόνιμο προσωπικό και δεν θα μπορέσουν ποτέ να λάβουν οι υπηρεσίες αυτές δημόσιο χαρακτήρα.
Είναι φανερό πως επιχειρείται η αποδυνάμωση των Υπηρεσιών των δήμων και εν τέλη η ιδιωτικοποίηση των επικερδών φιλέτων προς όφελος των επιχειρηματικών συμφερόντων.
Εν’ όψη των εξελίξεων αυτών που αφορά το σύνολο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης υπερασπιζόμαστε τον Δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα των υπηρεσιών του Δήμου.
Ζητάμε από την κυβέρνηση να σεβαστεί το Αυτοδιοίκητο των δήμων και αντί για εκχωρήσεις δημοσίων αγαθών και υπηρεσιών να στελεχώσει με το απαιτούμενο μόνιμο προσωπικό τις Δημοτικές υπηρεσίες και με επαρκή χρηματοδότηση.
Στηρίζουμε τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις των εργαζομένων.
Ζητάμε την άμεση απόσυρση του «Αναπτυξιακού Νομοσχεδίου» και ιδιαίτερα του άρθρου 179 που εκχωρεί τα πάντα στους ιδιώτες και όλα τα αντεργατικά μέτρα.
Στη συνέχεια  ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Μετά από διαλογική συζήτηση
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων ομόφωνα εγκρίνει το παρακάτω ψήφισμα:
                                  
             
ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.
Η κυβέρνηση προωθεί με το άρθρο 179 του «Αναπτυξιακού Νομοσχεδίου» την εκχώρηση των υπηρεσιών Καθαριότητας, Πρασίνου και Ηλεκτροφωτισμού των Δήμων στα ιδιωτικά-επιχειρηματικά συμφέροντα.
Με την ψήφιση του άρθρου αυτού παρέχεται η δυνατότητα στα Δημοτικά Συμβούλια με μειοψηφίες να εκχωρούν στους ιδιώτες τις υπηρεσίες Καθαριότητας, Πρασίνου και Ηλεκτροφωτισμού των Δήμων. Μία τέτοια εξέλιξη θα οδηγούσε σε απολύσεις χιλιάδων εργαζομένων ανά την Ελλάδα, σε κατάργηση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σε οικονομική επιβάρυνση των Δημοτών, μέσω της αύξησης των Δημοτικών Τελών.
Με τα ισχύοντα σήμερα για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής αυτών των υπηρεσιών έπρεπε να τηρούνται σωρευτικά τα κριτήρια που όριζε το άρθρο 61 του ν. 3979/2011 ήτοι αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών, να τεκμηριώνεται η αδυναμία εκτέλεσης με ίδια μέσα του δήμου και να καθορίζονται, ειδικά το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται.
Το άρθρο 179 του Πολυνομοσχεδίου αντικαθιστά την προαναφερόμενη διάταξη με την αιτιολογία ότι στην πράξη απεδείχθη δυσεφάρμοστη και δίνει τη δυνατότητα με ισχνές πλειοψηφίες και με αναθέσεις να λαμβάνονται οι αποφάσεις εκχώρησης των Δημοτικών υπηρεσιών.
Τραγικά θα είναι τα αποτελέσματα των μικρών Δήμων, όπως είναι και ο Δήμος Σερβίων, οι οποίοι είναι υποστελεχωμένοι ή δεν διαθέτουν προσωπικό στις υπηρεσίες αυτές. Δεν θα μπορέσουν ποτέ να στελεχώσουν τις υπηρεσίες Καθαριότητας, Πρασίνου και Ηλεκτροφωτισμού με μόνιμο προσωπικό και δεν θα μπορέσουν ποτέ να λάβουν οι υπηρεσίες αυτές δημόσιο χαρακτήρα.
Είναι φανερό πως επιχειρείται η αποδυνάμωση των Υπηρεσιών των δήμων και εν τέλη η ιδιωτικοποίηση των επικερδών φιλέτων προς όφελος των επιχειρηματικών συμφερόντων.
Εν’ όψη των εξελίξεων αυτών που αφορά το σύνολο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης υπερασπιζόμαστε τον Δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα των υπηρεσιών του Δήμου.
Ζητάμε από την κυβέρνηση να σεβαστεί το Αυτοδιοίκητο των δήμων και αντί για εκχωρήσεις δημοσίων αγαθών και υπηρεσιών να στελεχώσει με το απαιτούμενο μόνιμο προσωπικό τις Δημοτικές υπηρεσίες και με επαρκή χρηματοδότηση.
Στηρίζουμε τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις των εργαζομένων.
Ζητάμε την άμεση απόσυρση του «Αναπτυξιακού Νομοσχεδίου» και ιδιαίτερα του άρθρου 179 που εκχωρεί τα πάντα στους ιδιώτες και όλα τα αντεργατικά μέτρα.Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 42/2019.


Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.


Ακριβές απόσπασμα

Σέρβια, 25/10/2019


Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ.Σ.

  

ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ